Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2015

Сәрвахт ол, Шејтан сәни удмаг истәјир!

Сәрвахт ол, Шејтан сәни удмаг истәјир!

«Сәрвахт олун. Дүшмәниниз Иблис нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр» (1 БУТ. 5:8).

1. Неҹә олду ки, руһани варлыглардан бири Шејтан олду?

БИР вахтлар Јеһова Аллаһ ондан разы иди. Анҹаг сонра бу руһани варлыг инсанларын она ибадәт етмәсини истәди. Өзүндәки бу јанлыш арзуну боғмаг әвәзинә ону јетишдирди, та о вахта гәдәр ки, арзу бојлу галыб ҝүнаһ доғду (Јаг. 1:14, 15). Мәлумдур ки, һәмин варлыг Шејтандыр. О, һәгигәтә бағлы галмајыб Јеһоваја гаршы гијам галдырды вә јаланын атасы олду (Јәһ. 8:44).

2, 3. «Шејтан», «Иблис», «илан» вә «әждаһа» ләгәбләри Јеһованын гаты дүшмәни барәдә бизә нәји ачыглајыр?

2 Үсјан едәндән бәри Шејтан Јеһованын гаты дүшмәнидир. О, бәшәријјәтә дә дүшмән кәсилиб. Шејтана верилән ләгәбләр онун нә гәдәр корландығыны ҝөстәрир. Шејтан сөзү «әлејһдар» демәкдир вә бу шәр руһани варлығын Аллаһын али һакимијјәтини сајмадығыны, она нифрәт етдијини, она гаршы һиддәтлә мүбаризә апардығыны ҝөстәрир. Шејтанын ән бөјүк арзусу Јеһованын һакимијјәтинин сүгута уғрадығыны ҝөрмәкдир.

3 Вәһј 12:9 ајәсиндән ҝөрүндүјү кими, Шејтан һәмчинин Иблис дә адланыр. Иблис сөзүнүн мәнасы «шәрчи», «бөһтанчы» демәкдир. Шејтан Јеһованы јаланчы адландырараг Она гара јахмышды. «Гәдим илан» сөзү исә Шејтанын Әдән бағында  иландан истифадә едәрәк Һәвваны алдатдығы о дәһшәтли ҝүнү хатырладыр. «Бөјүк әждаһа» дејәндә исә адамын ҝөзүнүн габағына горхулу, бәдһејбәт бир варлыг ҝәлир. Бу бәнзәтмә Шејтана чох јарашыр, белә ки, о, вәһшиҹәсинә Јеһованын нијјәтини пуч етмәјә вә Онун халгыны мәһв етмәјә чалышыр.

4. Бу мәгаләдә нәји өјрәнәҹәјик?

4 Шејтан бизим Аллаһа садиг галмамағымыз үчүн дәридән-габыгдан чыхыр. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб бизә нәсиһәт едир: «Ајыг дурун, сәрвахт олун. Дүшмәниниз Иблис нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр» (1 Бут. 5:8). Бу хәбәрдарлығы нәзәрә алараг, бу мәгаләдә Шејтанын үч ҹәһәтини нәзәрдән кечирәҹәјик, һәмчинин Јеһованын вә халгынын јағы дүшмәниндән өзүмүзү ҝөзләмәјин нәјә ҝөрә сон дәрәҹә ваҹиб олдуғуну өјрәнәҹәјик.

ШЕЈТАН ҜҮҸЛҮДҮР

5, 6. а) Руһани варлыгларын гүдрәтли олдуғуну ҝөстәрән нүмунәләр чәкин. б) Шејтан һансы мәнада «өлүм силаһларынын» саһибидир?

5 Мәләк адланан руһани варлыглар гүдрәтлидирләр (Зәб. 103:20). Онлар һәм ағылда, һәм дә ҝүҹдә инсанлардан үстүндүрләр. Әлбәттә, садиг мәләкләр өз ҝүҹләриндән јахшы мәгсәдлә истифадә едирләр. Мәсәлән, бир дәфә Јеһованын бир мәләји ашшурлуларын 185 000 дөјүшчүсүнү гырмышды. Һеч бир инсан тәкбашына белә шүҹаәт ҝөстәрә билмәзди, һәтта бүтөв бир орду үчүн бу, чәтин оларды (2 Пад. 19:35). Бир дәфә исә мәләк фөвгәлбәшәр ҝүҹүнү вә зәкасыны ишә салараг Исанын һәвариләрини зиндандан азад етмишди. Һәмин руһани варлыг ҝөзәтчиләрин ҝөзүндән јајынмыш, бағлы гапылары ачмыш, һәвариләри азад етмиш, сонра исә гапыны архаларынҹа бағламышды. Мараглысы исә одур ки, бүтүн бунлар ҝөзәтчиләрин гаршысында баш вермишди! (Һәв. 5:18—23).

