Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Шејтанла мүбаризә апарыб галиб ҝәлә биләрсән!

Шејтанла мүбаризә апарыб галиб ҝәлә биләрсән!

«Ҝүҹлү иманла... [Шејтана] мүгавимәт ҝөстәрин» (1 БУТ. 5:9).

1. а) Нәјә ҝөрә Шејтанла мүбаризә апармаг инди хүсусилә ваҹибдир? б) Һарадан билирик ки, Шејтанла мүбаризәдә галиб ҝәлә биләрик?

ШЕЈТАН мәсһ олунмушларла вә «башга гојунлар»ла мүһарибә апарыр (Јәһ. 10:16). Иблисин вахтына аз галыб вә онун мәгсәди Јеһованын даһа чох хидмәтчисини удмагдыр. (Вәһј 12:9, 12 ајәләрини охујун.) Анҹаг биз Шејтанла мүбаризәдә галиб ҝәлә биләрик! Мүгәддәс Китабда дејилир: «Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (Јаг. 4:7).

2, 3. а) Шејтанын мөвҹуд олмадығы фикри нәјә ҝөрә она әл верир? б) Шејтанын мөвҹуд олдуғуну һарадан билирсән?

2 Чохлары Шејтанын мөвҹудлуғу фикринә истеһза илә јанашыр. Онларын фикринҹә, Шејтан вә ҹинләр романларда, горхулу филмләрдә вә видео ојунларда олан ујдурма персонажлардыр. Һәмин инсанлар фикирләшир ки, ағлы башында олан адам белә шејләрә инанмаз. Бәс сәнҹә, Шејтанын вә онун ҝөзәҝөрүнмәз тәрәфдарларынын нағыллар аләминә аид едилмәси ону дилхор едир? Бу һеч онун веҹинә дә дејил. Әксинә, онун мөвҹудлуғуна шүбһә едән инсанларын зеһнини кор етмәк Шејтана даһа асан олур (2 Кор. 4:4). Шејтан шәр руһларын мөвҹуд олмадығы фикрини инсанлара тәлгин едәрәк онлары алдадыр.

 3 Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр исә алданан инсанлардан дејилик. Биз билирик ки, Иблис мөвҹуддур. Илан васитәсилә Һәвва илә данышан мәһз о иди (Јар. 3:1—5). Шејтан Әјјуб пејғәмбәрлә бағлы Јеһова Аллаһа мејдан охумушду (Әјј. 1:9—12). Исаны ҝүнаһа сүрүкләмәјә чалышан да Шејтан олмушду (Мәт. 4:1—10). 1914-ҹү илдә ҝөјдә Аллаһын Падшаһлығы гуруландан сонра Шејтан мәсһ олунмушлара гаршы «вурушмаға» башлады (Вәһј 12:17). Һәмин мүһарибә һәлә дә давам едир. Белә ки, Шејтан 144 000 мәсһ олунмушун јердә галан үзвләринин вә «башга гојунлар»ын иманыны мәһв етмәјә чалышыр. Бу дөјүшдә галиб ҝәлмәк үчүн биз Шејтана мүгавимәт ҝөстәрмәли вә иманда мөһкәм галмалыјыг. Бу мәгаләдә бунун үч үсулуну арашдыраҹағыг.

ГҮРУРУ БОҒ

4. Шејтан гүрурлу олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

4 Шејтанда зәррә гәдәр дә һәлимлик дејилән шеј јохдур. Руһани варлығын һүнәр едиб Јеһованын һакимијјәтинә мејдан охумасы вә Онунла рәгабәтә ҝирмәси ҝөстәрир ки, о, гүрурун вә тәкәббүрүн тәҹәссүмүдүр. Буна ҝөрә дә Шејтана мүгавимәт ҝөстәрмәјин бир үсулу гүруру боғмаг вә һәлим олмагдыр. (1 Бутрус 5:5 ајәсини охујун.) Бәс гүрур нәдир? Гүрур һәмишә писдир?

5, 6. а) Гүрур һәмишә писдир? Изаһ един. б) Һансы һалда гүрур тәһлүкәлидир вә Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан һансы нүмунәләр буну ҝөстәрир?

