Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2015

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Әтирә аллерҝијасы олан баҹы-гардашлара неҹә көмәк етмәк олар?

Әтирә аллерҝијасы олан адамлар үчүн чох чәтиндир. Онлар истәр-истәмәз һәр ҝүн әтир вуран инсанларла үзләширләр. Бунунла белә, бәзиләри сорушурлар ки, баҹы-гардашлардан јығынҹаглара, конгресләрә ҝәләркән әтир вә ја одеколон вурмамасыны хаһиш етмәк олармы.

Сөзсүз ки, һеч бир мәсиһи башгаларынын ҝөрүшләрдә иштирак етмәсини чәтинләшдирмәк истәмәз. Һәр биримизин ҝөрүшләрә ҝәлиб руһланмаға еһтијаҹы вар (Ибр. 10:24, 25). Одур ки, әтирә кәскин аллерҝијасы уҹбатындан ҝөрүшләрә ҝәлә билмәјән мәсиһи бу мәсәлә илә бағлы ағсаггалларла данышмаг гәрарына ҝәлә биләр. Дүздүр, ҝөрүшләрә ҝәләнләрин әтирдән истифадәсинә даир гајдалар гојмаг нә Мүгәддәс Јазылара әсасланмазды, нә дә дүзҝүн олмазды. Бунунла белә, ағсаггаллар баҹы-гардашлара бу мәсәлә илә бағлы мәлумат верә биләрләр ки, белә проблеми оланларын вәзијјәтини баша дүшсүнләр. Вәзијјәтдән асылы олараг, ағсаггаллар Хидмәти ҝөрүшүн јығынҹағын тәләбатлары бәндиндә нәшрләримиздән бу мәсәлә илә бағлы мәлумат верә биләрләр. Јахуд да бу һагда нәзакәтлә елан едә биләрләр. Анҹаг ағсаггаллар бу барәдә тез-тез елан едә билмәзләр. Белә ки, јығынҹаг ҝөрүшләринә бу проблемдән хәбәри олмајан јени мараглананлар вә гонаглар ҝәлирләр. Вә биз онлары јахшы гаршыламаг истәјирик. Әтирдән гәдәриндә истифадә етдијинә ҝөрә кимисә гынамаг дүзҝүн олмазды.

Бу ҹүр проблемләр оланда шәраит јол верирсә, ағсаггаллар шурасы әтирә гаршы һәссас оланларын залда ајрыҹа отурмасыны тәшкил едә биләр. Мисал үчүн, онлар кичик залда отуруб ҝөрүшә гулаг аса биләрләр. Әҝәр мәсәләни һәлл етмәк алынмырса вә бәзиләринин аллерҝијасы ҝүҹлүдүрсә, онда јығынҹаг, адәтән, ағыр хәстә оланлар үчүн едилдији кими, ҝөрүшүн програмыны јаза биләр, јахуд да онларын телефонла ҝөрүшә гулаг асмасыны тәшкил едә биләр.

Сон илләрдә «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» баҹы-гардашлары реҝионал конгресләрә ҝәләркән бу мәсәләдә хүсусилә диггәтҹил олмаға тәшвиг едир. Әксәр конгресләр механики вентилјасија системи олан гапалы јерләрдә кечирилдијиндән иштирак едәнләрдән хаһиш едилир ки, кәскин ијли әтирләрдән мүмкүн гәдәр аз истифадә етсинләр. Бу ҹүр чағырышлар хүсусилә реҝионал конгресләрлә бағлы едилир. Чүнки белә јерләрдә әтирә аллерҝијасы оланлар үчүн ајрыҹа јер тапмаг мүмкүн олмур. Лакин бу ҹүр ҝөстәришләри јығынҹаг ҝөрүшләри үчүн гајдаја чевирмәк дүзҝүн дејил.

Нә гәдәр ки бу дүнјада јашајырыг мирас алдығымыз гејри-камиллијин нәтиҹәләриндән әзијјәт чәкирик. Башгалары бизим һалымыза јананда бизә чох хош олур! Бәзиләри үчүн һәмиманлысынын хәтринә әтирдән, јахуд да одеколондан истифадә етмәмәк әсил гурбандыр. Анҹаг мәһәббәт бизи бу ҹүр давранмаға тәшвиг едә биләр.

