Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2015

«Гуртулушунуз јахындыр!»

«Гуртулушунуз јахындыр!»

«Гамәтинизи дүзәлдиб башынызы дикәлдин, чүнки гуртулушунуз јахындыр» (ЛУКА 21:28).

НӘҒМӘ: 133, 43

1. Ерамызын 66-ҹы илиндә һансы һадисәләр баш вермишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ТӘСӘВВҮР ЕТ КИ, сән ерамызын 66-ҹы илиндә Јерусәлимдә јашајан мәсиһиләрдән бирисән. Әтрафында чохлу һадисәләр ҹәрәјан едир. Рома прокуратору Флорис мәбәдин хәзинәсиндән 17 талант ҝөтүрүр. Бундан дәрһал сонра јәһудиләр гијам галдырыр вә Јерусәлимдә олан Рома гошунларыны гырыб өзләрини мүстәгил елан едирләр. Амма Рома дәрһал һәрәкәтә кечир. Үч ај әрзиндә Сурија валиси Сестиј Галлын рәһбәрлији алтында 30 000 нәфәрлик гошун Јерусәлими мүһасирәјә алыр. Гијамчы јәһудиләр мәбәдә тәрәф ҝери чәкилирләр. Рома әсҝәрләри мәбәдин бајыр диварынын алтыны газмаға башлајырлар. Шәһәр ваһимә ичиндәдир. Белә мүһитдә сән өзүнү неҹә һисс едәрдин?

2. Мәсиһиләр ерамызын 66-ҹы илиндә нә етмәли идиләр вә бу, неҹә мүмкүн олду?

2 Сөзсүз ки, сән Иса Мәсиһин сөзләрини хатырлајардын. О, шаҝирдләринә хәбәрдарлыг етмишди: «Гошунларын Јерусәлими мүһасирәјә алдығыны ҝөрәндә билин ки, о, тезликлә виран олаҹаг» (Лука 21:20). Анҹаг сәндә суал јараныр: «Бәс мән бу хәбәрдарлыгла  јанашы верилән мәсләһәтә неҹә әмәл едим?» Белә ки, Иса демишди: «Онда гој Јәһудијјәдә оланлар дағлара гачсын, шәһәрдәкиләр орадан чыхсын, әтраф кәндләрдә оланлар шәһәрә ҝирмәсин» (Лука 21:21). Бу гәдәр гошунун мүһасирәјә алдығы Јерусәлимдән неҹә чыхмаг олар? Сонра гәрибә бир һадисә баш верир. Дүз ҝөзүнүн габағында Рома гошуну ҝери чәкилмәјә башлајыр! Пејғәмбәрлик едилдији кими, онларын һүҹуму гысалдылыр (Мәт. 24:22). Инди Исанын мәсләһәтинә әмәл етмәк үчүн фүрсәтдир. Сән Јерусәлимдә вә онун әтрафында јашајан диҝәр садиг мәсиһиләрлә бирҝә дәрһал Иордан чајынын о бири тајындакы дағлара гачырсан *. Сонра ерамызын 70-ҹи илиндә ромалылар јени бир гошунла ҝәләрәк Јерусәлими јерлә јексан едир. Анҹаг Исанын мәсләһәтинә гулаг асдығын үчүн сән хилас олурсан.

3. Тезликлә мәсиһиләр һансы вәзијјәтлә үзләшәҹәкләр вә бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

3 Тезликлә, чох тезликлә, һәр биримиз охшар вәзијјәтлә үзләшәҹәјик. Иса бир тәрәфдән мәсиһиләрә Јерусәлимин мәһв олаҹағы барәдә хәбәрдарлыг етмишди. Диҝәр тәрәфдән исә о, биринҹи әсрдәки һадисәләрлә ҝәләҹәкдә гәфләтән башлајаҹаг «бөјүк мүсибәт» заманы һансы һадисәләрин баш верәҹәјини ҝөстәрмишди (Мәт. 24:3, 21, 29). Анҹаг шад хәбәр дә вар! Бөјүк бир издиһам бүтүн дүнјаны ҹәнҝинә алаҹаг бу мүсибәтдән сағ-саламат чыхаҹаг. (Вәһј 7:9, 13, 14 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китаб баш верәҹәк һадисәләрлә бағлы нә дејир? Бу суалын ҹавабы бизи марагландырмалыдыр, чүнки сөһбәт бизим хиласымыздан ҝедир. Инди ҝәлин бу һадисәләрин шәхсән бизә неҹә тәсир едәҹәјини нәзәрдән кечирәк.

