Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Биографија

Јеһоваја илк мәһәббәтим дөзмәјә көмәк етди

Јеһоваја илк мәһәббәтим дөзмәјә көмәк етди

1970-ҹи ил иди. Јај тәзә ҝирмишди. Фениксвилдә (Бирләшмиш Штатлар, Пенсилванија) Велли-Форҹ хәстәханасында чарпајыда узанмышдым. Тибб гардашы һәр јарым саатдан бир ган тәзјигими өлчүрдү. Мән, 20 јашлы әсҝәр ҹидди инфексион хәстәлијә тутулмушдум. Мәндән бир нечә јаш бөјүк олан тибб гардашы јаман һәјәҹан кечирирди. Ган тәзјигим дурмадан ашағы дүшүрдү. Ондан сорушдум: «Һеч ҝөзүнүн габағында өлән олмајыб?» Онун рәнҝи гачды вә деди: «Јох, олмајыб».

Һәмин вахт ҝәләҹәјә үмидим јох иди. Бәс неҹә олмушду ки, мән хәстәханаја дүшмүшдүм? Ҝәлин сизә бир аз өз һәјатымдан данышым.

МҮҺАРИБӘ ИЛӘ ТАНЫШЛЫҒЫМ

Мән Вјетнам мүһарибәсиндә ҹәрраһијјә отағында чалышырдым. Хәстәлијә дә елә орада тутулмушдум. Хәстәләрә вә јаралылара ҹанла-башла көмәк едирдим, һәм дә ҹәрраһ олмаг истәјирдим. Вјетнама 1969-ҹу илин ијул ајында ајаг басдым. Тәзә ҝәлән әсҝәрләр кими, мәнә дә фәргли вахт гуршағына вә гызмар һаваја өјрәшмәк үчүн бир һәфтә вахт верилди.

Мәни Донг-Тамда, Меконг делтасында јерләшән ҹәрраһијјә һоспиталына тәјин етдиләр. Тәјинатым тәзә верилмишди ки, јаралылар вә өлүләрлә долу чохлу һеликоптер ҝәлди. Мән чох вәтәнпәрвәр идим, ишләмәји дә хошлајырдым, она ҝөрә дә дәрһал ишә ҝиришмәк истәдим. Јаралылары һазырлајыр, сонра һава илә тәҹһиз олунан, металдан дүзәлдилмиш ҹәрраһијјә отагларына апарырдылар. Һәмин о дарысгал јердә ҹәрраһ, анестезиолог вә ики ҹәрраһ ассистенти јаралыларын һәјатыны гуртармаг үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр. Мән фикир вердим ки, ири, гара кисәләри һеликоптерләрдән бошалтмырдылар. Мәнә дедиләр ки, бу кисәләрдәки дөјүшдә парча-парча олмуш әсҝәрләрин тикәләридир. Мүһарибә илә танышлығым белә олду.

АЛЛАҺЫ АХТАРЫРДЫМ

Һәгигәтлә ҝәнҹликдән танышлығым вар иди

Јеһованын Шаһидләринин тәлимләри илә ҝәнҹликдән танышлығым вар иди. Анам Шаһидләрлә Мүгәддәс Китабы өјрәнирди, амма вәфтиз олунмады. Анама дәрс кечиләндә онун јанында отурмағы чох хошлајырдым. Бир дәфә, елә һәмин вахтлар оларды, өҝеј атамла Падшаһлыг залынын јанындан  кечирдик. Атамдан буранын нә олдуғуну сорушдум. О, мәнә тапшырды ки, бурадакы адамлардан узаг дурум. Өҝеј атамы чох истәдијимдән вә она етибар етдијимдән мәсләһәтинә гулаг асдым. Беләҹә, мәним Јеһованын Шаһидләријлә әлагәм кәсилди.

Вјетнамдан гајыдандан сонра һисс едирдим ки, Аллаһа еһтијаҹым вар. Дәһшәтли хатирәләр мәни мәнән өлдүрмүшдү. Мәнә елә ҝәлирди ки, Вјетнамда әслиндә нәләр төрәдилдијиндән һамы бихәбәрдир. Јадымдадыр, нүмајишләр кечирән етиразчылар Бирләшмиш Штатларын әсҝәрләрини ушаг гатилләри адландырырдылар. Белә ки, мүһарибәдә ҝүнаһсыз ушагларын гырылмасы барәдә тез-тез хәбәрләр јајымланырды.

