ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Апрел 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил ијунун 1-дән ијунун 28-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Ағсаггаллар, гардашлара тәлим верирсиниз??

Гардашлара уғурла тәлим верән ағсаггалларын једди мәсләһәти.

Ағсаггаллар гардашлара неҹә тәлим верирләр?

Ағсаггаллар Исанын тәлим вермәк үсулундан јарарлана биләрләр. Шаҝирдләр исә Әлјәсәнин нүмунәсини изләјә биләрләр.

LIFE STORY

«Һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда» Јеһова бизә јар олду

Малавидә иманына ҝөрә шиддәтли тәгибләрлә үзләшән Трофим Нсомбанын биографијасы садиг галмаг гәтијјәтинизи даһа да мөһкәмләндирәҹәк.

Јеһова илә мүнасибәтини мөһкәмләндир

Үнсијјәт етмәк мүнасибәтләри мөһкәмләндирир. Бәс сән буну Аллаһла мүнасибәтләринә неҹә шамил едә биләрсән?

Јеһоваја һәмишә ҝүвән!

Аллаһла мүнасибәт гурмаг кими чәтин бир ишин өһдәсиндән мүвәффәгијјәтлә ҝәлә биләрсән.

Јығынҹагдан кәнар едилмә мәһәббәтин тәзаһүрүдүр

Үрәк ағрысы ҝәтирән бир шеј неҹә ола биләр ки, һамыја хејир версин?

Ағаҹ кәсилсә, јенә ҹүҹәрәр?

Ҹаваб сизә ҝәләҹәјә үмидлә бахмаға көмәк едәҹәк.