Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Талант мәсәлиндән нә өјрәнирик?

Талант мәсәлиндән нә өјрәнирик?

«О,.. биринә беш, о бирисинә ики, диҝәринә исә бир талант [верди]» (МӘТ. 25:15).

1, 2. Иса талант мәсәлини нәјә ҝөрә чәкмишди?

ИСА Мәсиһ талант мәсәлини чәкмәклә мәсһ олунмуш давамчыларынын үзәринә дүшән мәсулијјәти ајдын шәкилдә ҝөстәрди. Бу мәсәлин мәнасыны баша дүшмәјимиз чох ваҹибдир, чүнки ҝөјдә вә ја јердә јашајаҹағындан асылы олмајараг, бүтүн һәгиги мәсиһиләр бундан ибрәт ҝөтүрә биләрләр.

2 Шаҝирдләри Исадан онун «һүзуруна вә... дөврүн јекунуна әламәт»ин нә олаҹағыны сорушанда о вердији ҹавабда талант мәсәлини дә чәкмишди (Мәт. 24:3). Демәли, бу мәсәл бизим дөврүмүздә јеринә јетир вә Исанын һүзурунун вә Падшаһ кими идарә етмәсинин әламәтинин бир һиссәсидир.

3. Мәтта 24 вә 25-ҹи фәсилләрдәки мәсәлләрдән нә өјрәнирик?

3 Талант мәсәли Мәтта 24:45—25:46 ајәләриндә чәкилән вә бир-бири илә әлагәли олан дөрд мәсәлдән биридир. Садиг вә ағыллы нөкәр, он гыз, гојунлар вә кечиләр барәдә олан үч мәсәли дә Иса һүзурунун әламәти илә бағлы суала ҹаваб верәркән чәкмишди. Мәсәлләрин дөрдүндә дә Иса ахырзаманда һәгиги давамчыларыны башгаларындан фәргләндирәҹәк ҹәһәтләри вурғуламышды. Нөкәр, гызлар вә талант мәсәли онун  мәсһ олунмуш давамчыларына үнванланыб. Садиг нөкәр мәсәлиндә Иса вурғулајыр ки, ахырзаманда евдәки гуллугчулара јемәк вермәк тапшырығы алан мәсһ олунмушлардан ибарәт кичик груп садиг вә ағыллы олмалыдыр. Он гыз мәсәлиндә Иса ҝөстәрир ки, бүтүн мәсһ олунмуш давамчылары һазырлыглы вә сајыг олмалыдыр, чүнки онлар Исанын ҝәләҹәји ҝүнү вә сааты билмәсәләр дә, онун ҝәлмәк үзрә олдуғуну билирләр. Талант мәсәлиндә исә Иса мәсһ олунмушларын мәсиһи мәсулијјәтләрини ҹидд-ҹәһдлә иҹра етмәли олдугларыны вурғулајыр. Иса гојунлар вә кечиләр барәдә олан сонунҹу мәсәлини јердә әбәди јашамаг үмиди оланлара шамил едир вә дејир ки, онлар садиг олмалы, һәмчинин онун јер үзүндәки мәсһ олунмуш гардашларына дајаг олмалыдырлар *. Ҝәлин инди диггәтимизи талант мәсәлинә јөнәлдәк.

АҒА ВАР-ДӨВЛӘТИНИ НӨКӘРЛӘРИНӘ ӘМАНӘТ ЕДИР

4, 5. Мәсәлдәки аға кими тәмсил едир вә талантын дәјәри нә гәдәрдир?

4 Мәтта 25:14—30 ајәләрини охујун. Узун мүддәтдир нәшрләримиздә изаһ олунур ки, мәсәлдәки аға Иса Мәсиһи, онун башга өлкәјә ҝетмәси исә Исанын ерамызын 33-ҹү илиндә ҝөјә галхмасыны тәмсил едир. Иса даһа өнҹә чәкдији бир мәсәлдә башга өлкәјә ҝетмәсинин сәбәбини ачыгламышды. О демишди ки, падшаһлыг һакимијјәтини алмаға ҝедир (Лука 19:12). Иса ҝөјә ҝедән кими Падшаһлыг һакимијјәтинә там јијәләнмәди *. О, Аллаһын сағында әјләшиб дүшмәнләринин кәтил кими ајагларынын алтына гојулмасыны ҝөзләди (Ибр. 10:12, 13).