Руһани аҹлығымы дојуздурмаг үчүн мүхтәлиф килсәләрә ҝетмәјә башладым. Мән һәмишә Аллаһы севмишәм, амма килсәләрдә ҝөрдүјүм шејләр хошума ҝәлмирди. Ахырда Јеһованын Шаһидләринин Делреј Бичдәки (Флорида) Падшаһлыг залына ҝедиб чыхдым. Бу, базар ҝүнү, 1971-ҹи илин феврал ајы иди.

Зала ҝирәндә ачыг мәрузәнин ахыры иди. Буна ҝөрә дә «Ҝөзәтчи гүлләси» ҝөрүшүнә галдым. Мүзакирә едилән мөвзу јадымда дејил, амма ајәләри тапмаг үчүн Мүгәддәс Китабы вәрәгләјән балаҹа ушаглары һәлә дә хатырлајырам. Бу, мәнә чох тәсир етмишди. Мән сакитҹә гулаг асыр вә мүшаһидә едирдим. Падшаһлыг залындан чыханда Ҹим Гарднер адлы 80 јашларында бир гардаш мәнә јахынлашды. Онун әлиндә «Әбәди һәјата апаран һәгигәт» адлы китаб вар иди. О, китабы мәнә тәклиф етди. Биз данышдыг ки, ҹүмә ахшамы сәһәр Мүгәддәс Китабы өјрәнәк.

Һәмин базар ҝүнү ҝеҹә ишдә идим. Мән Бока Ратонда (Флорида) өзәл клиникада тәҹили тибби јардым отағында ишләјирдим. Иш нөвбәм ахшам саат 11-дән сәһәр 7-ә кими иди. Ҝеҹә сакит кечдијиндән «Һәгигәт» китабыны охујурдум. Бөјүк тибб баҹысы мәнә јахынлашды, китабы әлимдән дартыб алды, үзүнә бахыб гышгырды: «Сән дә онлара гошулмусан?» Мән китабы онун әлиндән алыб дедим: «Һәлә китабын јарысындајам, амма, ҝөрүнүр, сиз дејән олаҹаг!» О, мәндән әл чәкди вә мән һәмин ҝеҹә китабы баша вурдум.

Мәнә Мүгәддәс Китабы Чарлз Тејз Рассели таныјан мәсһ олунмуш Ҹим Гарднер өјрәтмишди

Дәрс кечмәјә башламаздан әввәл Гарднер гардашдан сорушдум: «Нә өјрәнәҹәјик?» «Сәнә вердијим китабы», — дејә о ҹаваб верди. Мән дедим: «Ону артыг охумушам». Гарднер гардаш меһрибанҹасына ҹаваб верди: «Јахшы, ҝәл биринҹи фәсли ҝөздән кечирәк». Ҝөрәндә ки, нә гәдәр фикрин үстүндән кечмишәм мат галдым. О, мәндә олан Крал Јаковун Мүгәддәс Китабындан мәнә чохлу ајәләр охутдурду. Ахыр ки, мән Јеһова Аллаһ һаггында өјрәнмәјә башладым. Нәвазишлә Ҹим адландырдығым Гарднер гардаш һәмин сәһәр  «Һәгигәт» китабынын үч фәслини мәнә кечди. Ондан сонра һәр ҹүмә ахшамы сәһәр биз үч фәсил кечирдик. Бу дәрсләр мәнә ләззәт едирди. Рассел гардашы шәхсән таныјан бу мәсһ олунмуш гардашын мәни өјрәтмәси мәним үчүн бөјүк шәрәф иди!

Бир нечә һәфтәдән сонра мүждәнин тәблиғчиси олдум. Ҹим чох шејдә, о ҹүмләдән ев-ев тәблиғдә мәнә көмәк едирди (Һәв. 20:20). Ҹимлә бирликдә тәблиғ етдикҹә, јаваш-јаваш тәблиғи севмәјә башладым. Мән һәлә дә тәблиғә бөјүк бир шәрәф кими бахырам. Аллаһын әмәкдашы олмаг неҹә дә ҝөзәлдир! (1 Кор. 3:9).

