Контентә кеч

 Аилә хошбәхтлијинин ачарлары

Евлилијин биринҹи илиндән неҹә «сағ чыхмаг» олар?

Евлилијин биринҹи илиндән неҹә «сағ чыхмаг» олар?

Әр: «Һеч тәсәввүрүмә белә ҝәтирмәздим ки, арвадымла мән бир-биримиздән белә фәргләнирик! Мәсәлән, мән сәһәр тездән дурмағы, о, ҝеҹ дурмағы хошлајыр. Әһвал-руһијјәсинин тез-тез дәјишмәси исә мәни лап чашбаш гојур! Бир дә ки, мән јемәк һазырлајанда о, һәр шејә данышыр, хүсусилә дә мән әлими габ дәсмалы илә силәндә».

Арвад: «Әрим сөһбәтҹил дејил. Мән исә аиләдә һамынын үнсијјәт етмәсинә алышмышам, хүсусилә дә сүфрә архасында. Әрим јемәк һазырлајанда о, әлини габ дәсмалына силир. Мәним бундан зәһләм ҝедир! Ахы, нәјә ҝөрә о, буну баша дүшмүр?! Баша дүшә билмирәм, инсанлар аилә һәјатында хошбәхтлијә неҹә наил олурлар?»

ӘҜӘР тәзәҹә евләнмисинизсә, ола билсин, сиз дә белә проблемләрлә үзләширсиниз. Сизә елә ҝәлмирми ки, һәјат јолдашынызда тојдан габаг олмајан чатышмамазлыглар вә мәнфи ҹәһәтләр јараныб? Һәјатда јаранан јени чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн нә етмәк олар? (1 Коринфлиләрә 7:28).

Әввәла, фикирләшмәјин ки, тојдан дәрһал сонра сиз аилә һәјаты үзрә мүтәхәссис олаҹагсыныз. Ола билсин, субај оланда сиз өзүнүздә үнсијјәт етмәк кими дәјәрли хүсусијјәтләр инкишаф етдирмисиниз, ҝөрүшдүјүнүз мүддәт әрзиндә исә ону даһа да јахшылашдырмысыныз. Лакин евлилик ҝөзләмәдијиниз тәрздә бу хүсусијјәтләри сынаға чәкәҹәк вә ола билсин, сиз јени шејләр өјрәнмәли олаҹагсыныз. Сәһвләрдән гача биләҹәксинизми? Әлбәттә, јох. Бәс сизә лазым олан јени хүсусијјәт вә баҹарыглара јијәләнә биләҹәксинизми? Сөзсүз ки, јијәләнә биләҹәксиниз!

Әҝәр һансыса саһәдә пүхтәләшмәк истәјириксә, бунун үчүн мүтәхәссислә мәсләһәтләшмәк вә верилән мәсләһәтләрә риајәт етмәк лазымдыр. Ән јахшы аилә мүтәхәссиси Јеһова Аллаһдыр. Ахы бизи евләнмәк арзусу илә јарадан Одур (Төврат, Јарадылыш 2:22—24). Чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәк вә никаһынызын узунөмүрлү олмасы үчүн лазыми баҹарыглара јијәләнмәк лазымдыр. Бунун үчүн Аллаһын Кәламынын ирәли сүрдүјү мүәјјән шәртләрә әмәл етмәлијик. Ҝәлин ҝөрәк, Мүгәддәс Китаб бунда бизә неҹә көмәк едә биләр?

ШӘРТ 1. БИР-БИРИНИЗЛӘ МӘСЛӘҺӘТЛӘШМӘЈИ ӨЈРӘНИН

Проблем.

Јапонијада јашајан Кејдзи * адлы гардаш бәзән гәрар гәбул едәркән һәјат јолдашыны нәзәрә алмағы унудурду. О дејир: «Мән јолдашымла мәсләһәтләшмәдән дәвәти гәбул едә биләрдим. Сонрадан исә мәлум олурду ки, бу, онун үчүн әлверишли дејил». Австралијада јашајан Аллен исә дејир: «Әввәлләр мән арвадла мәсләһәтләшмәји кишилијимә сығышдырмырдым». Онун белә дүшүнмәсинә сәбәб аиләдә ҝөрдүјү тәрбијә иди. Британијадан олан Дајанна да буна охшар проблемлә үзләшмишди. О дејир: «Валидејнләримлә мәсләһәтләшмәјә алышмышдым. Буна ҝөрә дә гәрар гәбул етмәздән өнҹә әримлә јох, онларла мәсләһәтләширдим».

Чыхыш јолу.

Јадда сахламаг лазымдыр ки, Јеһова Аллаһын ҝөзүндә әрлә арвад «бир бәдән»дир (Инҹил, Матта 19:3—6). О, һеч бир башга мүнасибәти әрлә арвад арасындакы мүнасибәт гәдәр ваҹиб сајмыр! Бу мүнасибәтләрин мөһкәм олмасы үчүн јахшы үнсијјәт мүһүм рол ојнајыр.

