Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2015

Јапон халгына ҝөзләнилмәз һәдијјә

Јапон халгына ҝөзләнилмәз һәдијјә

2013-ҸҮ ИЛ апрелин 28-дә Јапонијанын Нагоја шәһәриндә кечирилән хүсуси ҝөрүшдә Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ентони Морис динләјиҹиләрә сүрприз етди: јапон дилиндә јени нәшрин — «Мүгәддәс Китаб. Мәттанын мүждәси» адлы китабын чыхдығыны елан етди. Орада иштирак едән вә Интернет васитәсилә програмы изләјән үмумиликдә 210 000-дән чох инсан бу хәбәри сүрәкли алгышларла гаршылады.

Јапон дилиндәки «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндән ҝөтүрүлүб јенидән чап олунан 128 сәһифәлик «Мәттанын мүждәси» хүсуси нәшрдир. Морис гардаш бу нәшрин «јапон саһәсинин тәләбатларына ујғун» тәртиб олундуғуну вурғулады. Бу китабын сәҹијјәви ҹәһәтләри нәдир? О, нә үчүн бурахылыб? Бу нәшр неҹә гаршыланды?

КИТАБЫН СӘҸИЈЈӘВИ ҸӘҺӘТЛӘРИ

«Мәтта» китабынын тәртибаты динләјиҹиләр үчүн ҝөзләнилмәз олду. Јапон јазысы һәм шагули, һәм дә үфүги ола биләр. Бизим һал-һазыркы нәшрләр дә дахил олмагла, јапон дилиндә бир сыра нәшрләр үфүги јазылыр. Лакин бу нәшрин мәтни шагули јазылыб, јапон гәзетләринин вә бәдии әсәрләринин үслубуна мүвафиг тәртиб олунуб. Бир чох јапон охуҹулары үчүн белә тәртиб олунмуш мәтни охумаг асандыр. Үстәлик, бу нәшрдә сәһифә башлыглары јарымбашлыглар шәклиндә мәтнә дахил едилиб ки, охуҹулар әсас фикирләри асанлыгла тута билсинләр.

Јапонијадакы баҹы-гардашлар јени тәртибатлы «Мәтта» китабындан дәрһал јарарланмаға башладылар. 80 јашларында олан бир баҹы һиссләрини бөлүшүр: «Мән “Мәтта” китабыны чох охумушам. Амма мәтнин шагули үслубда јазылмасы вә јарымбашлыглар мәнә Дағүстү вәзи даһа јахшы баша дүшмәјә көмәк етди». Бир ҝәнҹ баҹы јазыр: «“Мәтта” китабыны бир дәфәјә охудум. Дүздүр, мән үфүги үслуба өјрәшмишәм, анҹаг јапонларын чоху шагули тәртибаты хошлајырлар».

СЫРФ ЈАПОН САҺӘСИ ҮЧҮН

Нә үчүн Мүгәддәс Јазыларын бу китабы јапон саһәсинин тәләбатларына хүсусилә ујғундур? Јапонларын чоху Мүгәддәс Китабла таныш дејил, анҹаг ону охумағы чох истәјәрдиләр. «Мәттанын мүждәси»нин бу нәшри сајәсиндә Мүгәддәс Китабы һеч вахт ҝөрмәјән адамлар Мүгәддәс Јазыларын бу парчасыны әлләриндә тутаҹаг вә охујаҹаглар.

Бәс нә үчүн мәһз «Мәтта» китабы сечилиб? Мүгәддәс Китаб дејәндә јапонларын әксәријјәтинин ағлына Иса Мәсиһ ҝәлир. «Мәтта» китабында да Исанын нәсил шәҹәрәси, доғулмасы, Дағүстү вәзи вә ахырзамана даир пејғәмбәрлији јазылыб. Бу мөвзулар әксәр јапонлар үчүн мараглы олаҹаг. Мәһз бу сәбәбә ҝөрә «Мәтта» китабы сечилиб.

Јапонијадакы мүждәчиләр ев-ев тәблиғ заманы вә тәкрар баш чәкдикләри инсанлара бөјүк һәвәслә бу китабы верирләр. Бир баҹы јазыр: «Инди саһәмдә  Аллаһын Кәламыны даһа чох пајлаја билирәм. Елә хүсуси ҝөрүш олан ҝүн ҝүнорта артыг китабын бир нүсхәсини бир нәфәрә вердим».

НӘШР НЕҸӘ ГАРШЫЛАНДЫ?

Мүждәчиләр «Мәтта» китабыны неҹә тәгдим едирләр? Јапонларын чоху «дар гапы», «мирвариләринизи донузларын габағына атмајын» вә «һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын» кими ифадәләрлә танышдырлар (Мәт. 6:34; 7:6, 13). Бу сөзләрин Иса Мәсиһә аид олдуғуну биләндә онлар тәәҹҹүбләнирләр. Чохлары «Мәттанын мүждәси»ндә бу сөзләри ҝөрәндә дејир: «Һәмишә арзум олуб ки, һеч олмаса бир дәфә Мүгәддәс Китабы охујум».

Мүждәчиләр китаб вердикләри адамлара тәкрар баш чәкәндә кимиси китабын мүәјјән һиссәсини охудуғуну, кимиси исә ону башдан-ајаға кими охудуғуну дејир. 60 јашларында олан бир киши тәблиғчијә демишди: «Китабы дөнә-дөнә охудум, руһум динҹәлди. Мүмкүнсә, мәнә Мүгәддәс Китаб һагда даһа чох мәлумат верин».

«Мәтта» китабы иҹтимаи шаһидлик заманы да мүһүм рол ојнајыр. Бир тәблиғчи бу хидмәтдә оларкән ҝәнҹ бир гадына «Мәтта» китабы илә јанашы, өз електрон үнваныны да верди. Бундан бир саат сонра гадын баҹыја мәктуб јазыб билдирди ки, китабын бир һиссәсини охујуб вә даһа чох мәлумат алмаг истәјир. Бир һәфтәдән сонра баҹы онунла Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башлады вә чох кечмәмиш гадын јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлди.

Јапонијадакы јығынҹаглара «Мүгәддәс Китаб. Мәттанын мүждәси» нәшринин 1 600 000-дән чох нүсхәси верилиб. Шаһидләр һәр ај бу китабын он минләрлә нүсхәсини пајлајыр. Нәшрин өн сөзүндә јазылан сөзләр тәблиғчиләрин һиссләрини ифадә едир. Орада дејилир: «Биз сәмими-гәлбдән үмид едирик ки, бу нәшр сиздә Мүгәддәс Китаба дәрин мараг ојадаҹаг».