Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  апрел 2015

Ағсаггаллар, гардашлара тәлим верирсиниз??

Ағсаггаллар, гардашлара тәлим верирсиниз??

«Һәр шејин өз вахты вар» (ВАИЗ 3:1).

1, 2. Рајон нәзарәтчиләри бир чох јығынҹагларда нәји мүшаһидә етмишләр?

РАЈОН нәзарәтчиси ағсаггаллар шурасы илә ҝөрүшүнү битирмәк үзрәдир. О, чалышган, бәзиси һәтта атасы јашында олан бу ағсаггаллара меһрибанлыгла бахыр. Бунунла белә, ону нараһат едән бир мәгам барәдә онлара суал верир: «Гардашлар, јығынҹагдакы гардашлара тәлим вермәк үчүн нә етмисиниз?» Ағсаггалларын јахшы јадындадыр, рајон нәзарәтчиси сонунҹу дәфә баш чәкәндә тапшырмышды ки, јығынҹагдакы гардашлара тәлим вермәјә даһа чох фикир версинләр. Ағсаггаллардан бири дејир: «Сөзүн ачығы, чох аз иш ҝөрмүшүк». Диҝәр ағсаггаллар да башларыны тәрпәдәрәк онун сөзүнү тәсдигләјирләр.

2 Әҝәр сән мәсиһи ағсаггалсанса, јәгин һәмин ҝөрүшдәки вәзијјәт сәнә танышдыр. Бүтүн дүнјадакы рајон нәзарәтчиләри фикир вермишләр ки, бир чох јығынҹагларда ағсаггаллар јығынҹағын гејдинә галмагда онлара көмәк етсинләр дејә һәм ҝәнҹ, һәм дә јашлы гардашлара тәлим вермәк  үчүн чох иш ҝөрмәлидирләр. Бу, асан дејил. Ҝәлин ҝөрәк нијә?

3. а) Мүгәддәс Јазылар тәлим вермәјин ваҹиблијини неҹә ҝөстәрир вә нәјә ҝөрә бу, һамымызы марагландырмалыдыр? (Һашијәјә бахын.) б) Нәјә ҝөрә бәзи ағсаггаллар үчүн гардашлара тәлим вермәк чәтиндир?

3 Сөзсүз, сән бир ағсаггал кими баша дүшүрсән ки, гардашлара тәлим вермәк ваҹибдир *. Билирсән ки, јығынҹагларын руһән мөһкәм олмасы вә јени јығынҹагларын јаранмасы үчүн даһа чох гардаша еһтијаҹ вар. (Әшија 60:22 ајәсини охујун.) Аллаһын Кәламы да сәни тәлим вермәјә тәшвиг едир. (2 Тимутијә 2:2 ајәсини охујун.) Буна бахмајараг, јухарыда хатырланан ағсаггаллар кими, буну етмәк сәнин үчүн чәтин ола биләр. Аилә, иш, јығынҹаг мәсулијјәтләри вә диҝәр тәхирәсалынмаз ишләрә ҝөрә јығынҹагдакы гардашлара тәлим вермәјә вахтын галмаја биләр. Бунунла белә, ҝәлин ҝөрәк гардашлара тәлим вермәк ишинә нә дәрәҹәдә ҹидди јанашылмалыдыр.

ТӘЛИМ ВЕРМӘК ТӘҸИЛИДИР

4. Гардашлара тәлим вермәјин тәхирә салынмасына нә сәбәб ола биләр?

4 Бәзи ағсаггалларын тәлим вермәјә вахт тапа билмәмәләринә нә сәбәб олур? Бәзиләри дүшүнә биләр: «Тәлим вермәк ваҹибдир, лакин јығынҹағын тәхирәсалынмаз ишләри гәдәр тәҹили дејил. Әҝәр гардашлара тәлим вермәји бир мүддәт тәхирә салсам, јығынҹаға һеч нә олмаз». Дүздүр, јығынҹагда дәрһал һәлл едиләси ишләр вар, анҹаг тәлим вермәк иши јубадылса, јығынҹағын руһанилији зәрәр ҝөрәр.