5 Мәсәлдән ҝөрүнүр ки, ағанын сәккиз таланты вар. Бу, о дөвр үчүн олдугҹа бөјүк мәбләғ иди *. Башга өлкәјә ҝетмәздән әввәл аға талантлары нөкәрләрин арасында бөлүшдүрүр. О ҝөзләјир ки, башга өлкәдә олдуғу мүддәтдә нөкәрләри пулу дөвријјәјә бурахаҹаг. Бу аға кими, Иса да ҝөјә ҝетмәздән габаг чох дәјәрли бир шејә саһиб иди. Сөһбәт онун јер үзүндә јашајаркән һәјатыны һәср етдији ишдән ҝедир.

6, 7. Талантлар нәји тәмсил едир?

6 Иса тәблиғ вә тәлим ишинә бөјүк өнәм верирди. (Лука 4:43 ајәсини охујун.) О, тәблиғ едиб бол мәһсул ҝәтирәҹәк бир тарла беҹәрмишди. О, шаҝирдләринә демишди: «Башынызы галдырын вә тарлалара бахын, мәһсул јетишиб, бичинә һазырдыр» (Јәһ. 4:35—38). Иса буну дејәндә ҝәләҹәкдә онун шаҝирди олаҹаг инсанлары тапмағы нәзәрдә тутурду. Јахшы әкинчи кими, Иса бичинә һазыр тарланы бахымсыз гојмајаҹагды. Она ҝөрә дә ҝөјә галхмаздан әввәл шаҝирдләринә мәсулијјәтли бир тапшырыг верди: «Ҝедин... шаҝирд һазырлајын» (Мәт. 28:18—20). Беләликлә, Иса онлара гијмәтли бир хәзинәни, мәсиһи хидмәтини етибар етди (2 Кор. 4:7).

7 Бундан һансы нәтиҹәјә ҝәлирик? Давамчыларына шаҝирд һазырламағы тапшырмагла Иса онлара, санки, өз әмлакыны  — талантларыны етибар етди (Мәт. 25:14). Садә диллә десәк, талантлар тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг мәсулијјәтини тәмсил едир.

8. Аға нөкәрләрин һамысына ејни сајда талант вермәсә дә, онлардан нә ҝөзләјирди?

8 Талант мәсәлиндә аға бир нөкәринә беш талант, о бири нөкәринә ики талант, диҝәринә исә ҹәми бир талант верди (Мәт. 25:15). О, нөкәрләрин һамысына ејни сајда талант вермәсә дә, ҝөзләјирди ки, һамысы чалышган олуб талантлардан ҝәлир әлдә етсинләр. Бу, о демәкдир ки, Иса шаҝирдләринин хидмәтдә әлләриндән ҝәләни етмәләрини ҝөзләјир (Мәт. 22:37; Кол. 3:23). Ерамызын биринҹи әсриндә, 33-ҹү илин Әллинҹи ҝүн бајрамындан етибарән, Мәсиһин давамчылары талантлары дөвријјәјә бурахмаға башладылар. Онларын ҹидд-ҹәһдлә тәблиғ етмәсинә вә шаҝирд һазырламасына «Һәвариләрин ишләри» китабы јазылы сүбутдур * (Һәв. 6:7; 12:24; 19:20).

АХЫРЗАМАНДА ТАЛАНТЛАР ДӨВРИЈЈӘЈӘ БУРАХЫЛЫР

9. а) Илк ики нөкәр талантларла нә етди вә бу, нәји ҝөстәрир? б) «Башга гојунларын» ролу нәдән ибарәтдир?

9 Ахырзаманда, хүсусилә 1919-ҹу  илдән башлајараг, Мәсиһин јер үзүндә садиг мәсһ олунмуш нөкәрләри онун талантларыны дөвријјәјә бурахырлар. Илк ики нөкәр кими, мәсһ олунмуш баҹы-гардашлар хидмәтдә әлләриндән ҝәләни едирләр. Кимин беш, кимин ики талант алмасы барәдә фәрзијјәләр ирәли сүрмәјә ҝәрәк јохдур. Мәсәлдә һәр ики нөкәр ағасынын она әманәт етдијини икигат артырды. Демәли, һәр икиси ејни дәрәҹәдә чалышганлыг ҝөстәрди. Бәс јердә әбәди јашамаға үмид едәнләр бу ишдә һансы ролу ојнајырлар? Чох ваҹиб бир ролу! Исанын гојунлар вә кечиләр мәсәлиндән өјрәнирик ки, јер үзүндә әбәди јашамаға үмид едәнләр Исанын мәсһ олунмуш гардашларына тәблиғ вә тәлим ишиндә көмәк етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлүбләр. Олдугҹа чәтин дөвр олан ахырзаманда һәр ики груп бир сүрү кими чијин-чијинә чалышараг шаҝирд һазырламаг ишини ҹидд-ҹәһдлә иҹра едир (Јәһ. 10:16).