 Тарихи мәнбәләр Понти Пилатын мөвҹудлуғуну тәсдиг едирми?

Бу даш лөвһәјә латынҹа Пилатын ады һәкк олунуб

Понти Пилат Мүгәддәс Китаб охуҹуларына јахшы танышдыр. Чүнки онун Иса Мәсиһин диндирилмәсиндә вә едам едилмәсиндә әли олмушду (Мәт. 27:1, 2, 24—26). Лакин онун ады һәмин дөврүн тарихи мәнбәләриндә дә дәфәләрлә чәкилир. Бир китабда дејилир ки, тарихи мәнбәләрдә онун һаггында «Јәһудијјәнин диҝәр Рома валиләриндән даһа чох вә әтрафлы мәлумат вар» («The Anchor Bible Dictionary»).

Пилатын адына ән чох јәһуди тарихчи Иосиф Флавинин јазыларында раст ҝәлинир. Флави Пилатын Јәһудијјәнин валиси оларкән үзләшдији чәтинликләрлә бағлы үч һадисәни гәләмә алыб. Дөрдүнҹү һадисәни исә јәһуди тарихчи Филон әлавә едиб. Һәмчинин Рома императорларынын тарихини гәләмә алан Рома јазычысы Тасит тәсдиг етмишдир ки, Понти Пилат Тиберинин һакимијјәти заманы Исанын едамына фәрман вермишди.

1961-ҹи илдә Гејсәријјәдәки (Исраил) гәдим Рома театрында апарылан археоложи газынтылар заманы даш лөвһә тапылмышды. Һәмин лөвһәнин үстүндә ајдын шәкилдә латын дилиндә Пилатын ады јазылмышды. Јазы (бурада ҝөстәрилән) натамам олса да, орада бу сөзләрин јазылдығы зәнн едилир: «Јәһудијјә префекти, Тибериум Понти Пилат (буну) әзәмәтли аллаһлара һәср едиб». Һаггында данышылан тикили, чох еһтимал ки, Рома императору Тиберинин шәрәфинә уҹалдылмыш мәбәд иди.

Баҹы киши тәблиғчинин јанында вә ја о олан јердә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирсә, башыны өртмәлидирми?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин 15 ијул 2002-ҹи ил сајынын (рус.) «Охуҹуларын суаллары» рубрикасында дејилирди ки, фәрг етмәз киши тәблиғчи вәфтиз олуб ја јох, баҹы онун јанында, јахуд да о олан јердә дәрс кечирсә, башыны өртмәлидир. Амма бир аз арашдырдыгдан сонра ајдын олду ки, бу мәсәләјә бир гәдәр дәјишиклик етмәк лазымдыр.

Баҹы Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм өјрәтдији адама вәфтиз олунмуш киши тәблиғчи илә бирликдә дәрс кечирсә, сөзсүз ки, башыны өртмәлидир. Бунунла о, Јеһованын мәсиһи јығынҹағында тәсис етдији башчылыг принсипинә һөрмәт етдијини ҝөстәрир. Белә ки, дәрс кечмәклә баҹы гардашын үзәринә дүшән мәсулијјәти иҹра етмиш олур (1 Кор. 11:5, 6, 10). Бундан башга, әҝәр гардаш јарарлыдырса вә ја бунун өһдәсиндән ҝәлә биләрсә, баҹы дәрси кечмәји гардашдан хаһиш едә биләр.

Јох әҝәр баҹы вәфтиз олунмамыш киши тәблиғчинин јанында (әҝәр әри дејилсә) Мүгәддәс Китаб дәрси кечирсә, Мүгәддәс Јазылара әсасән ондан башыны өртмәк тәләб олунмур. Анҹаг бәзи баҹыларын виҹданы онлары бу кими һалларда белә башларыны өртмәјә тәшвиг едә биләр.