Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Русијада

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Русијада

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ 1991-ҹи илдә Русијада рәсми шәкилдә танынды. Бунунла да онларын фәалијјәтинә гојулмуш узунмүддәтли гадаға ләғв олунду. Бу, бөјүк севинҹә сәбәб олду. Һәмин вахт һеч кимин ағлына ҝәлмәзди ки, орада Јеһованын Шаһидләринин сајы он дәфә артаҹаг. Һазырда Русијада Јеһованын Шаһидләринин сајы 170 000 нәфәрдән чохдур. Падшаһлығын бу зәһмәткеш мүждәчиләринин арасында руһани бичинә көмәк етмәк үчүн мүхтәлиф өлкәләрдән Русијаја көчән баҹы-гардашлар да вар (Мәт. 9:37, 38). Ҝәлин онлардан бәзиләрилә таныш олаг.

ФӘДАКАР ГАРДАШЛАР ЈЫҒЫНҸАГЛАРЫ МӨҺКӘМЛӘНДИРИР

Русијада гадағанын ләғв олундуғу ил Бөјүк Британијадан олан Метјунун 28 јашы вар иди.Һәмин ил кечирилән бөјүк топлантыда мәрузәләрин бириндә вурғуланмышды ки, Шәрги Авропада јығынҹаглара көмәк лазымдыр. Натиг Русијанын Санкт-Петербург шәһәриндәки бир јығынҹағы мисал чәкиб демишди ки, орада јалныз бир јығынҹаг хидмәтчиси вар, ағсаггал исә һеч јохдур, анҹаг тәблиғчиләр јүзләрлә адама Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Метју дејир: «Бу мәрузәдән сонра Русија мәним ағлымдан чыхмырды. Дуада Јеһоваја ора көчмәк истәдијими билдирирдим». О, бир гәдәр пул јығды, чох шејини сатды вә 1992-ҹи илдә Русијаја көчдү. Бәс сонра нә олду?

Метју

Метју дејир: «Рус дили мәним үчүн чәтин иди. Јахшы руһани сөһбәтләр апара билмирдим». Диҝәр чәтинлик мәнзил проблеми иди. «Гыса мүддәт әрзиндә о гәдәр јер дәјишмишдим ки, артыг сајыны итирмишдим». Тәзә-тәзә бу ҹүр чәтинликләрлә үзләшсә дә, Метју дејир: «Русијаја көчмәк һәјатымда вердијим ән јахшы гәрардыр. Бурада хидмәт едәндә Јеһоваја даһа чох ҝүвәнмәји өјрәндим, бир чох саһәләрдә мәнә неҹә јол ҝөстәрдијини ҝөрдүм». Сонрадан Метју ағсаггал вә хүсуси өнҹүл тәјин олунду. Инди исә о, Санкт-Петербург јахынлығында јерләшән филиалда хидмәт едир.

1999-ҹу илдә 25 јашлы Һиро Јапонијада Хидмәти Тәкмилләшдирмә Мәктәбинин мәзуну олду. Мүәллимләриндән бири ону башга өлкәдә хидмәт етмәјә  тәшвиг етмишди. Һиро Русијада бөјүк тәләбатын олдуғуну ешитмишди. Буна ҝөрә дә рус дилини өјрәнмәјә башлады. О, башга бир аддым да атды. Һиро дејир: «Мән алты ајлыг Русијаја ҝетдим. Орада гыш сәрт кечдијиндән нојабр ајында ҝетдим ки, ҝөрүм оранын сојуғуна дөзә биләҹәјәм, ја јох». Гыш чыхандан сонра о, Јапонијаја гајытды. Орада чох садә јашајыб пул јығырды ки, јенидән Русијаја гајытсын. Амма бу дәфә бирдәфәлик.