5, 6. Сүрүҹүнүн нүмунәсиндән нә өјрәнирик вә буну гардашлара тәлим вермәјә неҹә шамил етмәк олар?

5 Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг. Сүрүҹү билир ки, автомобили вә мүһәррики ишләк вәзијјәтдә сахламаг үчүн јағы мүнтәзәм дәјишмәлидир. Бунунла белә, о, фикирләшә биләр ки, јағы дәјишмәк јанаҹаг долдурмаг гәдәр тәҹили дејил. Ахы јанаҹаг долдурмаса, машын дајанар, јары јолда галар. Сүрүҹү фикирләшә биләр: «Инди јағы дәјишмәјә вахт јохдур, галсын сонраја. Онсуз да мүһәррик һәлә бир мүддәт ишләјәҹәк». Амма бу, тәһлүкәлидир. Әҝәр сүрүҹү ҝүнү-ҝүнә сатыб мүһәрријин јағыны дәјишмәсә, автомобил бирдәфәлик дајанаҹаг. Онда автомобили тәмир едиб сүрмәк үчүн чохлу вахт вә пул лазым олаҹаг. Бундан нә нәтиҹә чыхарырыг?

6 Ағсаггалларын өһдәсинә дүшән бир чох мәсәләләр дәрһал һәлл едилмәлидир. Әкс һалда, јығынҹаг зијан ҝөрәр. Нүмунәдәки сүрүҹү автомобилин чәнинә вахтлы-вахтында јанаҹаг долдурдуғу кими, ағсаггаллар да «даһа ваҹиб шејләри ајырд» етмәлидирләр (Филип. 1:10). Анҹаг бәзи ағсаггалларын башы ваҹиб ишләрә о гәдәр гарыша биләр ки, гардашлара тәлим вермәјә, неҹә дејәрләр, мүһәрријә гуллуға биҝанә јанашарлар. Ағсаггаллар гардашлара тәлим вермәји елә һеј тәхирә салсалар, ҝеҹ-тез јығынҹағын ишләрини ҝөрмәјә јарарлы гардашлар чатышмајаҹаг.

7. Гардашлара тәлим верән ағсаггаллара неҹә јанашмалыјыг?

7 Беләликлә, биз дүшүнмәмәлијик ки, тәлим вермәк иши елә дә тәҹили дејил.  Узагҝөрәнлик едиб тәҹрүбәси аз олан гардашлара тәлим верән ағсаггаллар мүдрик нөкәрбашыдырлар вә бүтүн јығынҹаг үчүн чох дәјәрлидирләр. (1 Бутрус 4:10 ајәсини охујун.) Бәс гардашлара верилән тәлимин јығынҹаға фајдасы нәдир?

ҜӘЛӘҸӘЈӘ СӘРМАЈӘ

8. а) Һансы хүсусијјәт вә ҝерчәклик ағсаггаллары гардашлара тәлим вермәјә тәшвиг етмәлидир? б) Бөјүк тәләбат олан әразидә хидмәт едән ағсаггалларын үзәринә һансы тәхирәсалынмаз иш дүшүр? («Тәхирәсалынмаз иш» чәрчивәсинә бахын.)

8 Һәтта ән тәҹрүбәли ағсаггаллар белә тәвазөкарлыгла етираф етмәлидирләр ки, вахт кечдикҹә јаш өз сөзүнү дејәҹәк вә онлар јығынҹаг үчүн чох шеј едә билмәјәҹәкләр (Мик. 6:8). Һәмчинин онлар бу реаллығы да гәбул етмәлидирләр ки, ола биләр, «вахт вә тәсадүф» нәтиҹәсиндә јығынҹағын ишләрини даһа әввәлки кими ҝөрә билмәсинләр (Ваиз 9:11, 12; Јаг. 4:13, 14). Демәли, Јеһованын сүрүсүнүн јахшылығыны дүшүнән узагҝөрән ағсаггаллар сәдагәтлә хидмәт етдикләри узун илләрин тәҹрүбәсини јери дүшдүкҹә ҹаван гардашларла бөлүшмәлидирләр. (Зәбур 71:17, 18 ајәләрини охујун.)

9. Ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һансы һадисәјә ҝөрә гардашлара тәлим вермәк олдугҹа ваҹибдир?

9 Гардашлара тәлим верән ағсаггалларын јығынҹаг үчүн дәјәрли олмасынын даһа бир сәбәби вар: онлар јығынҹағын мүдафиәсини ҝүҹләндирирләр. Неҹә? Онларын тәлим вермәсинин сајәсиндә даһа чох гардаш тәкҹә инди јох, хүсусилә дә, бөјүк мүсибәтдә јығынҹағын мөһкәм вә вәһдәтдә олмасына көмәк едә биләҹәк (Һизг. 38:10—12; Мик. 5:5, 6). Буна ҝөрә дә, әзиз ағсаггаллар, хаһиш едирик, ҝүнү бу ҝүндән гардашлара мүнтәзәм олараг тәлим верин.

10. Гардашлара тәлим вермәјә вахт тапсын дејә ағсаггал нә етмәлидир?

10 Биз баша дүшүрүк ки, јығынҹағын ваҹиб ишләрини ҝөрдүкләри үчүн ағсаггалларын бош вахты галмыр. Амма ағсаггал бу ишләрә сәрф етдији вахтын бир гисмини гардашлара тәлим вермәјә ајырмалыдыр (Ваиз 3:1). Бунунла о, ҝәләҹәјә сәрмајә гојаҹаг.

ЈАХШЫ ЗӘМИН ЈАРАДЫН

11. а) Мүхтәлиф өлкәләрдән олан ағсаггалларын мәсләһәтләриндә мараглы мәгам нәдир? б) Мәсәлләр 15:22 ајәсинә әсасән нәјә ҝөрә ағсаггалларын вердији мәсләһәти нәзәрдән кечирмәк фајдалы олаҹаг?

11 Гардашлара руһани ҹәһәтдән бөјүмәјә көмәк едән бир груп ағсаггала неҹә тәлим вердикләри барәдә бу јахынларда суал верилиб *. Бу ағсаггаллар мүхтәлиф өлкәләрдән олсалар да, мараглыдыр ки, онларын вердији мәсләһәтләр чох охшардыр. Бу, нәдән хәбәр верир? Мүгәддәс Китаба әсасланан тәлим, һәвари Булусун дөврүндә олдуғу кими, «һәр јердә, бүтүн јығынҹагларда» өјрәнәнләр үчүн фајдалыдыр (1 Кор. 4:17). Буна ҝөрә дә бу вә нөвбәти мәгаләдә һәмин ағсаггалларын вердији бәзи мәсләһәтләри нәзәрдән кечирәҹәјик (Мәс. 15:22). Асан олсун дејә, бу мәгаләләрдә тәлим верәнләр «мүәллим», тәлим аланлар исә «шаҝирд» адландырылаҹаг.

12. Мүәллим әввәлҹә нә етмәлидир вә нә үчүн?

12 Тәлим вермәк үчүн мүәллим јахшы зәмин јаратмалыдыр. Бағбан  тохум әкмәздән әввәл торпағы белләдији вә ја шумладығы кими, мүәллим дә шаҝирдә јени шејләр өјрәтмәздән әввәл онун үрәјини һазырламалы, јахуд үрәјиндә һәвәс ојатмалыдыр. Бәс мүәллим тәлим вермәк үчүн јахшы зәмини неҹә јарада биләр? Бу ишдә гәдимдә јашамыш бир пејғәмбәрин нүмунәси көмәк едә биләр. Ҝәлин ҝөрәк о, нә етмишди.

13-15. а) Ишмуил пејғәмбәр һансы тапшырығы алмышды? б) О, бу тапшырығы неҹә иҹра етди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) в) Нә үчүн ағсаггаллар Ишмуилин нүмунәсинә диггәт јетирмәлидир?

