Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәјатынызда Аллаһын әлини ҝөрүрсүнүз?

Һәјатынызда Аллаһын әлини ҝөрүрсүнүз?

«Јеһованын әли гулларына бәлли олаҹаг» (ӘШЈ. 66:14).

НӘҒМӘ: 65, 26

1, 2. Бәзи инсанлар Аллаһ һаггында нә фикирләшир?

ИНСАНЛАРЫН чоху елә фикирләшир ки, онларын әмәлләри Аллаһы гәтијјән марагландырмыр. Бәзиләринә исә елә ҝәлир ки, Аллаһын веҹинә дејил инсанларын башына нә ҝәлир. 2013-ҹү илин нојабр ајында Филиппиндә Һајјан тајфуну өлкәни виран гојанда бөјүк бир шәһәрин мери демишди: «Јәгин Аллаһын башы гарышыгдыр, буну ҝөрмүр».

2 Бәзи инсанлар елә давранырлар ки, санки Аллаһ онларын әмәлләрини ҝөрмүр (Әшј. 26:10, 11; 3 Јәһ. 11). Онлар һәвари Булусун тәсвир етдији адамлар кими, Аллаһы танымаг истәмирләр. Беләләринин «ичи һәр ҹүр әјриликлә, ҝүнаһла, тамаһкарлыгла, писликлә долудур» (Ром. 1:28, 29).

3. а) Аллаһ барәдә өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик? б) Мүгәддәс Китабда чох вахт Јеһованын әли дејилдикдә нә нәзәрдә тутулур?

3 Бәс бизим барәмиздә нә демәк олар? Јухарыда данышдығымыз адамлардан фәргли олараг, биз баша дүшүрүк ки, Аллаһ етдијимиз һәр шејдән аҝаһдыр. Бәс Аллаһын бизимлә марагландығыны, бизә дајаг олдуғуну һисс едирик? Үстәлик, Иса демишди ки, бәзи инсанлар Аллаһы ҝөрәҹәкләр (Мәт. 5:8). Биз дә һәмин инсанларын сырасындајыг? Бәс Аллаһы неҹә ҝөрмәк олар? Буну билмәк үчүн ҝәлин Мүгәддәс Китабда бәзи адамларын нүмунәсинә бахаг. Онлардан  бәзиләри Аллаһын әлини ҝөрмүшләр, диҝәрләри исә ону ҝөрмәк истәмәмишләр. Һәмчинин ҝөрәк биз Јеһованын әлини өз һәјатымызда неҹә ҝөрә биләрик? Бу мәгамлары нәзәрдән кечирдикҹә јадда сахлајын ки, Мүгәддәс Китабда Аллаһын әли дејиләндә чох вахт Онун ҝүҹүндән сөһбәт ҝедир. Аллаһ Өз ҝүҹү илә хидмәтчиләринә көмәк едир вә дүшмәнләрини мәғлуб едир. (Ганунун тәкрары 26:8 ајәсини охујун.)

ОНЛАР АЛЛАҺЫН ӘЛИНИ ҜӨРМӘДИЛӘР

4. Исраилин дүшмәнләри Аллаһын әлини нә үчүн ҝөрмәдиләр?

4 Гәдим дөврдә инсанлар Аллаһын Исраил халгына неҹә көмәк етдији барәдә һәм ешидир, һәм дә ҝөрүрдүләр. Јеһова мөҹүзәви шәкилдә Өз халгыны Мисирдән чыхартды, чохлу падшаһлары онларын гаршысында мәғлуб етди (Јуш. 9:3, 9, 10). Иордан чајынын гәрб тәрәфиндәки падшаһлар Јеһованын Өз халгыны хилас етдији барәдә ешитмишдиләр, һәтта бунун шаһиди дә олмушдулар. Амма буна бахмајараг, онлар «Јушәјә вә исраиллиләрә гаршы чыхмаг үчүн иттифаг бағладылар» (Јуш. 9:1, 2). Бу падшаһлар дөјүшә башлајандан сонра да Аллаһын әлини ҝөрә биләрдиләр. Һәмин вахт Јеһованын әмрилә, «халг дүшмәнләрдән гисасыны алана гәдәр ҝүнәш дајанды, ај јериндән тәрпәнмәди» (Јуш. 10:13). Анҹаг «онларын инад едиб исраиллиләрлә дөјүшмәји Јеһовадан иди» (Јуш. 11:20). Исраилин дүшмәнләри һеч ҹүр баша дүшмәк истәмирдиләр ки, Аллаһ Исраиллиләр үчүн дөјүшүр. Бу исә онларын мәғлуб олмасына ҝәтириб чыхарды.

