«Буну бу гардашларымдан ән кичији үчүн етдијинизә ҝөрә, елә һесаб едирәм ки, мәним үчүн етмисиниз» (МӘТ. 25:40).

1, 2. а) Иса јахын достларына һансы мәсәлләри чәкмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Гојун вә кечи мәсәли һагда биз нәји билмәлијик?

ИСА Мәсиһ јахын достлары Бутрус, Андреас, Јагуб вә Јәһја илә сөһбәт едир. Иса артыг онлара садиг вә ағыллы нөкәр, он гыз вә талант мәсәлләрини данышыб. Анҹаг сөһбәтинин сонунда бир мәсәл дә чәкир. О, «инсан Оғлу»нун бүтүн халглары мүһакимә едәҹәји вахты тәсвир едир. Бу мәсәл дә шаҝирдләри үчүн олдугҹа мараглыдыр. Белә ки, Иса гојун вә кечи кими тәсвир олунан ики групдан бәһс едир. Һәмчинин Падшаһын гардашлары адландырдығы үчүнҹү ваҹиб групдан да сөз ачыр. (Мәтта 25:31—46 ајәләрини охујун.)

2 Бу мәсәл узун илләрдир Јеһованын халгы үчүн мараглыдыр. Чүнки мәсәлдә сөһбәт инсанларын талејиндән ҝедир. Иса нәјә ҝөрә бәзиләринин әбәди һәјат алаҹағыны, диҝәрләринин исә һәмишәлик мәһв олаҹағыны ачыгламышды. Һәјатымыз бу мәсәлин мәғзини баша дүшмәјимиздән вә буна ујғун давранмағымыздан асылыдыр. Мәсәлә бу дәрәҹәдә ҹидди олдуғундан нөвбәти суалларын ҹавабы бизим үчүн мараглыдыр: Јеһова Өз  хидмәтчиләринә бу мәсәли тәдриҹән неҹә ачыглајыб? Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, бу мәсәл тәблиғ ишинин ваҹиблијини вурғулајыр? Тәблиғ етмәк тапшырығы кимләрә верилиб? Һәмчинин нәјә ҝөрә Падшаһа вә онун «гардашларым» адландырдығы кәсләрә көмәк етмәјин инди әсил вахтыдыр?

МӘСӘЛИН МӘҒЗИ ТӘДРИҸӘН АЧЫГЛАНЫР

3, 4. а) Гојун вә кечи мәсәлиндә һансы әсас мәгамлары билмәлијик? б) «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1881-ҹи ил сајында бу мәсәл неҹә изаһ олунурду?

3 Гојун вә кечи мәсәлини дүзҝүн баша дүшмәк үчүн үч ваҹиб мәгамы дәрк етмәлијик: сөһбәт кимләрдән ҝедир, һөкм вахты нә вахтдыр вә нәјин әсасында кимләрәсә гојун, кимләрәсә кечи һөкмү чыхарылаҹаг.

4 «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1881-ҹи ил сајында дејилирди ки, һәм Падшаһ, һәм дә «инсан Оғлу» адланан шәхс Иса Мәсиһдир. О дөврдә јашамыш Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»ндакы «гардашларым» сөзүнү Мәсиһлә бирликдә һакимијјәт сүрәҹәк кәсләрә, һәмчинин јер үзүндә камиллијә говушан бүтүн инсанлара аид едирдиләр. Онлар дүшүнүрдүләр ки, гојунларын кечиләрдән ајрылмасы Мәсиһин Миниллик Һөкмранлығы заманы һәјата кечириләҹәк. Һәмчинин онлар инанырдылар ки, инсанлара гојун һөкмү Аллаһын мәһәббәт гануну әсасында јашадыглары үчүн чыхарылаҹаг.

5. 1920-ҹи илләрдә мәсәлин изаһына неҹә ајдынлыг ҝәтирилди?

