Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2015

Иса Мәсиһ кими тәвазөкар вә шәфгәтли олун

Иса Мәсиһ кими тәвазөкар вә шәфгәтли олун

«Мәсиһ дә сизин уғрунузда әзаб чәкди вә сизә нүмунә гојду ки,онун изи илә ҝедәсиниз» (1 БУТ. 2:21).

1. Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһә охшамаға чалышсаг, Јеһова Аллаһа даһа да јахынлашаҹағыг?

ИНСАНЛАР, адәтән, һејран олдуглары адамларын хасијјәт вә давранышыны тәглид етмәјә чалышырлар. Јер үзүндә Иса Мәсиһ гәдәр тәглид едилмәјә лајиг икинҹи бир шәхсијјәт јохдур. Нәјә ҝөрә белә гәнаәтә ҝәлмәк олар? Чүнки Иса өзү демишди: «Мәни ҝөрән Атаны да ҝөрүб» (Јәһ. 14:9). Иса Атасынын хүсусијјәтләрини мүкәммәл шәкилдә әкс етдирирди, она ҝөрә дә биз Оғулу таныјанда, санки, Атаны ҝөрмүш олуруг. Демәли, биз Иса Мәсиһә охшамаға чалышанда Каинатда ән гүдрәтли Варлыг олан Јеһова Аллаһа даһа да јахынлашырыг. Аллаһын Оғлунун хасијјәт вә давранышыны тәглид етмәјин мүкафаты, доғрудан да, бөјүкдүр!

2, 3. а) Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһ Иса Мәсиһ барәдә ҝениш мәлумат вермишдир вә О, биздән нә ҝөзләјир? б) Бу вә нөвбәти мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

2 Бәс Исаны јахындан неҹә таныја биләрик? Јеһова Аллаһ Өз Кәламында, «Инҹил» китабында Иса Мәсиһ барәдә ҝениш мәлумат вермишдир. О истәјир ки, биз Онун Оғлуну  јахшы таныјаг вә ону тәглид едәк. (1 Бутрус 2:21 ајәсини охујун.) Мүгәддәс Китабда Исанын гојдуғу нүмунә ајаг изләри илә мүгајисә олунур. Санки, Јеһова бизә дејир ки, Исанын ардынҹа ҝедәк вә аддымларымызы онункуна ујғунлашдыраг. Иса Мәсиһ бизим үчүн мүкәммәл нүмунә гојуб. Анҹаг Јеһова камилликдән узаг олан бизләрдән там шәкилдә Иса кими олмағы ҝөзләмир. Сәмави Атамыз истәјир ки, гејри-камил бәндәләри баҹардыглары гәдәр Исаја охшамаға чалышсынлар.

3 Ҝәлин Исанын бир нечә ҝөзәл хүсусијјәтини нәзәрдән кечирәк. Бу мәгаләдә биз онун тәвазөкарлығы вә шәфгәти, нөвбәти мәгаләдә исә ҹәсарәти вә бәсирәти барәдә данышаҹағыг. Һәр хүсусијјәтлә бағлы үч суалы арашдыраҹағыг: бу хүсусијјәт өзүнә нәји дахил едир? Мәсиһ бу хүсусијјәти неҹә ҝөстәриб? Биз Исаја неҹә бәнзәјә биләрик?

ИСА МӘСИҺ ТӘВАЗӨКАРДЫР

4. Тәвазөкарлыг дејәндә нә баша дүшүнүрсүнүз?

4 Тәвазөкарлыг нәдир? Бу тәкәббүрлү дүнјада чохлары тәвазөкарлыға зәифлик вә ја горхаглыг кими бахыр. Амма әслиндә белә дејил. Тәвазөкарлыг ҝөстәрмәк үчүн ҝәрәк инсанда мәнәви ҝүҹ вә ҹәсарәт олсун. Бир китабда дејилир ки, тәвазөкарлыг «гүрурун вә тәкәббүрүн там әксидир». Тәвазөкарлыг инсанын өзү һагда һансы фикирдә олмасындан башлајыр. Мүгәддәс Китаб үзрә бир лүғәтдә дејилир: «Тәвазөкарлыг инсанын Аллаһ гаршысында нә гәдәр ҹылыз олдуғуну дәрк етмәсидир». Әҝәр биз Аллаһын өнүндә һәгигәтән дә өзүмүзү ашағы тутуругса, онда инсанлардан да өзүмүзү үстүн һесаб етмәјәҹәјик (Ром. 12:3; Филип. 2:3). Дүздүр, гејри-камил инсанын тәвазөкарлығы өјрәнмәси елә дә асан дејил. Анҹаг Аллаһын өнүндәки вәзијјәтимиз барәдә дүшүнсәк вә Иса Мәсиһин изләри илә ҝетсәк, онда бу, биздә алынаҹаг.

