Контентә кеч

 Аилә хошбәхтлијинин ачарлары

Никаһда садиглији горујун

Никаһда садиглији горујун

Марија *: «Бир ара һисс едирдим ки, јолдашым Мајкл мәндән узаглашыб, ушагларла да сојуг рәфтар едир. Интернетә гошулмағымыздан чох кечмәди ки, онда бу ҹүр дәјишиклик мүшаһидә олунмаға башлады. Мән онун компүтердә порнографијаја бахмасындан шүбһәләнирдим. Бир ҝеҹә ушаглар јатандан сонра ону данышмаға мәҹбур етдим вә о етираф етди ки, порнографик сајтлара бахыр. Чох пәришан олдум. Башыма белә шеј ҝәлдијинә инана билмирдим. Она етибарымы тамамилә итирдим. Ән писи исә о иди ки, иш јолдашым мәнә мараг ҝөстәрмәјә башламышды».

Мајкл: «Бир гәдәр әввәл арвадым Марија компүтердә шәкил тапды вә мәни сорғу-суала тутмаға башлады. Етираф едәндә ки, тез-тез порнографик сајтлара бахырам, о, јаман гәзәбләнди. Мән чох пәрт олмушдум, өзүмү ҝүнаһкар һисс едирдим. Фикирләширдим ки, аиләмиз дағылаҹаг».

СИЗҸӘ, Мајклла Маријанын мүнасибәтләриндә нә баш верирди? Јәгин дүшүнүрсүнүз ки, Мајклын әсас проблеми порнографијаја бахмаг иди. Лакин сонрадан Мајклын да баша дүшдүјү кими, бу вәзијјәт онларын никаһындакы даһа ҹидди проблемин — никаһа кифајәт гәдәр садиглијин олмамасынын нәтиҹәси иди *. Мајклла Марија тәзә аилә гуранда севҝи вә хош анларла долу һәјат јашајаҹагларына үмид едирдиләр. Анҹаг бир чох әр-арвадлар кими, онларын да никаһа олан сәдагәтләри вахт кечдикҹә азалды вә бир-биринә олан мараглары санки итмәјә башлады.

Сизә елә ҝәлирми ки, һәјат јолдашынызла араныздакы бағлылыг илләр өтдүкҹә зәифләјир? Мүнасибәтләринизин јенидән мөһкәмләнмәсини истәјәрдинизми? Әҝәр беләдирсә, сизә үч суалын ҹавабыны билмәк лазымдыр: никаһа садиг галмаг нә демәкдир? Садиглијинизи нә зәифләдә биләр? Һәјат јолдашыныза садиглији неҹә мөһкәмләндирә биләрсиниз?

Садиглик нәдир?

Никаһда садиглијин нә олдуғуну неҹә изаһ едәрдиниз? Јәгин чохлары дејәр ки, бу, борҹ һиссиндән доғур. Мәсәлән, әрлә арвад  ушагларына, јахуд никаһын Баниси олан Аллаһ гаршысында дујдуглары борҹ һиссинә ҝөрә никаһларына садиг гала биләрләр (Төврат, Јарадылыш 2:22—24). Әлбәттә, бу, тәрифәлајигдир вә чәтин анларда никаһы горумаға көмәк едә биләр. Лакин хошбәхт олмаг үчүн әрлә арвадын тәкҹә бир-бирләри гаршысында борҹ һисси дујмасы кифајәт дејил.

Јеһова Аллаһ никаһын әрлә арвада дәрин севинҹ вә мәмнунлуг ҝәтирмәсини нәзәрдә тутмушду. О истәјирди ки, киши арвады илә хошбәхт јашасын, гадын да әрини севсин вә әринин дә ону өз бәдәни кими севдијини һисс етсин (Сүлејманын мәсәлләри 5:18; Инҹил, Ефеслиләрә 5:28). Бу ҹүр бағлылығы јаратмаг үчүн әрлә арвад бир-биринә етибар етмәји өјрәнмәлидир. Онларын өмүрлүк достлуг јаратмалары да ејни дәрәҹәдә ваҹибдир. Гадынла киши бир-биринин етибарыны газананда вә бир-бирләринә ән јахын дост олмаға чалышанда, онларын никаһларына сәдагәтләри дә артаҹаг. Онлар бир-биринә бағланаҹаглар. Мүгәддәс Китабда бу мөһкәм бағлылыг ики нәфәрин санки «бир бәдән» олмасы кими тәсвир олунур (Инҹил, Матта 19:5).