5. Әһәб падшаһ нәји гәбул етмирди?

5 Әһәб падшаһ да ҹәрәјан едән һадисәләрдә Аллаһын әлини ҝөрә биләрди. Илјас пејғәмбәр она демишди: «Мән демәјинҹә бу илләр әрзиндә нә шеһ олаҹаг, нә дә јағыш јағаҹаг!» (1 Пад. 17:1). Кор-кор, ҝөр-ҝөр, һәмин сөзләрин архасында Јеһова дурурду. Амма Әһәб бу һәгигәти ҝөрмәк истәмәди. Сонра Әһәбин ҝөзү габағында Илјас пејғәмбәрин дуасына ҹаваб олараг, ҝөјдән од ҝәлиб тәгдимәни удмушду. Бундан сонра пејғәмбәр Јеһованын гураглыға сон гојаҹағыны сөјләјиб Әһәбә демишди: «Ашағы ен ки, лејсана дүшмәјәсән» (1 Пад. 18:22—45). Әһәб бүтүн бунлары ҝөрсә дә, гәбул етмәк истәмирди ки, бу, Аллаһын ҝүҹү сајәсиндә баш верир. Әһәбдән, еләҹә дә Кәнан падшаһларындан өзүмүзә белә бир дәрс ҝөтүрә биләрик: Јеһованын әли фәалијјәт ҝөстәрәндә биз ону ҝөрмәлијик.

ОНЛАР АЛЛАҺЫН ӘЛИНИ ҜӨРДҮЛӘР

6, 7. Јушәнин дөврүндә бәзи инсанлар нәји баша дүшмүшдүләр?

6 Мараглыдыр ки, јухарыда данышылан һадисәләр вахты, һәмин бәдхаһ падшаһлардан фәргли олараг, бәзи инсанлар Аллаһын әлини ҝөрмүшдү. Мисал үчүн, Јушәнин дөврүндә Исраиллә дөјүшән әксәр халглардан фәргли олараг, ҝибјонлулар Исраиллә сүлһ бағладылар. Бунун сәбәбини исә белә изаһ етдиләр: «Биз гулларыны узаг дијардан бура ҝәтирән сәнин Аллаһын Јеһованын адыдыр. Онун шан-шөһрәти, Мисирдә етдији ишләрин сорағы гулағымыза чатыб» (Јуш. 9:3, 9, 10). Онлар ағыллы тәрпәнәрәк етираф етмишдиләр ки, исраиллиләрин архасында вар олан Аллаһ дурур.

7 Раһаб да өз дөврүндә баш верән һадисәләрдә Аллаһын әлини ҝөрмүшдү. Јеһованын Өз халгыны Мисирдән неҹә хилас етдији она мәлум иди. Буна ҝөрә дә о, ики исраилли кәшфијјатчыја демишди: «Билирәм ки, Јеһова бу өлкәни сизә верәҹәк». Раһаб инанырды ки, Јеһова ону вә аиләсини хилас едә биләр. О, өзүнү ода атыб Јеһоваја олан иманыны әмәлдә ҝөстәрди (Јуш. 2:9—13; 4:23, 24).

8. Од тәгдимәни јандыранда бәзи исраиллиләр һансы гәнаәтә ҝәлдиләр?

8 Јеһова Илјас пејғәмбәрин дуасына одла ҹаваб верәндә мәнфур падшаһ  Әһәбдән фәргли олараг, башга исраиллиләр һәмин мәсәләдә Јеһованын әлини ҝөрдүләр. Јеһованын ҝөндәрдији од тәгдимәни јандыранда һамы үзүгојлу јерә дөшәниб деди: «Аллаһ Јеһовадыр! Јеһовадыр Аллаһ!» (1 Пад. 18:39). Онлар үчүн ҝүн кими ајдын иди ки, бу мәсәләдә Јеһованын әли вар!

