Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Сән белә мәсләһәт билдин»

«Сән белә мәсләһәт билдин»

«Бунлары һикмәтли вә ағыллы адамлардан бәрк-бәрк ҝизләдиб көрпәләрә ачдын» (ЛУКА 10:21).

1. Иса Мәсиһ нәјә ҝөрә мүгәддәс руһла долуб севинҹдән ҹуша ҝәлмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ТӘСӘВВҮР ЕДИН, Иса Мәсиһ мүгәддәс руһла долуб севинҹдән ҹуша ҝәлир. Онун үзү ҝүлүр, ҝөзләри парлајыр. Исаны белә севиндирән нә иди? О, бир аз әввәл 70 шаҝирдини Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ етмәјә ҝөндәрмишди. Онун үчүн чох мараглы иди, ҝөрәсән, шаҝирдләри бу тапшырығын өһдәсиндән неҹә ҝәләҹәкләр. Белә ки, ағыллы вә јүксәк тәһсилли мирзәләр вә фәрисиләр мүждәјә дүшмән кәсилмишдиләр. Онларын тәсири алтында бир чохлары Исаја ади бир дүлҝәр, шаҝирдләринә исә савадсыз, садә адамлар кими бахырдылар (Һәв. 4:13; Марк 6:3). Бүтүн бунлара рәғмән, шаҝирдләр тапшырыгларыны иҹра едиб гајыданда бөјүк севинҹ ичиндә идиләр. Онлар инсанларын, һәтта ҹинләрин манеәләринә бахмајараг, мүждәни тәблиғ етмишдиләр. Ҝөрәсән, онлара севинҹ вә ҹәсарәт верән нә иди? (Лука 10:1, 17—21 ајәләрини охујун.)

2. а) Исанын шаҝирдләри һансы мәнада көрпәләрә бәнзәјирди? б) Мәсиһин давамчылары нәјин сајәсиндә ваҹиб руһани һәгигәтләри дәрк едә билирдиләр?

2 Ҝәлин Исанын Јеһова Аллаһа дедији сөзләрә диггәт јетирәк. О демишди: «Еј Ата, еј јерин, ҝөјүн Саһиби! Һамынын гаршысында Сәнә шүкүр едирәм, чүнки бунлары һикмәтли вә ағыллы  адамлардан ҝизләдиб көрпәләрә ачдын. Бәли, Ата, чүнки Сән белә мәсләһәт билдин» (Мәт. 11:25, 26). Сөзсүз ки, Иса шаҝирдләринин һәрфи мәнада көрпә олдуғуну демирди. О билирди ки, онун шаҝирдләри өз ҝөзүндә мүдрик олан ағыллы вә тәһсилли инсанларла мүгајисәдә көрпәләрә охшајыр. Ән әсасы, Иса шаҝирдләрини өјрәдирди ки, һәмишә ушаг кими тәвазөкар вә өјрәнмәјә һазыр олсунлар (Мәт. 18:1—4). Бәс тәвазөкар олмағын онлара хејри нә иди? Јеһова Өз мүгәддәс руһу васитәсилә ваҹиб руһани һәгигәтләри баша дүшмәјә онлара көмәк едирди. Һалбуки, онлара һәгарәтлә бахан мүдрик вә ағыллы кәсләр Шејтанын вә өз гүрурларынын бадына ҝедиб кор галмышдылар.

3. Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

3 Исанын бу гәдәр севинмәсини анламаг олар. Онун севинмәјинә сәбәб савадындан вә баҹарығындан асылы олмајараг, Јеһованын һәлим инсанлара дәрин руһани һәгигәтләри неҹә ачмасы иди. Сәмави Атасынын бу үсулла өјрәтмәји мәсләһәт билмәси Исаја чох хош иди. Бәс Јеһова дәјишиб? О, инди дә бу үсулла өјрәтмәјә үстүнлүк вердијини неҹә ҝөстәрир? Бу суаллары нәзәрдән кечирдикҹә, биз дә Иса кими, бөјүк мәмнунлуг дујаҹағыг.

ДӘРИН ҺӘГИГӘТЛӘР АСАН БАША ДҮШҮЛҮР

4. Нәјә ҝөрә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшри ҝөзәл һәдијјәдир?

