Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2015

Онлар вәд едилән шејләри «ҝөрүрдүләр»

Онлар вәд едилән шејләри «ҝөрүрдүләр»

«Бу адамлар вәд едилән шејләри алмасалар да,.. о шејләри узагдан ҝөрүб севиндиләр» (ИБР. 11:13).

1. Ҝөрмәдијимиз шејләри тәсәввүр етмәк габилијјәтинин бизә һансы фајдасы вар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

БИЗ ҝөрмәдијимиз шејләри тәсәввүрүмүздә ҹанландыра билирик. Бу, Аллаһын әнамыдыр. Бунун сајәсиндә ҝөзүмүзү ҝәләҹәкдә олаҹаг јахшы шејләрә дикир, ағылла планлар гуруруг. Јеһова Аллаһ ҝәләҹәји ҝөрмәјә гадирдир вә О, Өз Кәламы васитәсилә ҝәләҹәкдә олаҹаг һадисәләрдән тез-тез бизи аҝаһ едир. Биз онлары ҝөрмәсәк дә, тәсәввүрүмүздә ҹанландыра билирик. Ҝөрүнмәјән шејләри тәсәввүр етмәк габилијјәти биздә иман һасил едир (2 Кор. 4:18).

2, 3. а) Тәсәввүрүмүздә ҹанландырдығымыз шејләрин реаллыға сөјкәнмәси нәјә ҝөрә ваҹибдир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

2 Ҝөрмәјиб тәсәввүр етдијимиз шејләр һеч дә һәмишә реаллыға сөјкәнмир. Мәсәлән, балаҹа гызын өзүнү кәпәнәјин үстүндә учдуғуну тәсәввүр етмәси садәҹә бир фантазијадыр. Јәгин ки, Һәннә дә оғлу Ишмуили мүгәддәс чадырда хидмәт етмәјә апармасы барәдә хәјаллара далырды. Анҹаг бу, бош фантазија дејилди, онун вердији гәрара әсасланырды вә она диггәтини мәгсәдинә ҹәмләмәјә көмәк едирди (1 Ишм. 1:22). Биз дә Аллаһын вәдләрини тәсәввүрүмүздә ҹанландыранда һөкмән  јеринә јетәҹәк шејләр барәдә дүшүнүрүк (2 Бут. 1:19—21).

3 Шүбһәсиз, гәдимдә Аллаһын бир чох мөмин бәндәләри Онун вәд етдији шејләри тәсәввүрләриндә ҹанландырырдылар. Ҝәләҹәк немәтләр барәдә дүшүнмәјин онлара һансы хејри дәјмишди? Бәс Аллаһын салеһ инсанлара вәд етдији ҝөзәл шејләр барәдә дүшүнмәјин бизә һансы фајдасы вар?

ҮМИД ЕТДИКЛӘРИ ШЕЈЛӘРИ «ҜӨРМӘК» ОНЛАРЫ МӨҺКӘМЛӘНДИРИРДИ

4. Һабил нәјә әсасланараг ҝәләҹәји тәсәввүрүндә ҹанландырырды?

4 Јеһова Аллаһын илк садиг бәндәси Һабил Онун вәд етдији шеји «ҝөрүрдүмү»? Һабил билирди ки, Аллаһ илана бу сөзләри демишди: «Сәнинлә гадын арасына, сәнин өвладынла онун өвлады арасына дүшмәнчилик гојаҹағам. О, сәнин башыны әзәҹәк, сән исә ону дабанындан чалаҹагсан» (Јар. 3:14, 15). Һабил бунун неҹә баш верәҹәјини билмирди. Лакин, ҝөрүнүр, о, бу вәд барәдә чох дүшүнүрдү вә баша дүшүрдү ки, кимсә дабанындан чалынмалыдыр вә јалныз бу һалда бәшәријјәт, Адәмлә Һәвванын ҝүнаһдан әввәл олдуғу кими, камил ола биләр. Һабил ҝәләҹәклә бағлы һәр нәји тәсәввүрүндә ҹанландырса да, Аллаһын вәдинә иман едирди. Буна ҝөрә дә Јеһова онун гурбаныны гәбул етмишди. (Јарадылыш 4:3—5; Ибраниләрә 11:4 ајәләрини охујун.)

