Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әмәјини кимин ҝөрмәси өнәмлидир?

Әмәјини кимин ҝөрмәси өнәмлидир?

ТИКИНТИ иши Бәсалиллә Өһлүјаб үчүн јад дејилди. Мисирдә гул оланда онлар о гәдәр кәрпиҹ кәсмишдиләр ки, артыг сајыны итирмишдиләр. Анҹаг һәмин илләр ҝеридә галмышды. Онлар ән али Варлыгдан бујруг алыб уста тәјин олунмушдулар вә мүгәддәс чадырын дүзәлдилмәсинә башчылыг едәҹәкдиләр (Чых. 31:1—11). Бунунла белә, онларын дүзәлтдији бәзи ҝөзәл әшјалары тарих бојунҹа ҹәми бир нечә нәфәр ҝөрәҹәкди. Бәс бу, онлары нараһат едирди? Дүзәлтдикләри әшјалары кимин ҝөрмәсинин онлар үчүн бир әһәмијјәти вар иди? Бәс сәнин үчүн әмәјини кимин ҝөрмәси өнәмлидир?

ЧОХ АЗ АДАМЫН ҜӨРДҮЈҮ НӘФИС ӘШЈАЛАР

Мүгәддәс чадырын бәзи әшјалары сөзүн әсил мәнасында шаһ әсәр иди. Мәсәлән, ҝөтүрәк әһд сандығынын үстүндә олан гызыл кәррублары. Һәвари Булус онлары «шанлы» адландырмышды (Ибр. 9:5). Тәсәввүр един, дөјмә гызылдан дүзәлән бу һејкәлләр неҹә ҝөзәл иди (Чых. 37:7—9).

Әҝәр Бәсалиллә Өһлүјабын дүзәлтдији әшјалар бу ҝүн тапылсајды, ән јахшы музејләрдә сәрҝиләнәрди вә онлара милјонларла инсан һејран-һејран тамаша едәрди. Бәс һәмин әшјалар дүзәлән вахт онларын ҝөзәллијини нә гәдәр адам ҝөрмүшдү? Кәррублар Ән мүгәддәс јердә јерләширди. Одур ки, онлары јалныз илдә бир дәфә, Кәффарә ҝүнүндә ора ҝирән баш каһин ҝөрүрдү (Ибр. 9:6, 7). Бу сәбәбдән онлары ҹәми бир нечә нәфәр ҝөрмүшдү.

ТӘРИФСИЗ ДУЈУЛАН МӘМНУНЛУГ

Өзүнү Бәсалиллә Өһлүјабын јеринә гој. Тутаг ки, сән зәһмәт чәкиб белә һејрәтамиз сәнәт әсәрләри әрсәјә ҝәтирмисән вә билирсән ки, онлары чох аз адам ҝөрәҹәк. Онда һансы һиссләри кечирәрдин? Бу ҝүн инсанлар наилијјәти башгаларындан тәриф ешитмәкдә, һамыны һејран гојмагда ҝөрүр. Бу, онлар үчүн әмәкләринин дәјәрини өлчән мејардыр. Амма Јеһованын хидмәтчиләри белә дүшүнмүр. Бәсалил вә Өһлүјаб кими, биз дә мәмнунлуғу Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәкдән вә Онун разылығыны газанмагдан дујуруг.

Исанын ҝүнләриндә дин рәһбәрләри, адәтән, елә дуалар едирдиләр ки, инсанларда тәәссүрат ојатсынлар. Анҹаг Иса башга шеји төвсијә етмишди: дуаны  башгаларындан тәриф алмаг нијјәтилә јох, сидги-үрәкдән ет. «Онда ҝизли дәрҝаһындан һәр шеји ҝөрән Атан сәнә әвәзини верәҹәк» (Мәт. 6:5, 6). Ајдындыр ки, әсас мәсәлә инсанларын јох, Јеһованын дуаларымыз һаггында нә фикирләшмәсидир. Дуаларымызын һәгиги дәјәри Онун фикриндән асылыдыр. Бу, Јеһоваја хидмәтдә етдијимиз һәр шејә аиддир. Ҝөрдүјүмүз иши әһәмијјәтли едән инсанларын тәриф сөзләри дејил. Әксинә, бу иш «ҝизли дәрҝаһындан һәр шеји ҝөрән» Јеһованы разы салыр.

Мүгәддәс чадыр һазыр оланда «булуд Һүзур чадырыны бүрүдү вә чадыр Јеһованын ҹалалы илә долду» (Чых. 40:34). Бу, Јеһованын разылығына дәлаләт едирди. Ҝөрәсән, һәмин ан Бәсалиллә Өһлүјаб һансы һиссләри кечирирди? Онларын ады дүзәлтдикләри шејләрә һәкк олунмаса да, Јеһованын онларын әмәјинә бәрәкәт вердијини билдикләри үчүн јәгин чох севинирдиләр (Мәс. 10:22). Дүзәлтдикләри шејләрин илләр кечдикҹә ибадәтдә ишләндијини ҝөрәндә, сөзсүз ки, фәрәһләнирдиләр. Јени дүнјада дириләндә исә чадырын тәхминән 500 ил әрзиндә һәгиги ибадәтдә истифадә олундуғуну биләндә јәгин онлар һејрәтә ҝәләҹәкләр.

Тәвазөкарлыгла вә үрәкдән етдијин хидмәти һеч кәс ҝөрмәсә дә, Јеһова ҝөрүр

Бу ҝүн Јеһованын тәшкилатында мултипликаторларын, рәссамларын, мусигичиләрин, фотографларын, тәрҹүмәчиләрин вә јазычыларын ҝөрдүјү бүтүн ишләр анонимдир. Бу мәнада, онларын әмәјини һеч ким ҝөрмүр. Ејни шеји бүтүн дүнјада олан 110 000-дән чох јығынҹагда ҝөрүлән ишләрин әксәријјәти барәдә дә демәк олар. Һәр ајын сонунда һесаблара ҹавабдеһ гардашын лазыми сәнәдләри долдурдуғуну, јахуд катибин јығынҹағын тәблиғ хидмәти һаггында һесабаты һазырламасыны ким ҝөрүр? Бәс гардаш вә ја баҹы ибадәт евләриндә нәјисә тәмир едәндә ону ким ҝөрүр?

Һәјатларынын сонунда Бәсалиллә Өһлүјабын нә медалы, нә дә фәхри фәрманы јох иди ки, ҹамаата ҝөстәриб ҝөрдүкләри ҝөзәл, кејфијјәтли ишлә өјүнсүнләр. Анҹаг онлар гат-гат дәјәрли шеји — Јеһованын разылығыны газанмышдылар. Биз әмин ола биләрик ки, онларын әмәји Јеһованын ҝөзүндән јајынмамышды. Ҝәлин биз дә онлар кими, тәвазөкарлыгла вә үрәкдән хидмәт едәк.