Чохлары дејирди ки, Мајја тәгвиминә ҝөрә 2012-ҹи ил декабрын 21-дә дүнја дағылаҹаг. Сиз буну ешидәндә һансы һиссләри кечирмишдиниз? О ҝүндән нә ҝөзләдијиниздән асылы олараг, ола билсин, чијниниздән ағыр јүк дүшдү, мәјус олдунуз, јахуд да сизин бу мөвзуја марағыныз бирдәфәлик өлдү. Бу, нә иди: дүнјанын сону илә бағлы верилмиш нөвбәти јанлыш прогноз?

Бәс Мүгәддәс Китабда «дүнјанын [сону]» дејилдикдә нә нәзәрдә тутулур? (Матта 24:3, Инҹил, 1993). Бәзиләри Јер күрәсинин јаныб күлә чевриләҹәјиндән горхур. Башгалары һәмин ҝүндә мараглы һадисәләрин олаҹағыны дүшүнәрәк ону бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјир. Чохлары исә дүнјанын сонунун ҝәләҹәјини ешитмәкдән артыг тәнҝә ҝәлибләр. Инсанларын бу ҹүр реаксија ҝөстәрмәси әсаслыдырмы? «Дүнјанын сону» әслиндә нәдир?

Ола билсин, сиз Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону барәдә јазылан һәгигәтләри биләндә чох тәәҹҹүбләнәҹәксиниз. Мүгәддәс Китаб тәкҹә сону һансы сәбәбләрдән ирәли ҝәләрәк ҝөзләмәли олдуғумузу демир, һәмчинин орада дејилир ки, бәзиләри сонун ҝеҹикдијини дүшүндүкләриндән ону ҝөзләмәкдән безәҹәкләр. Биз сизә дүнјанын сону барәдә тез-тез верилән суалларын ҹавабыны арашдырмағы тәклиф едирик. Һәмин ҹаваблар Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныб.

 Јер күрәси јаныб күл олаҹаг?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН ҸАВАБЫ: «Јер үзүнүн тәмәлини елә гурдун ки, әсла сарсылмасын» (МӘЗМУР 104:5).

Јер күрәси нә одла, нә дә ки башга бир үсулла мәһв едилмәјәҹәк. Әксинә, Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, планетимиз бәшәријјәтин әбәди мәскәнидир. Мәзмур 37:29 ајәсиндә дејилир: «Салеһләр... [«јери», Китабы Мукаддес] мүлк олараг алаҹаг, онлар орада әбәди мәскән салаҹаг» (Мәзмур 115:16; Јешаја 45:18).

Аллаһ јери јарадандан сонра она нәзәр салыб «чох [јахшы]» олдуғуну деди вә О һәлә дә бу фикирдәдир (Јарадылыш 1:31). Јер күрәсини мәһв етмәк Аллаһын нијјәтинә гәтијјән дахил дејил. Әксинә, О, јери тәләф едәнләри тәләф едәрәк она бир даһа зәрәр вурулмасына јол вермәјәҹәк (Вәһј 11:18).

Лакин бир чохларыны «Инҹил» китабынын 2 Петер 3:7 ајәсиндә јазылан сөзләр чашдырыр. Һәмин ајәдә дејилир: «Ҝөјләр вә јер... Һөкм ҝүнүнүн алову үчүн сахланылыр». Бу ајә јерин одла мәһв едиләҹәјиними ҝөстәрир? Јох. Мүгәддәс Китабда «ҝөј», «јер» вә «алов» анлајышлары бәзән мәҹази мәнада ишләдилир. Мәсәлән, Мәзмур 97:1 ајәсиндә јазылыб: «Гој јер үзү шадлыг етсин». Бу ајәдә «јер» сөзү алтында инсан ҹәмијјәти нәзәрдә тутулур.

2 Петер 3:7 ајәсинин контекстиндән мәлум олур ки, бу ајәдә дә ҝөјләр, јер вә алов мәҹази мәнада ишләдилиб. 5 вә 6-ҹы ајәләрдә дүнјанын сону Нуһун дөврүндә баш верән дашгынла мүгајисә едилир. О заман гәдим дүнја мәһв едилди, бунунла белә, бизим планет јоха чыхмајыб. Әксинә, Дашгын зоракылыгла долу олан ҹәмијјәти, јәни «јери» јујуб апарды. Һәмчинин бу дашгын «ҝөј»ү, јәни һәмин ҹәмијјәтә ағалыг едән адамлары мәһв етди (Јарадылыш 6:11). Ејнилә, 2 Петер 3:7 ајәсиндә пејғәмбәрлик едилир ки, бу пис ҹәмијјәт вә онун рүшвәтхор рәһбәрләри одда јандырылмыш әшја кими әбәдилик мәһв едиләҹәк.