5, 6. а) Баш мәләк Микајыл кимдир? б) Микајыл тәвазөкарлығы неҹә ҝөстәрди?

5 Бәс Иса тәвазөкарлығы неҹә тәзаһүр етдирирди? О, һәм ҝөјдә гүдрәтли руһани варлыг кими, һәм дә јердә камил инсан кими јашајанда тәвазөкарлыг ҝөстәрирди. Ҝәлин бир нечә нүмунәни нәзәрдән кечирәк.

6 Әһвал-руһијјәси илә. Мүгәддәс Китабы јазанлардан бири олан Јәһуда Иса Мәсиһ ҝөјдә јашајаркән баш вермиш бир һадисәни гәләмә алмышды. (Јәһуда 9 ајәсини охујун.) Иса баш мәләк Микајыл оланда шәр варлыг Иблислә мүбаһисә етмишди. Мүбаһисә «Мусанын ҹәсәди» үстүндә дүшмүшдү. Билдијимиз кими, Муса өләндә Јеһова ону намәлум јердә дәфн етмишди (Ган. 34:5, 6). Јәгин Иблис инсанлары јалан ибадәтә чәкмәк үчүн Мусанын ҹәсәдиндән истифадә етмәк истәјирди. Иблисин нијјәти һәр нә олса да, Микајыл ҹәсарәтлә она гаршы чыхды. Бир елми әсәрдә дејилир ки, «мүбаһисә етмәк» кими тәрҹүмә едилән јунан сөзү «һүгуги зәминдә јаранан мүбаһисәләрә аид дә ишләнилир» вә ҝөстәрир ки, «Микајыл Иблисин Мусанын бәдәнини ҝөтүрмәк һүгугуну тәкзиб едирди». Бунунла белә, баш мәләк баша дүшүрдү ки, һөкм чыхармаға онун сәлаһијјәти чатмыр. О, бу иши Али Һаким Јеһованын өһдәсинә бурахмышды. Беләликлә, Микајыл тәһрикедиҹи вәзијјәт гаршысында да өз сәлаһијјәтләрини ашмады. Бу, әсил тәвазөкарлыгдыр!

7. Иса Мәсиһ сөзләри вә һәрәкәтләри илә тәвазөкар олдуғуну неҹә ҝөстәрирди?

 7 Јер үзүндә хидмәти заманы сөзләри вә һәрәкәтләри Исанын әсил тәвазөкар инсан олдуғуну ҝөстәрирди. Сөзләри илә. О, һеч вахт диггәти өзүнә чәкмирди. Бүтүн шәрәфи Атасына верирди (Марк 10:17, 18; Јәһ. 7:16). О, һеч вахт шаҝирдләри илә јекәхана-јекәхана данышмыр, онлары алчалтмырды. Әксинә, онларын ләјагәтинә һөрмәт едирди, онларда ҝөрдүјү јахшы ҹәһәтләри тәрифләјир вә онлара етибар етдијини дејирди (Лука 22:31, 32; Јәһ. 1:47). Һәрәкәтләри илә. Иса дүнја малындан узаг, садә һәјат сүрүрдү (Мәт. 8:20). О, ән ашағы һесаб едилән иши белә ҝөрмәјә чәкинмирди (Јәһ. 13:3—15). О, өз итаәткарлығы илә мүкәммәл шәкилдә тәвазөкарлыг ҝөстәрмишди. (Филиппилиләрә 2:5—8 ајәләрини охујун.) Итаәткарлыға хор бахан тәкәббүрлү инсанлардан фәргли олараг, Иса Аллаһын ирадәсинә бојун әјди вә «өләнәдәк итаәткар галды». Мәҝәр бу, Иса Мәсиһин гәлбән тәвазөкар олдуғуну ҝөстәрмир? (Мәт. 11:29).

ИСА КИМИ ТӘВАЗӨКАР ОЛУН

8, 9. Биз тәвазөкарлығы неҹә ҝөстәрә биләрик?

