Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АЛЛАҺА ЈАХЫНЛАШЫН

«Бунлары... көрпәләрә ачдын»

«Бунлары... көрпәләрә ачдын»

Сиз Аллаһ барәдә, јәни Онун кимлији, ганунлары, еләҹә дә ирадәси һагда һәгигәти билмәк истәјирсинизми? Јеһова Аллаһ Кәламы олан Мүгәддәс Китабда Өзү һаггында там һәгигәти ачыглајыр. Анҹаг Мүгәддәс Китабы охујанларын һеч дә һамысы бу һәгигәти ахыра гәдәр анлаја билмәз. Нәјә ҝөрә? Чүнки илаһи һәгигәтләри анламаг бөјүк имтијаздыр вә о, һәр инсана верилмир. Ҝәлин Иса пејғәмбәрин бу барәдә дедикләринә диггәт јетирәк. (Матта 11:25 ајәсини оху.)

Һәмин ајә бу сөзләрлә башлајыр: «Сонра Иса деди». Бу сөзләри демәздән өнҹә нәјин баш вердијини билсәк, Исанын неҹә инсанлары нәзәрдә тутдуғуну мүәјјән едә биләрик. О, мөҹүзәләр ҝөстәрдији Галилејанын үч шәһәринин лагејд сакинләрини тәзәҹә мәзәммәт етмишди (Матта 11:20—24). Јәгин, сиздә белә суал јараныр: «Неҹә ола биләр ки, инсан пејғәмбәрин мөҹүзәләрини ҝөрә-ҝөрә онун өјрәтдији һәгигәтләри гәбул етмәсин?» Инсанларын лагејдлији онларын дикбаш олмаларындан ирәли ҝәлирди (Матта 13:10—15).

Иса Мәсиһ билирди ки, Мүгәддәс Китабда Аллаһ һаггында гәләмә алынан һәгигәтләри анламаг үчүн ики шеј лазымдыр: Аллаһын көмәји вә үрәјимизин дүзҝүн вәзијјәтдә олмасы. О изаһ едир: «Еј ҝөјүн вә јерин Ағасы! Һамынын гаршысында Сәнә шүкүр едирәм, чүнки бунлары һикмәтли вә ағыллы адамлардан ҝизләдиб көрпәләрә ачдын». Бу ајәдән биз Мүгәддәс Китабдакы руһани һәгигәтләри баша дүшмәјин нәјә ҝөрә имтијаз олдуғуну ҝөрә биләрик. «Ҝөјүн вә јерин Ағасы» Јеһова Аллаһ бу һәгигәтләри кимә ачаҹағына Өзү гәрар верир. Амма бу о демәк дејил ки, О, үзҝөрәнлик едир. Бәс О, белә гәрары нәјә әсасән верир?

Јеһова Аллаһ мәғрурлары јох, тәвазөкар инсанлары севир (Јагуб 4:6). О, һәгигәти «һикмәтли вә ағыллы адамлардан», јәни бу дүнјада мүдрик сајылан зијалы адамлардан ҝизли сахлајыр. Чүнки онлар о дәрәҹәдә мәғрур вә өзүндән разыдырлар ки, Аллаһын көмәјинә еһтијаҹ дујмадыгларыны дүшүнүрләр (1 Коринфлиләрә 1:19—21). Анҹаг «көрпәләрә», јәни ушаг кими тәвазөкар олан вә сәмими-гәлбдән Она үз тутан инсанлара һәгигәтини ачыр (Матта 18:1—4; 1 Коринфлиләрә 1:26—28). Иса Мәсиһ һәр ики груп инсанла растлашмышды. Тәвазөкар балыгчылардан фәргли олараг, бир чох мәғрур, али тәһсилли дин рәһбәрләри пејғәмбәрин чатдырдығы хәбәрин мәғзини дәрк етмирдиләр (Матта 4:18—22; 23:1—5; Һәвариләрин ишләри 4:13). Бунунла белә, әсил тәвазөкарлыг руһу ҝөстәрән варлы вә тәһсилли адамлардан бәзиләри Исанын давамчылары олмушдур (Лука 19:1, 2, 8; Һәвариләрин ишләри 22:1—3).

Ҝәлин јухарыда верилән суала гајыдаг: Аллаһ барәдә һәгигәти билмәк истәјирсинизми? Әҝәр беләдирсә, онда јәгин ки, Аллаһын өзүнү мүдрик сајан мәғрур инсанлардан разы олмадығыны билмәк сизә тәсәлли верир. Мүгәддәс Јазылардан ҝөрдүјүмүз кими, Аллаһ дүнјанын ҝөзүндә ағыллы сајылан инсанларын хор бахдығы кәсләри бәјәнир. Әҝәр сиз Аллаһын Кәламыны дүзҝүн нијјәтдән ирәли ҝәләрәк өјрәнирсинизсә, онда Јеһова Аллаһ һагда һәгигәти билмәк кими гијмәтли әнам алан инсанларын арасында ола биләрсиниз. Бу һәгигәти баша дүшмәк индидән һәјатыныза мәна гатаҹаг вә сизи «әсил һәјата», јәни Аллаһын вәд етдији вә салеһлијин һөкм сүрдүјү јени дүнјада әбәди һәјата доғру апараҹаг * (1 Тимотејә 6:12, 19; 2 Петер 3:13).

^ абз. 7 Јеһованын Шаһидләри бөјүк мәмнунијјәтлә сизә Аллаһ вә Онун нијјәтләри һагда һәгигәти өјрәнмәјә көмәк едәҹәкләр. Онлар «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын көмәјилә сизә тәмәннасыз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји тәклиф едирләр.

Аллаһ һаггында һәгигәтләр ачыгланыр. Неҹә?Аллаһ һаггында һәгигәтләр ачыгланыр. Неҹә?