4 Сон илләр Јеһованын тәшкилаты руһани һәгигәтләри ҝетдикҹә даһа ајдын вә садә тәрздә өјрәдир. Ҝәлин үч нүмунәјә бахаг. Биринҹиси, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшридир *. Бу нәшр диллә бағлы проблеми олан вә јахуд јахшы охуја билмәјәнләр үчүн ҝөзәл һәдијјәдир. Аилә башчылары фикир вермишләр ки, ушаглар руһани гиданын верилдији әсас вәсаит олан бу журналы инди даһа марагла өјрәнирләр. Бир чохлары Рәһбәрлик Шурасына мәктуб јазыб өз миннәтдарлыгларыны билдирмишләр. Бир баҹы јазмышды ки, о, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәсиндә шәрһ вермирди. О дејир: «Мән ағзыма су алыб отурурдум». Амма садәләшдирилмиш нәшрдән истифадә етдикдән сонра һәр шеј дәјишди. Баҹы мәктубунда әлавә едир: «Инди мән һәр ҝөрүшдә бир нечә дәфә шәрһ верирәм. Даһа мәндә горху јохдур. Јеһова Аллаһа вә сизә чох миннәтдарам».

5. «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јениләнмиш нәшринин һансы үстүнлүкләри вар?

5 Икинҹиси, «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин инҝилисҹә јениләнмиш нәшридир *. Бу нәшрин бурахылышы 2013-ҹү ил октјабрын 5-и кечирилмиш иллик ҝөрүшдә елан едилди. Бу Мүгәддәс Китабда бир чох ајәләрдә даһа аз сөздән истифадә олунуб, амма бу, мәнанын долғун вә ајдын верилмәсинә мане олмајыб. Мәсәлән, Әјјуб 10:1 ајәсиндә сөзләрин сајы 27-дән 19-а, Мәсәлләр 8:6 ајәсиндә исә 20-дән 13-ә ендирилиб. Бу јени нәшрдә һәр ики ајә даһа ајдындыр. Он илләрдир Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмиш бир мәсһ олунмуш гардаш дејир: «Јени нәшрдә “Әјјуб” китабыны охудум. Мәнә елә ҝәлир ки, бу китабы инди баша дүшдүм». Бир чох баҹы-гардашлар буна охшар фикирләр сөјләјибләр.

6. Мәтта 24:45—47 ајәләринин јени изаһы барәдә нә дүшүнүрсүнүз?

 6 Үчүнҹүсү, сон вахтлар тәлимләримиздә едилән дәјишикликләрдир. Мисал үчүн, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2013-ҹү ил 15 ијул сајында «садиг вә ағыллы нөкәр» тәлиминә ајдынлыг ҝәтирилди (Мәт. 24:45—47). Изаһ олунду ки, садиг нөкәр Рәһбәрлик Шурасыдыр, «евдәки гуллугчулар» исә руһани гида илә тәмин олунан һәр кәсдир. Бура һәм мәсһ олунмушлар, һәм дә «башга гојунлар» дахилдир (Јәһ. 10:16). Бу ҹүр һәгигәтләри өјрәнмәк вә јениләрә өјрәтмәк неҹә дә хошдур! Бәс Јеһова садә вә ајдын тәрздә өјрәтмәји мәсләһәт билдијини даһа неҹә ҝөстәрир?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ӘҺВАЛАТЛАРЫНЫН САДӘ ВӘ АЈДЫН ИЗАҺЫ

7, 8. Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик тәсвири илә бағлы һансы нүмунәләр вар?

7 Әҝәр сиз Јеһоваја узун илләрдир хидмәт едирсинизсә, јәгин фикир вермисиниз ки, Мүгәддәс Китабдакы бир чох әһвалатлара нәшрләримиздә верилән изаһатлар ҝетдикҹә дәјишилир. Әввәлләр нәшрләримиздә Мүгәддәс Китаб әһвалатларынын ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләрин тимсалы олдуғу барәдә даһа тез-тез данышылырды. Бәс бу ҹүр јанашма Мүгәддәс Јазылара әсасланырмы? Әлбәттә. Мәсәлән, Иса Мәсиһ «Јунус пејғәмбәрин әламәтиндән» данышмышды. (Мәтта 12:39, 40 ајәләрини охујун.) О изаһ етмишди ки, Јунусун бир мүддәт балығын гарнында галмасы онун гәбирдә галмасынын пејғәмбәрлик тәсвиридир. Белә ки, Јеһова Јунусу балығын гарнында сағ сахламасајды, ора онун үчүн гәбир оларды.