Һиро вә Светлана

Һиро артыг он ики илдир ки, Русијада јашајыр. О, бир нечә јығынҹагда хидмәт едиб. Бәзән елә олуб ки, 100-дән чох тәблиғчиси олан јығынҹагда ондан башга ағсаггал олмајыб. Бир јығынҹагда о, һәр һәфтә «Хидмәти ҝөрүш»үн әксәр һиссәләрини, «Теократик Хидмәт Мәктәби», «“Ҝөзәтчи гүлләси” мүзакирәси» вә беш китабөјрәнмә апарырды. Һәмчинин ағсаггал кими чохларына баш чәкирди. Өтән илләринә бојланыб баханда Һиро дејир: «Баҹы-гардашлара руһән мөһкәмләнмәјә көмәк етмәк мәнә бөјүк севинҹ бәхш едирди». Тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк она неҹә тәсир етди? О дејир: «Русијаја көчмәздән әввәл мән ағсаггал вә өнҹүл кими хидмәт едирдим. Анҹаг бура ҝәләндән сонра Јеһова илә мүнасибәтим тамам фәргли мәҹрада инкишаф етди. Һәјатымын һәр саһәсиндә Јеһоваја бел бағламағы өјрәндим». 2005-ҹи илдә Һиро Светлана илә евләнди. Онлар бирликдә өнҹүл кими хидмәт едирләр.

Мајкл вә Олга Марина вә Метју илә

34 јашлы Метју вә онун 28 јашлы гардашы Мајкл Канададандыр. Онларын һәр икиси Русијаја ҝәләндә ҝөрмүшдүләр ки, ҝөрүшләрә чохлу марагланан ҝәлир, анҹаг ҝөрүшү апаран гардашлар чох аздыр. Бу, онлары һејрәтләндирмишди. Метју дејир: «Ҝетдијим јығынҹагда 200 нәфәр вар иди, амма бүтүн ҝөрүшләри јалныз бир јашлы ағсаггал вә бир ҝәнҹ јығынҹаг хидмәтчиси апарырды. Бу вәзијјәт мәни о гардашлара көмәк етмәк үчүн ора көчмәјә вадар етди». Метју 2002-ҹи илдә Русијаја көчдү.

Дөрд илдән сонра Мајкл да Русијаја көчдү. Чох кечмәмиш ҝөрдү ки, һәлә дә гардашлара бөјүк еһтијаҹ вар. Һәмин вахт о, јығынҹаг хидмәтчиси иди. Она һесабатлары, әдәбијјатлары вә саһәләри тапшырдылар. Һәмчинин она, адәтән, јығынҹағын катибинин ҝөрдүјү ишләр, мәрузә сөјләмәк, бөјүк топлантыларын вә ибадәт евләринин тикинтисинин тәшкилиндә көмәк етмәк һәвалә олунду. Һәтта индинин өзүндә дә јығынҹаглара чох көмәк лазымдыр. Бу гәдәр иши ҝөрмәк чәтин олса да, инди ағсаггал кими хидмәт едән Мајкл дејир: «Гардашлара көмәк етмәк мәнә чох хошдур. Бу, мәним үчүн ән јахшы һәјат јолудур!»

Бу арада, Метју Марина илә, Мајкл исә Олга илә евләнди. Бу ики ҹүтлүк, бир чох көнүллүләрлә бирликдә инди дә јығынҹаглара көмәк едирләр.

ЧАЛЫШГАН БАҸЫЛАР БИЧИНӘ КӨМӘК ЕДИР

Татјана

1994-ҹү илдә, Татјананын 16 јашы оланда Чех республикасындан, Полша вә Словакијадан 6 хүсуси өнҹүл Украјнада онун олдуғу јығынҹагда хидмәт етмәјә ҝәлди. Татјана онлары севә-севә хатырлајараг дејир: «Бу чалышган өнҹүлләр чох садә вә меһрибан идиләр, Мүгәддәс Китабы јахшы билирдиләр». Татјана ҝөрүрдү ки, Јеһова онларын ҝөстәрдији фәдакарлығы мүкафатландырыр. Буна ҝөрә о да онлар кими олмаг истәјирди.