5. Нәјә ҝөрә ҝәләҹәји хәјалында ҹанландырмаг Һәнугу мөһкәмләндирирди?

5 Мөмин Һәнуг Аллаһа күфр едән инсанларын арасында јашаса да, иман саһиби иди. Һәнуг Јеһовадан илһам алараг пејғәмбәрлик едирди: «Јеһова он минләрлә мүгәддәс мәләји илә [ҝәләҹәк] ки, һамы үзәриндә һөкмүнү иҹра етсин вә бүтүн аллаһсызлары горхуб-чәкинмәдән ҝөрдүкләри пис ишләринә ҝөрә, Аллаһ горхусу олмајан ҝүнаһ саһибләрини Она гаршы дедикләри бүтүн биабырчы сөзләрә ҝөрә иттиһам етсин» (Јһд. 14, 15). Јәгин ки, Аллаһын бу мөмин бәндәси кафир инсанларын олмајаҹағы дүнјаны тәсәввүрүндә ҹанландырырды. (Ибраниләрә 11:5, 6 ајәләрини охујун.)

6. Нуһ Дашгындан сонра да нә һагда дүшүнүрдү?

6 Нуһ иманы сајәсиндә Дашгындан сағ чыхды (Ибр. 11:7). Дашгындан сонра о, имандан ирәли ҝәләрәк һејванлардан гурбан ҝәтирди (Јар. 8:20). Шүбһәсиз, о да Һабил кими инанырды ки, бәшәријјәт ҝеҹ-тез ҝүнаһын вә өлүмүн әсарәтиндән гуртулаҹаг. Дашгындан сонракы шәр дүнјада, Нәмруд Јеһоваја аси чыханда белә, Нуһ иманыны вә үмидини итирмәди (Јар. 10:8—12). Чох ҝүман ки, о, бәшәријјәтин залым һөкмдарлардан, ҝүнаһ вә өлүмдән азад олаҹағы барәдә дүшүнүб үрәкләнирди. Биз дә белә бир ҝөзәл вахты «ҝөрә» биләрик. Һәмин вахт чох јахындыр! (Ром. 6:23).

ВӘДЛӘРИН ЈЕРИНӘ ЈЕТДИЈИНИ «ҜӨРҮРДҮЛӘР»

7. Ибраһим, Исһаг вә Јагуб ҝәләҹәји неҹә ҝөрүрдүләр?

7 Ибраһим, Исһаг вә Јагуб ҝөзәл ҝәләҹәји тәсәввүрләриндә ҹанландырырдылар. Чүнки Јеһова вәд етмишди ки, онларын нәслиндән ҝәлән өвлад васитәсилә бүтүн халглар мүбарәк олаҹаг (Јар. 22:18; 26:4; 28:14). Онларын нәсилләри артараг Аллаһын вәд етдији дијарда мәскән салаҹагды (Јар. 15:5—7). Үрәјиндә Аллаһ хофу олан бу инсанлар иманлары сајәсиндә өвладларынын һәмин дијара саһиб олдуғуну «ҝөрүрдүләр». Һәгигәтән дә, инсан камиллијини итирән вахтдан Јеһова Өз садиг бәндәләрини әмин едир ки, Адәмин итирдији немәтләр јенидән онлара гајтарылаҹаг.

8. Ибраһим пејғәмбәрә сарсылмаз иман саһиби олмаға нә көмәк етмишди?

 8 Ҝөрүнүр, Ибраһим пејғәмбәр Аллаһын вәд етдији шејләри тәсәввүрүндә ҹанландырдығы үчүн Аллаһа иман етмиш вә имандан доған бөјүк ишләр ҝөрмүшдү. Мүгәддәс Јазыларда вурғуланыр ки, Ибраһим вә Аллаһын диҝәр мөмин бәндәләри «вәд едилән шејләри алмасалар да,.. о шејләри узагдан ҝөрүб севиндиләр». (Ибраниләрә 11:8—13 ајәләрини охујун.) Ибраһимин әлиндә үмид етдији шејләрин ҝерчәк олдуғуна о гәдәр дәлил вар иди ки, о, ҝөрүнмәјән шејләри «ҝөрә» билирди.

9. Аллаһын вәдләринә иман етмәк Ибраһимә неҹә көмәк едирди?

