Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүһарибә мәсәләсиндә динә етибар етмәк олармы?

Мүһарибә мәсәләсиндә динә етибар етмәк олармы?

Алберто он илә јахын ордуда хидмәт едиб. О хатырлајыр: «Кешиш бизә хејир-дуа вериб дејирди: “Аллаһ сизинләдир”. Мәнә гәрибә ҝәлирди: “Неҹә олур ки, мән адам өлдүрмәјә ҝедирәм, Аллаһ исә мәнимләдир, һалбуки Мүгәддәс Китабда дејилир: “Гәтл етмә”».

Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы һәрби-дәниз гүввәләриндә хидмәт едән Реј бир дәфә кешишдән сорушмушду: «Сиз ҝәмијә ҝәлиб Аллаһдан бизим үчүн гәләбә диләјирсиниз. Мәҝәр дүшмәнләримиз дә белә етмир?» Кешиш исә деди ки, биз бәндәләр Аллаһын ишләрини дәрк едә билмәрик.

Әҝәр бу ҹаваб сизи гане етмирсә, әмин олун ки, башгаларыны да гане етмир.

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ НӘ ӨЈРӘДИР?

Иса пејғәмбәр демишди ки, Аллаһын ән бөјүк әмрләриндән бири «јахыныны өзүнү севдијин кими сев» әмридир (Марк 12:31). Пејғәмбәр «јахын» дедикдә инсанын јахынлығында јашајан вә ја ејни милләтиндән олан адамымы нәзәрдә тутурду? Хејр. О, давамчыларына демишди: «Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһја 13:34, 35). Бу инсанларын арасындакы мәһәббәт о гәдәр ҝүҹлү олаҹагды ки, бу, онларын сәҹијјәви ҹәһәтинә чевриләҹәкди. Онлар башгаларынын ҹанларыны алмаға јох, башгалары уғрунда өз ҹанларыны вермәјә һазыр олаҹагдылар.

Кечмишдә Аллаһа дүзҝүн ибадәт едәнләр пејғәмбәрин бу сөзләринә ујғун јашајырдылар. Бу инсанлар һагда «Дин енсиклопедијасы»нда дејилир: «Онлар башгаларынын ганына баис олмурдулар вә мәһз бу сәбәбдән Рома ордусунда хидмәт етмәкдән имтина едирдиләр».

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ ҺАГДА НӘ ДЕМӘК ОЛАР?

Јеһованын Шаһидләри демәк олар ки, дүнјанын һәр јериндә јашајырлар вә һәтта онлардан еләләри вар ки, араларында мүнагишә олан милләтләрә мәнсубдурлар. Лакин Јеһованын Шаһидләри сәҹијјәви хүсусијјәтләри олан мәһәббәти вар ҝүҹләри илә горујуб сахламаға чалышырлар.

Динләрин башында дуранлар ҹамааты Аллаһын бујурдуғу кими фәдакарҹасына севмәји өјрәдирләрми?

Мисал үчүн, 1994-ҹү илдә Руандада һуту вә тутси тајфалары арасында етник мүнагишә түғјан етдији бир вахтда Јеһованын Шаһидләри тамамилә битәрәф мөвге тутмушдулар. Чох вахт Шаһидләр һәјатларыны бөјүк рискә атараг диҝәр тајфадан олан иман гардашларыны ҝизләдирдиләр. Тутси тајфасындан олан гардашларыны ҝизләдән һуту тајфасындан ики Шаһид тутуланда һуту интерахамве дөјүшчүсү демишди: «Тутсиләрә ҹанларыны гуртармаға көмәк етдијинизә ҝөрә өлмәлисиниз». Әфсуслар олсун ки, онларын һәр икиси дә гәтлә јетирилди (Јәһја 15:13).

Неҹә фикирләширсиниз, Јеһованын Шаһидләринин һәрәкәтләри Аллаһын Кәламында фәдакар мәһәббәтлә әлагәдар дејилән сөзләрә ујғун ҝәлир?