Өнҹүлләрин нүмунәсиндән һәвәсләнән Татјана тәтил вахтларында баҹы-гардашларла Украјнанын вә Беларусијанын һеч вахт тәблиғ олунмајан уҹгар јерләриндә тәблиғ едирди. Бу тәблиғ сәфәрләри елә хошуна ҝәлирди ки, о, Русијаја көчүб хидмәтини ҝенишләндирмәк гәрарына ҝәлди. Әввәлҹә, хариҹдән ора көчмүш баҹынын јанына ҝедиб бир аз онунла галды вә  өнҹүл хидмәтини давам етдирмәк үчүн иш ахтарды. 2000-ҹи илдә исә Русијаја көчдү. Бу, һеч дә асан дејилди.

Татјана дејир: «Мәнзил тутмаға имканым олмадығындан башгаларынын евиндә отаг кирајә тутурдум. Бу ҹүр шәраитдә јашамаг чәтин иди. Елә вахтлар олурду ки, ҝери, аиләмин јанына гајытмаг истәјирдим. Анҹаг Јеһова һәмишә мәнә хидмәти давам етдирмәјин хејрини ҝөстәрирди». Бу ҝүн Татјана Русијада хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едир. О, сөзләринә белә јекун вурур: «Вәтәнимдән узагда кечирдијим бу илләр әрзиндә мән мисли-бәрабәри олмајан тәҹрүбә вә чохлу достлар газандым. Һәр шејдән әлавә, бу илләр мәним иманымы мөһкәмләндирди».

Масако

Јапонијадан олан Масаконун инди јашы әллидән чохдур. О, һәмишә хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаг истәјирди. Амма сағламлығы буна јол вермирди. Сәһһәти мүәјјән гәдәр дүзәләндә о, бичин ишиндә көмәк етмәк үчүн Русијаја көчмәк гәрарына ҝәлди. Орада мүнасиб ев, стабил иш тапмаг чәтин олса да, о, јапон дилиндән дәрс дејәрәк вә хадимәлик едәрәк өнҹүл хидмәтини давам етдирирди. Она хидмәтини давам етдирмәјә нә көмәк едир?

Масако Русијада хидмәт етдији 14 илә нәзәр салараг дејир: «Хидмәтдән дујдуғум севинҹ үзләшдијим бүтүн чәтинликләри мәнә унутдурур. Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан әразиләрдә тәблиғ етмәк һәјатымы даһа да мараглы вә рәнҝарәнҝ едир. Јеһованын бу илләр әрзиндә мәни јемәклә, палтарла, галмаға јерлә неҹә тәмин етмәси мәним үчүн әсил мөҹүзәдир». Русијада еһтијаҹ олан јердә хидмәт етмәклә јанашы, Масако Гырғызыстанда да бичин ишиндә иштирак едиб. Үстәлик, о, инҝилис, чин вә ујғурдилли груплара да көмәклик едиб. Һазырда о, Санкт-Петербургда өнҹүл кими хидмәт едир.

АИЛӘЛӘР КӨМӘК ЕДИР ВӘ МҮКАФАТ АЛЫР

Инга вә Михаил

Бир чох аиләләр доланышыгларыны јахшылашдырмаг үчүн хариҹи өлкәләрә көчүрләр. Анҹаг бәзи аиләләр гәдимдә јашамыш Ибраһим пејғәмбәрлә Сара кими руһани  ишләрдән өтрү башга өлкәләрә көчүр (Јар. 12:1—9). Мәсәлән, Михаил вә Инга 2003-ҹү илдә Украјнадан Русијаја көчдү. Чох кечмәмиш онлар бурада Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјән адамлар тапдылар.

Михаил дејир: «Бир дәфә биз һеч вахт тәблиғ олунмајан бир әразидә тәблиғ едирдик. Бир гоҹа киши гапыны ачыб сорушду: “Сиз тәблиғчисиниз?” Биз онун сөзүнү тәсдигләјәндә киши деди: “Билирдим ки, нә вахтса ҝәләҹәксиниз. Ола билмәз ки, Исанын сөзләри јеринә јетмәсин”. Сонра киши Мәтта 24:14 ајәсини ситат ҝәтирди. Һәмин әразидә һәмчинин он баптист гадынла растлашдыг. Онлар һәгигәтә сусамышдылар. Онларда «Әбәди јашамаг» китабы вар иди вә һәр һәфтәнин ахыры бу китабын васитәсилә Мүгәддәс Китабы өјрәнирдиләр. Биз бир нечә саат әрзиндә онларын суалларына ҹаваб вердик, онларла Падшаһлыг нәғмәләрини охудуг вә бирликдә наһар етдик. Һәмин тәблиғ сәфәри мәним ән хош хатирәләримдәндир». Михаил вә Инга дејир ки, тәблиғчијә еһтијаҹ олан әразидә хидмәт едәндән Јеһоваја даһа да јахын олублар, инсанлара севҝиләри артыб вә һәјатлары даһа да зәнҝин олуб. Һазырда онлар сәјјар хидмәтдәдирләр.

