Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  октјабр 2015

Јеһоваја јајынмадан хидмәт един

Јеһоваја јајынмадан хидмәт един

«Мәрјәм... [Исаја] гулаг асырды. Мартанын исә башы биш-дүшә бәрк гарышмышды» (ЛУКА 10:39, 40).

НӘҒМӘ: 94, 134

1, 2. Иса нәјә ҝөрә Мартаны чох истәјирди, амма Мартада һансы чатышмајан ҹәһәт вар иди?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ады чәкилән Марта барәдә фикирләшәндә ағлыныза нә ҝәлир? Исанын чох истәдији гадынлардан јалныз онун ады чәкилсә дә, Иса башга мөмин гадынлары да, мәсәлән, анасы Мәрјәми, Мартанын баҹысы Мәрјәми дә чох истәјирди (Јәһ. 11:5; 19:25—27). Бәс нәјә ҝөрә Иса Мартаны чох истәјирди?

2 Иса Мартаны јалныз гонагпәрвәр вә ишҝүзар олдуғуна ҝөрә јох, һәм дә руһани инсан олдуғуна ҝөрә чох истәјирди. О, Исанын тәлимләринә инанырды. Марта Исанын вәд олунмуш Мәсиһ олдуғуна үрәкдән иман едирди (Јәһ. 11:21—27). Ејни заманда, бизим кими, о да гејри-камил иди. Бир дәфә Иса Мартаҝилә гонаг ҝәлмишди. Марта әрк еләјиб Исаја ирад тутду вә деди: «Аға, баҹым мәни тәк гојуб көмәк еләмир, нијә она бир сөз демирсән? Она де ки, дуруб мәнә көмәк етсин». (Лука 10:38—42 ајәләрини охујун.) Бу һадисәдән нә өјрәнирик?

 МАРТАНЫН БАШЫ ГАРЫШЫГ ИДИ

3, 4. Һансы мәнада Мәрјәм јахшы пај сечмишди вә Марта нәји өјрәнмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

3 Марта илә Мәрјәмин гонагпәрвәрлијинин әвәзиндә Иса онлара руһани әнам вермәк истәди. Мәрјәм фүрсәтдән истифадә едиб Бөјүк Устадын ајаглары јанында отурараг онун ағзындан төкүлән ләтиф кәлмәләрә гулаг асыр, билмәдијини өјрәнирди. Марта да баҹысы кими даврана биләрди. Сөзсүз ки, Иса бүтүн диггәтини она вердијинә ҝөрә Мартаны тәрифләјәрди.

4 Лакин Марта Исаны лајигинҹә гаршыламаг үчүн бишириб-дүшүрүр, башга ишләрин далынҹа гачырды. Амма бүтүн бунлар ону гачагача салмышды вә о, Мәрјәмә әсәбиләшмишди. Иса ҝөрүрдү ки, Марта әлдән-ајагдан ҝедир. Буна ҝөрә дә о, меһрибанҹасына деди: «Марта, сән чох шејә ҝөрә нараһат олуб өзүнү јорурсан». Сонра сөјләди ки, бир хөрәк дә бәс едәр. Ардынҹа Мәрјәми тәрифләјиб деди: «Мәрјәм өзүнә јахшы пај сечиб вә бу, ондан алынмајаҹаг». Јәгин ки, Мәрјәм чох кечмәмиш һәмин ҝүн нә једијини унудаҹагды, анҹаг ешитдији тәрифи вә Исаја диггәтлә гулаг асараг алдығы руһани гиданы һеч вахт унутмајаҹагды. 60 илдән сонра һәвари Јәһја јазмышды: «Иса Марта илә баҹысыны... чох истәјирди» (Јәһ. 11:5). Јәһјанын Аллаһдан илһам алараг јаздығы бу сөзләр ҝөстәрир ки, Марта Исанын мәсләһәтинә гулаг асмыш вә јердә галан илләриндә дә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмишди.

5. Бизим зәманә Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврдән нә илә фәргләнир вә ортаја һансы суал чыхыр?

5 Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврлә мүгајисәдә индики зәманәдә бизи хидмәтдән јајындыраҹаг шејләр даһа чохдур. «Тарих бојунҹа һәлә һеч вахт бу ҹүр рабитә васитәләри, сүрәтли чап машынлары, шәкилли журналлар, радио, телевизија, филмләр олмајыб... Һәр ҝүн јени-јени шејләр чыхыр... Бу јахынларадәк, бизим ераны фәхрлә “Маарифләнмә ерасы” адландырырдылар. Анҹаг ҝет-ҝедә бу ера бизи маарифләндирмәкдән чох, фикримизи јајындырыр». Бу сөзләр 60 ил бундан әввәл Бирләшмиш Штатларда бир груп тәләбәјә дејилмишди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1958-ҹи ил 15 сентјабр сајында јазылмышды: «Бу дүнја сонуна јахынлашдыгҹа бизи хидмәтдән јајындыран шејләр дә артаҹаг». Бу сөзләрдә бөјүк һәгигәт вар. Ортаја ваҹиб бир суал чыхыр: ибадәтдән јајынмамаг вә Мәрјәм кими, диггәтимизи руһани шејләрә ҹәмләмәк үчүн нә едә биләрик?

