«Һизгијал» китабындакы «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» кимдир? 

Узун илләр нәшрләримиздә изаһ едилиб ки, «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» ҝөјдән атыландан сонра Шејтан Иблисә верилән ләгәбдир. Бу изаһ «Вәһј» китабына әсасланырды. Орада дејилир ки, Аллаһын халгына дүнја мигјасында едилән һүҹума Шејтан Иблис башчылыг едир (Вәһј 12:1—17). Буна ҝөрә дә белә гәнаәтә ҝәлинмишди ки, Јәҹуҹ Шејтанын диҝәр бир ләгәбидир.

Лакин бу изаһатдан бәзи ваҹиб суаллар доғур. Мәсәлән, Јәҹуҹун мәғлуб едилдији вахтдан данышаркән Јеһова онунла бағлы дејир: «Сәни һәр ҹүр јыртыҹы гуша, вәһши һејвана јем едәҹәјәм» (Һизг. 39:4). Сонра Јеһова әлавә едир: «О ҝүн Јәҹуҹа Исраилдә . . . дәфн јери верәҹәјәм... Орада Јәҹуҹ вә онунла олан издиһам басдырылаҹаг» (Һизг. 39:11). Бәс јыртыҹы гушлар, вәһши һејванлар руһани варлығы неҹә јејә биләр? Јахуд да ки, Шејтана јердә «дәфн јери» неҹә верилә биләр? Мүгәддәс Китабда ајдын ҝөстәрилир ки, Шејтан нә јејиләҹәк, нә дә басдырылаҹаг, о, мин иллијә дибсиз гујуја атылаҹаг (Вәһј 20:1, 2).

Билдијимиз кими, мин илин сонунда Шејтан гујудан азад едиләҹәк вә «јерин дөрд уҹундан халглары, Јәҹуҹ вә Мәҹуҹу јолдан чыхараҹаг, онлары саваша топлајаҹаг» (Вәһј 20:8). Әҝәр Шејтан өзү Јәҹуҹдурса, неҹә ола биләр ки, о, Јәҹуҹу јолдан чыхарсын? Одур ки, һәм «Һизгијал», һәм дә «Вәһј» китабында ады чәкилән «Јәҹуҹ» Шејтан дејил.

Бәс «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» кимдир? Буну билмәк үчүн ҝәрәк биз Мүгәддәс Јазылары арашдырыб Аллаһын халгына һүҹум едәнин ким олдуғуну тапаг. Мүгәддәс Китабда јалныз «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹун» һүҹумундан јох, һәмчинин «шимал падшаһынын» вә «дүнја падшаһларынын» һүҹумундан да бәһс едилир (Һизг. 38:2, 10—13; Дән. 11:40, 44, 45; Вәһј 17:14; 19:19). Бунлар мүхтәлиф һүҹумлардыр? Чох еһтимал ки, јох. Ҝөрүнүр, Мүгәддәс китабда ејни һүҹум мүхтәлиф адларла верилир. Бу гәнаәтә ҝәлмәјимизин сәбәби одур ки, Мүгәддәс Јазылара әсасән, дүнјанын бүтүн халглары Армаҝеддона ҝәтириб чыхараҹаг бу сонунҹу һүҹумда иштирак едәҹәкләр (Вәһј 16:14, 16).

Аллаһын халгына едилән сонунҹу һүҹумла бағлы бүтүн бу ајәләри мүгајисә едәндә  мәлум олур ки, «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» Шејтаны јох, халглар бирлијини билдирир. Бәс бу бирлијә «шимал падшаһы» башчылыг едәҹәк? Буну әминликлә дејә билмәрик. Амма бу фикир Јеһова Аллаһын Јәҹуҹ һаггында дедикләри илә һәмаһәнҝдир: «Сән өз јериндән, узаг шималдан ҝәләҹәксән, јанында да чохлу халглардан атлара сүвар олмуш гошун-ләшкәр, бөјүк бир издиһам» (Һизг. 38:6, 15).

Һизгијал пејғәмбәрин мүасири олан Дәнјал пејғәмбәр дә шимал падшаһы һагда демишди: «Лакин шәргдән вә шималдан ҝәлән хәбәрләр ону нараһат едәҹәк вә о, чохларыны гырыб мәһв етмәк үчүн шиддәтли гәзәблә галхаҹаг. Өз падшаһ чадырларыны бөјүк дәнизлә дилбәр дијардакы мүгәддәс дағ арасында гураҹаг. Анҹаг агибәти чатаҹаг вә дадына јетишән олмајаҹаг» (Дән. 11:44, 45). Бу, «Һизгијал» китабында Јәҹуҹун фәалијјәти барәдә дејиләнләрә охшардыр (Һизг. 38:8—12, 16).

Бәс бу сон һүҹумдан сонра нә баш верәҹәк? Дәнјал пејғәмбәр бу һагда дејир: «О вахт [1914-ҹү илдән бәри] халгынын һимајәсиндә дуран бөјүк әмир Микајыл [Иса Мәсиһ] [Армаҝеддонда] ајаға галхаҹаг. Онда халглар јаранандан бәри ҝөрүнмәмиш ағыр бир зәманә [бөјүк мүсибәт] ҝәләҹәк. О вахт сәнин халгын, ады китабда јазылмыш һәр кәс гуртулаҹаг» (Дән. 12:1). Аллаһын тәмсилчиси олан Иса Мәсиһин бу аддымы һәмчинин Вәһј 19:11—21 ајәләриндә дә тәсвир едилиб.

Бәс Вәһј 20:8 ајәсиндә бәһс олунан «Јәҹуҹ вә Мәҹуҹ» кимдир? Мин илин сонунда баш верәҹәк јекун имтаһан заманы Јеһованын ирадәсинә гаршы чыханлар бөјүк мүсибәтин сонунда Аллаһын халгына һүҹум едән халглар кими, јәни «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» кими ганичән олаҹаглар. Һәр ики групун да агибәти ејни — әбәди мәһв олаҹаг (Вәһј 19:20, 21; 20:9). Буна ҝөрә дә мин илин сонунда гијам едәнләрин «Јәҹуҹ вә Мәҹуҹ» адланмасы лап јеринә дүшүр.

Аллаһын Кәламыны дәриндән арашдыран бизләр јахын ҝәләҹәкдә кимин өзүнү «шимал падшаһы» кими апараҹағыны сәбирсизликлә ҝөзләјирик. Амма бу халглар бирлијинә ким башчылыг едирсә етсин, биз ики шејә әминик: 1) «Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ» вә онун ордусу мәғлуб олуб мәһв едиләҹәк, 2) һөкмранлыг едән Падшаһымыз Иса Мәсиһ Аллаһын халгыны хилас едәҹәк вә онлары сүлһ вә фираванлыг долу јени дүнјаја апараҹаг (Вәһј 7:14—17).