Оксана, Алексеј вә Јури

Украјнадан олан Јури вә Оксананын 40-а јахын јашлары вар, онларын оғлу Алексејин исә 13 јашы вар. 2007-ҹи илдә онлар Русија филиалында оланда хәритәдә Русијанын нә гәдәр бөјүк әразисинин тәјин олунмадығыны ҝөрмүшдүләр. Оксана дејир: «Һәмин хәритәни ҝөрәндә баша дүшдүк ки, Падшаһлығын тәблиғчиләринә бөјүк еһтијаҹ вар. Бу, бизә көмәк етди ки, Русијаја көчмәјә гәрар верәк». Онлара бу гәрары вермәјә даһа нә көмәк етди? Јури дејир: «Нәшрләримиздәки мәгаләләрин, мәсәлән, “Башга өлкәдә хидмәт едә биләрсәнми?” адлы мәгаләнин бизә бөјүк көмәји олду *. Биз Русијаја, филиалын тәклиф етдији јерә ҝетдик, орада ев вә иш ахтардыг». Онлар 2008-ҹи илдә Русијаја көчдүләр.

Тәзә-тәзә иш тапмаг чәтин иди, һәм дә бир нечә дәфә онлар бир мәнзилдән башгасына көчмәли олмушду. Јури дејир: «Биз һәмишә дуа едирдик ки, тәслим олмајаг. Сонра исә Јеһоваја архаланараг тәблиғи давам етдирирдик. Јеһованын ишини биринҹи јерә гојанда Онун неҹә гајғымыза галдығыны ҝөрүрдүк. Бу хидмәт аиләмизи мөһкәмләндирди» (Мәт. 6:22, 33). Бәс еһтијаҹ олан әразидә хидмәт етмәк балаҹа Алексејә неҹә тәсир етди? Оксана дејир: «Бунун она чох хејри олду. О, доггуз јашында өзүнү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунду. Падшаһлығын тәблиғчиләринә бөјүк еһтијаҹ олдуғуну ҝөрдүјү үчүн о, һәр тәтилдә көмәкчи өнҹүл кими хидмәт едир. Оғлумузун хидмәтә севҝисини вә һәвәсини ҝөрмәк бизи севиндирир». Бу ҝүн Јури вә Оксана хүсуси өнҹүлдүрләр.

«ЈЕҜАНӘ ПЕШМАНЧЫЛЫҒЫМ»

Бичин ишиндә иштирак едән бу тәблиғчиләрин сөзләриндән ајдын олур ки, башга јерә көчүб хидмәти ҝенишләндирмәк үчүн Јеһоваја там етибар етмәк лазымдыр. Дүздүр, еһтијаҹ олан јерләрдә хидмәт едәнләр јени әразидә чәтинликләрлә үзләширләр. Анҹаг мүждәни тәблиғ етмәк вә мүждәјә һај верән инсанлары тапмаг онлара һәдсиз севинҹ бәхш едир. Сән дә Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан әразиләрдә бичин ишиндә көмәк едә биләрсән? Әҝәр буну етмәк гәрарына ҝәлсән, чох тезликлә Јуринин кечирдији һиссләрә шәрик олаҹагсан. О, көчмәк гәрары илә бағлы белә дејир: «Јеҝанә пешманчылығым одур ки, бу гәрары тез вермәмишәм».

^ абз. 20 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1999-ҹу ил, 15 октјабр сајынын 23—27 сәһифәләринә бахын (рус.).