Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әхлаг мәсәләсиндә динә етибар етмәк олармы?

Әхлаг мәсәләсиндә динә етибар етмәк олармы?

«Тәһсил алдығым коллеҹдә бир чох тәләбәләр өзләрини диндар адландырырдылар, — тибб ишчиси олан Силвија дејир. — Лакин онлар имтаһан заманы мин ојундан чыхыр вә наркотик гәбул едирдиләр. Онларын һәјат тәрзиндә диндарлыгдан әсәр-әламәт јох иди».

Маһир адында бир киши дејир: «Иш јолдашларым зәнҝ едиб јаландан дејирләр ки, хәстәдирләр. Онлар диндар олдугларыны иддиа етсәләр дә, әмәлләри буну ҝөстәрмир. Онлар үчүн дин башгаларына нүмајиш етдирмәк мәгсәдилә евә гојулан, анҹаг истифадә едилмәјән мебел кимидир».

Дин әксәр инсанларын әхлагына һеч зәррә гәдәр дә тәсир ҝөстәрмир. Чохлары үздән өзләрини Аллаһ адамы кими ҝөстәрирләр, әслиндә исә Аллаһын јолу илә ҝетмирләр (2 Тимотејә 3:5). Онларын дин рәһбәрләри нә онлара јахшы нүмунә гојур, нә дә ки әхлаглы һәјат тәрзи сүрмәләри үчүн Мүгәддәс Китабдан лазыми мәсләһәтләри верирләр. Буна ҝөрә дә чохларынын фикринҹә, онларын неҹә һәјат тәрзи сүрмәләри Аллаһы гәтијјән марагландырмыр.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ НӘ ӨЈРӘДИР?

Мүгәддәс Китабда Аллаһын һиссләрә саһиб олдуғу вә бизим һәрәкәтләримизин Она дәрин тәсир бағышладығы ҝөстәрилир. Гәдим заманларда исраиллиләрин Аллаһа гаршы гијам галдырмасы Ону кәдәрләндирирди (Мәзмур 78:40). Амма инсан пис әмәлләринин дашыны атыб сәмими-гәлбдән һагг јолу илә ҝетмәјә башлајанда Аллаһын дәрҝаһында бөјүк севинҹ јашаныр (Лука 15:7). Инсан Аллаһ-Тааланын ҝөзәл хүсусијјәтләрини дәрк едәндә Она мәһәббәти артыр вә о, Аллаһын бәјәндији шејләри севир, нифрәт етдикләринә исә нифрәт едир (Амос 5:15).

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ ҺАГДА НӘ ДЕМӘК ОЛАР?

Солт-Лејк-Ситидә (АБШ, Јута штаты) чыхан бир гәзетдә дејилирди ки, Јеһованын Шаһидләри «аилә телләрини мөһкәмләндирир вә ҹәмијјәт үчүн дүрүст, зәһмәткеш вәтәндашлар јетишдирирләр». Гәзетдә һәмчинин әлавә едилмишди: «Тәшкилатын үзвләри ҹидди әхлаг дәјәрләринә риајәт едир. Онлар инанырлар ки, сигарет чәкмәк, спиртли ичкиләрдән суи-истифадә етмәк, наркотик гәбул етмәк, әхлагсыз давраныш вә һомосексуализм инсанын Аллаһла мүнасибәтини позур» («Deseret News»).

Дин башчылары инсанлара Аллаһын гојдуғу әхлаг нормаларына ујғун јашамағы өјрәдирләрми?

Аллаһ һаггында өјрәнмәләри Шаһидләрә һансы фајданы ҝәтирир? Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Силвија дејир: «Тибб саһәсиндә фырылдагчылыг ади һалдыр. “Һамы неҹә, мән дә елә” дејиб давранмаға нә вар ки. Анҹаг Јеһова * Аллаһын бу кими ишләрә неҹә бахдығыны билмәк мәнә дүзҝүн давранмаға көмәк едир. Мән һәм хошбәхтәм, һәм дә ичим раһатдыр». Силвија әминдир ки, бунун сәбәби Аллаһын ганунларына ујғун јашамасыдыр.

^ абз. 9 «Јеһова» Аллаһын Мүгәддәс Китабда ачыгланан адыдыр.