ДҮНЈАДАН ТАМ ШӘКИЛДӘ БӘҺРӘЛӘНМӘЈИН

6. Јеһованын халгы дүнјадакы технолоҝијадан неҹә бәһрәләнир?

6 Һәгиги ибадәтин ирәлиләмәси үчүн Аллаһын тәшкилатынын јер үзүндәки һиссәси дүнјадакы технолоҝијадан бәһрәләнир. Мәсәлән, ҝөтүрәк «Јарадылыш фотодрамы»ны. Бу, рәнҝли, сәсли слајдлардан вә һәрәкәтли шәкилләрдән ибарәт иди. Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә бүтүн дүнјада милјонларла инсан бу филмдән тәсәлли алмышды. Белә ки, филмин сонунда Иса Мәсиһин Миниллик Һөкмранлығынын башланмасы вә о заман һөкм сүрәҹәк сүлһ, әмин-аманлыг тәсвир олунурду. Сонралар Падшаһлыг хәбәри радио илә јајымланараг бүтүн дүнјада милјонларла инсана чатдырылырды. Бу ҝүн мүждәнин јајылмасы  үчүн компүтер технолоҝијасындан вә Интернетдән истифадә олунур. Беләҹә, ән уҹгар адаларда, еләҹә дә јерин дөрд ҝушәсиндә јашајан инсанлар бу хәбәри ешидир.

Јол вермәјин ки, ваҹиб олмајан ишләр руһани ишләри сыхышдырсын (7-ҹи абзаса бахын)

7. а) Дүнјадакы шејләрә алудә олмаг нәјә ҝөрә тәһлүкәлидир? б) Биз ән чох нәјә диггәт етмәлијик? (Һашијәјә бахын.)

7 Мүгәддәс Китабда хәбәрдарлыг олундуғу кими, дүнјадакы шејләрә чох алудә олмаг тәһлүкәлидир. (1 Коринфлиләрә 7:29—31 ајәләрини охујун.) Һобби, бәдии әдәбијјат, телевизија, ҝәзинти, мағазалары ҝәзиб гијмәтләрлә марагланмаг, ән сон технолоҝија әлдә етмәк, дәблә ајаглашмаг кими шејләрдә пис һеч нә јохдур. Анҹаг мәсиһи диггәтли олмаса, вахтынын чоху белә шејләрә ҝедәҹәк. Сосиал шәбәкәләр, месажлашмаг, електрон почтла мәктублашмаг, дүнјада баш верән һадисәләрлә вә идман хәбәрләри илә тез-тез марагланмаг мәсиһини өз әсири едә биләр (Ваиз 3:1, 6) *. Әҝәр биз өзүмүзә мәһдудијјәт гојмасаг, бир дә ҝөрәҹәјик ки, ваҹиб олмајан шејләр ән ваҹиб иши — Јеһоваја ибадәти көлҝәдә гојуб. (Ефеслиләрә 5:15—17 ајәләрини охујун.)

8. Дүнјадакы шејләри севмәмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

8 Шејтан дүнјаны елә бәзәјиб-дүзәјир ки, бизи ҹәлб етсин вә ибадәтдән јајындырсын. Бу, биринҹи әсрдә дә белә иди, инди дә беләдир (2 Тим. 4:10). Буна ҝөрә дә биз «дүнјадакы шејләри севмәјин» мәсләһәтинә гулаг асмалыјыг. Бу мәсләһәтә ујғун олараг даима өзүмүзү јохлајыб чатышмајан ҹәһәтләримизи дүзәлтсәк, ибадәтдән јајынмајаҹағыг вә сәмави Атамыза севҝимиз бөјүјәҹәк. Онда бизә Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк даһа асан олаҹаг вә Онун лүтфүнү һеч вахт итирмәјәҹәјик (1 Јәһ. 2:15—17).

ҜӨЗҮНҮЗҮ ТОХ САХЛАЈЫН

9. Иса Мәсиһ ҝөзлә бағлы нә демишди вә өзү неҹә нүмунә гојмушду?

9 Исанын Мартаја вердији мәсләһәт онун тәлимләри вә әмәлләри илә мүкәммәл сурәтдә узлашырды. О, шаҝирдләринә нәсиһәт етмишди ки, ҝөзләрини тох сахлајыб Падшаһлыг ишиндән јајынмасынлар. (Мәтта 6:22, 33 ајәләрини охујун.)  Исанын нә вар-дөвләти, нә дә ки ев-ешији вар иди (Лука 9:58; 19:33—35).

