Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһоваја һәмишә ҝүвән!

Јеһоваја һәмишә ҝүвән!

«Еј инсанлар, даим Она ҝүвәнин» (ЗӘБ. 62:8).

1-3. Һәвари Булусун Јеһоваја етибары неҹә мөһкәмләнмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

РОМАДА мәсиһиләр үчүн тәһлүкәли дөвр иди. Мәсиһин давамчыларыны ерамызын 64-ҹү илиндә шәһәрдә јанғын төрәтмәкдә вә инсанлыға дүшмән кәсилмәкдә иттиһам едиб зүлм едирдиләр. Әҝәр сән о вахт мәсиһи олсајдын, һәр ҝүн һәбс едилмәк вә ишҝәнҹә чәкмәк тәһлүкәси илә јашајардын. Тез-тез ешидәрдин ки, иман баҹы-гардашларындан кимләрисә һејванлара јем едибләр, кимләрисә дирәјә мыхлајыблар, бир башгаларыны исә, ҝеҹә мәшәли кими дири-дири јандырыблар.

2 Чох еһтимал ки, белә бир заманда һәвари Булус Ромада икинҹи дәфә һәбсдә иди. Бәс, ҝөрәсән, башга мәсиһиләр онун дадына чатаҹагды? Тимутијә дедији сөзләрдән ҝөрүнүр ки, Булус әввәл-әввәл буна ҝөрә нараһат иди. О јазырды: «Илк дәфә өзүмү мүдафиә едәндә һеч кәс тәрәфими сахламады, һамы мәни тәрк етди. Гој Аллаһ онларын бу әмәлини ҝүнаһа јазмасын». Бунунла белә, Булус һәмин вахт тамамилә көмәксиз галмадығыны гејд едәрәк дејирди: «Анҹаг Аға јанымда дуруб мәнә ҝүҹ верди». Бәли, Иса Мәсиһ Булуса еһтијаҹ дујдуғу ҝүҹү вермишди. Бәс Иса васитәсилә Аллаһдан алдығы бу ҝүҹүн  Булуса нә хејри олду? О дејир: «Мән ширләрин ағзындан гуртулдум» (2 Тим. 4:16, 17) *.

3 Һәмин һадисәни хатырламасы, јәгин, Булусу мөһкәмләндирир вә архајын едирди ки, Јеһова һал-һазырда үзләшдији вә ҝәләҹәкдә башына ҝәләҹәк сынаглара таб ҝәтирмәјә она ҝүҹ верәҹәк. Белә ки, о, јухарыдакы сөзләрин ардынҹа демишди: «Аға мәни бүтүн писликләрдән гуртараҹаг» (2 Тим. 4:18). Бәли, Булус өз тәҹрүбәсиндән ҝөрмүшдү ки, һансыса вәзијјәтдә башгалары адамын дадына чатмаја биләр, амма Јеһова вә Мәсиһ адамы һеч вахт дарда гојмур.

ВӘЗИЈЈӘТИНӘ ДҮЗҜҮН ЈАНАШ

4, 5. а) Ким һәмишә дадына чата биләр? б) Јеһова илә мүнасибәтини неҹә ҝүҹләндирә биләрсән?

4 Һеч олубму ки, чәтин вәзијјәтдә өзүнү тәнһа һисс едәсән? Ола биләр ки, ишсизсән, мәктәбдә сәни сыхма-боғмаја салыблар, сәһһәтин јахшы дејил, јахуд башга чәтинлијин вар. Бәлкә дә башгаларындан көмәк истәмисән, амма онлар көмәјинә чатмајыб сәни мәјус едибләр. Әслиндә, бәзи проблемләри инсанларын көмәјилә һәлл етмәк гејри-мүмкүндүр. Бу һалда Мүгәддәс Китабдакы «Јеһоваја етибар ет» мәсләһәти инсана бош, фајдасыз ҝөрүнә биләр (Мәс. 3:5, 6). Амма бу, гәтијјән белә дејил! Мүгәддәс Китабдакы бир чох әһвалатлардан ҝөрүндүјү кими, Јеһова Аллаһ, доғрудан да, Өз бәндәләринә көмәк едир.

5 Буна ҝөрә дә умдуғун адамлар көмәјинә чата билмәјәндә инҹимә. Һәвари Булус кими, сән дә вәзијјәтинә Јеһоваја там етибар етмәк вә Онун гајғысыны өз үзәриндә һисс етмәк имканы кими бах. Бу, сәнин Јеһоваја етибарыны мөһкәмләндирәҹәк вә Онунла мүнасибәтини ҝүҹләндирәҹәк.