5 Бир лүғәтә әсасән, гүрур «мәнлик, ләјагәт һисси» вә «өзүнүн, јахуд јахын адамларынын јахшы әмәлинә ҝөрә вә ја јахшы бир шејә саһиб олдуғуна ҝөрә дујулан фәхр»дир. Бунда пис бир шеј јохдур. Һәвари Булус Салоникидәки мәсиһиләрә јазмышды: «Аллаһын јығынҹагларында сизинлә фәхр едирик, чүнки бүтүн тәгибләрә вә чәкдијиниз әзијјәтләрә бахмајараг, сиз дөзүм вә иман ҝөстәрирсиниз» (2 Салон. 1:4). Инсанын башгалары илә фәхр етмәсиндә, һәтта өзү илә мүәјјән дәрәҹәдә гүрур дујмасында пис һеч нә јохдур. Бизим аиләмизлә, мәдәнијјәтимизлә вә ја доғулуб боја-баша чатдығымыз јерлә фәхр етмәјимиз ајыб шеј дејил (Һәв. 21:39).

6 Анҹаг бәзи һалларда гүрур мүнасибәтләри поза, Јеһова илә достлуғумузу корлаја биләр. Белә ки, мәсләһәт вериләндә инсан гулаг асмаг әвәзинә, гүрурдан ирәли ҝәләрәк инҹијә вә мәсләһәти рәдд едә биләр (Зәб. 141:5). Белә гүрура «өзүндән разылыг» вә ја «чох вахт әсассыз јерә өзүнү башгаларындан үстүн һесаб етмәк, тәкәббүр» кими тәриф верилир. Јеһова Аллаһ тәкәббүрә нифрәт едир (Һизг. 33:28; Амс. 6:8). Лакин инсанларын ловғалыг етмәси, тәкәббүр ҝөстәрмәси Шејтанын үрәјинҹә олур, чүнки бунунла инсанлар онун хасијјәтини әкс етдирирләр. Нәмрудун, фиронун вә Абсаламын ловғалығыны ҝөрәндә јәгин ки, Шејтанын севинҹинин һәдди-һүдуду олмурду. Бу адамларын һәр бири өз гүрурунун гурбаны олмушду! (Јар. 10:8, 9; Чых. 5:1, 2; 2 Ишм. 15:4—6). Габилин дә ахырына чыхан гүрур иди. Аллаһ шәхсән Өзү она мәсләһәт вермишди, амма о, гүрурундан бу мәсләһәти гәбул етмәмишди. О, тәрслик едиб Јеһованын нәсиһәтини саја салмамыш вә үзүашағы учурума јуварланмышды (Јар. 4:6—8).

7, 8. а) Иргчилик нәдир вә бунун гүрурла нә әлагәси вар? б) Гүрур јығынҹагдакы сүлһү неҹә поза биләр?

7 Бу ҝүн инсанлар чох шејдә гүрур ҝөстәрирләр. Бәзи һалда гүрур өзүнү иргчиликдә ҝөстәрир. Бир лүғәтә әсасән, иргчилик «башга иргә мәнсуб олан инсанлара гаршы гәрәз вә әдавәт һисси», һәмчинин  «мүхтәлиф иргләрә мәнсуб олан инсанларын фәргли хасијјәт вә баҹарыға саһиб олмасы, еләҹә дә бәзи иргләрин үстүн вә ја ашағы олмасы фикри»дир. Иргчилик иғтишашлара, мүһарибәләрә, һәтта сојгырыма ҝәтириб чыхарыр.

8 Әлбәттә ки, бу кими шејләрә мәсиһи јығынҹағында јер јохдур. Буна бахмајараг, бәзи һалларда диндашлар арасында гүрурдан доған мүбаһисәләр мәҹрасындан чыха биләр. Ҝөрүнүр, биринҹи әсрдә дә бәзи мәсиһиләр арасында бу баш вермишди. Мәсиһин шаҝирди Јагуб онлара белә бир дүшүндүрүҹү суал вермишди: «Араныздакы дава-далаш, чәкишмәләр һарадандыр?» (Јаг. 4:1). Үрәјимиздә көк салмыш әдавәт вә өзүндән разылыг она ҝәтириб чыхара биләр ки, биз сөзләримиз вә һәрәкәтләримизлә башгаларыны јаралаја биләрик (Мәс. 12:18). Ајдындыр ки, гүрур јығынҹагдакы сүлһү позур.