9 Ибраһимин Аллаһын вәдләринә олан иманы онун Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк әзмини мөһкәмләндирирди. О, иманла һәрәкәт едәрәк Ур шәһәрини тәрк етмиш вә Кәнанын һеч бир шәһәриндә һәмишәлик мәскунлашмамышды. Ур кими, һәмин шәһәрләрин дә бүнөврәси мөһкәм дејилди, онлар мүвәггәти идиләр, чүнки онларын рәһбәрләри Аллаһын јолунда дејилдиләр (Јуш. 24:2). Ибраһим пејғәмбәр өмүр боју «мемары вә иншаатчысы Аллаһ олан, әсил бүнөврә үзәриндә тикилмиш шәһәри» ҝөзләјиб (Ибр. 11:10). Ибраһим өзүнү Јеһованын идарә едәҹәји даими јерин сакини кими ҝөрүрдү. Һабил, Һәнуг, Нуһ, Ибраһим вә диҝәр мөмин инсанлар өлүләрин дирилмәсинә инанырдылар вә «әсил бүнөврә үзәриндә тикилмиш шәһәри», јәни Аллаһын Падшаһлығынын идарә етдији јер үзүндәки һәјаты ҝөзләјирдиләр. Бу кими немәтләр үзәриндә дүшүндүкҹә онларын Јеһоваја иманы ҝүҹләнирди. (Ибраниләрә 11:15, 16 ајәләрини охујун.)

10. Ҝәләҹәјә никбин бахышы Сараја нәдә көмәк етди?

10 Ибраһимин арвады Саранын да Јеһованын вәдләринә мөһкәм иманы вар иди. Дохсан јашында ушагсыз олан бу гадын ҝәләҹәјә никбин бахышы сајәсиндә иманла һәрәкәт едирди. О, өвладынын Јеһованын вәд етдији немәтләри алдығыны «ҝөрүрдү» (Ибр. 11:11, 12). Сара нәјә ҝөрә бу гәдәр әмин иди? Јеһова онун әри Ибраһимә демишди: «Ону мүбарәк гылаҹағам, о, сәнә оғул доғаҹаг; ону мүбарәк гылаҹағам, о, халгларын анасы олаҹаг, ондан халгларын падшаһлары төрәјәҹәк» (Јар. 17:16). Исһагы дүнјаја ҝәтирәндән сонра Јеһованын Ибраһимә вердији диҝәр вәдләрин дә јеринә јетәҹәјини тәсәввүрүндә ҹанландырмаға Саранын тутарлы сәбәби олду. Бизим дә Аллаһын вәд етдији шејләри тәсәввүрүмүздә ҹанландыра билмәјимиз неҹә дә ҝөзәл әнамдыр! Бәли, онлар мүтләг јеринә јетәҹәк!

ҜӨЗҮНҮ МҮКАФАТДАН ЧӘКМИРДИ

11, 12. Мусанын үрәјиндә Јеһоваја мәһәббәт неҹә јаранмышды?

11 Јеһова Аллаһа иман едән шәхсләрдән бири дә Муса пејғәмбәр иди. О, Аллаһа дәрин мәһәббәт бәсләјирди. Фирон аиләсиндә бөјүјән Муса ҝәнҹ оланда асанлыгла һакимијјәтә вә вар-дөвләтә бағлана биләрди. Анҹаг, ҝөрүнүр, о, өз доғма валидејнләриндән Јеһова Аллаһ вә Онун әсарәтдә олан ибраниләри азад едиб Вәд едилмиш дијара апармаг нијјәти барәдә өјрәнмишди (Јар. 13:14, 15; Чых. 2:5—10). Демәли, Муса Аллаһын халгыны ҝөзләјән ҝөзәл ҝәләҹәк һагда тез-тез дүшүнүрдү. Белә олан һалда онун үрәјиндә нәјә мәһәббәт јаранарды — шан-шөһрәтә, јохса Јеһоваја?

12 Мүгәддәс Јазыларда охујуруг: «Муса да бөјүјәндән сонра иманы сајәсиндә фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди. О, ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз алмагданса, Аллаһын халгы илә бирликдә әзијјәтә гатлашмағы үстүн тутду, чүнки о, бир мәсһ олунмуш кими мәруз  галдығы тәһгирләри Мисирин бүтүн хәзинәләриндән даһа гијмәтли бир сәрвәт һесаб етди, чүнки ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди» (Ибр. 11:24—26).