Буна ҝөрә дә сәдагәти евин кәрпиҹләрини бир-биринә мөһкәм јапышдыран суваға бәнзәтмәк олар. Сувағы гум, семент вә судан һазырлајырлар. Ејни тәрздә, сәдагәт дә борҹ һиссини, етибар вә достлуг кими амилләри өзүндә бирләшдирир. Бу бағлылығы нә зәифләдә биләр?

Һансы чәтинликләр мөвҹуддур?

Сәдагәт чох чалышмағы вә фәдакарлығы тәләб едир. Лазым ҝәләрсә, һәјат јолдашынызы разы салмаг үчүн өз марагларыныздан кечмәјә һазыр олмалысыныз. Лакин киминсә арзуларына «бунун мәнә нә фајдасы вар?», дејә сорушмадан ҝүзәштә ҝетмәк дәбдән дүшүб. Чохлары үчүн бу, һәтта ағласығмаздыр. Анҹаг өзүнүзә суал верин: «Худбин ола-ола, никаһда хошбәхт олан нә гәдәр адам таныјырам?» Чох еһтимал ки, ҹаваб верәҹәксиниз: «Таныјырамса да, тәк-түк». Нә үчүн? Шәхси марагларынын гурбан верилмәси тәләб олунанда, хүсусилә дә ҝүзәштә ҝетдији һәр хырда шејә ҝөрә дәрһал мүкафат алмајанда, худбин инсан, чох ҝүман ки, никаһа садиг галмајаҹаг. Сәдагәт олмајан јердә исә, әрлә арвадын бир-бирләринә јениҹә вурулдуглары вахт дујдуглары романтик мәһәббәтин нә дәрәҹәдә ҝүҹлү олмасындан асылы олмајараг, мүнасибәтләр корланаҹаг.

Мүгәддәс Китаб ачыг-ајдын ҝөстәрир ки, никаһ асан иш дејил. Орада дејилир ки, «евли... арвадыны разы салмаг үчүн, дүнјәви ишләрин гајғысыны чәкир», еләҹә дә «әрли гадын... әрини разы салмаг үчүн дүнјәви ишләрин гајғысыны чәкир» (1 Коринфлиләрә 7:33, 34). Тәәссүф ки, худбин олмајан адамлар да һәрдән аиләдә бир-бирләринин гајғыларыны баша дүшмүр, јахуд һәјат јолдашынын вердији гурбанлары гијмәтләндирмир. Әрлә арвад бир-бирини гијмәтләндирмәјәндә никаһ, чох еһтимал ки, онлара даһа чох әзијјәт верир, нәинки гијмәтләндирәндә (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 7:28).

Әҝәр сиз никаһынызын чәтин анларда горунмасыны вә јахшы вахтларда чичәкләнмәсини истәјирсинизсә, она өмүрлүк бағлылыг кими бахмалысыныз. Белә мүнасибәтә неҹә саһиб ола биләрсиниз вә һәјат јолдашынызы сизә садиг галмаға неҹә тәшвиг едә биләрсиниз?

Сәдагәти неҹә мөһкәмләндирмәк олар?

Әсас амил Аллаһын Кәламы олан Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтә тәвазөкарлыгла әмәл етмәкдир. Белә етмәјин һәм сизә, һәм дә һәјат јолдашыныза хејри дәјәҹәк (Пејғәмбәрләри китабы, Јешаја 48:17). Ҝәлин ҹәми ики практики аддымы нәзәрдән кечирәк.

