Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БИОГРАФИЈА

Даһа дәјәрли карјера тапдыг

Даһа дәјәрли карјера тапдыг

ГВЕН дә, мән дә беш јашымыз оланда рәгс етмәји өјрәнмәјә башладыг. Онда һәлә бир-биримизи танымырдыг. Анҹаг бөјүдүкҹә икимиз дә балети өз карјерамыз етмәк гәрарына ҝәлдик. Карјерамызын, демәк олар ки, зирвәсинә чатанда биз бу сәнәти атдыг. Јәгин сизин үчүн мараглыдыр, биз нә үчүн бу гәрара ҝәлдик.

Дејвид: Мән 1945-ҹи илдә Инҝилтәрәнин Шропшир графлығында дүнјаја ҝөз ачмышам. Атамын сакит бир кәнддә фермасы вар иди. Мән дәрсдән сонра тојуг-ҹүҹәни јемләмәји, јумурталары јығмағы вә мал-гараја бахмағы хошлајырдым. Тәтил вахты исә бичин ишинә көмәк едир, һәрдән дә трактор сүрүрдүм.

Анҹаг башга бир шеј дә мәни марагландырырды. Атам фикир вермишди ки, мән һәлә лап балаҹа оланда мусиги сәси ешидән кими ојнајырам. Буна ҝөрә дә беш јашым оланда анама дејиб ки, мәни јахынлыгдакы мусиги мәктәбинә, степ рәгсинә јаздырсын. Рәгс мүәллимим ҝөрдү ки, мәндән јахшы балет рәггасы чыхар, буна ҝөрә дә мәнә балети дә өјрәтмәјә башлады. 15 јашым оланда мән Лондондакы мәшһур Крал Балет мәктәбинә дахил олдум. Гвенлә дә орада таныш олдум вә о, мәним рәгсдә тәрәф мүгабилим олду.

Гвен: Мән 1944-ҹү илдә Лондонда анадан олмушам. Ушаглыгдан Аллаһа инанмышам. Мүгәддәс Китабы охумаға чалышырдым, амма о, мәнә чох гәлиз ҝәлирди. Беш јашым оланда рәгс дәрсләринә ҝетмәјә башладым. Алты илдән сонра Британија үзрә кечирилән јарышда галиб ҝәлдим вә мүкафат олараг Крал Балет мәктәбинин ашағы синфинә дахил олдум. Бу мәктәб Уајт Лоҹда, Лондонун кәнарында јерләшән Ричмонд Паркдакы Гиоргиан үслубунда тикилмиш ҝөзәл маликанәдә јерләширди. Орада мән мәктәб тәһсили илә јанашы, пешәкар мүәллимләрдән балет дәрсләри дә алырдым. 16 јашымда Лондонун мәркәзиндә јерләшән Крал Балет мәктәбинин јухары синфинә кечиб тәһсилими давам етдирдим. Елә орада да Дејвидлә таныш олдум. Бир нечә аја биз Ковент Гардендә (Лондон) Крал Опера евиндә сәһнәјә гојулан операларда бирликдә балет сәһнәләрини ифа етмәјә башладыг.

Кечмиш карјерамызда дүнјаны ҝәзиб балет ојнамышыг

Дејвид: Бәли, Гвенин дә дедији кими, карјерамыз бојунҹа мәшһур Крал Опера Евинин вә Лондон Фестивал Балетинин (индики Инҝилтәрә Милли Балети) сәһнәләриндә рәгс етмишик. Крал Балетинин хореографларындан бири Вуперталда (Алманија) бејнәлхалг компанија јаратмышды вә өзү илә ора апармаг үчүн солист рәггаслар гисминдә бизи сечмишди. Карјерамыз әрзиндә биз дүнјанын мүхтәлиф өлкәләринин театр сәһнәләриндә рәгс етмиш, Дама Марго Фонтејн вә Рудолф Нуријев кими  мәшһурларла ејни сәһнәни бөлүшмүшүк. Бу ҹүр рәгабәтли һәјат тәрзи бизи тәкәббүрлү етмишди. Биз өзүмүзү тамамилә бу ишә һәср етмишдик.

