ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Декабр 2015

Бу сајда 2016-ҹы ил февралын 1-дән 28-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Јадыныздадырмы?

Ҝөрүн «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2015-ҹи илин сон алты ајында нәшр олунан сајларындан нәләр јадынызда галыб.

Хилгәтилә данышан Јеһова Аллаһ

Аллаһын мүхтәлиф дилләрдән истифадә едәрәк Өз фикирләрини инсанлара чатдырмасындан мүһүм бир шеј өјрәнирик.

Аллаһын Кәламынын ҹанлы тәрҹүмәси

«Јени Дүнја Мүгәддәс Китаб Тәрҹүмәси Комитәси» өз ишиндә үч принсипи рәһбәр тутмушду.

«Јени Дүнја Тәрҹүмәси». 2013-ҹү ил бурахылышы

Бу бурахылышда едилән әсас дәјишикликләрдән бәзиләри һансылардыр?

Гој дилиниз инсанлара шәфа версин!

Исанын нүмунәси бизә нәји нә заман вә неҹә демәји өјрәнмәјә көмәк едир.

Јеһова сизә дајаг олар

Биз хәстәлијә неҹә јанашмалыјыг вә хәстәләнәркән нә етмәлијик?

LIFE STORY

Һәм Јеһова илә, һәм дә анамла достлашдым

Мичијо Кумаҝи әҹдадларына ситајиш етмәкдән имтина едәндә онунла анасы арасында учурум јаранды. Мичијо анасы илә мүнасибәтини дүзәлтмәјә неҹә мүвәффәг олду?

«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2015-ҹи ил үчүн тематик индекси

Күтләви вә тәлим нәшриндә олан мәгаләләрин мөвзулара ујғун сијаһысы.