1. Никаһынызы биринҹи јерә гојун. Һәвари Павел ән үстүн дәјәрләри ајырд етмәји мәсләһәт ҝөрүрдү (Инҹил, Филипилиләрә 1:10). Әрлә арвадын бир-бири илә неҹә рәфтар етмәси Аллаһын ҝөзүндә чох ваҹибдир. Арвады илә илтифатла давранан киши илә Аллаһ да илтифатла давранаҹаг. Әринә һөрмәт едән гадын исә  «Аллаһын гаршысында чох гијмәтлидир» (Инҹил, 1 Петер 3:1—4, 7).

Һәјат јолдашыныза вахт ајырын

Никаһыныз сизин үчүн нә дәрәҹәдә ваҹибдир? Адәтән нәји ваҹиб һесаб едириксә, она даһа чох вахт сәрф едирик. Өзүнүздән сорушун: «Кечән ај һәјат јолдашымла нә гәдәр вахт кечирмишәм? Јолдашымы һәлә дә јахын дост олдуғумуза әмин етмәк үчүн конкрет олараг нә етмишәм?» Әҝәр никаһынызы горумаг үчүн аз вахт сәрф етмисинизсә, јахуд да һеч сәрф етмәмисинизсә, һәјат јолдашыныз үчүн никаһа садиг галдығыныза инанмаг чәтин ола биләр.

Һәјат јолдашыныз никаһа садиг олдуғунузу дүшүнүрмү? Буну неҹә билмәк олар?

МӘСЛӘҺӘТ. Бир вәрәгә нөвбәти беш бәнди јазын: пул, иш, никаһ, әјләнҹә вә достлар. Инди јолдашынызын онлара һансы ардыҹыллыгла үстүнлүк вердијини дүшүнүрсүнүзсә, онлары о гајдада сыралајын. Һәјат јолдашыныздан да сизинлә бағлы ејни шеји етмәсини хаһиш един. Јазыб гуртарандан сонра вәрәгләри бир-биринизлә дәјишин. Әҝәр һәјат јолдашыныз аиләјә кифајәт гәдәр вахт вә ҝүҹ сәрф етмәдијинизи дүшүнүрсә, бир-биринизә сәдагәти мөһкәмләндирмәк үчүн һансы аддымлар ата биләҹәјинизи мүзакирә един. Һәмчинин өзүнүздән сорушун: «Һәјат јолдашымын ваҹиб сајдығы шејләрә даһа чох мараг ҝөстәрмәк үчүн нә едә биләрәм?»

2. Һәр ҹүр хәјанәтдән гачын. Иса Мәсиһ демишди: «Бир гадына шәһвәтлә бахан һәр адам, артыг үрәјиндә онунла зина етмиш олур» (Инҹил, Матта 5:28). Никаһдан кәнарда киминләсә ҹинси әлагәјә ҝирмәк аилә телләрини гырыр вә бошанмаг үчүн Мүгәддәс Китаба әсасланан сәбәб олур (Инҹил, Матта 5:32). Анҹаг Исанын јухарыда ҝәтирилән сөзләри ҝөстәрир ки, јанлыш арзу инсанын зина етмәсиндән чох әввәл үрәјиндә јува гура биләр. Белә јанлыш арзуну үрәкдә сахламағын өзү дә хәјанәтин бир нөвүдүр.

Хәјанәт үрәкдән башлајыр

Никаһа сәдагәти горумаг үчүн порнографијаја бахмајаҹағыныза өзүнүзә гәти сурәтдә сөз верин. Ким нә дејирсә-десин, порнографија никаһ үчүн зәрәрлидир. Бир гадын әринин порнографијаја бахмасына мүнасибәтини белә ифадә едир: «Әрим дејир ки, порнографија бизим севишмәјимизи рәнҝарәнҝ едир. Анҹаг мән өзүмү лазымсыз һисс едир вә дүшүнүрәм ки, она бәс етмирәм. О, порнографијаја баханда мән дә ағлајыб-ағлајыб јатырам». Сизин фикринизҹә, бу киши никаһа сәдагәтини мөһкәмләндирир, јохса  әксинә, она зәрбә вурур? Сизҹә, онун бу һәрәкәти арвадына никаһа садиг галмаға көмәк едирми? О, арвады илә ән јахын досту кими рәфтар едирми?