ЈЕҺОВАЈА ИЛК МӘҺӘББӘТИМ

Инди исә сизә Јеһоваја олан илк мәһәббәтимдән данышмаг истәјирәм (Вәһј 2:4). Бу мәһәббәт мәнә мүһарибәнин дәһшәтли хатирәләринә таб ҝәтирмәјә, еләҹә дә бир чох башга сынаглара дөзмәјә көмәк едиб (Әшј. 65:17).

Јеһоваја мәһәббәтим мүһарибәнин дәһшәтли хатирәләринә вә башга сынаглара дөзмәјә мәнә көмәк едир

1971-ҹи илин ијул ајында Јанки стадионунда «Аллаһын ады» адлы вилајәт конгресиндә вәфтиз олундум

1971-ҹи илин баһарынын бир ҝүнү мәним үчүн хүсуси ҝүндүр. Валидејнләримин мәнә јашамаға иҹазә вердији евдән чыхарылмышдым. Аталығым өз мүлкүндә Јеһованын Шаһидинин галмасыны истәмирди. Һәмин вахт пулум аз иди. Ишләдијим клиникада ики һәфтәдән бир мааш алырдым. Пулумун чохуна тәблиғә ҝејинмәк вә Јеһованы лајигинҹә тәмсил етмәк үчүн пал-палтар алмышдым. Еһтијатда бир аз пулум вар иди, амма бөјүдүјүм Мичиган штатындакы банкда иди. Она ҝөрә дә бир нечә ҝүн машынымда галмалы олдум. Јанаҹаг долдурма мәнтәгәләринин ајагјолунда исә үзүмү тәраш едир вә јујунурдум.

Машында галдығым ҝүнләрин бириндә тәблиғ ҝөрүшүндән бир нечә саат әввәл Падшаһлыг залына  ҝәлмишдим. Клиникада нөвбәм тәзә гуртармышды. Падшаһлыг залынын архасында, һеч кимин ҝөрмәдији бир јердә отурдум. Вјетнамла бағлы дәһшәтләр, јанан инсан бәдәнләринин ији, ганлы сәһнәләр јадыма дүшдү. Јалварышлы сәслә: «Мән јашајаҹағам? Мән јашајаҹағам?» — дејә мәндән имдад диләјән ҹаван әсҝәрләрин үзү ҝәлиб ҝөзүмүн габағында дурду, сәси гулағымда ҹинҝилдәмәјә башлады. Мән билирдим ки, онлар өләҹәкләр. Амма вар ҝүҹүмлә чалышырдым ки, буну онлара һисс етдирмәјим, онлары сакитләшдирим. Беләҹә, залын һәјәтиндә отуран вахт һиссләр мәни чулғады.

Вар ҝүҹүмлә чалышырам ки, һеч вахт, хүсусилә дә сынаглар вә чәтинликләр заманы Јеһоваја олан илк мәһәббәтими итирмәјим

Ҝөзүмүн јашы сел кими аха-аха дуа едирдим (Зәб. 56:8). Дирилмә үмиди барәдә дәриндән дүшүнмәјә башладым. Онда мәнә чатды ки, Јеһова Аллаһ ҝөрдүјүм гәтлиамлары, мәним вә башгаларынын јашадығы мәнәви әзабы дирилмә васитәсилә јох едәҹәк. Аллаһ һәмин ҹаванлары һәјата гајтараҹаг, онларын Аллаһ һаггында өјрәнмәјә имканы олаҹаг (Һәв. 24:15). Һәмин анда үрәјим Јеһоваја мәһәббәтлә долуб дашды вә бу мәһәббәт үрәјимин дәринлијинә ишләди. Һәмин ҝүн һеч вахт јадымдан чыхмыр. О вахтдан бәри вар ҝүҹүмлә чалышырам ки, һеч вахт, хүсусилә дә сынаглар вә чәтинликләр заманы Јеһоваја олан илк мәһәббәтими итирмәјим.