Әр-арвадлар Јеһова Аллаһын Ибраһим пејғәмбәрлә үнсијјәт етмәсиндән чох шеј өјрәнә биләрләр. Мәсәлән, зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабы ачыб Јарадылыш 18:17—33 ајәләриндән Јеһова илә Ибраһимин сөһбәтини охујун. Ајәләри охујаркән Аллаһын Ибраһимә неҹә һөрмәтлә јанашдығына фикир верин: 1) Јеһова Өз планлары һаггында Ибраһимә данышды, 2) онун дедикләринә диггәтлә гулаг асды вә 3) хаһишләрини нәзәрә алараг, имкан дахилиндә, планларында дәјишиклик етди. Сиз дә һәјат јолдашынызла мәсләһәтләшәркән бу ҹүр едә биләрсинизми?

МӘСЛӘҺӘТ. Һәјат јолдашынызла она аидијјәти олан мәсәләләри мүзакирә едәркән: 1) бу вәзијјәтдә неҹә давранмаг истәдијинизи изаһ един, анҹаг фикирләринизи гәти гәрар вә ја әмр кими јох, тәклиф формасында ифадә един; 2) һәјат јолдашынызын фикрини сорушун вә онун шәхси фикирләринә һөрмәтлә јанашын вә 3) гој һәмишә «агил» олмағыныз, баҹардығыныз гәдәр, һәјат јолдашынызын истәкләрини нәзәрә алмағыныздан бәлли олсун (Инҹил, Филипилиләрә 4:5).

ШӘРТ 2. НӘЗАКӘТЛИ ОЛМАҒЫ ӨЈРӘНИН

Проблем.

Тәрбијә алдығыныз аиләдән вә бөјүјүб боја-баша чатдығыныз мәдәнијјәтдән асылы олараг, ола билсин, сиз өз фикирләринизи сәрт, һәтта кобуд тәрздә ифадә етмәјә алышмысыныз. Мәсәлән, Авропадан олан Лајам етираф едир: «Мәним доғулдуғум јердә инсанлар бир о гәдәр дә нәзакәтли дејилләр. Мәним кобуд данышыг тәрзим һәјат јолдашымын ганыны  гаралдырды. Мән она гаршы мүлајим олмағы өјрәндим».

Чыхыш јолу.

Елә дүшүнмәјин ки, сизин данышыг тәрзиниз һәјат јолдашынызын хошуна ҝәлир (Инҹил, Филипилиләрә 2:3, 4). Һәвари Павелин Аллаһын бир хидмәтчисинә вердији мәсләһәт јени евләнәнләр үчүн дә фајдалыдыр. О јазмышды: «Рәббин гулу чәкишмәләрдән узаг дурмалы, һамыјла мүлајим давранмалы». «Мүлајим» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү һәмчинин «нәзакәтли»лији билдирир (Инҹил, 2 Тимотејә 2:24, һашијә). Нәзакәтлилик — чәтин вәзијјәтләрдә башгаларынын һиссләринә тохунмамаг, хејирхаһ олмаг вә өзүнү ганаҹаглы апармаг баҹарығыдыр.

МӘСЛӘҺӘТ. Әҝәр һәјат јолдашыныз әсәбләринизә тохунурса, елә һесаб един ки, гаршыныздакы јахын достунуз вә ја мүдириниздир. Сиз онунла да бу тонда данышардыныз, јахуд ејни сөзләри ишләдәрдиниз? Сонра һәјат јолдашынызын нәјә ҝөрә достунуздан вә ја мүдириниздән даһа чох һөрмәтә лајиг олдуғу һагда дүшүнүн (Инҹил, Колослулара 4:6).

ШӘРТ 3. ЈЕНИ ВӘЗИФӘЛӘРИНИЗӘ АЛЫШМАҒА ЧАЛЫШЫН

Проблем.

Башланғыҹда әр, ола билсин, бир о гәдәр дә мәһарәтлә башчылыг едә билмәсин, арвад исә истәкләрини нәзакәтлә билдирмәји баҹармасын. Италијадан олан Антонио дејир: «Атам һеч вахт анамла мәсләһәтләшмирди. Буна ҝөрә дә мән әввәлҹә аиләдә өзүмү аға кими апарырдым». Канадада јашајан Дебби исә белә дејир: «Мән әримдән даһа тәмизкар олмағы тәләб едирдим. Анҹаг, ҝөрүнүр, мәним әмрлә данышмағым әкс-тәсир ҝөстәрирди».

Әр нә едә биләр?

Бәзи әрләр, Мүгәддәс Китаба әсасән, гадынын табечилији илә ушагларын итаәткарлығы арасында һеч бир фәрг ҝөрмүрләр (Инҹил, Колослулара 3:20; 1 Петер 3:1). Лакин Мүгәддәс Китабда дејилир ки, әр «арвадына бағланаҹаг вә икиси бир бәдән олаҹаг»; валидејн-ушаг мүнасибәтләри һаггында исә белә шеј дејилмир (Инҹил, Матта 19:5). Јеһова дејир ки, арвад әрин көмәкчисидир (Төврат, Јарадылыш 2:18). Анҹаг О, һеч вахт демәјиб ки,  ушаг валидејнин көмәкчисидир вә ја онлар «бир бәдән»дир. Неҹә фикирләширсиниз, әҝәр әр арвады илә ушаг кими давранырса, о, бунунла никаһа һөрмәт етдијини ҝөстәрирми?