8 Биз Иса кими тәвазөкар неҹә ола биләрик? Әһвал-руһијјәмизлә. Тәвазөкар инсан ихтијары чатмајан шеји етмир. Әҝәр бизә мүһакимә етмәк ихтијары верилмәдијини баша дүшүрүксә, онда һеч кими сәһвләринә ҝөрә тәнгид етмәјәҹәјик вә һеч кимин нијјәтини писә јозмајаҹағыг (Лука 6:37; Јаг. 4:12). Тәвазөкарлыг гојмаз ки, биз «һәддән артыг салеһ» олаг вә бизим кими баҹарыг јахуд имтијазлары олмајан адамлара јухарыдан ашағы бахаг (Ваиз 7:16). Тәвазөкар ағсаггаллар өзләрини һәмиманлыларындан үстүн тутмајаҹаглар. Әксинә, башгаларыны өзләриндән үстүн сајаҹаг вә кичик кими давранаҹаглар (Филип. 2:3; Лука 9:48).

9 Ҝәлин Волтер Торн гардашын нүмунәсинә нәзәр салаг. О, 1894-ҹү илдән башлајараг узун илләр әрзиндә сәјјаһ, јәни сәјјар нәзарәтчи кими хидмәт етмишди. Сонра ону тәшкилатын Нју-Јоркун шималында јерләшән фермасында ишләмәјә дәвәт етмишдиләр. О, орада тојуг фермасында ишләјирди. Гардаш дејирди: «Елә ки, башлајырдым өзүм һаггында јүксәк фикирдә олмаға, өзүмү, санки, бир күнҹә сыхыб дејирдим: “Сән тоз зәррәҹијисән. Нәјинлә өјүнүрсән?”» (Әшија 40:12—15 ајәләрини охујун.) Әһсән бу ҹүр тәвазөкарлыға!

10. Сөзләримиз вә һәрәкәтләримизлә тәвазөкар олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

10 Сөзләримизлә. Әҝәр биз сөзүн әсил мәнасында гәлбән тәвазөкарыгса, бу, өзүнү сөзләримиздә дә бүрузә верәҹәк (Лука 6:45). Башгалары илә сөһбәт едәндә диггәти өз наилијјәтләримизә вә имтијазларымыза јөнәлтмәјәҹәјик (Мәс. 27:2). Әксинә, баҹы-гардашларымызын јахшы ҹәһәтләрини ҝөрмәјә чалышаҹаг, ҝөзәл хүсусијјәтләринә, баҹарыгларына вә наилијјәтләринә ҝөрә онлары тәрифләјәҹәјик (Мәс. 15:23). Һәрәкәтләримизлә. Тәвазөкар мәсиһиләр бу дүнјада ад-сан газанмаға ҹан атмырлар. Онлар садә һәјат сүрүр, һәтта ән ашағы һесаб олунан ишләри ҝөрүрләр ки, тәки Јеһоваја даһа чох хидмәт етсинләр (1 Тим. 6:6, 8). Ән әсасы, биз итаәткар олмагла тәвазөкарлыг ҝөстәрә биләрик. Јығынҹагда «рәһбәрлик едәнләрә итаәт» етмәк, Јеһованын тәшкилатынын вердији ҝөстәришләри гәбул етмәк үчүн әглән тәвазөкар олмаг тәләб олунур (Ибр. 13:17).

 ИСА МӘСИҺ ШӘФГӘТЛИДИР

11. Шәфгәт нә демәкдир?

11 Шәфгәт мәһәббәтин бир јөнүдүр вә мәрһәмәт һиссинә јахындыр. Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ бөјүк мәһәббәт вә мәрһәмәт саһибидир (Лука 1:78; 2 Кор. 1:3; Филип. 1:8). Мүгәддәс Китаб бизи шәфгәтли олмаға чағырыр. Бир елми әсәрдә бу барәдә белә дејилир: «Бу, садәҹә олараг дара дүшән адамын һалына аҹымаг чағырышы дејил. Бу, ҹаныјананлыг ҝөстәриб һәрәкәтә кечмәк, башгаларыны дирчәлтмәк, онлара јени нәфәс вермәк чағырышыдыр». Бәли, шәфгәт инсаны һәрәкәтә тәшвиг едән гүввәдир. Шәфгәтли инсан башгаларынын дадына чатыр.

12. Исанын инсанлара шәфгәтлә јанашдығыны нә ҝөстәрир вә шәфгәт ону нәјә тәшвиг едирди?