ЈЕҺОВА МӘНӘ ГАРШЫ ЛҮТФКАР ОЛУБ

Мүһарибәдә инсанлар вәһшиликләр төрәдир. Мән дә истисна дејилдим. Анҹаг ән чох севдијим ики ајә мәнә чох көмәк едир. Биринҹиси Вәһј 12:10, 11 ајәләридир. Орада дејилир ки, Иблис тәкҹә вердијимиз шәһадәтлә јох, һәм дә Гузунун ганы илә мәғлуб едилир. Икинҹиси Галатијалылара 2:20 ајәсидир. Бу ајәдән билирәм ки, Иса Мәсиһ мәним уғрумда ҹаныны фәда едиб. Јеһова Исанын ганы сајәсиндә мәни тәмиз ҝөрүр вә етдијим ҝүнаһлары бағышлајыр. Буну билмәк виҹданымы тәмизләјир вә мәни тәшвиг едир ки, башгаларынын мәрһәмәтли Аллаһымыз Јеһова һаггында һәгигәти билмәси үчүн әлимдән ҝәләни едим (Ибр. 9:14).

Кечмишә баханда баша дүшүрәм ки, Јеһова һәмишә гејдимә галыб. Мәсәлән, Ҹим машында галдығымы билән кими мәни пансиону олан бир баҹы илә ҹалашдырды. Мән әминәм ки, Јеһова Ҹим вә һәмин гајғыкеш баҹы васитәсилә мәнә галмаға раһат јер верди. Јеһова чох хејирхаһдыр. О, садиг хидмәтчиләринин гејдинә галыр.

НӘЗАКӘТЛИ ОЛМАҒЫ ӨЈРӘНИРӘМ

1971-ҹи илин мајында бәзи ишләрими һәлл етмәк үчүн Мичигана ҝетмәли олдум. Флоридадан јола дүшмәздән әввәл Делреј Бич јығынҹағындан әдәбијјат ҝөтүрүб автомобилимин јүк јерини долдурдум, сонра исә Штатларарасы 75 јолу илә шимала үз тутдум. Флоридадан сонра ҝәлән Ҹорҹија штатындан һәлә чыхмамыш автомобилдәки бүтүн әдәбијјат гуртармышды. Падшаһлыг һагда мүждәни һәр јердә шөвглә тәблиғ едирдим. Һәбсханаларда дајаныб тәблиғ едирдим, һәтта истираһәт мәканларынын киши туалетләринә дә трактат гојурдум. Бу ҝүнәдәк мәнә мараглыдыр ки, ҝөрәсән, о вахт әкдијим тохумлардан ҹүҹәрәни олдуму (1 Кор. 3:6, 7).

Анҹаг етираф етмәлијәм ки, илк дәфә һәгигәти өјрәнәндә о гәдәр дә нәзакәтли дејилдим, хүсусилә дә доғмаларыма тәблиғ едәркән. Јеһоваја олан илк мәһәббәтим о гәдәр ҝүҹлү иди ки, мән ҹәсарәтлә, анҹаг сәрт шәкилдә шаһидлик едирдим. Мән гардашларым Ҹонла Рону чох истәдијимдән һәгигәти онлара зорла гәбул етдирмәјә чалышырдым. Сонралар кобудлуғума ҝөрә онлардан үзр истәдим. Анҹаг мән һәмишә дуа едирәм ки, онлар да һәгигәти гәбул етсинләр. О вахтдан, Јеһова мәни өјрәдир вә мән артыг даһа нәзакәтлә тәблиғ едир вә тәлим верирәм (Кол. 4:6).

