Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2015

 АРХИВИМИЗДӘН

О, јемәкханада мәһәббәт ҝөрдү

О, јемәкханада мәһәббәт ҝөрдү

ЈЕҺОВАНЫН гурдуғу зијафәтләр әсил руһани бајрамдыр. Аллаһын халгы руһани зијафәтләрә топлашанда бирҝә јемәк јемәк дә онларын севинҹини артырыр.

1919-ҹу илин сентјабр ајында Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Оһајо штатынын Сидар-Поинт шәһәриндә (АБШ) сәккизҝүнлүк конгрес кечирмишдиләр. Һотелләр гонаглары отаг вә јемәклә тәмин етмәли иди, анҹаг ҝөзләниләндән минләрлә чох адам ҝәлмишди. Адамларын чохлуғундан һүркән офисиантларын һамысы ишдән чыхды. Јемәкхана менеҹери чарәсиз һалда ҹаван гонаглардан көмәк истәди, чохлары ҹанла-башла разы олду. Сејди Грин онлардан бири иди. Баҹы дејирди: «Өмрүмдә биринҹи дәфә иди ки, офисиантлыг едирдим. Амма чох мараглы иди».

1982-ҹи ил, Сјерра–Леоне

Сонракы илләрдә конгресләрдә јемәкхана тәшкил едилмәси сајәсиндә чохлу сајда көнүллү севинҹлә баҹы-гардашлара көмәк едирди. Һәмчинин диндашлары илә чијин-чијинә чалышмаг бир чох ҝәнҹләри гаршыларына руһани мәгсәдләр гојмаға һәвәсләндирмишди. 1937-ҹи илдәки конгресдә јемәкханада хидмәт едән Гладис Болтон баҹы дејирди: «Башга-башга өлкәләрдән ҝәлән инсанларла таныш олдум, онларын проблемләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлдикләрини ешитдим. Мәндә өнҹүл олмаг истәји мәһз һәмин вахт јаранды».

Конгресә ҝәлән Бјула Кови баҹы дејир: «Баҹы-гардашлар ишә елә ҹан гојурдулар ки, һәр шеј јағ кими ҝедирди». Амма чәтинликсиз дә өтүшмүрдү. 1969-ҹу илдә Анжелу Манера гардаш Калифорнијанын Лос-Анҹелес шәһәриндәки Доҹер стадионуна чатанда хәбәр тутду ки, јемәкханада хидмәт етмәјә тәјин олунуб. О дејирди: «Буну ешидәндә шока дүшдүм!» Һазырлыг ишләринә мәтбәхә газ хәтти чәкмәк үчүн 400 метр узунлуғунда хәндәк газмаг да дахил иди.

1951-ҹи ил, Франкфурт, Алманија

1982-ҹи илдә Сјерра–Леонедә чалышган көнүллүләр әввәлҹә әразини тәмизләдиләр, сонра исә әлләриндә олан материаллардан јемәкхана тикдиләр. 1951-ҹи илдә Алманијанын Франкфурт шәһәриндә тәдбирли гардашлар паровоз иҹарәјә ҝөтүрмүшдүләр, онун бухарында ејни вахтда гырх газан јемәк биширмәк олурду. Бир  саата 30 000 габ јемәк сүфрәјә верилмишди. 576 габ јујан баҹы-гардашын ишини јүнҝүлләшдирмәк үчүн конгресә ҝәләнләр өзләри илә чәнҝәл-бычаг ҝәтирмишдиләр. Мјанманын Јангон шәһәриндә гајғыкеш ашпазлар хариҹдән ҝәлән гонагларын јемәјинә аҹы әдвијјатдан нисбәтән аз гатмышдылар.

«ОНЛАР ЈЕМӘЈИ АЈАГ ҮСТӘ ЈЕЈИРЛӘР»

1950-ҹи илдә Бирләшмиш Штатларда кечирилән конгресдә Ани Поҝенси баҹы гызмар ҝүнәш алтында јемәк үчүн узун нөвбәјә дајананда чох руһланмышды. Нијәсини о, белә изаһ етмишди: «Авропадан ҝәми илә ҝәлән ики баҹынын сәмими сөһбәтинә гулаг јолдашы олмушдум». Онлар конгресә ҝәлмәк үчүн Јеһованын онлара неҹә көмәк етдијиндән данышырдылар. Баҹы дејирди: «Мәнә елә ҝәлирди ки, конгресдә бу ики баҹыдан хошбәхти јохдур. Јајын ҹырһаҹыры, узун нөвбә онларын һеч веҹинә дә дејилди».

1963-ҹү ил, Сеул, Кореја

Бөјүк конгресләрин чохунда ири јемәкхана чадырларында сыра илә һүндүр столлар гојулурду ки, конгресә ҝәләнләр јемәкләрини ајаг үстә тез јејиб гуртарсынлар вә башгаларына јер версинләр. Белә олмасајды, наһар вахты минләрлә адамын јемәк јемәси мүмкүн олмазды. Јеһованын Шаһиди олмајан бир нәфәр демишди: «Бу, нә гәрибә диндир? Онлар јемәји ајаг үстә јејирләр».

Һөкумәтин һәрби вә мүлки нүмајәндәләри ҝөрдүкләри низам-интизама һејран галмышдылар. НјуЈоркун Јанки стадионундакы јемәкханаја бахыш кечирәндән сонра Бирләшмиш Штатларын Орду һејәти Британија Дөјүш шөбәсинин мајору ҹәнаб Фолкнерә дә ҝедиб јемәкханаја бахмағы тәклиф етмишди. О да арвады илә 1955-ҹи илдә Туикенемдә (Инҝилтәрә) кечирилән «Зәфәр чалан Падшаһлыг» конгресинә ҝетмишди. О, јемәкханада мәһәббәт ҝөрдүјүнү демишди.

Онилликләр бојунҹа чохлу көнүллүләр конгресә ҝәләнләр үчүн севә-севә гидалы вә баһа баша ҝәлмәјән јемәкләр һазырлајыблар. Лакин бу бөјүк иши ҝөрмәк үчүн чох сајда көнүллү саатларла ишләмәли, һәтта конгресин бәзи һиссәләрини, јахуд һамысыны бурахмалы олурду. 1970-ҹи илләрин сонларында конгресдә јемәк вермәк иши садәләшдирилди. 1995-ҹи илдән етибарән конгресә ҝәләнләрдән өзләри илә јемәк ҝәтирмәк хаһиш олунду. Әввәлләр јемәк һазырлајан вә пајлајан көнүллүләр бундан сонра руһани зијафәтдән вә үнсијјәтдән фајдалана билди *.

Јеһова Аллаһ һәмиманлыларына ҹанла-башла хидмәт едән хидмәтчиләриндән олдугҹа разыдыр! Ола билсин, бәзиләри јемәкханада ишләдији о хош ҝүнләрин хиффәтини чәкир. Лакин бир шеј јәгиндир: мәһәббәт һәлә дә бизим руһани зијафәтләримизин әсас әдвәсидир (Јәһ. 13:34, 35).

^ абз. 12 Сөзсүз, һал-һазырда конгресин диҝәр шөбәләриндә көнүллүләрин јардымына еһтијаҹ олур.