Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

«Ахыр ки, әсил азадлығы тапдым»

«Ахыр ки, әсил азадлығы тапдым»
  • АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ: 1981
  • ӨЛКӘ: АБШ
  • КЕЧМИШДӘ: ЈОЛУНУ АЗМЫШ ОҒУЛ

АВТОБИОГРАФИЈА.

Мән Маундсвилдә доғулмушам. Бу сакит шәһәрҹик Гәрби Вирҝинија штатынын (АБШ) шималында, Оһајо чајы саһилиндә јерләшир. Аиләдә дөрд ушаг идик: үч оғлан, бир гыз. Мән аиләнин икинҹи өвладыјам. Демәк олар ки, биз дарыхмаға маҹал тапмырдыг. Валидејнләрим инсанпәрвәр, зәһмәткеш вә чох дүрүст адамлар иди. Варлы-һаллы јашамасаг да, һеч нәдән корлуг чәкмирдик. Валидејнләрим Јеһованын Шаһидләри иди вә Мүгәддәс Китаб принсипләрини ушаглыгдан бизә ашыламаг үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирдиләр.

Лакин јенијетмә јашларына чатанда үрәјим артыг ушаглыгда өјрәндијим һәгигәтләрдән узаглашмаға башламышды. Мән дүшүнүрдүм ки, Мүгәддәс Китабын ганунлары мәни мәналы вә севинҹ долу һәјат јашамаг имканындан мәһрум едир, һәмчинин мәнә елә ҝәлирди ки, хошбәхт олмағын јеҝанә јолу там сәрбәст олмагдыр. Бир мүддәт сонра јығынҹаға ҝетмәји дајандырдым. Бөјүк гардашым вә балаҹа баҹым тутдуғум бу үсјанкар јолда мәнә гошулдулар. Дүзҝүн јола гајытмағымыз үчүн валидејнләримиз әлләриндән ҝәләни етдиләр, лакин биз онларын көмәјини рәдд етдик.

Ағлыма белә ҝәлмәзди ки, һәсрәтиндә олдуғум «азадлыг» мәни асылылығын ҹәнҝинә сүрүкләјәҹәк. Бир ҝүн мәктәбдән евә ҝәләндә бир достум мәнә сигарет тәклиф етди, мән дә ҝөтүрүб чәкдим. О ҝүндән етибарән бир чох зәрәрли вәрдишләрә «һә» дејирдим. Бир мүддәтдән сонра наркотик маддәләр вә спиртли ичкиләр гәбул етмәјә, әхлагсыз һәјат сүрмәјә башладым. Нөвбәти бир нечә ил әрзиндә даһа ҝүҹлү наркотикләри даддым. Асылылығым ҝетдикҹә артырды вә бу ҹүр һәјат тәрзимин хәрҹләрини өдәмәк үчүн наркотик алверинә ҝиришдим.

Виҹданымын сәсини боғдугҹа, о, мәнә даһа чох сүрдүјүм һәјат тәрзинин дүзҝүн олмадығыны хатырладырды. Елә һәддә ҝәлиб чатмышдым ки, артыг ҝеријә јолун олмадығыны дүшүнүрдүм. Әјләнҹә ҝеҹәләриндә вә консертләрдә инсанларын әһатәсиндә олмағыма бахмајараг, чох вахт өзүмү тәнһа һисс едир вә руһ дүшкүнлүјүнә гапылырдым. Бәзән отуруб фикирләширдим: «Ахы белә ҝөзәл, намуслу валидејнләрим ола-ола, мән неҹә бу һәддә ҝәлиб чатдым?»

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Өзүмдән үмидими үзсәм дә, башгалары үзмәди. 2000-ҹи илдә валидејнләрим мәни Јеһованын Шаһидләринин вилајәт конгресинә дәвәт етдиләр. Бу дәвәти үрәксиз дә олса, гәбул етдим. Биләндә ки, јолуну азмыш баҹым вә гардашым да о конгресдә олаҹаг, чох тәәҹҹүбләндим.