БӨЈҮК МҮСИБӘТИН БАШЛАНМАСЫ

4. Бөјүк мүсибәт һансы һадисә илә башлајаҹаг вә бу, неҹә баш верәҹәк?

4 Бөјүк мүсибәт неҹә башлајаҹаг? «Вәһј» китабына әсасән, «Бөјүк Бабилин» мәһви илә (Вәһј 17:5—7). Бүтүн јалан динләрин фаһишәјә бәнзәдилмәси лап јеринә дүшүр. Дин хадимләри бу шәр дүнјанын рәһбәрләри илә әхлагсызлыг едир. Онлар Иса Мәсиһи вә онун Падшаһлығыны сәдагәтлә дәстәкләмәк әвәзинә, бу дүнјанын рәһбәрләрини дәстәкләјир вә сијаси нүфуза саһиб олмаг үчүн Мүгәддәс Китаб тәлимләрини позурлар. Онлар тәмиз, бакирәјәбәнзәр мәсһ олунмушлардан там фәргли мөвге тутублар (2 Кор. 11:2; Јаг. 1:27; Вәһј 14:4). Бәс фаһишәјәбәнзәр бу тәшкилаты ким мәһв едәҹәк? Јеһова Аллаһ бу фикри «ал-гырмызы рәнҝли» вәһши һејванын он бујнузунун үрәјинә гојаҹаг. «Ал-гырмызы рәнҝли» вәһши һејван Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатыны, он бујнуз исә бу тәшкилаты дәстәкләјән бүтүн мүасир дөвләтләри тәмсил едир. (Вәһј 17:3, 16—18 ајәләрини охујун.)

5, 6.Нәјә ҝөрә биз белә бир нәтиҹәјә ҝәлирик ки, Бөјүк Бабил мәһв олунанда бүтүн диндар инсанлар мәһв олунмајаҹаг?

5 Бәс бу, о демәкдирми ки, Бөјүк Бабилә дахил олан динләр мәһв оланда онларын бүтүн үзвләри дә мәһв олаҹаг? Ҝөрүнүр, јох. Зәкәријјә пејғәмбәр Аллаһдан илһам алараг һәмин дөвр һагда јазмышды. Орада әввәлләр јалан динин үзвү олан адамлар һагда бу сөзләр јазылыб: «Онлар дејәҹәк: “Мән пејғәмбәр дејиләм. Мән әкинчијәм, чүнки ҹаванлығымда бир адам мәни өзүнә гул алыб”. Ондан сорушанда: “Бәдәниндәки  јаралар нәдир?” О: “Бунлар әзизләримин евиндә једијим көтәкләрин јеридир”, — дејәҹәк» (Зәк. 13:4—6). Ҝөрүнүр, һәтта бәзи дин хадимләри дә диндарлыгдан әл чәкәҹәк вә бир вахтлар һәмин јалан динләрин үзвү олдугларыны инкар едәҹәкләр.

6 Бәс һәмин вахт Аллаһын халгы илә нә олаҹаг? Иса демишди: «О ҝүнләр гысалдылмасајды, һеч кәс хилас ола билмәзди. Анҹаг сечилмишләрә ҝөрә о ҝүнләр гысалдылаҹаг» (Мәт. 24:22). Артыг нәзәрдән кечирдик ки, ерамызын 66-ҹы илиндә мүсибәт гысалдылмышды. Бунун сајәсиндә «сечилмишләр», јәни мәсһ олунмуш мәсиһиләр үчүн шәһәрдән вә онун әтраф әразиләриндән гачмаға фүрсәт јаранмышды. Ејнилә, ҝәләҹәкдә баш верәҹәк бөјүк мүсибәтин илкин мәрһәләси дә «сечилмишләрә» ҝөрә гысалдылаҹаг. «Он бујнуза» Аллаһын халгыны гырмаға иҹазә верилмәјәҹәк. Әксинә, гыса мүддәт сакитлик дөврү олаҹаг.