6 Садиг руһани варлыглар өз ҝүҹләриндән јахшы мәгсәдлә истифадә етдикләри һалда, Шејтан өз ҝүҹүндән чиркин нијјәтләрини һәјата кечирмәк үчүн истифадә едир. Һәлә үстәлик, о, чох ҝүҹлү вә нүфузлудур. Мүгәддәс Јазыларда о, «бу дүнјанын һөкмдары» вә «бу дөврүн аллаһы» адланыр (Јәһ. 12:31; 2 Кор. 4:4). Шејтан Иблис һәтта «өлүм силаһларынын» саһибидир (Ибр. 2:14). Бу о демәк дејил ки, о, бүтүн инсанлары билаваситә өзү өлдүрүр. Әввәла, онун ганичәнлији бу дүнјаја һопуб. Үстәлик, Шејтанын уҹбатындан бүтүн бәшәријјәт ҝүнаһ вә өлүмүн әсиринә чеврилиб, белә ки, Һәвва Шејтанын јаланына ујмушду, Адәм дә Аллаһын итаәтиндән чыхмышды (Ром. 5:12). Иблис бу мәнада «өлүм силаһларынын» саһибидир. Иса демишкән, о, «гатилдир» (Јәһ. 8:44). Бәли, дүшмәнимиз Шејтан јаман ҝүҹлүдүр!

7. Ҹинләр ҝүҹлү олдугларыны неҹә ҝөстәрирләр?

7 Биз Шејтана мүгавимәт ҝөстәрәндә тәкҹә она дејил, Аллаһын һакимијјәти мәсәләсиндә Шејтанын тәрәфдарларынын һамысына гаршы дуруруг. Бура чохлу сајда үсјанкар руһани варлыглар, јәни ҹинләр дахилдир (Вәһј 12:3, 4). Вахташыры ҹинләр өз фөвгәлбәшәр ҝүҹүнү ҝөстәрир, ишҝәнҹә вердикләри инсанлары аҹынаҹаглы һала салырлар (Мәт. 8:28—32; Марк 5:1—5). Нә ҹинләрин, нә дә онларын һөкмдарынын ҝүҹүнә бармагарасы бахма (Мәт. 9:34). Јеһованын көмәји олмадан биз һеч вахт Шејтанла мүбаризәдә галиб ҝәлә билмәрик.

ШЕЈТАН ГӘДДАРДЫР

8. а) Шејтанын амалы нәдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Бу дүнјанын Шејтанын гәддарлығыны әкс етдирдијини нәдән ҝөрүрсән?

8 Һәвари Бутрус Шејтаны нәрилдәјән ширә бәнзәтмишди. Бир елми әсәрдә дејилир  ки, «нәрилдәмәк» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «һәддән артыг аҹ олан һејванын нәрилтисини» билдирир. Бу, Шејтанын гәддарлығынын неҹә дә јериндә тәсвир едир. Бахмајараг ки, бүтүн дүнја Шејтанын һакимијјәти алтындадыр, о, дојмаг билмир, даһа чох гурбан истәјир (1 Јәһ. 5:19). Онун үчүн дүнја садәҹә бир «чәрәз»дир. Шејтанын бүтүн диггәти «әсас јемәк»дә — мәсһ олунмушларда вә онларла әмәкдашлыг едән «башга гојунлар»дадыр (Јәһ. 10:16; Вәһј 12:17). Шејтанын амалы Јеһованын халгыны удмагдыр. Биринҹи әсрдән та бу ҝүнә гәдәр Исанын давамчыларынын мәруз галдығы амансыз тәгибләр Шејтанын нә гәдәр гәддар олдуғуну нүмајиш етдирир.