9. Мүгәддәс Китаб иргчилијә вә гүрура галиб ҝәлмәјә неҹә көмәк едир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

9 Әҝәр биз өзүмүзү башгаларындан үстүн сајмаға мејиллијиксә, јадда сахламалыјыг ки, «үрәји тәкәббүрлү адамдан Јеһова икраһ едир» (Мәс. 16:5). Һәмчинин јахшы олар ки, өзүмүзү јохлајаг, ҝөрәк, башга иргдән, милләтдән вә мәдәнијјәтдән олан инсанлара неҹә јанашырыг. Әҝәр биздә иргчилик, јахуд милләтчилик варса, демәли, биз јадымыздан чыхардырыг ки, Аллаһ бүтүн халглары бир инсандан јарадыб (Һәв. 17:26). Бу призмадан баханда ҹәми бир ирг мөвҹуддур, чүнки бүтүн бәшәријјәтин бир әҹдады вар, о да Адәмдир. Буна ҝөрә дә һансыса иргин үстүн вә ја ашағы олдуғуну дүшүнмәк ағылсызлыгдыр. Бу ҹүр дүшүнҹә Шејтанын мәсиһиләр арасындакы мәһәббәти вә бирлији мәһв етмәк мәгсәдинә хидмәт едир (Јәһ. 13:35). Шејтанла мүбаризә апармаг вә гәләбә чалмаг үчүн биз үрәјимиздәки гүруру боғмалыјыг (Мәс. 16:18).

МАЛПӘРӘСТЛИКДӘН ВӘ ДҮНЈАЈА МӘҺӘББӘТДӘН ГАЧ

10, 11. а) Нәјә ҝөрә биздә асанлыгла дүнјаја севҝи јарана биләр? б) Димас дүнјаны севдијини неҹә ҝөстәрмишди?

10 Шејтан бу дүнјанын һөкмдарыдыр вә дүнја онун әлиндәдир (Јәһ. 12:31; 1 Јәһ. 5:19). Буна ҝөрә дә бу дүнјанын ашыладығы шејләрин әксәријјәти Мүгәддәс Китаба зиддир. Әлбәттә, бу, о демәк дејил ки, дүнјанын тәклиф етдији һәр шеј писдир. Анҹаг биз еһтијатлы олмалыјыг, Шејтан бу дүнјанын васитәсилә биздә өз мәгсәдинә хидмәт едән арзулар ојадыб бизи ҝүнаһа сүрүкләјә биләр, јахуд да үрәјимиздә бу дүнјаја мәһәббәт ојадыб бизи Јеһова Аллаһа ибадәтдән сојуда биләр. (1 Јәһја 2:15, 16 ајәләрини охујун.)

11 Ҝөрүнүр, биринҹи әсрдә јашајан бәзи мәсиһиләр дә дүнјаны севмәјә башламышдылар. Мәсәлән, һәвари Булус јазмышды: «Димас дүнјаны севиб мәни тәрк етди» (2 Тим. 4:10). Мүгәддәс Китабда дејилмир ки, Димас дүнјада конкрет олараг нәји севиб Булусу тәрк етмишди. Ола билсин, о, малы-пулу руһани ишләрдән чох севмәјә башламышды. Әҝәр белә идисә, онда Димас бир чох руһани немәтләрдән өзүнү мәһрум етмишди. Һеч буна дәјәрди? О, Булусла әмәкдашлыг етсәјди, Јеһова Өз немәтләрини онун башындан төкәрди. Бәс бу дүнја она Јеһованын верәҹәји немәтләрдән јахшы нә верә биләрди? (Мәс. 10:22).

12. Биз «вар-дөвләтин алдадыҹы гүввәси»нә неҹә гурбан ҝедә биләрик?