10. Иса һансы нүмунәни гојмушду?

10 Исаны да чох шеј хидмәтдән јајындыра биләрди, лакин о, буна јол вермирди. Хидмәтинин әввәлиндә о, Кәфәрнаһумда вәз етдикдән вә мөҹүзәләр ҝөстәрдикдән сонра ҹамаат јалварыб ону орада сахламаг истәди. Амма Иса деди: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб» (Лука 4:42—44). Иса сөзүнә садиг галыб енинә-узунуна бүтүн Фәләстини ҝәзиб тәблиғ едирди. Камил олса да, о да јорулурду, һәрдән динҹәлмәк истәјирди (Лука 8:23; Јәһ. 4:6).

11. Иса аилә мәсәләси илә она мүраҹиәт едән кишијә нә деди вә давамчыларына нә барәдә хәбәрдарлыг етди?

11 Бу һадисәдән бир гәдәр сонра Иса давамчыларына тәгибләрә дөзмәклә бағлы нәсиһәтләр верәркән бир киши онун сөзүнү кәсиб деди: «Устад, гардашыма де ки, мирасы мәнимлә бөлсүн». Амма Иса бу мәсәләјә гарышмады. О деди: «А гардаш, мәни аранызда һакимлик, вәкиллик етмәјә ким гојуб?» Сонра Иса сөзүнә давам етди вә давамчыларына хәбәрдарлыг етди ки, вар-дөвләт арзусу онлары хидмәтдән јајындыра биләр (Лука 12:13—15).

12, 13. а) Јунан прозелитләрин марағына нә сәбәб олмушду? б) Иса јунанларын хаһишинә неҹә ҹаваб верди?

12 Исанын һәјатынын сон һәфтәси чох ҝәрҝин иди (Мәт. 26:38; Јәһ. 12:27). О билирди ки, гаршыда ону мәһкәмә вә әзаблы өлүм ҝөзләјир. Һәмчинин онун һәлә ҝөрүләси чох иши вар иди. Мәсәлән, ерамызын 33-ҹү илинин нисан ајынын 9-у базар ҝүнү баш верәнләрә нәзәр салаг. Пејғәмбәрликдә дејилдији кими, Иса годуғун белиндә Јерусәлимә ҝирди вә ҹамаат ону Јеһованын ады илә ҝәлән Падшаһ кими алгышлады (Лука 19:38). Сәһәриси ҝүн Иса мәбәдә ҝәлди вә Аллаһын евиндә өз сојдашларыны сојан аҹҝөз алверчиләри ҹәсарәтлә орадан говду (Лука 19:45, 46).

13 Јерусәлимдәки ҹамаатын арасында јунан прозелитләр дә вар иди. Исанын һәрәкәтләри онлара чох бөјүк тәсир бағышламышды. Буна ҝөрә дә һәвари Филипдән хаһиш етдиләр ки, онлары Иса илә ҝөрүшдүрсүн. Лакин Иса үчүн һәмин вахт әсас мәсәлә Јеһованын ирадәси јеринә јетирмәк, јәни һәјатыны гурбан вермәк иди. О истәмирди ки, ҹамаат арасында мәшһурлашыб өзүнә һавадар топласын. Сонра Аллаһын дүшмәнләри ону өлдүрмәк истәјәндә һәмин адамлар она гаһмар чыхсын. Бу сәбәбдән о, тезликлә өләҹәјини Андреасла Филипә билдириб деди: «Өз ҹаныны севән ону мәһв едәҹәк, бу дүнјада ҹанына нифрәт едән исә ону әбәди һәјат үчүн горујаҹаг». Иса һәмин јунанларын истәдијини етмәди, әксинә, билдирди ки, онун ардынҹа ҝетмәк истәјәнләр дә өз ҹанларындан кечмәјә һазыр олмалыдырлар. Ејни заманда вәд етди: «Мәнә хидмәт едән адамы Аллаһ шәрәфләндирәҹәк». Чох ҝүман ки, Филип бу үрәкачан сөзләри һәмин јунанлара чатдырды (Јәһ. 12:20—26).

14. Иса Мәсиһ һәјатында тәблиғ ишини биринҹи јерә гојса да, даһа нәләрә вахт ајырырды?

14 Исанын фикри-зикри тәблиғ етмәк олса да, о башга ишләрә дә вахт ајырырды. Ән азы бир дәфә тоја ҝетмишди. Һәмин тојда мөҹүзә илә сују шәраба чевирәрәк тој әһлинә севинҹ бәхш етмишди (Јәһ. 2:2, 6—10). О, һәмчинин јахын достлары  вә мүждә илә марагланан адамларла шам едирди (Лука 5:29; Јәһ. 12:2). Ән ваҹиби исә дуа етмәјә, тәкликдә галыб дүшүнмәјә вә истираһәт етмәјә вахт ајырырды (Мәт. 14:23; Марк 1:35; 6:31, 32).