Дүнјанын сону ҝәләндә нә баш верәҹәк?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН ҸАВАБЫ: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән исә әбәди јашајыр» (1 ЈӘҺЈА 2:17).

«Дүнја» кечиб ҝедир дејилдикдә Јер күрәси јох, Аллаһын ирадәсинә зидд һәјат тәрзи сүрән бу дүнјанын адамлары нәзәрдә тутулур. Ҹәрраһ хәстәнин һәјатыны хилас етмәк үчүн бәдәниндәки шиши ҝөтүрдүјү кими, Аллаһ да јахшы инсанларын һәјатдан һәзз алараг јер үзүндә јашамалары үчүн писләрин көкүнү кәсәҹәк (Мәзмур 37:9). Мәһз бу мәнада «дүнјанын сону»нун ҝәлмәси јахшыдыр.

 «Дүнјанын сону»на даир мүсбәт бахыш Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләринин бириндә әкс олунуб. Орада бу ифадә «дөврүн јекуну» кими верилиб. (Матта 24:3, һашијәјә бахын.) Һәм Јер күрәси, һәм дә бәшәријјәт дүнјанын сонундан сағ чыхаҹағы үчүн мәҝәр јени дөвранын башлајаҹағыны дүшүнмәк мәнтигәујғун дејил? Мүгәддәс Китаб бу суала мүсбәт ҹаваб верир, чүнки орада «ҝәләҹәк [дөвр]» һаггында данышылыр (Лука 18:30).

Иса пејғәмбәр һәмин дөврү «јени дөвр» адландырды. О заман Иса бәшәријјәти Аллаһын әзәлдән нијјәт етдији вәзијјәтә гајтараҹаг (Матта 19:28). Онда биз ашағыда садаланан шәраитдә јашајаҹағыг.

 • Ҹәннәтә чеврилмиш јер үзүндә бүтүн инсанлар тәһлүкәсиз вә фираван јашајаҹаг (Јешаја 35:1; Микеја 4:4).
 • Һамы мәналы вә мәмнунлуг ҝәтирән ишлә мәшғул олаҹаг (Јешаја 65:21—23).
 • Инсанлар бүтүн хәстәликләриндән сағалаҹаг (Јешаја 33:24).
 • Гоҹалар ҹаванлашаҹаг (Әјјуб 33:25).
 • Өлүләр дириләҹәк (Јәһја 5:28, 29).

Әҝәр биз «Аллаһын ирадәсини», јәни Онун биздән тәләб етдикләрини јеринә јетиририксә, дүнјанын сонундан горхмајаҹағыг. Әксинә, о ҝүнү бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјәҹәјик.

Дүнјанын сону, һәгигәтән дә, јахындыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН ҸАВАБЫ: «Бүтүн бунларын баш вердијини ҝөрәндә билин ки, Аллаһын падшаһлығы јахындадыр» (ЛУКА 21:31).

Профессор Ричард Кајл «Јенә дә сон ҝүнләр» китабында јазыр ки, «гәфил дәјишиклик вә ҹәмијјәтдә һөкм сүрән хаос дүнјанын сону барәдә прогнозлар үчүн әлверишли шәраит јарадыр», хүсусилә дә һәмин дәјишиклијин вә ја хаосун сәбәби анлашылмаз оланда («The Last Days Are Here Again»).

Лакин дүнјанын сону барәдә јазан пејғәмбәрләр буну онларын дөврүндә баш верән писликләрин сәбәбини изаһ етмәк мәгсәди илә етмәмишдиләр. Онлар Аллаһдан илһам алараг дүнјанын өз сонуна јахынлашдығына ишарә едәҹәк вәзијјәти тәсвир етмишдиләр. Ҝәлин һәмин пејғәмбәрликләрин бәзиләрини нәзәрдән кечирәк. Вә сиз онларын бизим зәманәдә јеринә јетиб-јетмәдијини өзүнүз үчүн мүәјјән едә биләрсиниз.

