Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2013

Әзиз охуҹуларымыз!

Әзиз охуҹуларымыз!

Һал-һазырда охудуғунуз журнал 1879-ҹу илин ијул ајындан етибарән нәшр едилир. Заман дәјишдикҹә бу журнал да дәјишиб. (Јухарыдакы шәкилләрә бахын.) Бу сајдан етибарән «Ҝөзәтчи гүлләси»нин тәртибатында јенә дә дәјишикликләр едиләҹәк. Һансы дәјишикликләр?

Бир чох өлкәләрдә мәлуматы Интернет васитәсилә әлдә етмәји севән инсанларын сајы ҝетдикҹә артыр. Јалныз Интернетдә олан мәлуматлары тапмаг үчүн бир дүјмәјә басмаг кифајәтдир. Бир чох китаблары, журналлары вә гәзетләри Интернетдән охумаг олар.

Буну нәзәрә алараг, бу јахынларда www.jw.org сајтымызын тәртибатында дәјишиклик едәрәк ону даһа мараглы етдик вә истифадәсини асанлашдырдыг. Сајта дахил олан инсанларын нәшрләримизи 430-дан чох дилдә охумаг имканы вар. Бу ајдан етибарән исә журналларымызда мүнтәзәм шәкилдә чап едилән бәзи рубрикалар јалныз Интернетдә чыхаҹаг *.

Интернетдә даһа чох мәгаләләр јерләшдирмәји планлашдырдығымыза ҝөрә бу сајдан етибарән «Ҝөзәтчи гүлләси»нин күтләви нәшри 32-и јох, 16 сәһифә олаҹаг. Һал-һазырда «Ҝөзәтчи гүлләси» 195 дилә тәрҹүмә олунур. Һәҹминин азалдылмасынын сајәсиндә бу журналы даһа чох дилләрә тәрҹүмә етмәк мүмкүн олаҹаг.

Үмидварыг ки, бу дәјишикликләр сајәсиндә Мүгәддәс Китабын хиласедиҹи хош хәбәри даһа чох инсана әлчатан олаҹаг. Биз бундан сонра да инсанларын үрәкләринә јол тапан зәнҝин вә маарифләндириҹи мәлуматлары Мүгәддәс Китаба һөрмәт едән вә онун тәлимләрини өјрәнмәк истәјән охуҹуларымыза һәм журналлар, һәм дә Интернет васитәсилә тәгдим едәҹәјик.

Наширләр

^ абз. 5 Јалныз Интернетдә чыхаҹаг рубрикалар арасында јенијетмәләрә Мүгәддәс Китабы арашдырмаға көмәк едән «Ҝәнҹ охуҹуларымыз үчүн», еләҹә дә валидејнләрин үч јашына гәдәр ушагларына тәлим-тәрбијә вермәси үчүн нәзәрдә тутулан «Балаҹалар үчүн» рубрикалары да вар.