СЫНАГ ВӘ ҺӨКМ ВАХТЫ

7, 8. Јалан динләрин мәһвиндән сонра һансы фүрсәт јаранаҹаг вә һәмин вахт Аллаһын садиг хидмәтчиләри һамыдан нә илә фәргләнәҹәк?

7 Јалан дини тәшкилатлар мәһв оландан сонра нә баш верәҹәк? Бу вахт бизим үрәјимиздәкиләр үзә чыхаҹаг. Инсанларын бөјүк әксәријјәти «дағларын гајаларына» бәнзәдилән инсан тәшкилатларына сығынаҹаглар (Вәһј 6:15—17). Лакин Јеһова Аллаһын халгы, мәҹази диллә десәк, Онун тәшкил етдији сығынаҹаға гачаҹаг. Биринҹи әсрдә јаранан фасилә јәһудиләрин күтләви шәкилдә мәсиһилији гәбул етмәси үчүн дејилди. Бу вахт мәсиһи оланларын һәрәкәтә кечмәси вә итаәткарлыг ҝөстәрмәси лазым иди. Ејнилә, бөјүк мүсибәт вахты јаранаҹаг фасиләдә дә инсанларын һәгиги динә ахышаҹағыны ҝөзләмәмәлијик. Әксинә, бу заман һәгиги диндә олан һәр кәс үчүн Јеһова Аллаһа мәһәббәтини сүбут етмәјә вә Мәсиһин гардашларыны дәстәкләмәјә фүрсәт јаранаҹаг (Мәт. 25:34—40).

8 Дүздүр, биз һәмин сынаг вахты нәләр баш верәҹәјини тамлығы илә билмирик. Амма бир шеји билирик ки, бәзи шејләри гурбан вермәли олаҹағыг. Биринҹи әсрдә мәсиһиләр хилас олмаг үчүн өз мал-мүлкләрини гојуб ҝетмәли вә чәтинликләрә дөзмәли идиләр (Марк 13:15—18). Бәс биз садиг галмаг үчүн мадди итки вермәјә һазыр олаҹағыг? Јеһова Аллаһа садиг олдуғумузу сүбут етмәк үчүн тәләб олунан һәр шеји едәҹәјик? Тәсәввүр ет! Һәмин вахт биз һеч нәјә бахмајараг, Аллаһымыза ибадәт етмәјә давам едәҹәјик. Бунунла да биз гәдимдә јашамыш Дәнјал пејғәмбәрин нүмунәсини изләјән јеҝанә инсанлар олаҹағыг (Дән. 6:10, 11).

9, 10. а) Аллаһын халгы бөјүк мүсибәт вахты һансы хәбәри бәјан едәҹәк? б) Аллаһын халгынын дүшмәнләри буна неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәк?

9 Бөјүк мүсибәт Падшаһлыг һаггында мүждәни тәблиғ етмәјин вахты олмајаҹаг. Мүждәни тәблиғ етмәјин вахты артыг ҝеридә галаҹаг! Һәмин вахт «сон»ун ҝәлмәк вахты олаҹаг (Мәт. 24:14). Шүбһәсиз, Аллаһын халгы сарсыдыҹы һөкм хәбәрини бәјан едәҹәк. Ола билсин, бу, Шејтан дүнјасынын мәһв олмаг үзрә олдуғу хәбәри олаҹаг. Мүгәддәс Китаб бу хәбәри долуја бәнзәдир: «Инсанларын үзәринә ҝөјдән һәр дәнәси бир талант ағырлығында олан ири долу јағды. Инсанлар бу бәлаја, бу долуја ҝөрә Аллаһа күфр етдиләр, чүнки бу, мисли ҝөрүнмәмиш бөјүк бәла иди» (Вәһј 16:21).