13 Тәхминән 3000 ил бундан габаг Јеһова аһыл јашлы Ишмуил пејғәмбәрә демишди: «Сабаһ тәхминән бу вахт сәнин јанына Бинјамин торпағындан бир адам ҝөндәрәҹәјәм. Ону халгым Исраилин башчысы олараг мәсһ ет» (1 Ишм. 9:15, 16). Ишмуил баша дүшүрдү ки, о, артыг халга башчылыг етмәјәҹәк. О, Јеһованын бујруғу илә өз јеринә башгасыны мәсһ етмәли иди. Јәгин пејғәмбәр фикирләширди ки, ону бу ишә неҹә һазырласын. О ҝөтүр-гој едиб бир тәдбир төкдү.

14 Ертәси ҝүн Ишмуил Талуту ҝөрәндә Јеһова она деди: «Дедијим адам будур». Онда Ишмуил планлашдырдығы кими һәрәкәтә кечди. О, Талуту наһара дәвәт етди. Талутла нөкәрини јахшы јердә отуздурду вә әтин ән јахшы тикәсини онун габағына гојуб деди: «Је. Бу пај сәнин үчүн ајрылыб». Сонра Ишмуил јолбоју Талутла сөһбәт едә-едә ону евинә апарды. Дадлы јемәк вә хош ҝәзинти онларын арасында јахшы мүнасибәт јаратды. Ишмуил јаранан хош мүнасибәтдән истифадә едиб Талуту евинин дамына дәвәт етди вә јатана гәдәр ахшамын сәринлијиндә онунла «сөһбәтини давам етдирди». Сәһәри ҝүн Ишмуил Талуту мәсһ едиб өпдү вә она әлавә ҝөстәришләр верди. Бундан сонра Талуту јола салды. Беләҹә, пејғәмбәр Талуту сонракы һадисәләрә һазырлады (1 Ишм. 9:17—27; 10:1).

15 Дүздүр, Ишмуил Талуту халгын башчысы кими мәсһ етмишди. Бу, гардаша ағсаггал вә ја јығынҹаг хидмәтчиси олмасы үчүн тәлим вермәкдән фәргли шејдир. Бунунла белә, буҝүнкү ағсаггаллар Ишмуилдән чох шеј өјрәнә биләрләр. Ҝәлин бунлардан икисини нәзәрдән кечирәк.

ҺӘВӘСЛИ МҮӘЛЛИМ ВӘ ӘСИЛ ДОСТ ОЛУН

16. а) Халг падшаһ истәјәндә Ишмуил һансы һиссләри кечирди? б) Ишмуил Талуту һансы әһвал-руһијјә илә мәсһ етди?

16 Ҹандәрди јох, һәвәслә един. Ишмуил ешидәндә ки, исраиллиләр өзләринә падшаһ истәјир, мәјус олду, она елә ҝәлди ки, халг ону рәдд едир (1 Ишм. 8:4—8). О, һеч ҹүр халгын тәләбини јеринә јетирмәк истәмирди. Буна ҝөрә Јеһова дүз үч дәфә она деди ки, халгын истәјини јеринә јетирсин (1 Ишм. 8:7, 9, 22). Буна рәғмән, Ишмуил онун јерини тутаҹаг адама үрәјиндә нә гәзәбләнди, нә дә кин сахлады. Јеһова Талуту мәсһ етмәји бујуранда пејғәмбәр буну борҹ һиссиндән ирәли ҝәләрәк, ҹандәрди јох, үрәкдән, һәвәслә јеринә јетирди.

17. Ағсаггаллар Ишмуилдән нәдә өрнәк алырлар вә бу, онларда һансы һиссләри доғурур?