5 1920-ҹи илләрин әввәлләриндә Јеһова Өз халгына бу мәсәли даһа јахшы баша дүшмәјә көмәк етди. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1923-ҹү ил 15 октјабр сајында «инсан Оғлу»нун Иса олдуғу тәсдигләнди. Лакин орада Мүгәддәс Јазылара әсасланан санбаллы дәлилләр ҝәтирилди ки, Мәсиһин гардашлары онунла бирликдә ҝөјдә идарә едәҹәк кәсләрдир, гојунлар исә Мәсиһин Падшаһлығынын һакимијјәти алтында јер үзүндә әбәди јашамаға үмид едән инсанлардыр. Гојунларын кечиләрдән ајрылмасы вахтына ҝәлдикдә исә мәгаләдә дејилирди ки, Мәсиһин гардашлары Миниллик Һөкмранлыг заманы онунла бирликдә ҝөјдә идарә едәҹәкләр, буна ҝөрә дә јер үзүндә јашајан кәсләрин онлара көмәк етмәләри, јахуд да етмәмәләри гејри-мүмкүн олаҹаг. Одур ки, гојунларын кечиләрдән ајрылмасы Миниллик Һөкмранлыг башламаздан әввәл баш тутмалыдыр. Мәгаләдә һәмчинин дејилирди ки, Исаны Аға кими гәбул етдикләри вә ҝөзәл һәјатла бағлы үмидләрини Падшаһлыға бағладыглары үчүн инсанлара гојун һөкмү чыхарылаҹаг.

6. 1990-ҹы илләрин орталарында нәјә ајдынлыг ҝәтирилди?

6 Бу јени изаһын нәтиҹәсиндә Јеһованын халгы елә дүшүнүрдү ки, инсанлара бу дөврүн јекунунда, Падшаһлыг хәбәринә ҝөстәрдикләри мүнасибәтә әсасән гојун вә ја кечи һөкмү чыхарылыр. Лакин 1990-ҹы илләрин орталарында бу мәгама ајдынлыг ҝәтирилди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1995-ҹи ил 15 октјабр сајынын ики мәгаләсиндә Исанын Мәтта 24:29—31 вә Мәтта 25:31, 32 ајәләриндә јазылмыш сөзләриндәки охшарлыглар ҝөстәрилмишди *. (Ајәләри охујун.) Биринҹи мәгаләдә дејилирди: «Гојун вә кечи һөкмү ҝәләҹәкдә чыхарылаҹаг». Бәс һансы ҝәләҹәкдә? «Бу, Мәтта 24:29, 30 ајәләриндә гејд олунан “мүсибәт” башлајандан вә инсан Оғлу  “ҹалал ичиндә” ҝәләндән сонра баш верәҹәк... О заман, бу шәр дүнјанын сонуна јахын Иса Мәсиһ мәһкәмә гуруб һөкм чыхараҹаг вә һөкмү иҹра едәҹәк».

7. Биз инди гојун вә кечи мәсәлини неҹә баша дүшүрүк?

7 Бу ҝүн гојун вә кечи мәсәлини биз ајдын баша дүшүрүк. Һаггында бәһс олунан кәсләрә ҝәлинҹә, Падшаһ вә ја «инсан Оғлу» Иса Мәсиһдир, Падшаһын гардашлары онунла бирҝә ҝөјдә идарә едәҹәк мәсһ олунмуш киши вә гадынлардыр (Ром. 8:16, 17). Гојунлар вә кечиләр бүтүн халглардан олан адамлары тәмсил едир. Онлар мүгәддәс руһла мәсһ олунмајыблар. Һөкмүн вахтына ҝәлдикдә исә, бу, чох тезликлә баш верәҹәк бөјүк мүсибәтин сонуна јахын олаҹаг. Бәс инсанлара нәјин әсасында гојун вә ја кечи һөкмү чыхарылаҹаг? Бу, онларын Мәсиһин јер үзүндәки мәсһ олунмуш гардашларына неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәләриндән асылы олаҹаг. Биз Јеһоваја миннәтдарыг ки, бу дүнјанын сонуна чох аз галан бир вахтда О, бу мәсәлә, еләҹә дә Мәтта 24, 25-ҹи фәсилләрдәки диҝәр мәсәлләрә тәдриҹән ајдынлыг ҝәтирир.