10 Бу, дүшмәнләримизин диггәтини ҹәлб едәҹәк. Һизгијал пејғәмбәр Аллаһдан илһам алараг Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹун, јәни милләтләр бирлијинин нә едәҹәјини  јазмышды: «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “О ҝүн сәнин ағлына бәзи фикирләр ҝәләҹәк, пис нијјәтә дүшәҹәксән. Дејәҹәксән: “Мүдафиәсиз кәндләри олан өлкәјә һәмлә едәҹәјәм. Динҹ јашајан, горху-һүркү билмәјән, диварлары, дарвазалары, ҹәфтәләри олмајан кәндләрдә јашајанларын үстүнә ҝәләҹәјәм”. Сән чохлу гәнимәт, талан малы газанмаг ешгинә дүшәҹәксән. Бир заманлар виран галмыш, сонрадан мәскунлашмыш јерләрә һүҹум едәҹәксән, халгларын ичиндән топланмыш, инди вар-дөвләт, мал-мүлк јыған, дүнјанын мәркәзиндә јашајан халгын үстүнә гошун чәкәҹәксән”» (Һизг. 38:10—12). Аллаһын халгы, санки, «дүнјанын мәркәзиндә» јашајаҹаг, јәни руһани мәнада һамыдан фәргләнәҹәк. Артыг халглар буна дөзмәјәҹәк. Онлар Јеһованын мәсһ олунмушларына, еләҹә дә онларын әмәкдашларына һүҹум чәкмәк истәјәҹәк.

11. а) Бөјүк мүсибәтдә һадисәләрин ардыҹыллығы илә бағлы нәји јадда сахламалыјыг? б) Ҝөјдәки әламәтләр инсанларда һансы һиссләри доғураҹаг?

11 Инди исә ҝәлин нөвбәти һадисәләри нәзәрдән кечирәк. Амма буну да јаддан чыхартмајаг ки, Аллаһын Кәламында һадисәләрин дәгиг ардыҹыллығы ачыгланмыр. Еһтимал ки, онларын бәзиси ејни вахтда баш верәҹәк. Иса дөврүн јекуну илә бағлы пејғәмбәрлијиндә демишди: «Ҝүнәшдә, ајда, улдузларда әламәтләр олаҹаг. Јердә дәнизин нәрилтисиндән вә чалхаланмасындан чыхыш јолу тапмајан халглар әзаб чәкәҹәк. Инсанлар горхудан вә јерин үзәринә ҝәләҹәк һадисәләри ҝөзләмәкдән һушуну итирәҹәк, чүнки ҝөјләрин гүввәләри сарсылаҹаг. Сонра инсан Оғлунун гүдрәтлә, ҹалал ичиндә булудда ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр» (Лука 21:25—27; Марк 13:24—26 ајәләрини охујун). Бу пејғәмбәрлик јеринә јетәркән һәрфи мәнада да ҝөјдә горхулу әламәтләр вә һадисәләр олаҹаг? Јашајарыг ҝөрәрик. Амма нә олурса-олсун, әламәтләр Аллаһын дүшмәнләрини дәһшәтә вә ваһимәјә салаҹаг.

Биз гуртулаҹағымыза әмин олараг хош әһвал-руһијјәдә олаҹағыг (12 вә 13-ҹү абзаса бахын)

12, 13. а) Иса «гүдрәтлә, ҹалал ичиндә» ҝәләндә нә баш верәҹәк? б) Һәмин вахт Аллаһын хидмәтчиләри һансы һиссләри кечирәҹәкләр?

12 Иса «гүдрәтлә, ҹалал ичиндә» ҝәләндә нә баш верәҹәк? Онда садигләри мүкафатландырмағын, садиг олмајанлары исә ҹәзаландырмағын вахты чатаҹаг (Мәт. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28—30). «Мәтта»нын мүждәсиндә Иса сонун әламәтинә гојун кечи мәсәли илә јекун вурараг дејир: «Инсан Оғлу бүтүн мәләкләрлә бирҝә өз ҹалалында ҝәлиб шанлы тахтына әјләшәҹәк. Бүтүн халглар онун өнүндә јығышаҹаг вә о, инсанлары чобан гојунлары кечиләрдән ајырдығы кими, бир-бириндән ајыраҹаг. Гојунлары сағ тәрәфинә, кечиләри исә сол тәрәфинә гојаҹаг» (Мәт. 25:31—33). Гојунлара вә кечиләрә һансы һөкм чыхарылаҹаг? Мәсәлин сонунда дејилир: «Бунлар [кечиләр] әбәдилик мәһв едиләҹәкләр, салеһләр исә әбәди һәјата говушаҹаглар» (Мәт. 25:46).