12 Буна бәнзәр шеј бизимлә дә баш верә биләр. Мәсәлән, биз өзүмүзү, аиләмизи доландырмаг истәјирик (1 Тим. 5:8). Јеһова да бизим јахшы јашамағымызы истәјир.  Бу, ондан ҝөрүнүр ки, О, Адәмлә Һәвваны ҹәннәтдә, ҝөзәл бир мәканда јаратмышды (Јар. 2:9). Лакин Шејтан «вар-дөвләтин алдадыҹы гүввәси» илә биздә өз мәгсәдинә хидмәт едән арзулар ојада биләр (Мәт. 13:22). Чохлары дүшүнүр ки, пул онлары хошбәхт едәҹәк, јахуд да вар-дөвләт әсил сәадәтә јол ачаҹаг. Бу ҹүр дүшүнҹә ағ јаландыр вә бу, саһиб олдуғумуз ән дәјәрли шеји — Јеһова Аллаһла достлуғу итирмәјимизә сәбәб ола биләр. Иса давамчыларына хәбәрдарлыг етмишди: «Һеч ким ики ағаја гуллуг едә билмәз. Ја биринә нифрәт едиб диҝәрини севәҹәк, ја да биринә сәдагәт ҝөстәриб, диҝәрини сајмајаҹаг. Сиз һәм Аллаһын, һәм дә вар-дөвләтин гулу ола билмәзсиниз» (Мәт. 6:24). Әҝәр биз јалныз вар-дөвләтә гуллуг етсәк, онда Јеһоваја хидмәт етмәји дајандырмыш олаҹағыг. Шејтанын да истәдији елә будур! Ҝәлин һеч вахт јол вермәјәк ки, пул, јахуд пулла алынан шејләр Јеһова илә достлуғумузу көлҝәдә гојсун. Шејтанла мүбаризә апармаг үчүн биз мала-пула таразлы јанашмалыјыг. (1 Тимутијә 6:6—10 ајәләрини охујун.)

ӘХЛАГСЫЗЛЫҒЫ РӘДД ЕТ

13. Бу дүнјада инсанлара никаһа вә ҹинси јахынлыға һансы мүнасибәт ашыланыр?

13 Шејтан дүнјасынын диҝәр бир тәләси әхлагсызлыгдыр. Бу ҝүн бир чох инсанлар һәјат јолдашына садиг галмаға вә һәтта никаһа дәбдән дүшмүш, инсанын әл-ајағыны бағлајан бир шеј кими бахырлар. Мәсәлән, бир мәшһур актриса демишди: «Һәм киши, һәм дә гадын үчүн тәкникаһлылыг мүмкүн олмајан бир шејдир. Мән һәлә өз һәјат јолдашына садиг галан вә ја галмаг истәјән адама раст ҝәлмәмишәм». Диҝәр бир актјор исә демишди: «Мәнә елә ҝәлир ки, өмрүнүн ахырына кими бир нәфәрлә јашамаг инсан тәбиәтинә хас дејил». Нүфузлу инсанларын Аллаһын әнамы олан никаһы ҝөздән салмасы Шејтанын лап үрәјинҹәдир. Никаһ гурулушуну дәстәкләмәк Иблисин нәјинә лазымдыр? О ки аиләләрин дағылмасыны истәјир. Шејтанла мүбаризә апарыб галиб ҝәлмәк үчүн никаһа Аллаһын истәдији кими бахмалыјыг.

14, 15. Әхлагсызлығы неҹә рәдд едә биләрик?

14 Евли вә ја субај олмағымыздан асылы олмајараг, вар ҝүҹүмүзлә әхлагсызлығын һәр бир нөвүнү рәдд етмәлијик. Бу мүбаризә һеч дә асан дејил! Әҝәр сән ҝәнҹсәнсә, јәгин јолдашларын секслә, јахуд бир чох өлкәләрдә ушаг порнографијасыны јајмаға бәрабәр һесаб едилән секстинглә (електрон формада сексуал характерли шәкил вә мәтнләрин ҝөндәрилмәси) мәшғул олмалары барәдә јанында ловғаланырлар. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әхлагсызлыгла мәшғул олан өз бәдәнинә гаршы ҝүнаһ ишләјир» (1 Кор. 6:18). Зөһрәви хәстәликләр изтираблара вә өлүмә сәбәб олур. Бакирәлијини итирән субај ҝәнҹләрин әксәријјәти чох пешман олдугларыны дејирләр. Медиада гејри-гануни ҹинси әлагә илә бағлы тәсвир олунанлар әслиндә реаллыгдан чох-чох узагдыр. Онлар бизи инандырмаг истәјир ки, Аллаһын ганунуну позмағын һеч бир зәрәри јохдур. Бу ҹүр дүшүнҹә инсанлары «ҝүнаһын товлајыҹы гүввәси»нин гурбаны едир (Ибр. 3:13).

