Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2015

«Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг мүмкүндүрмү?

«Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг мүмкүндүрмү?

«Јығынҹагда аилә гурмаға адам тапа билмирәм, горхурам ки, гоҹаланда тәк галарам».

«Мәсиһи олмајан бәзи кишиләр мүлајим, меһрибан вә диггәтҹилдирләр. Динимә пис бахмырлар вә јығынҹагдакы бәзи гардашлар кими дарыхдырыҹы дејилләр».

Аллаһын бәзи хидмәтчиләри һәјат јолдашы тапмаг барәдә данышанда белә сөзләр дејирләр. Бунунла белә, онлар јахшы билирләр ки, һәвари Булус јалныз «Ағанын јолунда» олан адамла аилә гурмағы мәсләһәт ҝөрмүшдү. Бүтүн мәсиһиләр бу мәсләһәтә әмәл етмәлидирләр (1 Кор. 7:39). Бәс онда нә үчүн бәзи мәсиһиләр белә дејирләр?

ШҮБҺӘЛӘРИН СӘБӘБИ

Јухарыда јазылан сөзләри дејәнләр, ола билсин, дүшүнүрләр ки, баҹыларла гардашларын сајында кәскин фәрг вар. Бир чох өлкәләрдә бу, доғрудан да, беләдир. Мәсәлән, Корејада, орта һесабла, һәр 100 субај Шаһиддән 57-си баҹы, 43-ү исә гардашдыр. Колумбијада Шаһидләрин 66 фаизи баҹылар, 34 фаизи исә, гардашлардыр.

Бәзи өлкәләрдә вәзијјәти бир тәрәфдән дә чәтинләшдирән иманда олмајан валидејнләрдир. Онлар оғлан евиндән јүксәк башлыг тәләб едирләр вә бу сәбәбдән касыб гардашлар евләнә билмирләр. Бу чәтинликләри ҝөзүнүн габағына ҝәтирән баҹы фикирләшә биләр ки, «Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг мүшкүл мәсәләдир. Буна ҝөрә дә онда суал јарана биләр: «Ҝөрәсән, мәсиһиләр арасында өзүмә мүнасиб һәјат јолдашы тапа биләҹәјәм?» *

ЈЕҺОВАЈА ҜҮВӘНИН

Әҝәр сиздә дә белә фикирләр јаранырса, әмин олун ки, Јеһова вәзијјәтиниздән һалидир. О, сизин һиссләринизи баша дүшүр (2 Салн. 6:29, 30).

Бунунла белә, Јеһова Өз Кәламында Ағанын јолунда оланла аилә гурмағы бујурур. Чүнки халгы үчүн нәјин јахшы, нәјин пис олдуғуну О билир.  Аллаһ садәҹә олараг, хидмәтчиләрини ағылсыз һәрәкәтин ҝәтирдији ағры-аҹыдан горумаг истәмир, О, онларын хошбәхт олмасыны истәјир. Нәһәмјанын дөврүндә бир чох јәһудиләр Јеһоваја ибадәт етмәјән јаделлиләрлә евләнмишди. Нәһәмја онлара Сүлејман падшаһын пис нүмунәсини мисал чәкмишди. «Сүлејман... Аллаһын севимли бәндәси» олса да, «јаделли арвадлар һәтта ону да ҝүнаһа батырдылар» (Нәһ. 13:23—26). Демәли, Аллаһ өз рифаһымыз наминә бизә тапшырыр ки, јалныз Она һәгигәтән ибадәт едәнләрлә аилә гураг (Зәб. 19:7—10; Әшј. 48:17, 18). Һәгиги мәсиһиләр мәһәббәтинә, гајғысына ҝөрә Аллаһа миннәтдардырлар вә Онун мәсләһәтинә там етибар едирләр. Белә етмәклә Аллаһа табе олур вә Ону Каинатын Һөкмраны кими гәбул етдикләрини ҝөстәрирләр (Мәс. 1:5).

Шүбһәсиз, истәмәздиниз ки, сизи Аллаһдан узаглашдыраҹаг бир адамла ејни бојундуруға ҝирәсиниз (2 Кор. 6:14). Бу ҝүн бир чох мәсиһиләр Аллаһын сынагдан кечмиш мәсләһәтинә табе олуб вә бунун хејрини ҝөрүбләр. Бәзиләри исә, өз билдијини едибләр.

