Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәнимчүн Аллаһа јахынлашмаг хошдур

Мәнимчүн Аллаһа јахынлашмаг хошдур

ДОГГУЗ јашым оланда даһа бој атмадым. Онда биз Кот-д’Ивуарда јашајырдыг. Инди мәним 43 јашым вар, амма бојум бир метрдир. Валидејнләрим баша дүшәндә ки, даһа бој атмајаҹағам, мәни тәшвиг етдиләр ки, өзүмү ишә верим, башым гарышсын, хариҹи ҝөрүнүшүм барәдә чох фикирләшмәјим. Мән евимизин габағында мејвә пиштахтасыны ачырдым вә ону сәлигәли сахлајырдым. Бу да мүштәриләри ҹәлб едирди.

Амма чох ишләмәк һеч нәји дәјишмәди. Бојум чох балаҹа иди. Ән кичик ишләр белә мәним үчүн чәтин иди. Мәсәлән, мағазада әлим пиштахтаја чатмырды. Санки һәр шеји боју мәндән ики дәфә бөјүк олан адамлар үчүн дүзәлдирдиләр. Өзүмә јазығым ҝәлирди. Анҹаг 14 јашым оланда һәр шеј дәјишди.

Бир дәфә Јеһованын ики Шаһиди мәндән мејвә алды, сонра исә мәнә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји тәклиф етдиләр, мән дә тәклифи гәбул етдим. Тезликлә баша дүшдүм ки, Јеһованы танымаг, Онун нијјәтләриндән хәбәрдар олмаг мәним бојумдан ваҹибдир. Буну өјрәнәндә ејним ачылды. Зәбур 73:28 ајәси ән чох севдијим ајә олду. Ајәнин биринҹи һиссәсиндә дејилир: «Мәнимчүнсә Аллаһа јахынлашмаг хошдур».

Ҝөзләнилмәдән аиләмиз Буркина-Фасоја көчдү. Мәним һәјатым көкүндән дәјишди. Кот-д’Ивуарда гоншулар мәни пиштахтанын јанында ҝөрмәјә алышмышды. Анҹаг бурада мән јад идим, бојум һамыја гәрибә ҝәлирди. Ҹамаат ҝөзүнү зилләјиб мәнә бахырды. Елә вахт олурду ки, һәфтәләрлә евдән бајыра чыхмырдым. Сонра јадыма дүшдү ки, мәним үчүн Јеһоваја јахынлашмаг чох хош иди. Јеһованын Шаһидләринин филиалына мәктуб јаздым. Онлар да Нани адлы хүсуси тәјинатлы мүждәчини мәним јаныма ҝөндәрдиләр. Онун мотороллери вар иди. Нә јахшы ки, мәһз ону ҝөндәрдиләр.

Гумлу јолларымыз һәмишә сүрүшкән олурду, јағыш јағанда исә һәр јан палчыг олурду. Нани мәним јаныма ҝәләндә мотороллердән о гәдәр јыхылмышды ки. Амма ону һеч нә горхутмурду. Бир дәфә о, мәни јығынҹаға апармаг истәди. Евдән чыхыб ҹамаатын бахышларына дөзмәк мәним үчүн ишҝәнҹә иди. Үстәлик, мотороллери сүрмәк онсуз да асан дејилди, мән дә минсәјдим, лап чәтин олаҹагды. Буна бахмајараг, севимли ајәмин икинҹи һиссәсини јадыма салыб ҝетмәјә разылашдым. Орада дејилир: «Күлли-Ихтијар Јеһоваја сығындым».

 Јолда Нани илә мән бир нечә дәфә палчыға јыхылдыг. Анҹаг јығынҹаға ҝетмәјимә пешман олмадым. Ибадәт евиндәки үзүҝүләр инсанларла бајырда ҝөзүнү мәнә зилләјиб бахан адамлар арасында јерлә-ҝөј гәдәр фәрг вар иди. Доггуз ајдан сонра мән вәфтиз олундум.

Севимли ајәмин үчүнҹү һиссәси беләдир: «Онун бүтүн ишләрини бәјан едим». Билирдим ки, хидмәтдә бөјүк чәтинликләрлә үзләшәҹәјәм. Илк дәфә ев-ев тәблиғ етмәјим индијәҹән јадымдадыр. Ушаглы-бөјүклү һамы матдым-матдым мәнә бахырды, далымҹа дүшүб јеришими әлә салырды. Мән өзүмү чох пис һисс едирдим, амма өз-өзүмә дејирдим ки, мәним кими онлара да Ҹәннәт лазымдыр. Она ҝөрә дә дөзүб хидмәтә давам етдим.

Ишими јүнҝүлләшдирмәк үчүн өзүмә әлнән идарә олунан үчтәкәрли велосипед алдым. Әмәкдашым велосипеди итәләјиб тәпәјә галдырырды, тәпәнин үстүндән үзүашағы ҝедәндә исә өзү дә велосипедә тулланырды. Әввәл-әввәл чәтин олса да, сонралар хидмәтдән бөјүк севинҹ дујурдум. Она ҝөрә дә 1998-ҹи илдә өнҹүл хидмәтинә башладым.

Мән чох адамла Мүгәддәс Китаб дәрси кечмишәм. Онлардан дөрдү вәфтиз олунуб. Үстәлик, доғма баҹыларымдан бири һәгигәти гәбул етди. Башгаларынын руһани ҹәһәтдән инкишаф етдијини ешидәндә чох руһланырдым. Өзү дә мәһз руһланмаға еһтијаҹым оланда. Бир дәфә малјаријаја тутулмушдум. Кот-д’Ивуардан мәктуб алдым. Белә ки, бундан әввәл Буркина-Фасода университет тәләбәси илә гапы ағзында Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башламышдым. Сонра исә онун јанына бир гардашы ҝөндәрмишдим. Сонралар һәмин тәләбә Кот-д’Ивуара көчмүшдү. Инди исә о, вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олмушду. Буну биләндә чох севиндим.

Јәгин сизә мараглыдыр ки, өзүмү неҹә доландырырам. Әлилләрә јардым едән тәшкилат тәклиф етди ки, мәнә тикиш тикмәји өјрәтсин. Мүәллимләрдән бири чалышган олдуғуму ҝөрүб деди: «Сәнә мүтләг сабун дүзәлтмәји өјрәтмәк лазымдыр». Белә дә етдиләр. Инди мән евдә палтар јујурам вә сабун һазырлајырам. Сабунум һамынын хошуна ҝәлир, алан башгаларына да төвсијә едир. Үчтәкәрли мотороллерим вар, буна ҝөрә дә сабуну өзүм мүштәриләрә чатдырырам.

Тәәссүфләр олсун ки, деформасијаја уғрамыш онурға сүмүјүмүн ағрылары 2004-ҹү илдә елә шиддәтләнди ки, өнҹүл хидмәтини дајандырмалы олдум. Бунунла белә, хидмәтдә әлимдән ҝәләни едирәм.

Һамы дејир ки, мәни үзүмдә тәбәссүм олмадан тәсәввүр етмәк чәтиндир. Бәли, мән чох хошбәхтәм. Чүнки Аллаһа јахынлашмаг мәнимчүн хошдур. (Нәгл етди Сара Мајги.)