9. Бу ҝүн биз Јеһованы вә Онун әлини неҹә ҝөрә биләрик?

9 Беләликлә, һәм мүсбәт, һәм дә мәнфи нүмунәләри нәзәрдән кечирәрәк өјрәндик ки, Аллаһы ҝөрмәк, јахуд да мүәјјән мәсәләләрдә Аллаһын әлини һисс етмәк нә демәкдир. Јеһованы таныдыгҹа биз дә Онун әлини ҝөрәҹәјик, јәни гәлбимизин ҝөзү илә Онун кејфијјәтләрини вә әмәлләрини ҝөрәҹәјик (Ефес. 1:18). Бу исә бизи тәшвиг едәҹәк ки, гәдимдә вә мүасир дөврдә јашајан садиг, Јеһованын Өз халгына дајаг олдуғуну ҝөрән инсанлара бәнзәјәк. Бәс доғруданмы, Аллаһ бу ҝүн дә инсанлара көмәк едир? Буна һансы сүбутлар вар?

ИНСАНЛАРА ДАЈАГ ОЛАН ЈЕҺОВА

10. Јеһованын бу ҝүн дә инсанлара көмәк етдијинә һансы сүбут вар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Јеһованын инсанлара көмәк етдијинә чохлу сүбутлар вар. Дөнә-дөнә белә һадисәләр ешидирик ки, кимсә Аллаһа дуа едиб вә дуасына ҹаваб алыб (Зәб. 53:2). Бир дәфә Алан адлы гардаш Филиппинин кичик адаларынын бириндә ев-ев тәблиғ едәркән бир гадынла растлашмышды. Сөһбәт заманы гадын ағламаға башламышды. Алан дејир: «Гадын елә һәмин сәһәр Јеһоваја дуа етмишди ки, Јеһованын Шаһидләрини тапа билсин. О, јенијетмә оланда Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәниб, амма сонра әрә ҝедиб бу адаја көчүб, елә бунунла да Шаһидләрлә әлагәси кәсилиб. Аллаһын онун дуасына белә тез ҹаваб вермәси гадыны әмәлли-башлы мүтәәссир етмишди». Һәмин гадын бир илин ичиндә һәјатыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунмушду.

Јеһованын Өз халгына көмәк етдијини ҝөрүрсүнүзмү? (11—13 абзаслара бахын)

11, 12. а) Јеһова Өз хидмәтчиләринә неҹә көмәк едир? б) Аллаһдан көмәк алан бир нәфәрин нүмунәсини чәкин.

11 Аллаһын бир чох хидмәтчиләри пис вәрдишләрини, мәсәлән, сигарети, наркотики, порнографијаја бахмағы тәрҝидәркән Онун көмәјини һисс етмишләр. Онларын бәзиләри дејир ки, бу вәрдишләри дәфәләрлә өз ҝүҹләринә тәрҝитмәк истәјибләр, амма һеч нә алынмајыб. Анҹаг Јеһоваја үз тутанда Јеһова онлара инсан ҝүҹүндән үстүн олан ҝүҹ вериб вә онлар бу вәрдишләриндән әл чәкә билибләр (2 Кор. 4:7; Зәб. 37:23, 24).