Садиг Әјјуб ҝөзләри үчүн әһд етмәклә никаһа вә Аллаһа сәдагәтини билдирмишди. О, һеч бир гыза бахмамаға гәти гәрарлы иди (Әјјуб 31:1). Бәс сиз Әјјубу неҹә тәглид едә биләрсиниз?

Порнографијадан гачмагдан әлавә, гојмајын ки, үрәјиниздә әкс ҹинсдән олан адама намүнасиб бағлылыг јарансын. Дүздүр, чохлары дүшүнүр ки, әкс ҹинсдән олан шәхслә ешгбазлыг етмәјин никаһа һеч бир зәрәри јохдур. Анҹаг Аллаһын Кәламы хәбәрдарлыг едир: «Инсан үрәји һәр шејдән һијләҝәрдир, сағалмаз хәстәлији вар. Ону ким баша дүшә биләр?» (Пејғәмбәрләрин китабы, Јеремја 17:9). Үрәјиниз сизи алдатмајыб ки? Өзүнүздән сорушун: «Кимә даһа чох диггәт ҝөстәрирәм, һәјат јолдашыма, јохса әкс ҹинсдән олан башга бир адама? Јахшы хәбәр оланда биринҹи киминлә бөлүшүрәм, һәјат јолдашымла, јохса башгасы илә? Әҝәр һәјат јолдашым әкс ҹинслә үнсијјәтими мәһдудлашдырмағы хаһиш етсәјди, неҹә мүнасибәт ҝөстәрәрдим? Бу мәни әсәбиләшдирәрди, јохса мәмнунијјәтлә онун хаһишини јеринә јетирәрдим?

МӘСЛӘҺӘТ: Әҝәр һәјат јолдашыныздан башга бир шәхс сизи ҹәлб едирсә, онда һәмин адамла анҹаг лазым оланда үнсијјәт един вә гој үнсијјәтиниз сырф рәсми характер дашысын. Һәмин адамын һансы саһәләрдә јолдашыныздан јахшы олдуғу барәдә фикирләшмәјин. Әксинә, диггәтинизи јолдашынызын јахшы хүсусијјәтләринә јөнәлдин (Сүлејманын мәсәлләри 31:29). Һансы ҹәһәтләринә ҝөрә јолдашыныза үрәјиниздә мәһәббәт ојандығыны јадыныза салын. Өзүнүздән сорушун: «Доғруданмы јолдашым бу кејфијјәтләри итириб, јохса мән артыг онлары ҝөрмүрәм?»

Өзүнүз тәшәббүс ҝөстәрин

Мәгаләнин әввәлиндә адлары чәкилән Мајкл вә Марија проблемләрини һәлл етмәк үчүн мәсләһәт алмаг гәрарына ҝәлдиләр. Мәсләһәт алмаг һәлә илк аддымдыр. Анҹаг проблемләри олдуғуну етираф етмәклә вә көмәк истәмәклә, һәм Мајкл, һәм дә Марија никаһларына садиг олдугларыны, ону уғурлу етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни етмәјә һазыр олдугларыны ҝөстәрдиләр.

Никаһынызын мөһкәм, јахуд проблемли олмасындан асылы олмајараг, һәјат јолдашынызын еһтијаҹы вар ки, никаһынызы хошбәхт етмәјә гәрарлы олдуғунузу билсин. Һәјат јолдашынызы буна әмин етмәк үчүн һәр нә лазымдырса, един. Буну етмәк истәјиниз вармы?

^ abz. 3 Адлар дәјишдирилиб.

^ abz. 5 Бурада порнографијаја бахан кишинин нүмунәси ҝәтирилсә дә, ејни шеји едән гадын да никаһа садиг галмадығыны ҝөстәрир.

ӨЗҮНҮЗДӘН СОРУШУН:

  • Һәјат јолдашымла даһа чох вахт кечирмәк үчүн һансы ишләрә ајырдығым вахты азалда биләрәм?
  • Һәјат јолдашымы никаһымыза садиг галдығыма неҹә әмин едә биләрәм?