Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ӘСАСЫНДА СӨҺБӘТ

Аллаһ чәкдијимиз әзаблары ҝөрүр?

Аллаһ чәкдијимиз әзаблары ҝөрүр?

Бурада Јеһованын Шаһидинин гоншулугда јашајан бир инсанла сөһбәти тәгдим олунур. Тәсәввүр едәк ки, Мәтанәт адында бир Шаһид Сәидә ханыма баш чәкир.

О, БУНА НЕҸӘ ЈОЛ ВЕРӘ БИЛӘР АХЫ?

Мәтанәт: Бу ҝүн мән гоншулуғумда јашајан инсанлара бу трактатдан верирәм. Трактат «Һәгигәти өјрәнмәк истәјирсинизми?» адланыр. Бујурун.

Сәидә: Дин һаггындадыр?

Мәтанәт: Бәли. Трактатын үзүндәки алты суала фикир верин. Онлардан һансы сизи...

Сәидә: Бағышлајын, сөзүнүзү кәсирәм, амма бош јерә вахт итирмәјин.

Мәтанәт: Нәјә ҝөрә белә дејирсиниз?

Сәидә: Ачығыны десәм, мән һеч Аллаһа инаныб-инанмадығыма әмин дејиләм.

Мәтанәт: Сәмими олдуғунуза ҝөрә сағ олун. Бәс сиздә һәмишә белә шүбһәләр олуб?

Сәидә: Јох, ушаг вахты ибадәт јерләринә ҝетмишәм, амма чохдандыр ки, белә јерләрә ајағым дәјмир.

Мәтанәт: Мәни дүзҝүн баша дүшүн, мәгсәдим өз етигадымы сизә јеритмәк дејил. Садәҹә мәнә мараглыдыр, јәгин ки, Аллаһын варлығына шүбһә етмәјинизин бир сәбәби вар.

Сәидә: Һә. Анам 17 ил бундан әввәл автомобил гәзасына дүшүб.

Мәтанәт: Чох пис олдум. Она һеч нә олмады ки?

Сәидә: О ҝүндән бәри анам ифлиҹдир.

Мәтанәт: Ҝөрүнүр, бу, сизи јаман сарсыдыб.

Сәидә: Һә. О вахтдан ичимдә бир суал мәни нараһат едир: Аллаһ варса, нә үчүн бунларын башымыза ҝәлмәсинә јол верди? Нәјә ҝөрә О, бизим белә әзаб чәкмәјимизә ҝөз јумур?

БУ СУАЛЫ ВЕРМӘК ГӘБАҺӘТДИРМИ?

Мәтанәт: Сизи чох ҝөзәл баша дүшүрәм. Башы бәлалар чәкән инсан бунун сәбәбини билмәк истәјир вә бу, тәбиидир. Һәтта Аллаһын гәдимдә јашамыш бәзи садиг бәндәләрини белә, гадын олсун, киши олсун — фәрги јохдур, бу суал нараһат едирди!

Сәидә: Доғрудан?

Мәтанәт: Бәли. Олар, сизә Аллаһын Кәламындан буна даир бир нүмунә ҝөстәрим?

Сәидә: Әлбәттә олар.

Мәтанәт: Аллаһын садиг пејғәмбәрләриндән бири олан Һабаггуг ҝөрүн нә јазыб: «Ја Рәбб, нә вахта гәдәр Сәни имдада чағыраҹағам? Сәнсә ешитмирсән. “Зоракылыг вар!” дејә Сәнә фәрјад едирәм, лакин бизи гуртармырсан. Нијә мәнә шәр ҝөстәрирсән?» (Һабаггуг 1:2, 3). Бу суаллар сизин вердијиниз суаллара охшамыр?

Сәидә: Һә, охшајыр.

Мәтанәт: Пејғәмбәр белә суаллар вердијинә ҝөрә Аллаһ ону мәзәммәт етмәди, нә дә демәди ки, иманы чатмыр.

Сәидә: Мараглыдыр.

ӘЗАБЛАРЫМЫЗЫ ҜӨРМӘК ЈЕҺОВАНЫ КӘДӘРЛӘНДИРИР

Мәтанәт: Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ әзабларымызы ҝөрүр вә буна лагејд дејил.

Сәидә: Сиз нәји нәзәрдә тутурсунуз?

Мәтанәт: Бахын, сизә Мүгәддәс Китабдан бир ајә ҝөстәрмәк истәјирәм. Зәһмәт олмаса, бу ајәни охујун: Чыхыш 3:7.

Сәидә: «Рәбб деди: “Һәгигәтән, Мән Мисирдә олан халгымын әзијјәтини ҝөрдүм, нәзарәтчиләрин әлиндән етдикләри фәрјадларыны ешитдим вә дәрдләринә нәзәр салдым”».

Мәтанәт: Сизҹә, бу ајәјә әсасән демәк олармы ки, Аллаһ-Таала Өз халгынын чәкдији әзаб-әзијјәтләри ҝөрүр?

Сәидә: Белә чыхыр ки, ҝөрүр.