13 Кечиләрлә мүгајисә олунан инсанлар «әбәдилик мәһв» едиләҹәкләрини биләндә нә едәҹәкләр? Онлар «кәдәр ичиндә синә дөјәҹәк» (Мәт. 24:30). Бәс һәмин вахт Мәсиһин гардашлары вә онларын садиг әмәкдашлары һансы һиссләри кечирәҹәкләр? Онлар Јеһова Аллаһа вә Оғлу Иса Мәсиһә там инандыглары үчүн Исанын бу әмринә әмәл едәҹәкләр: «Бунлар јеринә јетмәјә башлајанда гамәтинизи дүзәлдиб башынызы дикәлдин, чүнки гуртулушунуз јахындыр» (Лука 21:28). Бәли, биз гуртулаҹағымыза әмин олараг хош әһвал-руһијјәдә олаҹағыг.

 ПАДШАҺЛЫГДА ПАРЛАЈАҸАГЛАР

14, 15. а) Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ һүҹум етмәјә башлајандан сонра нә баш верәҹәк? б) Мәсһ олунмушларын јығылмасы нәјә аиддир?

14 Бәс Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ Аллаһын халгына һүҹума башлајандан сонра нә баш верәҹәк? Һәм Мәтта, һәм дә Марк ејни һадисәни гәләмә алмышды: «[Инсан Оғлу] мәләкләри ҝөндәрәҹәк вә онлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән, јерин уҹундан ҝөјүн уҹунадәк Онун сечдикләрини јығаҹаг» (Марк 13:27; Мәт. 24:31). Бурада сөһбәт мәсһ олунмуш мәсиһиләрин нә илк дәфә јығылмасындан, нә дә јердә галан мәсһ олунмушларын сонунҹу дәфә мөһүрләнмәсиндән ҝетмир (Мәт. 13:37, 38). Белә ки, јердә галан мәсһ олунмушлар бөјүк мүсибәт башламаздан габаг сонунҹу дәфә мөһүрләнәҹәкләр (Вәһј 7:1—4). Бурада Иса 144 000 мәсһ олунмушун јердә галанларынын сәмави мүкафаты алмасындан данышыр (1 Салон. 4:15—17; Вәһј 14:1). Бу һадисә Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ һүҹума башлајандан сонра мүәјјән бир вахтда баш верәҹәк (Һизг. 38:11). Онда Исанын пејғәмбәрлик сөзләри јеринә јетәҹәк: «Салеһләр исә о вахт Аталарынын Падшаһлығында ҝүнәш кими парлајаҹаглар» (Мәт. 13:43) *.

15 Христиан дүнјасында әксәр инсанлар мәсиһиләрин ҹисмани бәдәндә ҝөјә галдырылаҹағына инаныр. Онлар һәмчинин дүшүнүрләр ки, Исанын јери идарә етмәк үчүн ҝери гајытмасыны ҝөзлә ҝөрәҹәкләр. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «ҝөјдә инсан Оғлунун рәмзи пејда олаҹаг» вә Иса «булудларын үзәриндә» ҝәләҹәк.  Бунунла да Мүгәддәс Китаб ајдын шәкилдә ҝөстәрир ки, Исанын дөнүшү ҝөзәҝөрүнмәз олаҹаг (Мәт. 24:30). Мүгәддәс Китабда һәмчинин дејилир ки, «ҹисмани бәдән Аллаһын Падшаһлығына ҝирә билмәз». Беләликлә, ҝөјә апарыланлар әввәлҹә «бир ан ичиндә, бир ҝөз гырпымында, ахырынҹы кәрәнај чалынанда» дәјишмәлидирләр *. (1 Коринфлиләрә 15:50—53 ајәләрини охујун.) Демәли, јердә олан садиг мәсһ олунмушлар бир ан ичиндә јығылаҹаглар.

16, 17. Гузунун тојундан әввәл нә баш верәҹәк?