 ҮРӘЈИМДӘ ЈЕРИ ОЛАН ИНСАНЛАР

Үрәјимдә Јеһованын Өз јери вар. Амма орада башгалары үчүн дә јер вар. Онлардан бири севимли һәјат јолдашым Сјузандыр. Мән елә һәјат јолдашы истәјирдим ки, Падшаһлыг ишини ҝөрмәкдә мәнә көмәк етсин. Сјузан мөһкәм, руһани гадындыр. Индијәдәк јадымдадыр, онунла ҝөрүшән вахтлар иди. Онун јанына ҝәлмишдим. Сјузан Кранстонда (Род-Ајленд) јашајан валидејнләринин евинин ејванында отурмушду. О, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны Мүгәддәс Китабла охујурду. Мәним хошума ҝәлән о олмушду ки, Сјузан икинҹи дәрәҹәли мәгаләләрдән бирини охуса да, ајәләри дә ачырды. Мән фикирләшдим: «Бу, әсил руһани гыздыр!» Биз 1971-ҹи илин декабрында евләндик вә мән чох миннәтдарам ки, о вахтдан Сјузан һәмишә мәним јанымда олуб вә мәнә дајаг олуб. Ән чох хошума ҝәлән шеј исә одур ки, о, Јеһованы мәни севдијиндән дә чох севир.

Һәјат јолдашым Сјузан вә оғулларым Пол вә Ҹеси

Бизим Ҹеси вә Пол адында ики оғлумуз вар. Јеһова һәмишә мәним өвладларымла олуб (1 Ишм. 3:19). Онлар һәгигәтдән мөһкәм јапышдыглары үчүн Сјузанла мәним башымы уҹа едибләр. Јеһоваја олан илк мәһәббәтләрини һеч вахт унутмадыгларындан индијәдәк Она хидмәт едирләр. Онларын һәр бири 20 илдән чохдур ки, таммүддәтли хидмәтдәдирләр. Һәмчинин ики ҝәлинимлә, Стефани  вә Ракеллә гүрур дујурам, онлары өз гызларым кими севирәм. Оғланларымын һәр икиси Јеһова Аллаһы сидг-үрәкдән севән руһани гызларла евләниб (Ефес. 6:6).

Аиләликҹә аз ишләнән әразидә тәблиғ едирдик

Вәфтиз олунандан сонра 16 ил Род-Ајленддә хидмәт етмишәм. Орада чохлу достларым вар. Һәмчинин чијин-чијинә чалышдығым јеткин ағсаггалларла бағлы хош хатирәләрим вар. Үстәлик, сајсыз-һесабсыз сәјјар нәзарәтчиләрин мәнә чох ҝөзәл тәсири олуб. Јеһоваја илк мәһәббәтләрини горујуб сахлајан гардашларла бирҝә чалышмаг бөјүк шәрәфдир! 1987-ҹи илдә биз тәләбата ҝөрә Шимали Каролинаја көчдүк, орада да чохлу ҝөзәл достлар тапдыг *.

Сәјјар хидмәтдә оларкән тәблиғ ҝөрүшү кечирирәм

2002-ҹи илин август ајында Сјузанла Бирләшмиш Штатларда Патерсон Бејтелиндә хидмәт етмәјә дәвәт алдыг. Мән хидмәт шөбәсиндә, Сјузан исә ҹамашырханада ишләјирди. О, бу иши чох хошлајырды. 2005-ҹи илин август ајында Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олдум. Бу тәјинаты аланда өзүмүн нә гәдәр кичик олдуғуму баша дүшдүм. Бу мәсулијјәт, иш вә сәјаһәтләр барәдә дүшүнәндә севимли һәјат јолдашым һәјәҹан кечирирди. Сјузанын һеч вахт тәјјарә илә арасы олмајыб. Амма биз тәјјарә илә чох сәјаһәт етмәли олуруг. Сјузан дејир ки, Рәһбәрлик Шурасынын үзвләринин һәјат јолдашларынын мәһәббәтлә вердикләри мәсләһәтләр она мәни баҹардығы гәдәр дәстәкләмәјә көмәк едир. О, һәгигәтән дә мәнә дајагдыр, буна ҝөрә дә ону чох севирәм.

Офисимин һәр тәрәфиндә мәнә әзиз олан адамларын шәкилләри вар. Бу шәкилләр мәнә неҹә зәнҝин һәјат јашадығымы хатырладыр. Јеһоваја илк мәһәббәтими горумаға чалышдығым үчүн чохлу ҝөзәл мүкафатлар алмышам!

Аиләмлә вахт кечирмәк мәнә чох хошдур

^ абз. 31 Моррис гардашын таммүддәтли хидмәти илә бағлы мәлуматы «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2006-ҹы ил 1 апрел сајынын 31-ҹи сәһифәсиндә тапа биләрсиниз.