17 Ишмуил кими, бу ҝүн дә тәҹрүбәли ағсаггаллар тәлим вердикләри гардашлара хош мүнасибәт бәсләјирләр (1 Бут. 5:2). Бу ҹүр ағсаггаллар гардашлара һәвәслә тәлим верирләр. Јығынҹагдакы бәзи мәсулијјәтләри онлара өтүрмәли  олаҹагларындан горхмурлар. Ҹомәрд мүәллимләр һәвәслә өјрәнән шаҝирдләрә рәгиб кими јох, әмәкдаш кими, јығынҹаг үчүн дәјәрли һәдијјә кими бахырлар (2 Кор. 1:24; Ибр. 13:16). Бу ҹүр хејирхаһ мүәллимләр тәлим вердикләри гардашларын јығынҹаға фајда вердијини ҝөрәндә үрәкләри даға дөнүр! (Һәв. 20:35).

18, 19. Ағсаггал шаҝирдин үрәјини неҹә һазырлаја биләр вә нәјә ҝөрә бу, чох ваҹибдир?

18 Садәҹә мүәллим олма, һәм дә дост ол. Ишмуил пејғәмбәр Талуту ҝөрәндә тәләм-тәләсик јағы башына төкүб ону јола сала биләрди. Дүздүр, Талут падшаһ кими мәсһ олунаҹагды, амма тамамилә һазырлыгсыз олаҹагды. Ишмуил исә вахт ајырыб јаваш-јаваш онун үрәјини һазырлады. Дадлы јемәкдән, хош ҝәзинтидән, узун сөһбәтдән вә истираһәтдән сонра пејғәмбәр һисс еләди ки, артыг Талуту мәсһ етмәјин вәдәси јетишиб.

19 Ејнилә, бу ҝүн дә мүәллимләр тәлим верәндә әввәлҹә вахт ајырыб хош аб-һава јаратмалы, шаҝирдлә достлашмалыдыр. Јашадыглары өлкәдән, јерли шәраитдән вә адәт-әнәнәдән асылы олараг, ағсаггаллар мүхтәлиф үсулларла хош мүнасибәт јарада биләрләр. Анҹаг һарада јашамағындан асылы олмајараг, ишин чох олдуғу һалда белә, шаҝирдә вахт ајырырсанса, санки, она дејирсән: «Сән мәним үчүн дәјәрлисән». (Ромалылара 12:10 ајәсини охујун.) Һәвәслә өјрәнән һәр бир шаҝирд әмәлдә ҝөстәрилән бу мәһәббәти дәрһал дујаҹаг вә чох гијмәтләндирәҹәк.

20, 21. а) Јахшы мүәллим неҹә олмалыдыр? б) Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

20 Ағсаггаллар, јадда сахлајын ки, јахшы мүәллим тәкҹә өјрәтмәји севмир, һәмчинин өјрәтдији адамы да севир. (Јәһја 5:20 ајәси илә мүгајисә един.) Шаҝирд мүәллимдәки бу ваҹиб ҹәһәти дәрһал дујур вә бу, онун тәлимә мүнасибәтинә бөјүк тәсир ҝөстәрир. Она ҝөрә дә, әзиз ағсаггаллар, тәлим верәркән садәҹә мүәллим олмајын, дост олун (Мәс. 17:17; Јәһ. 15:15).

21 Шаҝирдин үрәјини һазырладыгдан сонра ағсаггал она лазыми шејләри өјрәтмәлидир. Бәс о, һансы үсуллардан истифадә едә биләр? Буну нөвбәти мәгаләдә арашдыраҹағыг.

^ абз. 3 Бу вә нөвбәти мәгалә, хүсусилә, ағсаггаллара үнванланса да, бурада јазыланлардан јығынҹағын һәр бир үзвү нәтиҹә чыхармалыдыр. Бу мәгаләләрдән бүтүн вәфтиз олунмуш гардашлар ҝөрәҹәкләр ки, јығынҹағын ишинә јарарлы олмаг үчүн тәлим алмалыдырлар. Онларын тәлим алмалары исә бүтүн јығынҹаға фајда ҝәтирәҹәк.

^ абз. 11 Бу ағсаггаллар Австралија, Бангладеш, Белчика, Бирләшмиш Штатлар, Бразилија, Ҹәнуби Африка, Франса, Франса Гвианасы, Кореја, Мексика, Намибија, Ниҝерија, Рејунјон, Русија вә Јапонијадандыр.