БУ, МҮМКҮНДҮР

Австралијада јашајан Маги * адлы бир баҹы иманда олмајан бир нәфәрлә ҝөрүшдүјү вахты белә хатырлајыр: «Мән онун јанында олмаг үчүн чох вахт јығынҹаг ҝөрүшләрини бурахырдым. Руһанилијим бәрбад вәзијјәтдә иди». Һиндистанда јашајан Ратананын Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајан синиф јолдашындан хошу ҝәлирди. Лакин вахт кечдикҹә оғланын нијјәти үзә чыхды, сән демә, о, гызын үрәјини газанмаг үчүн өјрәнмәјә башлајыбмыш. Ахырда иш о јерә ҝәлиб чыхды ки, гыз һәгигәти тәрк етди вә әрә ҝетмәк үчүн динини дәјишди.

Камерундан олан Нденканы да мисал чәкмәк олар. О, әрә ҝедәндә 19 јашында иди. Нишанлысы әввәлҹә сөз вермишди ки, онун ибадәтинә мане олмајаҹаг. Анҹаг тојларындан ики һәфтә сонра она јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝетмәји гадаған етди. Баҹы дејир: «Мән өзүмү чох тәнһа һисс едирдим, ҝөзүмүн јашы гурумурду. Һәјатым артыг өз әлимдә дејилди. Өзүмү бағышлаја билмирдим».

Сөзсүз ки, иманда олмајан бүтүн әрләр залым вә анлајышсыз олмурлар. Һәтта иманда олмајан инсанла аилә гурмаг пис нәтиҹәләнмәсә дә, бу, инсанын сәмави Атасы илә мүнасибәтинә неҹә тәсир едәҹәк? Инсан биләндә ки, хејринә верилән мәсләһәтә гулаг асмајыб бу, она неҹә тәсир едәҹәк? Ән әсасы, онун вердији гәрар Јеһоваја неҹә тәсир едәҹәк? (Мәс. 1:33).

Бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашларымыз Ағанын јолунда олан адамла аилә гурмағын ән дүзҝүн јол олдуғуну тәсдиг едә биләрләр. Бу ҹүр дүшүнән субајлар истәјирләр ки, јалныз диндашлары арасындан мүнасиб адамла аилә гурараг Аллаһын үрәјини севиндирсинләр. Јапонијада јашајан Мичико субај оланда гоһумлары ону иманына шәрик олмајан инсана әрә вермәк истәјирдиләр. Бу, баҹы үчүн асан мүбаризә дејилди. Диҝәр тәрәфдән дә, о, дост-танышларынын јығынҹагдан оланларла аилә гурдуғуну ҝөрүрдү, бу да онун үчүн бир сынаг иди. О дејир: «Мән һеј өз-өзүмә дејирдим: “Јеһова хошбәхт Аллаһдыр. Бизим хошбәхтлијимиз евли вә ја субај олмағымыздан асылы дејил”. Мән һәм дә инанырдым ки, О, бизи үрәјимизин арзуларына чатдыраҹаг. Әҝәр аилә гурмаға адам тапа билмириксә, демәли, инди субај галмағымыз мәсләһәтдир» (1 Тим. 1:11). Бир мүддәтдән сонра Мичико јахшы бир гардаша әрә ҝетди. Инди о дејир: «Нә јахшы ки, о вахт аилә гурмаға тәләсмәдим».

Бәзи гардашлар да мүнасиб һәјат јолдашы тапана кими ҝөзләмәли олурлар. Мәсәлән, ҝөтүрәк Австралијадан олан Били. О дејир ки, һәрдән мәсиһи олмајан гадынлардан хошу ҝәлирди. Амма онлара чох меһрибанлыг ҝөстәрмирди. Истәмирди ки, «имансызларла ејни бојундуруға» ҝирмәјә апаран илк аддымы атсын. Илләр әрзиндә о, бир нечә баҹыја мараг ҝөстәрмишди, амма гаршы тәрәфдән ҹаваб ҝәлмәмишди. Бил өзүнә мүнасиб баҹы тапана кими 30 ил ҝөзләмәли олду. Бил дејир: «Мән пешман дејиләм». Сәбәбини исә белә изаһ едир: «Мән  чох хошбәхтәм, чүнки бирҝә хидмәт едир, Кәламы бирҝә арашдырыр, бирҝә ибадәт едирик. Һәјат јолдашымын достлары илә отуруб үнсијјәт етмәк чох хошума ҝәлир, чүнки онларын һамысы Јеһова Аллаһын хидмәтчиләридирләр. Биз Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрә әмәл едиб аиләмизи мөһкәмләндиририк».