Гвен: Бүтүн варлығымла балетә бағланмышдым. Дејвидлә мәгсәдимиз зирвәләри фәтһ етмәк иди. Мән автограф вермәји, ҝүл-чичәк алмағы, тамашачы алгышларыны чох севирдим. Сағым-солум әхлагсызларла, ичәнләрлә, чәкәнләрлә долу иди. Сәһнә аләминдәки башга артистләр кими, мән дә уғур талисманларына инанырдым.

ҺӘЈАТЫМЫЗ КӨКҮНДӘН ДӘЈИШИР

Тој ҝүнүмүз

Дејвид: Узун илләр рәгс сәнәтилә мәшғул олдугдан сонра ахырда сәфәр етмәкдән тәнҝә ҝәлдим. Кәнддә бөјүдүјүмдән кәндин садә һәјаты үчүн бурнумун уҹу ҝөјнәјирди. Беләҹә, 1967-ҹи илдә карјерамы атдым вә валидејнләримин евинин јанындакы бөјүк фермада ишләмәјә башладым. Фермер балаҹа бир еви мәнә кирајә верди. Театра, Гвенә зәнҝ едиб мәнә әрә ҝәлмәсини тәклиф етдим. О, солист рәггас олмушду, карјерасында јүксәлирди. Она ҝөрә дә дилемма гаршысында галды. Буна бахмајараг, Гвен мәним тәклифими гәбул етди вә тамамилә она јад бир һәјатда, кәнд һәјатында мәнә һәмдәм олду.

Гвен: Һәгигәтән дә, кәнд һәјатына алышмаг чох чәтин олду. Сојуға, истијә бахмајараг, инәк сағмаг, донуз, тојуг-ҹүҹә јемләмәк мәним өјрәшдијим һәјата тамамилә јад иди. Бир тәрәфдән дә, Дејвид ән сон методлары өјрәнмәк үчүн кәнд тәсәррүфаты коллеҹиндә доггуз ајлыг курса јазылды. О, евә ҝеҹә ҝәлирди. Мән дә бүтүн ҝүнү өзүмү тәнһа һисс едирдим. Һәмин вахт артыг биринҹи гызымыз Ҝили доғулмушду. Дејвидин тәклифи илә мән машын сүрмәји өјрәндим. Бир ҝүн гоншу гәсәбәдә оланда Гејллә растлашдым. О, әввәлләр бизим кәнддә мағазада ишләјирди, ону о вахтдан таныјырдым.

Фермада, евлилијимизин илк вахтлары

Гејл мәни евинә чај ичмәјә дәвәт етди. Биз тој шәкилләринә бахырдыг. Шәкилләрин бириндә бир дәстә адам «Падшаһлыг залы» адланан јерин гаршысында дурмушду. Мән ондан бунун һансы килсә олдуғуну сорушдум. О, әри илә бирликдә Јеһованын Шаһиди олдуғуну дејәндә, севиндим. Мәним дә бибиләримдән бири Јеһованын Шаһиди иди. Анҹаг атамын ондан аҹығы ҝәлирди, онун китабларыны зибил габына атырды. Баша дүшә билмирдим ки, ахы нијә, адәтән, чох меһрибан адам олан атам бибим кими јахшы адама белә аҹыглыдыр.

Ахыр ки, бибимин етигадларынын килсә тәлимләриндән нә илә фәргләндијини өјрәнмәјә имкан јаранды. Гејл Мүгәддәс Китабын әслиндә нә өјрәтдијини ҝөстәрди. Мән бир чох тәлимләрин, мәсәлән, Үч үгнумун, өлмәз руһун Мүгәддәс Јазылара зидд олдуғуну  өјрәнәндә һејрәтә ҝәлдим (Ваиз 9:5, 10; Јәһ. 14:28; 17:3). Һәмчинин өмрүмдә биринҹи дәфә иди ки, Мүгәддәс Китабда Аллаһын адыны, Јеһова адыны ҝөрдүм (Чых. 6:3).