ҺӘР ҸҮР ЈҮКҮ КӘНАРА АТЫН

15. Һәвари Булус һансы мәсләһәти вермишди вә өзү һансы нүмунәни гојмушду?

15 Һәвари Булус мәсиһи һәјатыны јарыша бәнзәдәрәк јазмышды: «Һәр ҹүр јүкү... кәнара атаг». (Ибраниләрә 12:1 ајәсини охујун.) Булус тәблиғ етдији шејләрә өзү дә әмәл едирди. О, мәшһур вә варлы дин хадими ола биләрди, анҹаг даһа ваҹиб шејләрин хатиринә бундан әл чәкди. Булус Сурија, Кичик Асија, Македонија вә Јәһудијјәни ҝәзиб долашараг мүждәни тәблиғ едирди. О, ҝөзүнү ҝөјдә јашамаг үмидинә тикмишди. О јазырды: «Архада галан шејләри унудуб, ирәлидәки шејләрә ҹан атараг... ҝөјләр дәвәти мүкафатына доғру гачырам» (Филип. 1:10; 3:8, 13, 14). Булус субај олмағындан истифадә едәрәк јајынмадан Ағаја хидмәт едирди (1 Кор. 7:32—35).

16, 17. Истәр субај, истәрсә дә евли мәсиһиләр һәвари Булусун гојдуғу нүмунәни неҹә изләјә биләрләр? Нүмунә чәкин.

16 Һәвари Булус кими, Аллаһын диҝәр хидмәтчиләри дә субај галырлар ки, өзләрини бүтүнлүклә Падшаһлыг ишинә һәср етсинләр (Мәт. 19:11, 12). Белә ки, аиләли мәсиһиләрлә мүгајисәдә субај мәсиһиләрин өһдәсинә аз иш дүшүр. Истәр субај олсун, истәрсә дә евли, бүтүн мәсиһиләр Аллаһа хидмәт етмәјә мане олан һәр ҹүр јүкү кәнара ата биләрләр. Бунун үчүн онлар вахт апаран вәрдишләрдән әл чәкмәли вә гаршыларына елә мәгсәдләр гојмалыдырлар ки, вахтларынын чохуну хидмәтә сәрф едә билсинләр.

17 Уелсдән олан Марк вә Клар мәктәби гуртарандан сонра өнҹүл хидмәтинә башладылар вә евләнәндән сонра да бу хидмәти давам етдирдиләр. Марк дејир: «Биз үчотаглы евимизи сатдыг вә јарым ҝүнлүк ишдән чыхыб һәјатымызы даһа да садәләшдирдик ки, бејнәлхалг тикинтидә иштирак едәк». Өтән 20 ил әрзиндә онлар Африкада ибадәт евләринин тикинтисиндә иштирак етмишләр. Бир дәфә онларын 15 доллары галмышды, амма Јеһова онлары дарда гојмамышды. Клар дејир: «Һәр ҝүнү хидмәтдә кечирмәк бизә бөјүк мәмнунлуг верир. Чохлу достлар газанмышыг вә һәлә һеч нәдән корлуг чәкмәмишик. Гурбан вердијимиз шејләр таммүддәтли хидмәтдә дујдуғумуз севинҹлә мүгајисәдә һеч нәдир». Бир чох таммүддәтли хидмәтчиләр бу сөзләрә шәрикдирләр *.

18. Өзүмүзә һансы суаллары верә биләрик?

18 Бәс сизин барәниздә нә демәк олар? Әҝәр Падшаһлыг ишинә әввәлки кими һәвәслә јанашмадығынызы, даһа ваҹиб шејләрдән јајындығынызы һисс едирсинизсә, онда неҹә? Бәлкә дә сизә Мүгәддәс Китабы диггәтлә мүталиә етмәк, дәриндән арашдырмаг лазымдыр. Буну неҹә етмәк олар? Бу барәдә нөвбәти мәгаләдә данышаҹағыг.

^ абз. 7 «Садәлөвһ һәр сөзә инанар» адлы мәгаләјә бахын.

^ абз. 17 Һәмчинин «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2006-ҹы ил 1 март сајында «Һәмишә дүзҝүн давранмаға чалышырдыг» адлы мәгаләдән (рус.) Һејдин вә Меледи Сандерсонун биографијасыны охуја биләрсиниз. Австралијада јашајан бу ҹүтлүк таммүддәтли хидмәтдә иштирак етмәк үчүн ҝәлирли бизнесләрини сатмышдылар. Һиндистанда хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едәркән пуллары гуртармышды. Бу заман онларла нә баш вердији барәдә охујун.