8 Мүгәддәс Китабда башга пејғәмбәрлик тәсвирләри дә јер алыр. Һәвари Булус онларын бир нечәсиндән бәһс етмишди. Мисал үчүн, Ибраһим пејғәмбәрин Һәҹәр вә Сара илә мүнасибәти Јеһованын Исраил халгы илә вә Өз тәшкилатынын сәмави һиссәсилә мүнасибәтинин пејғәмбәрлик тәсвири иди (Гал. 4:22—26). Ејнилә, чадыр, мәбәд, Кәффарә ҝүнү, баш каһин вә Мусанын ганунунун диҝәр мәгамлары «ҝәләҹәк немәтләрин көлҝәси» иди (Ибр. 9:23—25; 10:1). Бу кими пејғәмбәрлик тәсвирләрини арашдырмаг инсаны валеһ едир вә иманыны мөһкәмләндирир. Бәс Мүгәддәс Јазыларда олан һәр персонажын, һадисәнин вә ја әшјанын нәјинсә вә ја киминсә тимсалы олдуғу гәнаәтинә ҝәлмәк дүзҝүндүрмү?

9. Набутун әһвалаты әввәлләр неҹә изаһ олунурду?

9 Әввәлләр бу ҹүр јанашмадан тез-тез истифадә едирдик. Мәсәлән, ҝөтүрәк Набутун әһвалатыны. Әһәб падшаһ онун үзүм бағыны әлә кечирмәк истәјирди. Буна ҝөрә дә падшаһын арвады залым Изәбилин әмри илә Набута әдаләтсиз һөкм чыхарыб ону едам етдиләр (1 Пад. 21:1—16). 1932-ҹи илдә бу һадисә пејғәмбәрлик тәсвири кими изаһ олунмушду. Әһәб вә Изәбилин Шејтан вә онун тәшкилатыны, Набутун исә Исаны тәмсил етдији, онун өлүмүнүн Исанын едам едилмәсинин пејғәмбәрлик тәсвири олдуғу дејилмишди. Лакин 1961-ҹи илдә нәшр едилмиш «Гој адын мүгәддәс тутулсун» адлы китабда изаһ едилмишди ки, Набут мәсһ олунмушлары, Изәбил исә Христиан аләмини тәмсил едир. Изәбилин Набуту сыхышдырмасы мәсһ олунмушларын ахырзаманда үзләшдикләри тәгибләри тәсвир едир. Мүгәддәс Китаб әһвалатларынын бу ҹүр изаһаты узун илләр Аллаһын халгынын иманыны мөһкәмләндирди. Бәс инди јанашма тәрзимизи нијә дәјишдик?

10. а) Мүгәддәс Китаб әһвалатларыны изаһ едәркән ағыллы нөкәр нәдән еһтијат едир? б) Бу ҝүн әдәбијјатларымызда әсас диггәт нәјә јөнәлдилир?

10 Илләр кечдикҹә Јеһова «садиг вә  ағыллы нөкәр»ә даһа да ағыллы олмаға көмәк едир. Әҝәр Мүгәддәс Јазылар буна әсас вермирсә, ағыллы нөкәр Мүгәддәс Китаб әһвалатларыны пејғәмбәрлик тәсвири кими изаһ етмәјә еһтијат едир. Бундан әлавә, символик мәналарла бағлы верилән көһнә изаһатлары анламаг чохларына чәтин ҝәлир. Белә изаһатларда верилән тәфәррүатлары (ким кимин тимсалыдыр вә нә үчүн) баша дүшмәк, јадда сахламаг вә тәтбиг етмәк чәтиндир. Ән чох нараһатчылыг доғуран одур ки, Мүгәддәс Китаб әһвалатында пејғәмбәрлик мәнасыны ахтараркән онун әхлаги вә практики дәјәри көлҝәдә гала, јахуд да тамамилә нәзәрдән гача биләр. Буна ҝөрә дә әдәбијјатларымызда бу ҝүн Мүгәддәс Китаб әһвалатлары даһа садә вә практики шәкилдә изаһ олунур. Иман, дөзүм, мөминлик вә диҝәр ваҹиб кејфијјәтләрлә бағлы нәтиҹәләр чыхарылыр *.