Дејвид: Гвен өјрәндикләрини мәнә данышды. Јадыма дүшдү ки, балаҹа оланда атам мәнә Мүгәддәс Китабы охумағын ваҹиб олдуғуну дејирди. Беләҹә, Гвенлә бирликдә Гејл вә онун јолдашы Дериклә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк гәрарына ҝәлдик. Алты ајдан сонра биз балаҹа фермамызы иҹарәјә вердик вә Шропшир графлығында јерләшән Освестријә көчдүк. Орада јашајан Дирдри адлы Шаһид сәбирлә бизә Мүгәддәс Китабы өјрәдирди. Биз чох ләнҝ инкишаф едирдик. Мал-гара вахтымызы чох алырды. Амма һәгигәт тәдриҹән үрәјимиздә көк салды.

Гвен: Мөвһуматчы олмағым мәним үчүн бөјүк бир әнҝәл иди. Әшија 65:11 ајәсиндән Јеһованын «бәхт аллаһына сүфрә ачан»лара неҹә јанашдығыны өјрәндим. Уғур талисманларындан, һәмаилләрдән гуртулмаг үчүн мәнә чох вахт лазым олду, бунун үчүн дөнә-дөнә дуа едирдим. Өзүнү јүксәлдәнин алчалдылаҹағыны, өзүнү алчалданын исә јүксәлдиләҹәјини билмәк мәнә Јеһованын неҹә инсаны бәјәндијини анламаға көмәк етди (Мәт. 23:12). Мән истәјирдим ки, уғрумузда севимли Оғлуну гурбан верән Аллаһа хидмәт едим. О вахт бизим артыг ики гызымыз вар иди вә бүтүн аиләмизин јерүзү ҹәннәтдә әбәдијјән јашајаҹағыны билмәк бизи ҹуша ҝәтирирди.

Дејвид: Мән Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләрин, мәсәлән, «Мәттанын мүждәси»нин 24-ҹү фәслиндәки, Дәнјал пејғәмбәрин китабындакы пејғәмбәрликләрин дәгигликлә јеринә јетдијини ҝөрәндә бу јолун һәгигәт олдуғуна инандым. Баша дүшдүм ки, бу дүнјада һеч нә Јеһова Аллаһла сых мүнасибәтләрин јерини верә билмәз. Заман кечдикҹә, гүруруму сындырмаға башладым. Анладым ки, һәјат јолдашымы вә гызларымы да нәзәрә алмалыјам. Филиппилиләрә 2:4 ајәсиндән нәтиҹәјә ҝәлдим ки, анҹаг өзүмү, бөјүк ферма алмаг истәјими дүшүнмәмәлијәм. Јеһова Аллаһа хидмәти һәјатымда биринҹи јерә гојмалыјам. Сигарети атдым. Анҹаг шәнбә ҝүнү ахшам он километр узагда јерләшән ибадәт јеринә ҝетмәк о гәдәр дә асан дејилди, чүнки инәкләри мәһз о вахт сағмаг лазым иди. Амма Гвен иши елә дүзүб-гошурду ки, биз һеч вахт јығынҹаг ҝөрүшүнү бурахмырдыг. Һәр базар ҝүнү сәһәр гызларымызла хидмәтә чыхырдыг, амма әввәлҹә инәкләри сағырдыг.

Һәјатымызда баш верән дәјишикликләр гоһумларымызын хошуна ҝәлмирди. Гвенин атасы дүз алты ил ону диндирмәди. Мәним дә валидејнләрим чалышырды ки, биз Јеһованын Шаһидләри илә әлагәни кәсәк.

Гвен: Јеһова бизә чәтинликләрә синә ҝәрмәјә көмәк етди. Вахт кечдикҹә, Освестри јығынҹағындакы баҹы-гардашларла доғмалашдыг, онлар чәтин  вахтларымызда бизә дајаг олдулар (Лука 18:29, 30). Биз һәјатымызы Јеһоваја һәср едиб 1972-ҹи илдә вәфтиз олундуг. Мән мүмкүн гәдәр чох адама һәгигәтә ҝәлмәјә көмәк етмәк истәјирдим, буна ҝөрә дә өнҹүл * хидмәтинә башладым.