9, 10. а) Шејтан Аллаһын Исраил халгы илә бағлы нијјәтини пуч етмәјә неҹә чалышырды? (Нүмунәләр чәкин.) б) Шејтан нәјә ҝөрә Исраил халгыны хүсуси олараг һәдәфә алмышды? ҹ) Јеһованын хидмәтчиси ҹидди ҝүнаһа јол верәндә Шејтан һансы һиссләри кечирир?

9 Шејтан Аллаһын нијјәтини пуч етмәјә чалышаркән гәддарлығыны башга ҹүр дә үзә чыхарыр. Аҹ шир өз шикарына рәһм етмир. Шикарыны парчаламаздан әввәл она јазығы ҝәлмир, һеч сонра да пешманчылыг кечирмир. Шејтанын да удмаға чалышдығы кәсләрә јазығы ҝәлмир. Мәсәлән, исраиллиләр һәр дәфә әхлагсызлыг, тамаһкарлыг кими ҝүнаһлара јол верәндә, јәгин Шејтан Иблис һарадаса јахынлыгда пусгуда дурурду. Зүмринин әхлагсызлығынын, Гиһазинин аҹҝөзлүјүнүн аҹы нәтиҹәләри барәдә охујанда нәрилдәјән ширин чалдығы гәләбәјә ҝөрә неҹә севиндијини тәсәввүрүндә ҹанландыра биләрсән? (Сај. 25:6—8, 14, 15; 2 Пад. 5:20—27).

Јеһованын хидмәтчиси ҝүнаһ иш тутанда Шејтан севинир 10-ҹу абзаса бахын

10 Шејтанын гәдим Исраил халгыны һәдәфә алмасынын хүсуси сәбәби вар иди. Ахы Шејтаны әзәҹәк вә Јеһованын али һөкмранлығыны мүдафиә едәҹәк Мәсиһ бу халгдан ҝәләҹәкди (Јар. 3:15). Буна ҝөрә дә Шејтан исраиллиләрин јахшылығыны истәмирди вә гәддарҹасына вар ҝүҹү илә чалышырды ки, онлары ҝүнаһа батырыб ләкәләсин. Дүшүнмә ки, Давуд әхлагсызлыға јол верәндә Шејтан һејфсиләнмиш, јахуд Муса пејғәмбәр Вәд едилмиш дијара ҝирмәкдән мәһрум оланда она јазығы ҝәлмишди. Әксинә, Аллаһын хидмәтчиси ҹидди ҝүнаһа  јол верәндә Шејтанын севинҹи јерә-ҝөјә сығмыр. Әслиндә, Шејтан бу кими гәләбәләрдән дә истифадә едиб Јеһоваја аҹыг верир (Мәс. 27:11).

11. Шејтан нә үчүн Сараны һәдәфә алмышды?

11 Шејтан бир нәслә хүсусилә әдавәт бәсләјирди, о нәслә ки, ондан Мәсиһ ҝәләҹәкди. Мәсәлән, Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә ондан «бөјүк бир халг» төрәјәҹәјини дејәндән аз сонра нә баш вердијини нәзәрдән кечирәк (Јар. 12:1—3). Ибраһим пејғәмбәрлә Сара Мисирдә оланда фирон Сараны евинә ҝәтиздирди, ҝөрүнүр, ону өзүнә арвад етмәк истәјирди. Анҹаг Јеһова мәсәләјә мүдахилә етди вә Саранын намусуну горуду. (Јарадылыш 12:14—20 ајәләрини охујун.) Исһагын доғулмасындан бир гәдәр әввәл Гәрарда буна охшар һадисә баш верди (Јар. 20:1—7). Ола биләрди ки, бу һадисәләрин архасында Шејтан дурсун? Бәлкә дә о үмид едирди ки, фиронун вә Әбумәликин дәбдәбәли сарајлары варлы Ур шәһәриндән чыхыб чадырда јашајан Сараны ширникләндирәр. Ола билсин, Шејтан Саранын һәм әринә, һәм дә Јеһоваја хәјанәт едиб падшаһлардан бири илә издиваҹа ҝирәҹәјини ҝүман едирди. Мүгәддәс Китабда бу һагда һеч нә дејилмәсә дә, әмин ола биләрик ки, Сара вәд едилмиш өвладын улу нәнәси олмагдан мәһрум едилсәјди, Шејтан чох севинәрди. Исмәтли бир гадынын аиләсинин дағылмасы, намусунун ләкәләнмәси вә Јеһованын ҝөзүндән дүшмәси Шејтанын һеч веҹинә дә олмазды. Бәли, Шејтан јаман гәддардыр!