13. Аллаһын вәдләри һагда дәриндән дүшүнмәк Мусаја неҹә көмәк етмишди?

13 Муса Јеһованын исраиллиләрә вердији вәдләр барәдә дәриндән дүшүндүкҹә Аллаһа иманы вә мәһәббәти артырды. Үрәјиндә Аллаһ хофу олан диҝәр инсанлар кими, јәгин, о да Јеһованын бәшәријјәти өлүмүн әсарәтиндән гуртараҹағы вахт барәдә дүшүнүрдү (Әјј. 14:14, 15; Ибр. 11:17—19). Бәли, Муса Аллаһын һәм ибраниләрә, һәм дә бүтүн инсанлара рәһм етдијини дәрк едир вә Ону севирди. Елә иманына вә мәһәббәтинә ҝөрә иди ки, Муса өмүр боју Аллаһа гуллуг етмишди (Ган. 6:4, 5). Һәтта фирон Мусаны өлүмлә һәдәләјәндә белә, о, Аллаһа иманы, мәһәббәти вә чох еһтимал ки, ҝөзәл ҝәләҹәји тәсәввүр етмәси сајәсиндә һәдә-горхулар гаршысында мәрд-мәрданә дура билмишди (Чых. 10:28, 29).

ПАДШАҺЛЫҒЫ ТӘСӘВВҮРҮНДӘ ҸАНЛАНДЫР

14. Инсанларын гурдуғу һансы хәјаллар бош хүлјадыр?

14 Бу ҝүн бир чохлары ҝәләҹәклә бағлы ҝерчәклијә зидд олан хәјаллар гурурлар. Мәсәлән, кимләрсә, касыб олмаларына бахмајараг, нә вахтса вар-дөвләтләринин башларындан ашаҹағыны, дәрдсиз-сәрсиз јашајаҹагларыны хәјалларында ҹанландырырлар. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бу шәр дүнјада инсан һәјаты һәмишә «әзабла, гәм-гүссә илә» кечиб вә кечәҹәк (Зәб. 90:10). Инсанлар јер үзүндәки һөкумәтләрин бүтүн проблемләри һәлл едәҹәјини хәјал едирләр, амма Мүгәддәс Китаб бәшәријјәт үчүн јеҝанә үмид јеринин Аллаһын Падшаһлығы олдуғуну вурғулајыр (Дән. 2:44). Чохлары елә фикирләшир ки, Аллаһ бу шәр дүнјаны мәһв етмәјәҹәк, лакин Мүгәддәс Китаб бунун там әксини дејир (Сәф. 1:18; 1 Јәһ. 2:15—17). Јеһованын ҝәләҹәклә бағлы нијјәтинә мәһәл гојмајан инсанларын бу кими үмидләри бош хүлјадан башга бир шеј дејил.

Өзүнү јени дүнјада тәсәввүр едирсән? (15-ҹи абзаса бахын)

15. а) Үмидләрини тәсәввүрүндә ҹанландырмаг мәсиһиләрә неҹә көмәк едир? б) Јеһованын һансы вәдләринин јеринә јетмәсини сәбирсизликлә ҝөзләјирсән?

15 Анҹаг биз мәсиһиләр ҝөјдә вә ја јердә јашајаҹағымыздан асылы олмајараг, үмидимизи хәјалымызда ҹанландыранда үрәкләнирик. Аллаһын вәд етдији шејләри алдығыны тәсәввүрүндә ҹанландырырсанмы? Аллаһын вәдләри јеринә јетән вахт өзүнүн нә ишлә мәшғул олаҹағын барәдә дүшүнәндә, сөзсүз ки, севинирсән. Јәгин, сән өзүнү ҹәннәтдә ҝөрүрсән. Бүтүн јер үзүнү ҹәннәтә чевирмәк үчүн башгалары илә чијин-чијинә чалышдығыны бир тәсәввүр ет. Сәнин кими, бүтүн инсанлар Јеһованы севир. Сән сағлам, ҝүмраһсан, һеч нәјин дәрдини чәкмирсән. Јени дүнјада ҝөрүлән ишләрә рәһбәрлик едәнләрлә әмәкдашлыг етмәк чох хошдур, чүнки онлар сәнин јахшылығыны истәјирләр. Сән өз истедад вә баҹарығындан севә-севә истифадә едирсән, чүнки ҝөрдүјүн һәр иш инсанлара фајда ҝәтирир вә Јеһованы шәрәфләндирир. Мәсәлән, сән јениҹә дирилмиш инсанлара Јеһова Аллаһ һаггында өјрәнмәјә көмәк едирсән (Јәһ. 17:3; Һәв. 24:15). Бүтүн бунлар хәјаллар аләми дејил, бунлар ҝәләҹәклә бағлы Мүгәддәс Јазылардакы һәгигәтләрә әсасланыр (Әшј. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5—7; 65:22).