Мүгәддәс Китаб әрләри тәшвиг едир ки, онлар өз арвадларына Иса Мәсиһин јығынҹаға јанашдығы кими јанашсынлар. Арвадын әрини өз башчысы кими гәбул едә билмәси үчүн нөвбәти амилләри нәзәрә алмаг лазымдыр: 1) әр ҝөзләмәли дејил ки, арвады онун дедикләринә динмәз-сөјләмәз дәрһал табе олсун; 2) һәтта чәтинликләр јаранса белә, әр арвадыны өз бәдәни кими севмәлидир (Инҹил, Ефеслиләрә 5:25—29).

Гадын нә едә биләр?

Гадын гәбул етмәлидир ки, әри онун Аллаһ тәрәфиндән тәјин олунмуш башчысыдыр (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 11:3). Әҝәр арвад әринә һөрмәт едирсә, демәли, о, Аллаһа да һөрмәтлә јанашыр. Вә әксинә, әҝәр гадын әринин рәһбәрлијинә табе олмагдан бојун гачырырса, бунунла о, Аллаһы вә Онун гојдуғу тәләбләри рәдд етдијини ҝөстәрир (Инҹил, Колослулара 3:18).

Проблеми мүзакирә едәндә мәгсәдиниз әринизин хасијјәтини тәнгид атәшинә тутмаг јох, проблеми һәлл етмәк олмалыдыр. Мәсәлән, мәләкә Естер истәјирди ки, әри падшаһ Ахашверош һагсызлығы арадан галдырсын. Лакин ону тәнгид етмәк әвәзинә о, садәҹә нәзакәтлә өз нараһатчылығыны ифадә етди. Нәтиҹәдә, әри онун истәјини нәзәрә алды вә дүзҝүн гәрар гәбул етди (Естер 7:1—4; 8:3—8). Әҝәр әринизә 1) аилә башчысы ролуна ујғунлашмаға вахт версәниз вә 2) һәтта сәһвләрә јол вермәсинә бахмајараг, она һөрмәт ҝөстәрсәниз, сизи севмәк она даһа асан олаҹаг (Инҹил, Ефеслиләрә 5:33).

МӘСЛӘҺӘТ. Бүтүн ҝүнү һәјат јолдашынызын дүзәлтмәли олдуғу зәиф ҹәһәтләри барәдә дүшүнмәк әвәзинә, јахшы оларды ки, диггәтинизи өзүнүзүн һансы саһәләрдә дүзәлишә еһтијаҹыныз олдуғуна ҹәмләјин. Әрләр, һәјат јолдашыныз сизин аиләдә неҹә башчылыг етмәјиниздән наразыдырса, һансы саһәләрдә дәјишиклик етмәли олдуғунузу ондан сорушун вә онун тәклифләрини гејдә алын. Гадынлар, әҝәр әриниз сизин она лазыми һөрмәт ҝөстәрмәдијинизи дүшүнүрсә, ондан һансы саһәләрдә дәјишиклик етмәли олдуғунузу сорушун вә онун тәклифләрини јазын.

Һәјат јолдашыныздан чох шеј тәләб етмәјин

Никаһда хошбәхтлији горумағы өјрәнмәк велосипед сүрмәји өјрәнмәјә бәнзәјир. Әлбәттә, бу заман јыхылмамаг гејри-мүмкүндүр, анҹаг тәдриҹән сиз даһа әминликлә сүрмәји өјрәнәҹәксиниз. Буна бәнзәр тәрздә, сиз никаһда тәҹрүбә әлдә едәнә кими, пешманчылыг чәкәҹәјиниз сәһвләрә јол верәҹәксиниз.

Јумор һиссинизи итирмәјин. Һәјат јолдашынызын тәләбатларына ҹидди јанашын, ејни заманда да өз сәһвләринизә ҝүлмәји баҹарын. Һәјат јолдашынызы һәмишә, хүсусилә дә евлилијинизин биринҹи илиндә севиндирмәк фүрсәтини әлдән вермәјин (Ганунун тәкрары 24:5). Рәһбәрлији Аллаһын Кәламында ахтарын. О заман никаһыныз илбәил мөһкәмләнәҹәк.

^ abz. 9 Бәзи адлар дәјишдирилиб.

ӨЗҮНҮНЗДӘН СОРУШУН...

  • Адәтән, ән мәһрәм фикирләрими киминлә бөлүшүрәм: һәјат јолдашымла, јохса башгасы илә?
  • Бу ҝүн һәјат јолдашыма ону севдијими вә һөрмәт етдијими ҝөстәрмәк үчүн нә етмишәм?