Набут бизим үчүн ҝөзәл өрнәкдир (11-ҹи абзаса бахын)

11. а) Набутун әһвалаты инди неҹә изаһ едилир вә нәјә ҝөрә о, һәр биримиз үчүн өрнәкдир? б) Нәјә ҝөрә сон илләр әдәбијјатларымызда тимсалларла бағлы изаһатлар аз верилир? (Бу сајдакы «Охуҹуларын суаллары»на бахын.)

11 Бәс инди Набутун әһвалаты неҹә изаһ олунур? Әлбәттә ки, даһа ајдын вә садә тәрздә. Бу мөмин бәндә Исанын вә ја мәсһ олунмушларын тимсалы олдуғу үчүн јох, Аллаһ гаршысында нөгсансызлығыны горудуғу үчүн өлмүшдү. Кимләрсә, өз сәлаһијјәтиндән суи-истифадә етсә дә, о, јенә дә Јеһованын ганунуна бағлы галды (Сај. 36:7; 1 Пад. 21:3). Онун нүмунәси бизим үчүн өрнәкдир, чүнки һәр биримиз бу кими һалларла үзләшә биләрик. (2 Тимутијә 3:12 ајәсини охујун.) Һәр кәс иманы мөһкәмләндирән бу ҹүр нүмунәләри асан баша дүшә, јадда сахлаја вә онлар кими даврана биләр.

12. а) Мүгәддәс Китаб әһвалатлары илә бағлы һансы гәнаәтә ҝәлмәк дүзҝүн олмазды? б) Нәјин сајәсиндә Аллаһын дәрин сирләрини ајдын изаһ едә билирик? (Һашијәјә бахын.)

12 Амма биз дүшүнмәмәлијик ки, Мүгәддәс Китаб әһвалатларынын јалныз практики фајдасы вар. Бу ҝүн әдәбијјатларымызда бир шејин башга бир шеји хатырлатдығы вә ја тәсвир етдији дејилир.  Әһвалатларын һамысыны сәрт чәрчивәјә салыб онлара јалныз пејғәмбәрлик мәнасы вермирик. Мәсәлән, һаглы олараг дејә биләрик ки, Набутун тәгибләр вә өлүм гаршысында нөгсансызлығы Мәсиһин вә мәсһ олунмушларын нөгсансызлығыны хатырладыр. Анҹаг онун нүмунәси бизә Мәсиһин «башга гојунлары»нын да сәдагәтини хатырлада биләр. Бу ҹүр садә вә ајдын мүгајисә мәһз Јеһованын мәсләһәт билдији тәлим үсулудур *.

ИСАНЫН МӘСӘЛЛӘРИНӘ САДӘ ЈАНАШМА

13. Исанын мәсәлләринин инди даһа садә вә ајдын изаһ олундуғуна даир нүмунәләр чәкин.

13 Иса Мәсиһ дүнјада ән бөјүк Мүәллим олуб. Онун үстүнлүк вердији тәлим үсулларындан бири дә мәсәл чәкмәк иди (Мәт. 13:34). Мәсәл фикри јахшы баша дүшмәјә вә үрәјә һәкк етмәјә көмәк едән тәсвири васитәдир. Әдәбијјатларымызда Исанын мәсәлләри илләр кечдикҹә даһа садә вә ајдын шәкилдә изаһ олунур. Мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2008-ҹи ил 15 ијул сајында маја, хардал тохуму вә тор һагда мәсәлин изаһына ҝәтирилән ајдынлыг бизи валеһ етди. Инди биз бу мәсәлин Аллаһын Падшаһлығына вә бу пис дүнјада Иса Мәсиһин давамчыларынын мүвәффәгијјәтлә топланмасына аид олдуғуну ајдын билирик.