12, 13. а) Шејтан Исанын доғулмасындан сонра өз гәддарлығыны неҹә ҝөстәрди? б) Шејтан Јеһованы севән вә Она хидмәт едән ушаглара неҹә јанашыр?

12 Иса Ибраһим пејғәмбәрдән әсрләр сонра дүнјаја ҝәлмишди. Дүшүнмә ки, Шејтан она гәшәнҝ, ширин көрпә кими бахырды. Хејр, Шејтан билирди ки, бу көрпә бөјүјүб вәд едилмиш Мәсиһ олаҹаг. Иса Ибраһим пејғәмбәрин өвладынын әсас һиссәси иди вә о, вахты чатанда «Иблисин ишләрини» дағыдаҹагды (1 Јәһ. 3:8). Шејтан дүшүнмүрдү ки, көрпәнин ҹанына гыјмаг лап ағ олар. Шејтан мәнәвијјатсыздыр. О, Исаја елә көрпә вахтында һүҹум чәкди.

13 Мүнәҹҹимләр «јәһудиләрин тәзәҹә анадан олмуш падшаһы» барәдә сорушанда Һирод падшаһын ганы бәрк гаралды вә ушағы өлдүрмәк гәрарына ҝәлди (Мәт. 2:1—3, 13). Ушағын өлдүрүлдүјүнә архајын олмаг үчүн о, Бејтләһмдә вә онун әтрафында јашајан ики јаша гәдәр бүтүн оғлан ушагларынын гәтлә јетирилмәсини әмр етди. (Мәтта 2:13—18 ајәләрини охујун.) Дүздүр, Аллаһ Исаны бу түкүрпәдән гәтлиамдан гуртарды. Амма бу һадисәдән ајдын ҝөрүнүр ки, дүшмәнимиз Шејтан Иблис инсан һәјатына һеч бир дәјәр вермир. Һеч ушаглар да онун веҹинә дејил. Шејтан сөзүн әсил мәнасында нәрилдәјән ширдир. Онун гәддарлығына һеч вахт бармагарасы бахма!

ШЕЈТАН ЈАЛАНЧЫДЫР

14, 15. Шејтан имансызларын зеһнини неҹә кор едир?

14 Шејтан инсанлары мәһәббәтли Аллаһ Јеһовадан јалныз јаланларла узаглашдырмаға мүвәффәг олур (1 Јәһ. 4:8). О, инсанлары алдадыр, онларын Аллаһа еһтијаҹлары олдуғуну дәрк етмәләринә имкан вермир (Мәт. 5:3). Беләҹә, «имансызларын зеһнини кор [едир] ки, онлар Аллаһын бәнзәри олан Мәсиһ һаггындакы шанлы мүждәнин нуруну ҝөрмәсинләр» (2 Кор. 4:4).

15 Инсанлары алдатмаг үчүн Шејтанын истифадә етдији ән бөјүк силаһлардан бири јалан диндир. Инсанларын «там сәдагәт тәләб едән» Јеһоваја дејил, башга бир кәсә  вә ја шејә, мәсәлән, әҹдадларына, тәбиәтә, һејванлара ибадәт етдијини ҝөрмәк Шејтана һәзз верир (Чых. 20:5). Һәтта Аллаһа дүзҝүн ибадәт етдијини дүшүнән инсанларын чоху јалан етигадларын вә фајдасыз ајинләрин буховундадыр. Бу инсанлар аҹынаҹаглы вәзијјәтдәдирләр. Онлар Әшија пејғәмбәрин дөврүндәки исраиллиләрин ҝүнүнә дүшүбләр. Јеһова онлара дејирди: «Нијә чөрәк олмајан шејә пул верирсиниз, нијә газанҹынызы гарны дојдурмајан шејләрә хәрҹләјирсиниз? Мәнә диггәтлә гулаг асын, јахшы шејләр јејин, гој ҹаныныз ләзиз тәамлардан ләззәт алсын» (Әшј. 55:2).