 •   Мүһарибә, гытлыг, зәлзәлә вә өлүмҹүл хәстәликләрин епидемијасы (Матта 24:7; Лука 21:11).
 • Ҹинајәткарлығын мисли ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә артмасы (Матта 24:12).
 • Инсанларын јери тәләф етмәси (Вәһј 11:18).
 • Инсанларын худбин, пулпәрәст вә Аллаһдан чох ејш-ишрәти севмәләри (2 Тимотејә 3:2, 4).
 • Аиләләрин дағылмасы (2 Тимотејә 3:2, 3).
 • Дүнјанын сонунун әламәтләринә даир ҹәмијјәтдә лагејдлијин һөкм сүрмәси (Матта 24:37—39).
 • Аллаһын Падшаһлығы һаггында олан хош хәбәрин бүтүн дүнјада тәблиғ олунмасы (Матта 24:14).

Иса пејғәмбәрин сөзләринә әсасән, биз «бүтүн бунлары» ҝөрәндә баша дүшмәлијик ки, дүнјанын сону артыг јахындыр (Матта 24:33). Јеһованын Шаһидләри бу дәлилләрин доғрулуғуна әминдирләр, буна ҝөрә дә онлар 236 өлкә вә әразидә тәблиғ едәрәк өз иманларыны бөлүшүрләр.

Дүнјанын сонунун инсанларын дүшүндүјү вахтда ҝәлмәмәси о демәкдирми ки, сон һеч вахт ҝәлмәјәҹәк?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН ҸАВАБЫ: «Инсанлар “сүлһ вә тәһлүкәсизлик” дејәркән, һамилә гадыны доғуш санҹылары гәфләтән тутдуғу кими, онлар да гәфил мәһвә уғрајаҹаглар вә һеч ҹүрә хилас ола билмәјәҹәкләр» (1 САЛОНИКИЛИЛӘРӘ 5:3).

Мүгәддәс Китабда бу дүнјанын сону гадынын доғуш ағрыларына бәнзәдилир: һамилә гадынын санҹыларынын тутмасы гачылмаздыр вә гәфләтән башлајыр. Дүнјанын сону әрәфәсиндәки вахт да һамиләлик дөврүнә охшајыр. Һамилә гадын доғушун тезликлә башлајаҹағыны ҝетдикҹә шиддәтләнән ағрылардан билир. Онун һәкими ушағын дүнјаја ҝәләҹәји вахты тәхмини десә дә, бу, һәмин тарихдә баш вермәјә биләр. Бунунла белә, анада көрпәнин ҝеҹ-тез доғулаҹағына зәррә гәдәр дә шүбһә јаранмыр. Ејнилә, сон инсанларын ҝөзләдији вахтда ҝәлмәсә дә, бу, «ахыр ҝүнләрдә» јашадығымыз фактыны дәјишмир (2 Тимотејә 3:1).

Әҝәр дүнјанын сону әрәфәсиндә јашадығымызы ҝөстәрән әламәт бу гәдәр ајдындырса, онда нәјә ҝөрә бир чох инсанлар буну гәбул етмирләр? Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, дүнјанын сону јахынлашдыгҹа чохлары онун әламәтинә әһәмијјәт вермәјәҹәкләр. Онлар сон ҝүнләрдә көклү дәјишикликләрин баш вердијинә инанмајаҹаглар вә буна инананлара да ришхәнд едәрәк дејәҹәкләр:  «Дәдә-бабаларымыз өлүм јухусуна ҝедәндән сонра да һәр шеј јарадылышдан бәри олдуғу кими дурур» (2 Петер 3:3, 4). Башга сөзлә десәк, сон ҝүнләрин әламәти ајдын олдуғу һалда, чохлары буна мәһәл гојмајаҹаглар (Матта 24:38, 39).

Бу мәгаләдә сонун јахын олдуғуну ҝөстәрән Мүгәддәс Китаб дәлилләринин јалныз бәзиләри нәзәрдән кечирилди *. Сиз бу һагда даһа чох билмәк истәјәрдинизми? Әҝәр еләдирсә, онда Мүгәддәс Китабы тәмәннасыз олараг өјрәдән Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлајын. Мәшғәләләр евиниздә, сизин үчүн мүнасиб олан башга јердә, еләҹә дә телефонла кечирилә биләр. Сизә јалныз бир аз вахт ајырмаг галыр, лакин бунун ҝәтирәҹәји фајда һеч бир шејлә мүгајисә ҝәлә билмәз!

^ абз. 39 Әлавә мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын «“Ахыр ҝүнләрдә”ми јашајырыг?» адлы 9-ҹу фәслинә бахын.