ЕТИБАР МҮТЛӘГДИР

6. Сыхынтылы вахтымызда Јеһоваја етибар етмәк нәјә ҝөрә хүсусилә чәтин ола биләр?

6 Тутаг ки, үрәјини үзән проблеми һәлл етмәк үчүн әлиндән ҝәләни етмисән, һабелә дуада Јеһовадан көмәк истәмисән. Бундан сонра сакитләшиб архајын ола биләрсән ки, Јеһова Өзү мәсәләни јолуна гојаҹаг. (Зәбур 62:8; 1 Бутрус 5:7 ајәләрини охујун.) Јеһова илә јахшы мүнасибәт гурмаг үчүн буну өјрәнмәк чох ваҹибдир. Амма Јеһованын сәнә лазым олан шеји верәҹәјинә инанмаг чох чәтин ола биләр. Бәс нијә? Сәбәбләрдән бири одур ки, Јеһова дуалара һәмишә дәрһал ҹаваб вермир (Зәб. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Һәб. 1:2).

7. Нәјә ҝөрә Јеһова дуаларымыза һәмишә дәрһал ҹаваб вермир?

7 Нәјә ҝөрә Јеһова һәр диләјимизи дәрһал јеринә јетирмир? Јадындадырса, Јеһова бизимлә олан мүнасибәтини ата-бала мүнасибәтинә бәнзәдир (Зәб. 103:13). Валидејн ушағын ағзындан чыхан һәр шеји о дәгигә јеринә јетирмир. Ушағын бәзи истәкләри өтәри олур. Елә истәкләри дә вар ки, һәлә онларын вахты дејил. Диҝәрләри дә нә ушағын, нә дә башгаларынын хејринә дејил. Үстәлик, ушағын һәр дедијини дәрһал јеринә јетирәндә роллар дәјишир: ушаг олур аға, валидејн олур нөкәр. Буна бәнзәр тәрздә, Јеһова да бизим јахшылығымызы дүшүнүр. Буна ҝөрә дә елә ола биләр ки, О, диләјимизи дәрһал јох, лазым олан вахтда јеринә јетирсин. Јахшы олар ки, биз дә сәбирлә Јеһованын дуамыза неҹә ҹаваб верәҹәјини ҝөзләјәк. Һикмәтли Јарадан, севән Аға вә сәмави Ата кими Јеһованын буна там ихтијары чатыр. О, бүтүн истәкләримизи дәрһал јеринә  јетирсәјди, онда бизимлә Јеһованын ролу дәјишәрди. (Әшија 29:16; 45:9 ајәләри илә мүгајисә един.)

8. Јеһова бизи нәјә әмин едир?

8 Диҝәр бир мәгам ондан ибарәтдир ки, Јеһова нәјә ҝүҹүмүз чатдығыны чох јахшы билир (Зәб. 103:14). Буна ҝөрә дә О, бизим чәтинликләрә өз ҝүҹүмүзә таб ҝәтирмәјимизи ҝөзләмир, бир ата кими бизә көмәк едир. Әлбәттә, һәрдән бизә елә ҝәлә биләр ки, артыг тагәтимиз галмајыб. Анҹаг Јеһова бизи әмин едир ки, О, һеч вахт хидмәтчисинин ҝүҹүндән артыг әзијјәт чәкмәсинә јол вермәјәҹәк. Бәли, О, мүтләг чыхыш јолу ҝөстәрәҹәк. (1 Коринфлиләрә 10:13 ајәсини охујун.) Она ҝөрә дә әҝәр Јеһова дүшүнүрсә ки, биз мүәјјән чәтинлијә дөзә биләрик, демәли, бу еләдир ки вар. Ҝәлин Она етибар едәк.

9. Дуа едәндән дәрһал сонра көмәк алмајанда нә етмәлијик?

9 Әҝәр дуа едәндән дәрһал сонра көмәк алмырыгса, ҝәлин сәбирлә Аллаһы ҝөзләјәк. Чүнки О, бизә ҹаваб вермәјин ән јахшы вахтыны билир. Унутма ки, Јеһова бизә көмәк етмәји чох истәјир, амма О, сәбирлә мүнасиб вахты ҝөзләјир. «Јеһова сәбирлә ҝөзләјир ки, сизә лүтф ҝөстәрсин, О галхаҹаг ки, сизә мәрһәмәт ҝөстәрсин. Чүнки Јеһова һагг Аллаһдыр. Нә хошбәхтдир үмидини Она бағлајанлар!» (Әшј. 30:18).

«ШИРЛӘРИН АҒЗЫНДАН» ГУРТАРАР

10-12. а) Хроники хәстә олан аилә үзвүнә гуллуг едән мәсиһинин вәзијјәтини хүсусилә нә чәтинләшдирә биләр? б) Чәтин вахтларда Јеһоваја етибар етмәк инсанын Онунла мүнасибәтинә неҹә тәсир едир? Нүмунә чәкин.