16 144 000 мәсһ олунмушун һамысы ҝөјдә оланда Гузунун тоју үчүн сонунҹу һазырлыглара башламаг олар (Вәһј 19:9). Анҹаг һәмин шадлыгдан әввәл бир һадисә баш вермәлидир. Јадындадырса, јердәки мәсһ олунмушлар ҝөјә галхмаздан бир аз әввәл Јәҹуҹ Аллаһын халгына һүҹум едәҹәк (Һизг. 38:16). Бу, һансы реаксијаны доғураҹаг? Јер үзүндә Аллаһын халгы мүдафиәсиз ҝөрүнәҹәк. Онлар Јәһушафат падшаһын ҝүнләриндә верилән ҝөстәришә ујғун давранаҹаглар: «Бу дәфә сиз дөјүшмәјәҹәксиниз. Сәф гурун, дуруб ҝөзләјин, ҝөрүн Јеһова сизи неҹә хилас едир. Еј Јәһуда вә Јерусәлим, горхмајын, дәһшәтә ҝәлмәјин!» (2 Салн. 20:17). Ҝөјдә исә тамамилә башга реаксија олаҹаг. Бүтүн мәсһ олунмушларын ҝөјдә олаҹағы вахта истинад едәрәк Вәһј 17:14 ајәсиндә Аллаһын халгынын дүшмәнләри илә бағлы бу сөзләр дејилир: «Онлар Гузу илә вурушаҹаглар, лакин Гузу ағалар Ағасы вә падшаһлар Падшаһы олдуғу үчүн онлары мәғлуб едәҹәк. Чағырылмышлар, сечилмишләр вә садигләр дә Гузу илә бирликдә гәләбә чалаҹаглар». Иса Мәсиһ ҝөјдә олан 144 000 һакимијјәт шәрики илә бирликдә Аллаһын јердә олан халгыны хилас етмәк үчүн ҝәләҹәк.

17 Бу, Армаҝеддон мүһарибәси илә нәтиҹәләнәҹәк. Бу мүһарибә Јеһованын мүгәддәс адыны уҹалдаҹаг (Вәһј 16:16). Һәмин вахт кечијәбәнзәр инсанлар «әбәдилик мәһв едиләҹәкләр». Ахыр ки, јер үзү бүтүн писликләрдән тәмизләнәҹәк вә бөјүк издиһам бөјүк мүсибәтин сонунҹу мәрһәләсини сағ кечәҹәк. Бүтүн һазырлыглар баша чатанда «Вәһј» китабынын кулминасија нөгтәси — Гузунун тоју баш тутаҹаг (Вәһј 21:1—4) *. Аллаһ јер үзүндә сағ галанлара Өз лүтфүнү вә мәһәббәтини јағдыраҹаг. Мөһтәшәм бир тој олаҹаг! Биз бөјүк сәбирсизликлә һәмин ҝүнү ҝөзләјирик. (2 Бутрус 3:13 ајәсини охујун.)

18. Бизи ҝөзләјән мөһтәшәм һадисәләри нәзәрә алараг инди нәјә әзмли олмалыјыг?

18 Гаршыда бизи белә мөһтәшәм һадисәләр ҝөзләјир. Бәс биз инди нә етмәлијик? Һәвари Бутрус јазмышды: «Бүтүн бунлар белә мәһв олаҹагса, ҝөрүн сиз мүгәддәс јашајыш вә мөминлик бахымындан неҹә инсан олмалысыныз, Јеһованын ҝүнүнү бәрк-бәрк јадда сахлајыб ҝөзләмәлисиниз... Буна ҝөрә дә әзизләрим, бүтүн бунлары ҝөзләјәркән вар ҝүҹүнүзлә чалышын ки, Аллаһ сизи ахырда ләкәсиз, гүсурсуз вә сүлһ ичиндә јашајан тапсын» (2 Бут. 3:11, 12, 14). Буна ҝөрә дә ҝәлин һәр биримиз руһани ҹәһәтдән тәмиз галмаға вә Сүлһ Падшаһыны дәстәкләмәјә әзмли олаг.

^ абз. 2 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2012-ҹи ил 15 апрел сајынын 25 вә 26-ҹы сәһифәсинә бахын.

^ абз. 14 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2013-ҹү ил 15 ијул сајынын 13 вә 14-ҹү сәһифәсинә бахын.

^ абз. 15 Һәмин вахт јердә олан мәсһ олунмушларын ҹисмани бәдәни ҝөјә галдырылмајаҹаг (1 Кор. 15:48, 49). Исанын бәдәни јох олдуғу кими, еһтимал ки, онларын да бәдәни јох олаҹаг.

^ абз. 17 45-ҹи мәзмурда да һадисәләрин ардыҹыллығына ишарә едилир. Әввәлҹә Падшаһ дөјүшүр, сонра исә тој баш тутур.