15 Әҝәр әхлагсыз һәрәкәт сәни өзүнә ҹәлб едирсә, нә едә биләрсән? Өз зәифлијинә ҝөз јумма (Ром. 7:22, 23). Дуада Аллаһдан ҝүҹ истә (Филип. 4:6, 7, 13). Әхлагсызлыға сүрүкләјән вәзијјәтләрдән гач (Мәс. 22:3). Белә бир вәзијјәтлә гаршылашанда ону дәрһал рәдд ет (Јар. 39:12).

16. Иса Шејтана неҹә ҹаваб верди вә биз бундан нә өјрәнә биләрик?

16 Иса ҝүнаһы рәдд етмәкдә чох ҝөзәл нүмунәдир. О, Шејтанын вәдләринә алданмады, нә дә онларын хејрини, зәрәрини  ҝөтүр-гој етмәди. Әксинә, о, дәрһал «јазылыб» дејә ҹаваб верди. (Мәтта 4:4—10 ајәләрини охујун.) Иса Аллаһын Кәламыны јахшы билирди вә бунун сајәсиндә ҝүнаһа сүрүкләјән вәзијјәтлә үзләшәндә дәрһал Мүгәддәс Јазылардан ситатлар ҝәтирирди. Шејтанла мүбаризә апарыб галиб ҝәлмәк үчүн биз јол вермәмәлијик ки, нә исә бизи әхлагсыз һәрәкәтә сүрүкләсин (1 Кор. 6:9, 10).

ДӨЗҮМЛҮ ОЛУБ МҮБАРИЗӘДӘ ГАЛИБ ҜӘЛ

17, 18. а) Шејтанын ҹәббәханасында һансы силаһлар вар вә бу, бизи нәјә ҝөрә тәәҹҹүбләндирмәмәлидир? б) Шејтаны нә ҝөзләјир вә бу, сәнә дөзмәјә неҹә көмәк едир?

17 Гүрур, малпәрәстлик вә әхлагсызлыг Шејтанын силаһларындан садәҹә үчүдүр. Әслиндә Шејтанын силаһы чохдур. Мәсәлән, бәзи мәсиһиләри аилә үзвләри тәгиб едир, синиф јолдашлары мәсхәрәјә гојур, јахуд да ки, бәзи өлкәләрдә тәблиғ ишинә гадағалар гојулур. Бу кими чәтинликләр бизи тәәҹҹүбләндирмир. Чүнки Иса Мәсиһ давамчыларына хәбәрдарлыг етмишди: «Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк. Анҹаг ахыра кими дөзән хилас олаҹаг» (Мәт. 10:22).

Шејтан һәмишәлик мәһв олаҹаг (18-ҹи абзаса бахын)

18 Бәс биз Шејтанла неҹә мүбаризә апарыб гәләбә чала биләрик? Иса шаҝирдләринә демишди: «Дөзүмлә һәјатынызы хилас едәҹәксиниз» (Лука 21:19). Һеч бир инсан бизә сағалмаз јара вура билмәз. Өзүмүз јол вермәсәк, һеч кәс Јеһова илә достлуғумузу поза билмәз (Ром. 8:38, 39). Һәтта Јеһованын хидмәтчисинин өлүмү белә Шејтанын гәләбәси демәк дејил. Чүнки Јеһова Өз хидмәтчисини мүтләг дирилдәҹәк (Јәһ. 5:28, 29). Шејтанын исә ҝәләҹәји јохдур. Аллаһсыз дүнја мәһв едиләндән сонра Шејтан 1000 иллијә дибсиз гујуја атылаҹаг (Вәһј 20:1—3). Исанын Миниллик Һөкмранлығынын сонунда Шејтан гыса мүддәтә зиндандан бурахылаҹаг вә камил инсанлары Аллаһын јолундан аздырмаг үчүн сонунҹу дәфә ҹәһд ҝөстәрәҹәк. Бундан сонра Шејтан әбәдилик мәһв едиләҹәк (Вәһј 20:7—10). Бәли, Шејтанын агибәти пис олаҹаг, амма сәнин јох! Шејтана гаршы дур, иманда мөһкәм гал. Сән Шејтанла мүбаризә апарыб галиб ҝәлә биләрсән!