Конгресдә бирдән јадыма дүшдү ки, тәгрибән бир ил әввәл бурада рок-консертдә олмушдум. Ҝөрдүјүм тәзад мәнә олдугҹа бөјүк тәсир бағышлады. Консерт заманы бура зир-зибиллә долу иди, аләми сигарет түстүсү бүрүмүшдү. Консертә гулаг асмаға ҝәләнләрин әксәријјәти кобуд, сәсләнән маһнылар исә бәдбин әһвал-руһијјәдә иди. Онлардан фәргли олараг, бу конгресдә иштирак едәнләр сөзүн әсил мәнасында хошбәхт инсанлар иди. Узун илләр мәни ҝөрмәмәләринә бахмајараг, онлар мәни ҝүләрүзлә гаршыладылар. Һәр јер тәр-тәмиз, сәсләнән фикирләр исә үмидвериҹи иди. Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринин фајдасыны ҝөрәндә нәјә ҝөрә ону әввәлләр рәдд етдијими баша дүшә билмирдим! (Јешаја 48:17, 18).

«Мүгәддәс Китаб мәнә ҝүҹ верди ки, наркотикдән вә наркотик алвериндән әл чәким, ҹәмијјәт үчүн фајдалы инсан олум»

Конгресдән дәрһал сонра јығынҹаға гајытмаг гәрарына ҝәлдим. Баҹымла гардашыма да конгрес бөјүк тәсир бағышламышды, онлар да гајытмаг гәрарына ҝәлдиләр. Үчүмүз дә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк тәклифини гәбул етдик.

Мәни хүсусилә риггәтә ҝәтирән Јагуб 4:8 ајәси олмушду. Орада дејилир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг». Анладым ки, Аллаһа јахынлашмаг үчүн һәјатымы бир чох шејләрдән тәмизләмәлијәм, һәмчинин сигарети, наркотики атмалы вә спиртли ичкиләрдән суи-истифадә етмәмәлијәм (2 Коринфлиләрә 7:1).

Көһнә достларымла әлагәми кәсдим вә Јеһоваја ибадәт едән инсанларла достлуг етмәјә башладым. Мәнимлә Мүгәддәс Китабы өјрәнән ағсаггалын үзәримдә әзијјәти чох олуб. О, мүнтәзәм зәнҝ едир вә һал-әһвал тутмаг үчүн тез-тез мәнә баш чәкирди. Индијә кими о, мәним ән јахын достларымдан биридир.

2001-ҹи илин јазында гардашым, баҹым вә мән өзүмүзү Аллаһа һәср едиб вәфтиз олдуг. Нечә илләрдән сонра аиләмиз Јеһова Аллаһа ибадәтдә бирләшәндә валидејнләримин вә Аллаһа садиг галан кичик гардашымын неҹә севиндијини тәсәввүр един!

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Әввәлләр фикирләширдим ки, Мүгәддәс Китаб ганунлары әл-голуму бағлајыр, лакин инди мән бу ганунлара дәјәр верир вә онлары мисли-бәрабәри олмајан мүдафиә сајырам. Мүгәддәс Китаб мәнә ҝүҹ верди ки, наркотикдән вә наркотик алвериндән әл чәким, ҹәмијјәт үчүн фајдалы инсан олум.

Мән Јеһоваја ибадәт едән үмумдүнја гардашлығын үзвү олмаг шәрәфинә маликәм. Бу инсанлар, һәгигәтән дә, бир-бирләрини севир вә араларында бирлик һөкм сүрүр (Јәһја 13:34, 35). Һәдсиз мәһәббәт бәсләдијим вә мәнә чох әзиз олан һәјат јолдашым Адриана мәним үчүн Аллаһдан хүсуси пајдыр. Бир јердә Јараданымыза хидмәт етмәк бизә бөјүк севинҹ ҝәтирир.

Худбин һәјат тәрзи сүрмәк әвәзинә, инди мән вахтымын чох һиссәсини Аллаһа хидмәтә сәрф едир вә инсанлара Аллаһын Кәламынын фајдасыны ҝөрмәјә көмәк едирәм. Мәнә һәјатда ән бөјүк хошбәхтлији бу хидмәт ҝәтирир. Там әминликлә дејә биләрәм ки, Мүгәддәс Китаб һәјатымы дәјишди. Ахыр ки, әсил азадлығы тапдым.