РӘҺБӘРЛИК ШУРАСЫ 1992-ҹи илдән башлајараг јеткин, тәҹрүбәли мәсиһи ағсаггаллары комитәләрә көмәкчи тәјин едир *. «Башга гојунлар»ын арасындан сечилән бу көмәкчиләр, сөзүн әсил мәнасында, Рәһбәрлик Шурасынын сағ әлидир (Јәһ. 10:16). Онлар тәјин олундуглары комитәнин һәфтәлик ҝөрүшләриндә иштирак едирләр, һәмин ҝөрүшләрдә мәлуматлар верир вә тәклифләр ирәли сүрүрләр. Јекун гәрары Рәһбәрлик Шурасы верир, көмәкчиләр исә комитәнин ҝөстәришләрини һәјата кечирирләр вә алдыглары тапшырыглары јеринә јетирирләр. Бу көмәкчиләр хүсуси вә бејнәлхалг топлантыларда Рәһбәрлик Шурасынын үзвләрини мүшајиәт едирләр. Онлар һәмчинин баш идарәнин тәмсилчиси кими филиаллара баш чәкирләр.

Бу систем гүввәјә минәндән көмәкчи кими хидмәт едән бир гардаш дејир: «Мән өз тапшырыгларымы јеринә јетирәндә Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри руһани ишләрә даһа чох диггәтләрини ҹәмләјә билирләр». Диҝәр бир гардаш көмәкчи кими хидмәт етдији ијирми илә нәзәр салараг дејир: «Бу, мәним үчүн чох бөјүк шәрәфдир, ону һеч нә илә мүгајисә етмәк мүмкүн дејил».

Рәһбәрлик Шурасы көмәкчиләрә чох етибар едир вә бу зәһмәткеш, садиг гардашларын хидмәтини јүксәк гијмәтләндирир. Ҝәлин һәр биримиз белә гардашларын гәдрини биләк (Филип. 2:29).

^ абз. 2 Рәһбәрлик Шурасынын алты комитәсинин һәјата кечирдији мәсулијјәтләр барәдә гыса мәлуматы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2008-ҹи ил 15 мај сајынын 29-ҹу сәһифәсиндән тапа биләрсиниз.