ДӘЈӘРЛИ КАРЈЕРА

Дејвид: Фермада ишләдијимиз илләр әрзиндә ишимиз чох ағыр иди. Амма биз гызларымыза Јеһоваја ибадәтдә јахшы нүмунә гојмаға чалышырдыг. Бир мүддәт сонра дөвләт фермерләрә ајырдығы мадди јардымы азалтдығындан ферма әлимиздән чыхды. Нә евимиз вар иди, нә дә ишимиз. Үчүнҹү гызымызын да бир јашы вар иди. Биз Јеһоваја дуа едиб ондан көмәк истәдик. Гәрара ҝәлдик ки, өз габилијјәтимиздән истифадә едәк вә аиләни доландырмаг үчүн рәгс дәрнәји ачаг. Ибадәти биринҹи јерә гојмаг әзмимиз ҝөзәл бәһрәләр верди. Гызларымызын үчү дә мәктәби битирәндән сонра өнҹүл хидмәтинә башлајыб бизи севиндирди. Гвен дә өнҹүл олдуғундан гызларымыза һәр ҝүн көмәк едә билирди.

Бөјүк гызларымыз Ҝили вә Дениз әрә ҝетдикдән сонра биз рәгс дәрнәјини бағладыг. Һарада көмәк лазым олдуғуну өјрәнмәк үчүн филиала мәктуб јаздыг. Бизә Инҝилтәрәнин ҹәнуб-шәргинә ҝетмәји мәсләһәт ҝөрдүләр. Јанымызда тәкҹә бир гызымыз, Деби галдығындан мән дә өнҹүл хидмәтинә башладым. Беш илдән сонра биздән шималдакы јығынҹаглара көмәк етмәји хаһиш етдиләр. Деби дә аилә гурандан сонра биз Зимбабведә, Молдовада, Маҹарыстанда, Кот-д’Ивуарда он ил бејнәлхалг тикинти лајиһәләриндә иштирак етдик. Сонра Лондон Бејтелинин тикинтисиндә иштирак етмәк үчүн Инҝилтәрәјә гајытдыг. Фермерликдә тәҹрүбәм олдуғундан мәндән хаһиш етдиләр ки, һәмин вахт фәалијјәт ҝөстәрән Бејтел фермасында көмәк едим. Һал-һазырда исә биз шимал-гәрби Инҝилтәрәдә өнҹүллүк едирик.

Бејнәлхалг тикинти лајиһәләриндә хидмәт етмәк бизә севинҹ ҝәтирирди

Гвен: Өзүмүзү һәср етдијимиз илк ишимиз хош олса да, өтәри иди. Икинҹи дәфә исә биз өзүмүзү Јеһоваја һәср етдик. Атдығымыз сон дәрәҹә ваҹиб олан бу аддым бизә хошбәхтлик ҝәтирди. Ән әсасы исә одур ки, бу, әбәди сүрәҹәк. Биз һәлә дә тәрәф мүгабилијик, амма рәгсдә јох, өнҹүллүкдә. Бизим үчүн инсанлара һәјата апаран дәјәрли һәгигәти өјрәтмәкдән бөјүк хошбәхтлик јохдур. Бу «зәманәт мәктублары» дүнјадакы шөһрәтдән гат-гат үстүндүр (2 Кор. 3:1, 2). Әҝәр һәгигәти тапмасајдыг, биз јалныз хатирәләрлә, көһнә шәкилләрлә вә кечмиш карјерамыздан галан театр програмлары илә јашајардыг.

Дејвид: Јеһованын бизә тәклиф етдији карјера һәјатымызы көкүндән дәјишди. Мәнә јахшы һәјат јолдашы вә ата олмағы өјрәтди. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Мәрјәм, Давуд падшаһ вә диҝәрләри хошбәхт анларында рәгс едирдиләр. Биз дә бир чохлары кими Јеһованын бәхш едәҹәји јени дүнјада севинҹдән рәгс етмәји сәбирсизликлә ҝөзләјирик (Чых. 15:20; 2 Ишм. 6:14).

[Һашијә]

^ абз. 19 Бундан сонра азәрбајҹанҹа нәшрләримиздә «пионер» сөзү «өнҹүл» сөзү илә әвәз олунаҹаг.