10. Исанын һүзурунун әламәтинин мүһүм ҹәһәтләриндән бири нәдир?

10 Аға һаглы олараг нөкәрләриндән јахшы нәтиҹә ҝөзләјир. Артыг гејд етдијимиз кими биринҹи әсрдәки шаҝирдләри онун әмлакыны артырмышдылар. Бәс талант мәсәлинин аид олдуғу бу ахырзаман барәдә нә демәк олар? Исанын садиг, чалышган хидмәтчиләри тарихдә ҝөрүлмәмиш мигјасда тәблиғ едир вә шаҝирд һазырлајырлар. Онларын бирликдә чәкдији зәһмәтин сајәсиндә һәр ил Падшаһлығын мүждәчиләри сырасына јүз минләрлә јени шаҝирд гошулур. Беләҹә, тәблиғ вә тәлим иши Исанын Падшаһ кими һүзуруна әламәтин мүһүм ҹәһәтләриндән биринә чеврилир. Сөзсүз ки, Аға өз нөкәрләриндән чох разыдыр!

Мәсиһ хидмәтчиләринә тәблиғ етмәк кими дәјәрли иш етибар едиб (10-ҹу абзаса бахын)

АҒА ҺЕСАБАТ ТӘЛӘБ ЕТМӘЈӘ НӘ ВАХТ ҜӘЛӘҸӘК?

11. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Иса бөјүк мүсибәт заманы һесабат тәләб едәҹәк?

11 Иса бөјүк мүсибәтин сонуна јахын нөкәрләриндән һесабат тәләб етмәјә ҝәләҹәк. Нәјә ҝөрә биз белә нәтиҹәјә ҝәлирик? Мәтта 24 вә 25-ҹи фәсилләрдәки пејғәмбәрликдә Иса ҝәлишиндән дөнә-дөнә данышыб. Бөјүк мүсибәт заманы олаҹаг һөкмдән данышаркән о, демишди ки, инсанлар «инсан Оғлунун...  булудларын үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәк». О: «Ағанызын һансы ҝүн ҝәләҹәјини билмирсиниз» вә «инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк», — дејәрәк ахырзаманда јашајан давамчыларыны сајыг галмаға тәшвиг етмишди (Мәт. 24:30, 42, 44). Одур ки, Иса: «Аға ҝери гајытды вә нөкәрләрдән һесабат тәләб етди», — дејәндә бу шәр дүнјанын сонунда һөкм етмәк үчүн ҝәләҹәји вахты нәзәрдә тутурду * (Мәт. 25:19).

12, 13. а) Аға илк ики нөкәринә нә дејир вә нәјә ҝөрә? б) Мәсһ олунмушлар сонунҹу дәфә нә вахт мөһүрләнирләр? («Өләндә һесабат верирләр» адлы чәрчивәјә бахын.) в) Гојун һөкмү чыхарыланларын һансы мүкафаты олаҹаг?

12 Мәсәлдә аға гајыдыб ҝәләндә ҝөрүр ки, беш талант вә ики талант вердији нөкәрләр сәдагәтлә чалышыб онун талантларыны икигат артырыблар. Аға һәр ики нөкәрә ејни сөзү дејир: «Афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим! Сән хырда ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин, буна ҝөрә сәнә чох шеј һәвалә едәҹәјәм» (Мәт. 25:21, 23). Бәс Аға, јәни Иса ҝәләҹәкдә һөкм етмәк үчүн ҹалал ичиндә ҝәләндә биз һансы мүкафаты алаҹағыг?

13 Илк ики нөкәрин тәмсил етдији чалышган мәсһ олунмуш шаҝирдләр бөјүк мүсибәт башлајанадәк артыг сонунҹу дәфә мөһүрләнәҹәкләр (Вәһј 7:1—3). Армаҝеддондан габаг Иса вәд етдији сәмави мүкафаты онлара верәҹәк. Бәс јердә әбәди јашамаға үмид едән, ејни заманда тәблиғ ишиндә Мәсиһин гардашларына көмәк едән мәсиһиләр һагда нә демәк олар? Онлара гојун вә кечи мәсәлинә әсасән, гојун һөкмү чыхарылаҹаг вә Падшаһлығын һакимијјәти алтында јер үзүндә јашамаг мүкафаты вериләҹәк (Мәт. 25:34).

ЈАРАМАЗ ВӘ ТӘНБӘЛ НӨКӘР

14, 15. Иса чохлу мәсһ олунмуш гардашларынын јарамаз вә тәнбәл олаҹағынымы демәк истәјирди? Изаһ един.