МӘСӘЛДӘ ТӘБЛИҒ ИШИ НЕҸӘ ВУРҒУЛАНЫР?

8, 9. Нәјә ҝөрә гојунлар салеһ адланырлар?

8 Дүздүр, гојун вә кечи мәсәлиндә Иса тәблиғ ишиндән бирбаша данышмыр. Бәс онда нәјә әсасән демәк олар ки, мәсәлдә тәблиғ ишинин ваҹиблији вурғуланыр?

9 Әввәла, унутмајаг ки, Иса мәсәлләрлә өјрәдирди. Ајдындыр ки, о, һәрфи мәнада гојунлары кечиләрдән ајырмагдан данышмырды. Буна бәнзәр тәрздә, Иса ону нәзәрдә тутмурду ки, һаггында гојун һөкмү чыхарылан һәр кәс шәхсән онун гардашларыны једиздирмәли, ичиздирмәли, онлара гуллуг етмәли вә ја дустаг оланларына баш чәкмәлидир. О, мәҹази мәнада гојун оланларын онун гардашларына мүнасибәтиндән данышырды. Иса гојунлары она ҝөрә салеһ адландырырды ки, онлар Мәсиһин јер үзүндә мәсһ олунмуш гардашларынын олдуғуну гәбул едир вә чәтин дөвр олан ахырзаманда онлара сәдагәтлә көмәк едирләр (Мәт. 10:40—42; 25:40, 46; 2 Тим. 3:1—5).

10. Гојунлар Мәсиһин гардашларына неҹә јахшылыг едә биләрләр?

10 Икинҹиси, Исанын сөзләринин контекстинә нәзәр салын. О, һүзурунун вә бу дөврүн јекунунун әламәти барәдә данышырды (Мәт. 24:3). Сөһбәтинин әввәлиндә Иса билдирди ки, әламәтин мүһүм ҹәһәтләриндән бири Падшаһлыг һагда мүждәнин «бүтүн јер үзүндә тәблиғ» едилмәси олаҹаг (Мәт. 24:14). Һәмчинин гојун вә кечи мәсәлиндән өнҹә талант мәсәлини чәкди. Өтән мәгаләдән өјрәндијимиз кими, Иса бу мәсәллә ҝөстәрди ки, онун мәсһ олунмуш шаҝирдләри, јәни гардашлары тәблиғ ишинә ҹан гојмалыдыр. Лакин Исанын һүзуру заманы јер үзүндә галан аз сајда мәсһ олунмушун гаршысында чох бөјүк бир иш вар: сон ҝәлмәздән әввәл «халгларын һамысына» тәблиғ етмәк. Гојун вә кечи мәсәли ҝөстәрир ки, мәсһ олунмушлара көмәк едиләҹәк. Буна ҝөрә дә гојун һөкмү чыхарылаҹаг кәсләрин Мәсиһин гардашларына ән бөјүк јахшылығы онларын тәблиғ ишинә көмәк етмәкдир. Бәс мәсһ олунмушлара неҹә көмәк етмәк олар? Бу, өзүнә јалныз мадди вә емосионал көмәји дахил едир, јохса буна башга шејләр дә дахилдир?

 КИМЛӘР ТӘБЛИҒ ЕТМӘЛИДИР?

11. Һансы суал доғур вә нә үчүн?

11 Билдијимиз кими, бу ҝүн Исанын сәккиз милјон шаҝирдинин бөјүк гисми мәсһ олунмуш дејил. Иса талантлары онлара јох, мәсһ олунмуш нөкәрләринә вериб (Мәт. 25:14—18). Онда суал доғур: «Тәблиғ етмәк тапшырығы мүгәддәс руһла мәсһ олунмајанлара да аиддир?» Ҹаваб «бәли»дир. Нөвбәти абзасларда буна бир нечә тутарлы сәбәб ҝәтирилир.