10 Сәрт сынаглар заманы сән өзүнү Булус кими, санки, ширләрин ағзында һисс едә биләрсән. Бу вахт Јеһоваја етибар етмәк сон дәрәҹә чәтин, амма сон дәрәҹә дә ваҹибдир. Мәсәлән, тутаг ки, сән хроники хәстәлији олан аилә үзвүнә бахырсан. Дуа едиб Јеһовадан һикмәт, ҝүҹ истәјирсән *. Әлиндән ҝәләни дә едирсән. Мәҝәр Јеһованын ҝөзүнүн сәнин үстүндә олдуғуну, сәдагәтлә таб ҝәтирмәјин үчүн көмәк едәҹәјини билмәк сәнә гәлб раһатлығы вермәјәҹәк? (Зәб. 32:8).

11 Амма сәнә елә ҝәлә биләр ки, бу, белә дејил, Јеһова сәнә көмәк етмир. Мәсәлән, һәкимләрин һәрәси бир сөз дејә биләр, јахуд көмәк умдуғун гоһумларын вәзијјәти даһа да ағырлашдыра биләрләр. Буна рәғмән, усанмадан Јеһовадан ҝүҹ истә. Она јахынлашдыгҹа јахынлаш. (1 Ишмуил 30:3, 6 ајәләрини охујун.) Сонралар Јеһованын сәнә неҹә көмәк етдијини баша дүшәндә Онунла мүнасибәтин даһа да мөһкәм олаҹаг.

12 Линда * бу сөзләрин һәгигилијинә өз тәҹрүбәсиндә әмин олуб. О, валидејнләри өләнәдәк бир нечә ил онлара гуллуг етмишди. Баҹы дејир: «Һәмин вахт елә олурду ки, әрим, гардашым вә мән билмирдик нә едәк. Өзүмүзү һәрдән чарәсиз һисс едирдик. Лакин о вахтлара баханда Јеһованын бизимлә олдуғуну ајдын ҝөрүрүк. Һәтта һәр шејдән әлимиз үзүләндә белә О, бизә ҝүҹ верир, мәһз лазым олан көмәји ҝөстәрирди».

13. Јеһоваја ҝүвәнмәси бир баҹыја аҹылара дөзмәјә неҹә көмәк етди?

13 Јеһоваја бүтүн гәлбимизлә етибар етмәк бизә һәмчинин фаҹиә илә үзләшәндә көмәк едә биләр. Мәсәлән, ҝөтүрәк Ронда баҹыны. Бир тәрәфдән иманына шәрик олмајан әри ону бошамаг үчүн әризә  вермишди, диҝәр тәрәфдән дә гардашына өлүмҹүл дәри вәрәми диагнозу гојулмушду. Бир нечә ајдан сонра исә гардашынын арвады өлдү. Ронда бу аҹылардан сонра бир аз өзүнә ҝәләндә өнҹүл хидмәтинә башлады. Үстүндән чох кечмәмиш анасы вәфат етди. Бәс Рондаја бүтүн бунлара дөзмәјә нә көмәк етди? О дејир: «Мән һәр ҝүн, һәтта ән кичик гәрарлар үчүн белә Јеһоваја дуа едирдим. Бунун сајәсиндә Јеһова мәним үчүн реал олду. Вә мән өзүмә, јахуд башга инсанлара јох, Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәндим. Јеһованын көмәји ҝөз габағында иди, һәр еһтијаҹымы өдәјирди. Мәнә елә ҝәлирди ки, Јеһова илә чијин-чијинә чалышырам».

Һәтта аилә дахилиндә Јеһова илә мүнасибәтләримиз сынана биләр (14—16 абзаслара бахын)

14. Доғма адамы јығынҹагдан кәнар едилән мәсиһи нәјә әмин ола биләр?

14 Башга бир вәзијјәти тәсәввүр едәк. Тутаг ки, доғма адамын јығынҹагдан кәнар едилиб. Мүгәддәс Китабдан билирсән ки, белә адамларла неҹә рәфтар етмәк лазымдыр (1 Кор. 5:11; 2 Јәһ. 10). Бунунла белә, бу гәрара мүвафиг давранмаг бәзән чәтин, һәтта гејри-мүмкүн ҝөрүнә биләр *. Бәс белә вәзијјәтдә Сәмави Атанын јығынҹагдан кәнар едиләнләрлә бағлы Мүгәддәс Китабда верилән ҝөстәришә бағлы галмаг үчүн сәнә ҝүҹ верәҹәјинә инанырсан? Бу вәзијјәтә Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәк үчүн бир имкан кими бахырсан?

