ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Октјабр 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил нојабрын 30-дан декабрын 27-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

«Белә адамларын гәдрини билин»

Рәһбәрлик Шурасынын комитәләринин көмәкчиләри кимләрдир? Онлар һансы ишлә мәшғул олурлар?

Һәјатынызда Аллаһын әлини ҝөрүрсүнүз?

Мүгәддәс Китабда Аллаһын әли дејилдикдә нә нәзәрдә тутулур?

«Иманымызы артыр»

Садәҹә өз ҝүҹүмүзә иман саһиб ола биләрикми?

LIFE STORY

Ҝәнҹлијиндә вердији гәрара ҝөрә пешман дејилди

Кечмиш Совет Иттифагындакы гадаға вахты Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едән Николај Дубовинскијә һәбсханадан да ағыр бир иш тапшырылмышды.

Јеһоваја јајынмадан хидмәт един

Тәхминән 60 ил әввәл «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында һејрәтамиз дәгигликлә јеринә јетән бир фикир сөјләнилмишди.

Руһани шејләр барәдә дүшүнүн

Мүгәддәс Китаба әлиниз чатмаса руһани ҹәһәтдән гидаланмаға давам едә биләҹәксиниз?

LIFE STORY

Мәнимчүн Аллаһа јахынлашмаг хошдур

Доггуз јашы оланда Сара Магинин бој атмағы дајанса да, руһани бөјүмәји давам етди.

Садәлөвһ һәр сөзә инанар

Интернетдән охудуғумуз кәләкләри, дилдән-дилә ҝәзән әһвалатлары, фырылдаглары вә башга јанлыш мәлуматлары неҹә мүәјјән едә биләрик?