12. Исанын Мәтта 28:19, 20 ајәләриндәки сөзләриндән һансы гәнаәтә ҝәлирик?

12 Иса шаҝирдләринин һамысына тәблиғ етмәји тапшырмышды. Дирилдикдән сонра Иса давамчыларына шаҝирд һазырламағы вә әмр етдији «һәр шејә» риајәт етмәји онлара өјрәтмәји тапшырмышды. Онун әмр етдији һәр шејә тәблиғ етмәк тапшырығы да дахил иди. (Мәтта 28:19, 20 ајәләрини охујун.) Елә буна ҝөрә дә ҝөјдә идарә етмәјә вә ја јердә јашамаға үмид етмәсиндән асылы олмајараг, Мәсиһин бүтүн шаҝирдләри тәблиғ етмәлидирләр (Һәв. 10:42).

13. Јәһјанын ҝөрдүјү ҝөрүнтүдән нә ајдын олур вә нә үчүн?

13 «Вәһј» китабы ҝөстәрир ки, һәм мәсһ олунмушлар, һәм дә диҝәр мәсиһиләр тәблиғ ишиндә иштирак етмәлидир. Иса ҝөрүнтүдә һәвари Јәһјаја ҝөстәрмишди ки, «ҝәлин», јәни Мәсиһлә бирликдә ҝөјдә идарә едәҹәк 144 000 мәсһ олунмуш инсанлары «һәјат сујуну һавајы» ҝөтүрмәјә дәвәт едир (Вәһј 14:1, 3; 22:17). Бу мәҹази су Мәсиһин фидјә гурбанлығы әсасында бәшәријјәти ҝүнаһ вә өлүмдән азад етмәк үчүн Јеһованын ҝөрдүјү тәдбирләри тәмсил едир (Мәт. 20:28; Јәһ. 3:16; 1 Јәһ. 4:9, 10). Фидјә бизим тәблиғ етдијимиз хәбәрин өзәјидир вә мәсһ олунмушлар инсанлара фидјә вә онун ҝәтирдији фајдалар барәдә өјрәтмәк ишиндә өндә ҝедирләр (1 Кор. 1:23). Анҹаг Јәһја һәмин ҝөрүнтүдә «ҝәлин» синфинә аид олмајанлары да ҝөрүр. Онлара да әмр едилир ки, «Ҝәл!» десинләр. Онлар табе олуб башгаларыны да  һәјат сујуну ҝөтүрмәјә дәвәт едирләр. Икинҹи група аид олан бу инсанлар јердә әбәди јашамаға үмид едәнләрдир. Беләликлә, бу ҝөрүнтү ајдын шәкилдә ҝөстәрир ки, «ҝәл» дәвәтини гәбул едән һәр кәс башгаларына тәблиғ етмәк мәсулијјәти дашыјыр.

14. Мәсиһин ганунуна табе олмаг өзүнә нәји дахил едир?

14 Мәсиһин ганунуна табе олан һәр кәс тәблиғ етмәлидир (Гал. 6:2). Јеһова Она ибадәт едән һәр кәсә ејни гануну верир. Мисал үчүн, О, исраиллиләрә демишди: «Јерли үчүн дә, аранызда јашајан јаделли үчүн дә ганун бир олаҹаг» (Чых. 12:49; Лав. 24:22). Дүздүр, мәсиһиләр Мусанын гануну алтында дејилләр. Амма истәр мәсһ олунмуш олаг, истәр јох, һамымыз Мәсиһин ганунуна табејик. Бу ганун өзүнә Исанын бүтүн тәлимләрини дахил едир. Исанын тәлимләри ичиндә ән алиси севмәк әмридир (Јәһ. 13:35; Јаг. 2:8). Аллаһы, Мәсиһи вә инсанлары севдијимизи ҝөстәрмәјин ән бариз үсулларындан бири исә Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ етмәкдир (Јәһ. 15:10; Һәв. 1:8).

15. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Исанын тәблиғ етмәк әмри онун бүтүн давамчыларына аиддир?