15. Нәјә ҝөрә Адәм Јеһованын Әдәндә вердији әмриндән чыхды?

15 Бир анлыг илк инсан Адәм һагда дүшүн. Доғруданмы о фикирләширди ки, Јеһоваја итаәтсизлик едиб сағ гала биләр? Хејр.  Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, «алданан... Адәм дејилди» (1 Тим. 2:14). Бәс онда нәјә ҝөрә Адәм итаәтсизлик ҝөстәрди? Јәгин ки, Адәм арвады Һәвваны Јеһовадан чох севдијинә ҝөрә онун вердији мејвәни једи. Адәм Аллаһы Јеһованын јох, арвадынын сөзүнә гулаг асды (Јар. 3:6, 17).

16. Ән чох кими севмәлијик вә нә үчүн?

16 Бәс бу о демәкдир ки, биз доғмаларымызы севмәмәлијик? Әлбәттә ки, јох! Амма биз ән чох Јеһованы севмәлијик. (Мәтта 22:37, 38 ајәләрини охујун.) Әслиндә, бу, һазырда Јеһоваја хидмәт едиб-етмәмәләриндән асылы олмајараг, доғмаларымызын хејринәдир. Она ҝөрә дә Јеһоваја мәһәббәтини вә етибарыны артыр. Әҝәр јығынҹагдан кәнар едилмиш гоһумунун тутдуғу јол сәни хүсусилә нараһат едирсә, үрәјини Јеһоваја бошалт * (Ром. 12:12; Филип. 4:6, 7). Үрәкпарчалајан бу вәзијјәтә Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәк имканы кими бах. Бу, сәнә Јеһоваја етибар етмәјә вә Она итаәт етмәјин хејир ҝәтирәҹәјинә әмин олмаға көмәк едәҹәк.

ҜӨЗЛӘЈӘРКӘН НӘ ЕТМӘЛИ?

Јеһованын һәвалә етдији ишлә мәшғул олмагла Она етибар етдијини ҝөстәр (17-ҹи абзаса бахын)

17. Јеһованы ҝөзләјәркән нә етмәлијик вә нә үчүн?

17 Јеһова Аллаһ һәвари Булусу ширләрин ағзындан нә үчүн гуртармышды? Һәвари өзү ҹаваб верир: «Тәблиғ иши мәним васитәмлә там јеринә јетирилсин вә бүтүн халглар бу мүждәни ешитсин» (2 Тим. 4:17). Ҝәлин биз дә һәвари Булус кими тәблиғ ишилә мәшғул олаг вә әмин олаг ки, Јеһова лазыми шејләри бизә верәҹәк (Мәт. 6:33). Падшаһлығын мүждәчиләри олан бизләрә мүждә һәвалә едилиб вә Јеһова бизә Өз әмәкдашлары кими бахыр (1 Салон. 2:4; 1 Кор. 3:9). Фикримиз-зикримиз Аллаһын бизә һәвалә етдији ишдә олса, Јеһованын дуаларымыза ҹаваб верәҹәји вахты ҝөзләмәк бизә асан ҝәләҹәк.

18. Јеһоваја етибарымызы вә Онунла мүнасибәтләримизи неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

18 Ачылан һәр ҝүнүнү Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәјә һәср ет. Әҝәр һансыса чәтинлијин варса, буна Јеһоваја јахынлашмаг үчүн бир имкан кими бах. Аллаһын Кәламыны мүталиә ет, һәр вахт дуа ет вә руһани ишләрлә мәшғул ол. Әмин ол ки, Јеһова һәм индики, һәм дә ҝәләҹәкдәки чәтинликләрдә сәнә көмәк етмәјә гадирдир вә О, буну мүтләг едәҹәк.

^ абз. 2 Булусун «ширләрин ағзындан» гуртулмасы һәм мәҹази, һәм дә һәрфи мәнада ола биләр.

^ абз. 10 Хәстә, еләҹә дә хәстәјә бахан мәсиһиләр үчүн фајдалы мәсләһәтләри «Ојанын!» журналынын 1997-ҹи ил 8 феврал, 2000-ҹи ил 22 мај вә 2001-ҹи ил 22 јанвар сајларындан (рус.) тапа биләрсиниз.

^ абз. 12 Адлар шәртидир.

^ абз. 16 Доғмалары Јеһованы тәрк едән мәсиһи аиләләринә нөвбәти мәнбәләрдәки мәгаләләр таб ҝәтирмәјә көмәк едә биләр: «Ҝөзәтчи гүлләси» 2006-ҹы ил 1 сентјабр, сәһифә 17—21 вә 2007-ҹи ил 15 јанвар, сәһифә 17—20 (рус.).