12 Јеһова хидмәтчиләринә шәхси проблемләриндә дә көмәк едир. Мәсәлән, Еми адлы бир баҹы Сакит океан адаларынын бириндә ибадәт евинин вә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр үчүн јашајыш евинин тикинтисинә дәвәт олунанда чәтинликләрлә үзләшмишди. О дејир: «Биз балаҹа меһманханада галырдыг. Һәр ҝүн ҝөлмәчәләрлә долу күчәләрдән кечиб тикинтијә ҝедирдик». Һәмин јердә тез-тез ишыг, су олмурду, үстәлик, о, јерли адәт-әнәнәләрә дә өјрәшә билмирди. Еми дејир: «Бу, азмыш кими, бир ҝүн бирликдә ишләдијим баҹынын үстүнә гышгырдым. Евә ҝәләндә өзүмдән зәһләм ҝедирди. Ишыг да јох иди. Гаранлыгда отуруб үрәјими Јеһоваја бошалтдым, Ондан көмәк истәдим». Ишыг јананда Еми «Ҝөзәтчи гүлләси» журналындан Ҝилад мәктәбинин бурахылыш програмы барәдә мәгалә охуду. Орада онун үзләшдији бүтүн проблемләрдән, јени мәдәнијјәтә өјрәшмәкдән, ев үчүн дарыхмагдан, адамларла јола ҝетмәкдән данышылырды. Еми дејир: «Мәнә елә ҝәлди ки, һәмин ҝеҹә Јеһова мәнимлә данышды. Үрәјимдә хидмәтими давам етдирмәјә һәвәс ојанды» (Зәб. 44:25, 26; Әшј. 41:10, 13).

13. «Мүждәнин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында» Јеһованын Өз халгына дајаг олдуғуну нә сүбут едир?

 13 Јеһованын Шаһидләри «мүждәнин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында» бөјүк наилијјәтләр әлдә едирләр. Бу да Јеһованын Өз гүдрәтли әли илә халгына дајаг олдуғуна диҝәр сүбутдур (Филип. 1:7). Бәзи дөвләтләр Аллаһын халгынын фәалијјәтини тамамилә дајандырмаға чалышмышлар. Анҹаг Јеһованын Шаһидләри ән азы 268 али мәһкәмәдә гәләбә газанмышдыр. Бунлардан 24-ү тәкҹә 2000-ҹи илдән бәри Авропа Инсан Һүгуглары Мәһкәмәсиндә газанылмыш гәләбәләрдир. Бундан ајдын шәкилдә ҝөрүнүр ки, һеч ким Јеһованын ҝүҹүнүн гаршысында дајана билмәз (Әшј. 54:17; Әшија 59:1 ајәсини охујун).

14. Тәблиғ ишиндә вә арамыздакы бирликдә Аллаһын әли неҹә ҝөрүнүр?

14 Мүждәнин бүтүн дүнјада тәблиғ олунмасы јалныз Јеһованын көмәји сајәсиндә мүмкүндүр (Мәт. 24:14; Һәв. 1:8). Бундан башга, Јеһованын халгы бејнәлхалг, бирлик ичиндә олан бир гардашлыгдыр. Бу дүнјада белә шеј мүмкүн дејил. Мәнтигәујғундур ки, буну ҝөрән кәнар адамлар дејирләр: «Һәгигәтән дә, Аллаһ сизинләдир» (1 Кор. 14:25). Беләликлә, Аллаһын Өз халгынын рифаһы үчүн чалышдығына чохлу сүбутлар вар. (Әшија 66:14 ајәсини охујун.) Бәс шәхсән сизин һаггынызда нә демәк олар? Сиз өз һәјатынызда Јеһованын әлини ҝөрүрсүнүз?

ҺӘЈАТЫНЫЗДА АЛЛАҺЫН ӘЛИНИ ҜӨРҮРСҮНҮЗ?

15. Нәјә ҝөрә һәрдән өз һәјатымызда Аллаһын әлини ҝөрмүрүк?

15 Нәјә ҝөрә һәрдән өз һәјатымызда Аллаһын әлини ҝөрмүрүк? Бәзән проблемләр башымыздан ашыр. Белә оланда Јеһованын индијәдәк бизә неҹә көмәк етдијини нәзәримиздән гачырырыг. Бир дәфә мәликә Изәбил Илјас пејғәмбәри өлүмлә һәдәләмишди. Онда Илјас пејғәмбәр дә Аллаһын она неҹә дајаг олдуғуну бир анлыг унутмушду. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Илјас өзүнә өлүм диләмишди (1 Пад. 19:1—4). Илјас ҹәсарәтли олмаг вә руһланмаг үчүн  ҝәрәк Јеһовадан көмәк диләјәјди (1 Пад. 19:14—18).

16. Јеһованы ҝөрмәк үчүн биз дә Әјјуб кими нә етмәлијик?