ҜӨЗЛӘЈӘРКӘН НӘ ЕТМӘЛИ?

Мәсәләни Јеһованын өһдәсинә бурахдыгдан сонра нә етмәк олар? Мәсәлән, нә үчүн һәлә дә субај олдуғунуз барәдә дүшүнә биләрсиниз. Әҝәр әсас сәбәб «Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг ҝөстәришидирсә, онда тәрифәлајигдир ки, сиз бу ҝөстәришә бағлы галырсыныз. Әмин олун ки, Јеһованын Кәламына табе олдуғунуз үчүн О, сиздән разыдыр (1 Ишм. 15:22; Мәс. 27:11). Бундан сонра да үрәјинизи дуада Аллаһа ачын (Зәб. 62:8). Әҝәр сидги-үрәкдән вә усанмадан дуалар етсәниз, дуаларыныз даһа да мәналы олаҹаг. Дахилдән вә хариҹдән олан тәзјигләр гаршысында тәслим олмасаныз, Аллаһла мүнасибәтләриниз ҝүнбәҝүн мөһкәмләнәҹәк. Әмин олун ки, Аллаһ-Таала Өз садиг хидмәтчиләринин гајғысына галыр вә сиз Онун ҝөзүндә гијмәтлисиниз. О, сизин бүтүн еһтијаҹларыныздан вә бүтүн арзуларыныздан аҝаһдыр. Дүздүр, Аллаһ һеч кимә һәјат јолдашы вермәји вәд етмир. Лакин әҝәр сизин, доғрудан да, һәјат јолдашына еһтијаҹыныз варса, Аллаһ сизи арзуларыныза чатдырмағын ән јахшы јолуну билир (Зәб. 145:16; Мәт. 6:32).

Һәрдән сиз өзүнүзү мәзмурчу Давуд кими һисс едә биләрсиниз. О дејирди: «Нә олар, мәнә тез һај вер, еј Јеһова, тагәтим түкәниб. Мәндән үз дөндәрмә» (Зәб. 143:5—7, 10). Белә вәзијјәтләрдә Јеһоваја вахт верин ки, сизин үчүн ирадәсинин нәдән ибарәт олдуғуну ҝөстәрсин. Сиз буну Онун Кәламыны охујуб үзәриндә дүшүнмәклә едә биләрсиниз. Белә етсәниз, Аллаһын әмрләрини вә кечмишдә халгы наминә нәләр етдијини өјрәнәҹәксиниз. Аллаһа гулаг асдыгҹа Она табе олмағын мүдриклик олдуғуна әминлијиниз артаҹаг.

Субајлар јығынҹағын дәјәрли үзвләридирләр, аиләләрә вә ҝәнҹләрә дајагдырлар

Субајлыг илләринин хошбәхт вә сәмәрәли кечмәси үчүн башга нә етмәк олар? Субајлыг илләриндә бәсирәт, сәхавәт, чалышганлыг, меһрибанлыг, мөминлик кими кејфијјәтләрә јијәләнә вә јахшы ад газана биләрсиниз. Белә ки, хошбәхт аилә гурмаг үчүн бүтүн бунлар ваҹибдир (Јар. 24:16—21; Рут 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Мәс. 31:10—27). Һәмчинин тәблиғ ишиндә вә диҝәр руһани ишләрдә даһа чох иштирак етмәклә Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутун. Бу, сизи мүдафиә едәҹәк. Јухарыда ады чәкилән Бил евләнмәк истәдији илләри белә хатырлајыр: «Бу илләр бир ҝөз гырпымында кечиб ҝетди. Мән бу илләрими өнҹүл хидмәтинә һәср етдим».

Бәли, «Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг мүмкүндүр. Бу ҝөстәришә табе олмагла биз Јеһованы шәрәфләндиририк. Һәмчинин белә давранмағын хејрини һәмишә ҝөрәҹәјик. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Нә хошбәхтдир Јеһовадан горхан, Онун әмрләриндән зөвг алан адам. Евиндә боллуг вар, дөвләт вар, салеһлији әбәди дурар» (Зәб. 112:1, 3). Беләликлә, Аллаһын «Ағанын јолунда» оланла аилә гурмаг ҝөстәришинә бағлы галмаға там әзмли олун!

^ абз. 7 Бу мәгалә баҹылара үнванланса да, гардашлара да шамил едилир.

^ абз. 13 Бәзи адлар дәјишдирилиб.