14 Мәсәлдә ахырынҹы нөкәр таланты дөвријјәјә бурахмаг, һеч олмаса, банкирләрә вермәк әвәзинә, ону торпаға басдырды. Бу нөкәр биләрәкдән ағасынын зијанына иш ҝөрдү. Аға һаглы олараг ону «јарамаз, тәнбәл нөкәр» адландырды. Таланты онун әлиндән алыб он таланты олана верди. Јарамаз нөкәри «бајыра, зүлмәтә» атдылар. «О, орада һөнкүр-һөнкүр ағлајыб дишләрини гыҹајаҹаг»ды (Мәт. 25:24—30; Лука 19:22, 23).

15 Иса үч нөкәрдән биринин таланты ҝизләтдијини демәклә мәсһ олунмуш давамчыларынын үчдә биринин јарамаз вә тәнбәл олаҹағына ишарә едирди? Ҝәлин  контекстә нәзәр салаг. Садиг вә ағыллы нөкәр мәсәлиндә Иса о бири нөкәрләри дөјән јарамаз нөкәрдән данышмышды. Иса бурада јарамаз нөкәр синфинин пејда олаҹағыны пејғәмбәрлик етмирди. Әксинә, о, садиг нөкәрә хәбәрдарлыг едирди ки, өзүнү јарамаз нөкәр кими апармасын. Елә он гыз мәсәлиндә дә Иса мәсһ олунмуш давамчыларынын јарысынын ағылсыз гызлара бәнзәјәҹәјинә ејһам вурмурду. Әслиндә о, руһани гардашларыны хәбәрдар едирди ки, сајыглыгларыны итирсәләр вә һазырлыглы олмасалар, онларла нә баш верәҹәк *. Бу контекстдән баханда белә чыхыр ки, Иса талант мәсәлиндә ахырзаманда чохлу мәсһ олунмуш гардашынын јарамаз вә тәнбәл олаҹағыны демирди. О, мәсһ олунмуш давамчыларына хәбәрдарлыг едирди ки, чалышган олсунлар, јәни алдыглары таланты дөвријјәјә бурахсынлар вә өзләрини јарамаз нөкәр кими апармасынлар (Мәт. 25:16).

16. а) Талант мәсәлиндән нә өјрәнирик? б) Бу мәгалә бизә талант мәсәлинин мәғзини даһа дәгиг баша дүшмәјә неҹә көмәк етди? («Талант мәсәлинин изаһы» адлы чәрчивәјә бахын.)

16 Талант мәсәлиндән нә өјрәнирик? Биринҹиси, Аға, јәни Иса мәсһ олунмуш нөкәрләринә гијмәтли бир шеји — тәблиғ вә шаҝирд һазырламаг ишини етибар едиб. Икинҹиси, Мәсиһ бизим һамымыздан тәблиғ ишини ҹидд-ҹәһдлә иҹра етмәји ҝөзләјир. Әҝәр биз белә едириксә, әмин ола биләрик ки, Аға бизим иманымызы, сајыглығымызы вә сәдагәтимизи мүтләг мүкафатландыраҹаг (Мәт. 25:21, 23, 34).

^ абз. 3 Садиг вә ағыллы нөкәрин ким олдуғу«Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2013-ҹү ил 15 ијул сајынын 21 вә 22-ҹи сәһифәләриндәки 8—10 абзасларда мүзакирә олунур. Гызларын ким олдуғу бу журналын өтән мәгаләсиндә изаһ едилир. Гојунлар вә кечиләр мәсәли исә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1995-ҹи ил 15 октјабр сајынын 23—28 сәһифәләриндә (рус.) вә бу журналын нөвбәти мәгаләсиндә арашдырылыр.

^ абз. 5 Исанын дөврүндә бир талант 6000 динара бәрабәр иди. Ҝүндә бир динар газанан фәһлә бир таланта саһиб олмаг үчүн тәхминән 20 ил ишләмәли иди.

^ абз. 8 Һәвариләрин өлүмүндән сонра Шејтан мәсиһиләр арасына дөнүклүк тохуму сәпди вә бу дөнүклүк әсрләрлә давам етди. Бу вахт әрзиндә шаҝирд һазырламаг ишиндә дурғунлуг јаранды. Лакин бичин вахты, јәни ахырзаманда һәр шеј дәјишди (Мәт. 13:24—30, 36—43). «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2013-ҹү ил 15 ијул сајынын 9—12 сәһифәләринә бахын.

^ абз. 15 Бу сајын «Ојаг галаҹагсыныз?» адлы мәгаләсинин 13-ҹү абзасына бахын.