16 Аллаһын гулу Әјјубун бүтүн фикри-зикри өз дәрд-сәриндә иди. Буна ҝөрә дә о, өз вәзијјәтинә Јеһованын ҝөзү илә бахмырды (Әјј. 42:3—6). Әјјуб кими, бизә дә дар ҝүнүмүздә Јеһованы ҝөрмәк чәтин ола биләр. Амма белә вахтларда өз вәзијјәтимизә Мүгәддәс Китаб ишығында бахмалыјыг. Јеһованын бизә неҹә көмәк етдијини ҝөрдүкҹә О, бизим үчүн даһа да реал олаҹаг. Онда Әјјуб кими биз дә дејәҹәјик: «Гулағым Сәнин сорағыны алмышды, инди исә Сәни ҝөзүм ҝөрүр».

Јеһова сизин васитәнизлә Өзүнү башгаларына ҝөстәрир? (17, 18-ҹи абзаслара бахын)

17, 18. а) Јеһованын көмәјини неҹә һисс едә биләрик? б) Аллаһын бизә көмәк етдијини ҝөстәрән нүмунә чәкин.

17 Бәс өз һәјатымызда Јеһованын әлини неҹә ҝөрә биләрик? Бир нечә нүмунәјә бахаг. Бәлкә дә сиз ачыг-ајдын һисс едирсиниз ки, һәгигәтә ҝәлмәјиниз Аллаһын иши олуб. Һеч елә олубму ки, јығынҹагда һансыса фикри ешидәндә өз-өзүнүзә демисиниз: «Бу, елә мәним үчүндүр»? Јахуд дуаныза ҹаваб алмысыныз. Ола билсин, хидмәтинизи ҝенишләндирмәк гәрарына ҝәлмисиниз вә мат галмысыныз ки, Јеһова сизә неҹә көмәк едир. Јахуд руһани мәгсәдләр наминә ишдән чыхмысыныз вә Аллаһын «сәни һеч вахт атмарам» вәдинин һәгигилијинин шаһиди олмусунуз (Ибр. 13:5). Руһани ҹәһәтдән ојаг олсаг, Јеһованын бизә нә гәдәр көмәк етдијини ҝөрәҹәјик.

18 Кенјадан олан Сара адлы баҹы башына ҝәлән бир әһвалаты данышыр: «Бир нәфәрлә Мүгәддәс Китабы өјрәнирдим. Мәнә елә ҝәлирди ки, о, өјрәндикләринә ҹидди јанашмыр. Дуа едиб Јеһовадан сорушдум ки, ҝөрәсән, онунла өјрәнмәји дајандырым, ја јох. “Амин” дејән кими, телефон зәнҝ чалды. Данышан һәмин адам иди. О, мәнимлә јығынҹаға ҝетмәк истәјирди. Мән гурујуб галмышдым». Диггәтли олсаныз, сиз дә Јеһованын әлини өз һәјатынызда һисс едәҹәксиниз. Асијада јашајан Ронна адлы баҹы дејир: «Јеһованын рәһбәрлијини дујмаг үчүн бир аз тәҹрүбә лазымдыр. Буну дујмағы өјрәнәндә исә адам һејран галыр ки, ҝөр Јеһова бизимлә нә гәдәр марагланыр».

19. Аллаһы ҝөрән инсанлар арасында олмаг үчүн бизә даһа нә лазымдыр?

19 Иса демишди: «Үрәјитәмизләр хошбәхтдир, чүнки онлар Аллаһы ҝөрәҹәкләр» (Мәт. 5:8). Үрәјитәмиз олмаг үчүн ҝәрәк фикирләримизи тәмиз сахлајаг вә әмәлләримизи дүзәлдәк. (2 Коринфлиләрә 4:2 ајәсини охујун.) Руһани ҹәһәтдән мөһкәмләнәндә вә әмәлисалеһ јашајанда биз дә Аллаһы ҝөрән инсанларын арасында олаҹағыг. Јеһованы өз һәјатымызда даһа ајдын ҝөрмәк үчүн бир шејин ролу әвәзедилмәздир. Бу, имандыр. Нөвбәти мәгаләдә мәһз бу һагда данышаҹағыг.