16, 17. а) Нәјә ҝөрә Мәсиһ Бутруса: «Чәкил габағымдан, Шејтан!» — деди? б) Шејтан сајыглыг мәсәләсиндә бизи неҹә алдада биләр?

16 Шејтан һәтта Аллаһын садиг хидмәтчиләрини дә алдада биләр. Мәсәлән, Иса шаҝирдләринә өлдүрүләҹәјини дејәндә нә баш вердијини јадымыза салаг. Һәвари Бутрус, сөзсүз ки, јахшы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк Исаны кәнара чәкиб демишди: «Өзүнә јазығын ҝәлсин, Аға! Белә шеј һеч вахт ола билмәз!» Иса Бутруса сәрт ҹаваб вермишди: «Чәкил габағымдан, Шејтан!» (Мәт. 16:22, 23). Нәјә ҝөрә Иса Бутрусу «Шејтан» адландырды? Чүнки Иса нә баш верәҹәјини јахшы билирди. Онун фидјә олараг ҹаныны гурбан верәҹәји вә Иблисин јаланчы олдуғуну сүбут едәҹәји вахта аз галмышды. Бәшәр тарихинин һәлледиҹи мәгамында Исанын өзүнә јазығы ҝәлмәсинин вахты дејилди. Әҝәр белә бир вахтда Иса сајыглығыны итирсәјди, Шејтанын арзусу чин оларды.

17 Бу дөврүн сону ҝетдикҹә јахынлашыр вә биз сон дәрәҹә чәтин бир зәманәдә јашајырыг. Шејтан истәјир ки, бизим дә өзүмүзә јазығымыз ҝәлсин вә бу дүнјада өзүмүзә ҝүн ағлајаг. Беләҹә, һансы дөврдә јашадығымызы унудуб, сајыглығымызы итирәк. Јол вермә ки, бу, сәнин башына ҝәлсин! Әксинә, ојаг гал! (Мәт. 24:42). Һеч вахт сонун узаг олдуғу, јахуд да ҝәлмәјәҹәји илә бағлы Шејтанын јајдығы јалана ујма.

18, 19. а) Шејтан өзүмүзлә бағлы бизә һансы јанлыш фикри ашыламаг истәјир? б) Јеһова бизә ајыг-сајыг галмаға неҹә көмәк едир?

18 Шејтан бизи башга бир јолла да алдатмаға чалышыр. Бизи инандырмаг истәјир ки, Јеһова бизи севмир вә етдијимиз ҝүнаһлар бағышланмаздыр. Бүтүн бунлар Шејтанын тәблиғатыдыр. Әслиндә Јеһованын мәһәббәтинә лајиг олмајан Шејтанын өзүдүр. Бағышланмаға лајиг олмајан да елә одур. Мүгәддәс Китаб исә бизи архајын едир: «Аллаһ әдаләтсиз дејил ки,.. Онун адына ҝөстәрдијиниз мәһәббәти вә чәкдијиниз зәһмәти унутсун» (Ибр. 6:10). Јеһова Ону разы салмаг үчүн етдијимиз һәр бир шеји дәјәрләндирир. Бәли, бизим хидмәтдә ҝөрдүјүмүз ишләр һәдәр дејил. (1 Коринфлиләрә 15:58 ајәсини охујун.) Одур ки, ҝәлин Шејтанын јаланына ујмајаг.

19 Ҝөрдүјүмүз кими, Шејтан ҝүҹлү, гәддар вә јаланчыдыр. Бу амансыз дүшмәнлә мүбаризәдә неҹә зәфәр чала биләрик? Јеһова бизи көмәксиз гојмајыб. О, Өз Кәламында Шејтанын үсулларыны ачыглајыр, она ҝөрә дә «биз онун фәндләриндән бихәбәр дејилик» (2 Кор. 2:11). Шејтанын фәндләрини биләндә ајыг-сајыг галмаг бизә даһа асан олур. Анҹаг садәҹә билмәклә иш битмир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (Јаг. 4:7). Нөвбәти мәгаләдә Шејтанла мүбаризә апармалы олдуғумуз саһәләрдән үчүнү арашдыраҹаг вә она неҹә галиб ҝәлә биләҹәјимизи өјрәнәҹәјик.