ҮМИДИМИЗ БАРӘДӘ ДАНЫШАГ

16, 17. Үмидимиз барәдә сөһбәт етмәк бизә неҹә көмәк едир?

16 Јеһованын вәдләри јеринә јетән вахт нә илә мәшғул олмаг истәдијимиз барәдә диҝәр мәсиһиләрлә сөһбәт едәндә ҝәләҹәк  тәсәввүрүмүздә даһа да ајдын ҹанланыр. Дүздүр, һеч биримиз јени дүнјада неҹә јашајаҹағымызы дәгиг билмирик, амма үмид етдијимиз шејләр барәдә данышанда бир-биримизи руһландырыр вә Јеһованын вәдләринә олан иманымызы изһар едирик. Һәвари Булус Ромадакы гардашларыны зијарәт едәндә онлар гаршылыглы олараг руһланмышдылар. Бу чәтин вахтларда јашајан бизләр дә белә давранмалыјыг (Ром. 1:11, 12).

17 Һәмчинин ҝәләҹәји хәјалымызда ҹанландыранда индики чәтинликләримиз барәдә чох фикирләшмирик. Ҝөрүнүр, һәвари Бутрусу өз вәзијјәти нараһат едирди, чүнки о, бир дәфә Иса Мәсиһдән сорушмушду: «Бах, биз һәр шеји гојуб сәнин ардынҹа ҝәлдик. Бунун әвәзиндә нә алаҹағыг?» Мәсиһ Бутрусун вә орада оланларын ҝәләҹәји тәсәввүрләриндә ҹанландырмаларыны истәјирди. Одур ки, онлара демишди: «Әмин олун, һәр шеј јениләшәндә вә инсан Оғлу өз шанлы тахтына отуранда мәним ардымҹа ҝәлән сизләр дә он ики тахтда отуруб Исраилин он ики гәбиләсинә һакимлик едәҹәксиниз. Мәним адым уғрунда евләрини, баҹы-гардашыны, атасыны, анасыны, ушагларыны вә торпагларыны гојуб ҝәлән бундан јүзгат артығыны алаҹаг вә әбәди һәјата говушаҹаг» (Мәт. 19:27—29). Беләликлә, Бутрус вә диҝәр шаҝирдләр бүтүн јер үзүнү идарә едәҹәк вә салеһ инсанлара хошбәхтлик бәхш едәҹәк һөкумәтә рәһбәрлик етмәләри барәдә дүшүнә биләрдиләр.

18. Аллаһын вәдләринин јеринә јетмәси барәдә дүшүнмәјин бизә һансы фајдасы вар?

18 Јеһованын јер үзүндәки хидмәтчиләри Онун вәдләринин јеринә јетмәси барәдә дүшүнмәјин хејрини һәмишә ҝөрүбләр. Һабилин Аллаһын вәдләри барәдә билдији шејләр кифајәт иди ки, о, ҝөзәл ҝәләҹәк барәдә дүшүнсүн, иман етсин вә үмид бәсләсин. Ибраһим Аллаһын өвладла бағлы вәдинин јеринә јетдијини «ҝөрмәси» сајәсиндә имандан доған бөјүк ишләр ҝөрмүшдү (Јар. 3:15). Муса «ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди», буна ҝөрә дә иманла һәрәкәт едирди вә Јеһоваја мәһәббәти даим артырды (Ибр. 11:26). Биз дә Јеһованын вәд етдији шејләри тәсәввүрүмүздә ҹанландырдыгҹа Она иманымыз вә мәһәббәтимиз даһа да артаҹаг. Нөвбәти мәгаләдә Аллаһын вердији бу әнамдан даһа неҹә истифадә едә биләҹәјимиз барәдә данышаҹағыг.