 Мәтанәт: Анҹаг О, садәҹә кәнардан дуруб бахмыр. Бу ајәнин сонунҹу һиссәсинә бир дә фикир верин. Аллаһ дејир: «Дәрдләринә нәзәр салдым». Сизҹә, Аллаһ етинасыз, биҝанә олсајды, бу сөзләри дејәрди?

Сәидә: Јох, јәгин ки.

Мәтанәт: Дүздүр, бири вар ки, һансыса һадисәнин садәҹә мүшаһидәчиси оласан, бири дә вар ки, ондан тәсирләнәсән.

Сәидә: Һә, дүз дејирсиниз.

Мәтанәт: Буну нәзәрә алараг, ҝәлин Аллаһын халгынын әзаб чәкдијини ҝөстәрән башга бир ајәјә бахаг: Јешаја 63:9. Бу ајәнин биринҹи һиссәсиндә дејилир: «Онлар әзијјәт чәкдикдә О да әзијјәт чәкди». Бу ајәјә әсасән дејә биләрикми ки, Аллаһ халгынын чәкдији әзаблары ҝөрәндә бу, Она тәсир едирди?

Сәидә: Бурада елә дејилир.

Мәтанәт: Сәидә ханым, әслиндә, Аллаһ бизә гаршы етинасыз дејил вә чәкдијимиз әзаб-әзијјәтләр Ону кәдәрләндирир. Биз изтираб чәкәндә О да изтираб чәкир.

БӘС О, НӘЈИ ҜӨЗЛӘЈИР?

Мәтанәт: Ҝетмәздән өнҹә, нәзәринизә даһа бир фикри чатдырмаг истәјирәм.

Сәидә: Бујурун.

Мәтанәт: Мүгәддәс Китабда Аллаһын ҝүҹү һагда дејиләнләрә фикир верин. Бу һагда Јеремја 10:12 ајәсиндән охумаг олар. Олар, бу ајәни охујасыныз?

Сәидә: Олар. «Рәбб гүдрәти илә јер үзүнү јаратды, һикмәти илә дүнјаны гурду, дәрракәси илә ҝөјләри јајды».

Мәтанәт: Миннәтдарам. Ҝәлин бу ајәнин үзәриндә бир аз дүшүнәк. Сизҹә, Аллаһ гүдрәтли олмасајды, уҹсуз-буҹагсыз Каинаты вә орадакы бүтүн ҹисимләри јарада биләрди?

Сәидә: Әлбәттә јох.

Мәтанәт: Демәли, әҝәр әтрафда ҝөрдүјүмүз һәр шеји јаратмаг үчүн Аллаһа ҝүҹ лазым идисә, јаратдыгларыны идарә етмәк үчүн ҝөрүн Она нә гәдәр ҝүҹ лазымдыр.

Сәидә: Дүз дејирсиниз.

Мәтанәт: Мәсәлән, ҝөтүрәк сизи. Ананызын чәкдији әзаблары ҝөрмәк үрәјинизи нијә парчалајыр?

Сәидә: Неҹә парчаламасын, ахы о, мәним анамдыр.

Мәтанәт: Әлиниздә олсајды, ону елә инди сағалтмаздыныз?

Сәидә: Әлбәттә.

Мәтанәт: Бир дүшүнүн, Мүгәддәс Китаб дејир ки, Аллаһ бизим әзабларымыза нәзәр салыр, һалымыза јаныр, үстәлик, һәдсиз дәрәҹәдә ҝүҹлүдүр. Тәсәввүр едирсиниз, Аллаһ дәрһал һәрәкәтә кечмәмәк вә бизим әзаб-әзијјәтләримизә сон гојмамаг үчүн Өзүнү нә гәдәр ҹиловламалы олур?

Сәидә: Бу фикир һеч ағлыма ҝәлмәмишди.

Мәтанәт: Сизҹә, проблемләримизә һәлә ки сон гојмадығына ҝөрә Јараданын әсаслы сәбәби ола биләр *?

Сәидә: Јәгин ки.

Мәтанәт: Ҝәлин ҝәлән һәфтә ҝөрүшүб бу суалы мүзакирә едәк.

Сәидә: Олар.

Мәтанәт: Јери ҝәлмишкән, адым Мәтанәтдир. Сизин адынызы билмәк олар?

Сәидә: Сәидә.

Мәтанәт: Таныш олмағымыза шадам.

Сәидә: Мән дә.

Мәтанәт: Ҝөрүшәнәдәк.

Сәидә: Олду, сағ олун *.

Бәлкә, сизи Мүгәддәс Китабдан һансыса бир мөвзу марагландырыр? Јахуд да Јеһованын Шаһидләринин етигадлары вә неҹә ибадәт етдикләри барәдә билмәк истәјирсиниз? Нөвбәти дәфә Јеһованын Шаһидләри илә растлашанда суалларынызы онлара вермәкдән чәкинмәјин. Әмин олун ки, онлар бөјүк мәмнунијјәтлә суалларыныза ҹаваб верәҹәкләр.

^ абз. 57 Әтрафлы мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 11-ҹи фәслинә бахын.

^ абз. 66 Бу силсиләдән олан нөвбәти мәгаләдә Аллаһын әзаблара нә үчүн јол вердији мүзакирә едиләҹәк.