14. а) Сәмәријјәли һагда мәсәл әввәлләр әдәбијјатымызда неҹә изаһ едилирди? б) Исанын бу мәсәлини инди неҹә баша дүшүрүк?

14 Бәс Исанын даһа әтрафлы данышдығы әһвалатлар вә мәсәлләр һагда нә демәк олар? Сөзсүз ки, онлардан бәзиләри символик мәна дашыјыр вә ҝәләҹәклә бағлыдыр. Диҝәрләриндә исә ибрәтамиз мәгамлар вурғуланыр. Бәс онлардан һансы һансы нөвә аиддир? Илләр өтдүкҹә бу суалын ҹавабы даһа да ајдынлашыр. Мәсәлән, Исанын сәмәријјәли һагда мәсәлини бир вахтлар неҹә изаһ етдијимизә нәзәр салаг (Лука 10:30—37). 1924-ҹү илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә дејилирди ки, сәмәријјәли Исаны, Јерусәлимдән Әриһаја енән јол Әдәндәки үсјандан сонра бәшәријјәтин үзүашағы јуварланмасыны, јолдакы гулдурлар ири коммерсија тәшкилатларыны вә мөһтәкирләри, каһин вә лавили исә килсә гурулушларыны тәмсил едир. Бу ҝүн исә әдәбијјатларымызда бу мәсәл дарда олан һәр кәсә, хүсусилә дә руһани көмәјә еһтијаҹ дујанлара үзҝөрәнлик етмәдән јардым етмәјин ваҹиблијини хатырлатмаг үчүн чәкилир. Мәҝәр Јеһованын Өз Кәламындакы һәгигәтләри бизә белә ајдын баша салмасы үрәјимизи риггәтә ҝәтирмир?

15. Нөвбәти мәгаләдә нәји өјрәнәҹәјик?

15 Нөвбәти мәгаләдә биз Исанын он гыз мәсәлини нәзәрдән кечирәҹәјик (Мәт. 25:1—13). Ҝөрәсән, Иса ахырзаманда јашајан давамчыларынын бу мәсәли неҹә гәбул етмәсини истәјирди? Мәсәлин пејғәмбәрлик мәнасы дашыјан бир аллегорија олдуғуну, јәни мәсәлдәки һәр кәсин, һәр шејин вә һәр һадисәнин рәмзи мәна дашыдығыны дүшүнмәләрини истәјирди? Јохса, о истәјирди ки, давамчылары мәсәлдән нәтиҹә чыхарыб бу ахырзаманда буна ујғун даврансынлар? Буну нөвбәти мәгаләдә өјрәнәҹәјик.

^ абз. 4 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин садәләшдирилмиш нәшри илк дәфә инҝилис дилиндә 2011-ҹи илин ијул ајындан чыхмаға башлајыб. Һал-һазырда бу нәшр даһа бир нечә дилдә дәрҹ едилир.

^ абз. 5 Азәрбајҹан дилиндә чыхан Мүгәддәс Китаб инҝилисҹә «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин јениләнмиш нәшринә әсасланыр. Бу нәшрдән башга дилләрдә дә чыхартмаг үчүн һазырлыглар ҝөрүлүр.

^ абз. 10 Мисал үчүн, «Иман өрнәкләри» китабында Мүгәддәс Китабын 14 персонажынын һәјаты әһатәли тәсвир олунур. Әсас диггәт әһвалатларын символик вә ја пејғәмбәрлик мәнасына јох, практики фајдасына јөнәлдилиб.

^ абз. 12 Дүздүр, Аллаһын Кәламында һәвари Булусун мәктубларындакы бәзи парчалар кими «гәлиз» мәгамлар да вар. Амма унутмамалыјыг ки, Мүгәддәс Китабы јазан һәр кәс мүгәддәс руһла илһамланыб. Елә һәмин руһ бу ҝүн һәгиги мәсиһиләрә илаһи һәгигәтләри баша дүшмәјә көмәк едир. Белә ки, гаврама габилијјәтимиз мәһдуд олса да, биз «Аллаһын дәрин сирләрини белә» дәрк едә билирик (2 Бут. 3:16, 17; 1 Кор. 2:10).