15 Исанын аз сајда инсана дедији сөзләри чохлу адама да аид етмәк олар. Мисал үчүн, Иса Падшаһлыг әһдини ҹәми 11 һәварисилә бағласа да, бу әһд әслиндә 144 000 нәфәрин һамысына аиддир (Лука 22:29, 30; Вәһј 5:10; 7:4—8). Ејнилә, Иса аз сајда давамчысына, јәни дириләндән сонра ҝөрүндүјү шаҝирдләринә тәблиғ етмәји тапшырмышды (Һәв. 10:40—42; 1 Кор. 15:6). Амма биринҹи әсрдәки бүтүн садиг шаҝирдләр дәрк едирдиләр ки, Исадан шәхсән ешитмәсәләр дә, бу әмр онлара да аиддир (Һәв. 8:4; 1 Бут. 1:8). Бу ҝүн дә Иса Падшаһлығын сәккиз милјон фәал тәблиғчисиндән һеч кимә шәхсән һеч бир тапшырыг вермәјиб. Лакин һәр кәс баша дүшүр ки, Мәсиһә иман етмәли, иманыны исә шаһидлик етмәклә изһар етмәлидир (Јаг. 2:18).

САДИГ ОЛМАҒЫН ИНДИ ӘСИЛ ВАХТЫДЫР

16-18. Гојун һөкмү алмаг истәјәнләр Мәсиһин гардашларына неҹә көмәк едә биләрләр вә нәјә ҝөрә буну етмәјин инди әсил вахтыдыр?

16 Шејтан Мәсиһин јер үзүндә галан мәсһ олунмуш гардашлары илә мүһарибә апарыр. Аз галан вахты даһа да азалдыгҹа о, һүҹумларыны лап артыраҹаг (Вәһј 12:9, 12, 17). Шиддәтли сынаглара мәруз галсалар да, мәсһ олунмушлар тарихдә ҝөрүлмәмиш ән бөјүк тәблиғ кампанијасыны һәјата кечирирләр. Сөзсүз ки, Иса онлара јар олур, онлара јол ҝөстәрир (Мәт. 28:20).

17 Сајы артмагда олан вә гојун һөкмүнү алмаг истәјән мәсиһиләр Мәсиһин гардашларына көмәк етмәји өзләринә шәрәф билирләр. Онлар буну тәкҹә тәблиғ етмәклә јох, диҝәр үсулларла да едирләр. Мәсәлән, көнүллү ианәләр едир, Падшаһлыг вә конгрес залларынын, филиал биналарынын иншасында көмәк едир, еләҹә дә садиг вә ағыллы нөкәрин рәһбәрлик етмәк үчүн тәјин етдији кәсләрә сәдагәтлә итаәт едирләр (Мәт. 24:45—47; Ибр. 13:17).

Гојунабәнзәр инсанлар Мәсиһин гардашларына мүхтәлиф үсулларла көмәк едирләр (17-ҹи абзаса бахын)

18 Тезликлә мәләкләр бөјүк мүсибәтин дағыдыҹы күләкләрини бурахаҹаг. Бу һадисә Мәсиһин јердә галан гардашларынын һамысы сонунҹу дәфә мөһүрләндикдән сонра баш верәҹәк (Вәһј 7:1—3). Армаҝеддон башламаздан әввәл мәсһ олунмушлар ҝөјә апарылаҹаглар (Мәт. 13:41—43). Она ҝөрә дә гојун һөкмү алмаг истәјән һәр кәс үчүн Мәсиһин гардашларына сәдагәтлә көмәк етмәјин инди әсил вахтыдыр.

^ абз. 6 Бу мәсәлин әтрафлы изаһыны «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1995-ҹи ил, 15 октјабр сајынын «Һөкм тахты гаршысында сән неҹә дураҹагсан?», «Гојунлары вә кечиләри һансы ҝәләҹәк ҝөзләјир?» адлы мәгаләләриндән (рус.) охуја биләрсиниз.