12 Бәс Иса Мәсиһ шәфгәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрмишди? Һиссләри вә һәрәкәтләри илә. Исада инсанлара гаршы ҝүҹлү шәфгәт һисси вар иди. Мәрјәмин вә јанындакыларын Лазарын өлүмүнә ҝөрә ағладығыны ҝөрәндә Иса да ағламышды. (Јәһја 11:32—35 ајәләрини охујун.) Сонра шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк Лазары дирилтмишди. Вахтилә Иса дул гадына да аҹымыш, онун оғлуну дирилтмишди (Лука 7:11—15; Јәһ. 11:38—44). Исанын шәфгәти, чох еһтимал ки, Лазарын гаршысында ҝөјдә јашамаг имканы ачды. Бу һадисәдән бир гәдәр әввәл Исанын ҹамаата јазығы ҝәлмиш вә «онлара чох шеј өјрәтмәјә» башламышды (Марк 6:34). Сөзсүз ки, Исанын тәлимләрини гәбул едән һәр кәсин һәјатына мәна гатылмышды! Диггәт јетирин ки, Исанын шәфгәти јалныз һисс дејилди, бу, ону инсанларын һајына јетмәјә тәшвиг едирди (Мәт. 15:32—38; 20:29—34; Марк 1:40—42).

13. Исанын сөзләриндән онун шәфгәтли олдуғу неҹә ҝөрүнүрдү? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

13 Сөзләри илә. Исанын үрәјиндәки шәфгәт ону сөзләрилә инсанларын, хүсусилә дә зүлм чәкәнләрин аҹысыны јүнҝүлләшдирмәјә тәшвиг едирди. Һәвари Мәтта Әшија пејғәмбәрин нөвбәти сөзләрини Исаја аид етмишди: «Әзилмиш гамышы сындырмајаҹаг, көзәрән пилтәни сөндүрмәјәҹәк» (Әшј. 42:3; Мәт. 12:20). Иса елә данышырды ки, сынмыш гамыша, сөнмәк үзрә олан чырағын пилтәсинә бәнзәјән адамларын руһуну тәзәләјирди. О, гәлбисыныглара үмид хәбәрини тәблиғ едирди (Әшј. 61:1). Зәһмәткешләри вә јүкү ағыр оланлары јанына ҝәлмәјә дәвәт едир, онлары тәравәтләнәҹәкләринә архајын едирди (Мәт. 11:28—30). Иса шаҝирдләрини әмин едирди ки, Аллаһ бүтүн хидмәтчиләринин, һәтта кичикләрин, јәни бу дүнјада дәјәрсиз һесаб олунан бәндәләринин дә гејдинә галыр (Мәт. 18:12—14; Лука 12:6, 7).

ИСА КИМИ ШӘФГӘТЛИ ОЛУН

14. Биз өзүмүздә шәфгәт һиссини неҹә јарада биләрик?

14 Биз Иса кими шәфгәтли неҹә ола биләрик? Һиссләримизлә. Ола билсин, шәфгәт һисси бизим тәбиәтимизә јаддыр, анҹаг Мүгәддәс Китаб бизи бу һисси јетишдирмәјә тәшвиг едир. Бүтүн мәсиһиләрдән јени шәхсијјәтин бир һиссәси олан дахилдән ҝәлән шәфгәтә бүрүнмәк тәләб олунур. (Колослулара 3:9, 10, 12 ајәләрини охујун.) Инсан бу һисси өзүндә неҹә јарада биләр? Үрәјини ҝениш ачмагла (2 Кор. 6:11—13). Кимсә өз һиссләрини сизинлә бөлүшәндә, дәрдини сизә данышанда она диггәтлә гулаг асын (Јаг. 1:19). Өзүнүздән сорушун: «Мән онун вәзијјәтинә дүшсәјдим, һансы һиссләри кечирәрдим? Нәјә еһтијаҹ дујардым?» (1 Бут. 3:8).

15. Сынмыш гамыша, көзәрән пилтәјә бәнзәјән инсанлара неҹә көмәк едә биләрик?

 15 Һәрәкәтләримизлә. Шәфгәт бизи тәшвиг едәҹәк ки, инсанларын, хүсусән дә сынмыш гамыша, көзәрән пилтәјә бәнзәјән кәсләрин дадына чатаг. Бәс буну неҹә едә биләрик? Ромалылара 12:15 ајәсиндә дејилир: «Ағлајанларла ағлајын». Дәрдли адамларын ән чох еһтијаҹ дујдуғу шеј онларын дәрдинә шәрик олмагдыр. Гызыны итирән бир анаја баҹы-гардашлар дајаг олуб тәсәлли вермишдиләр. О дејир: «Достларымын јанымда олмасы, мәнимлә бирҝә ағламасы мәним үчүн бөјүк тәсәлли иди». Биз хејирхаһ әмәлләримизлә дә инсанлара шәфгәт ҝөстәрә биләрик. Мәсәлән, бәлкә, һансыса дул баҹынын евиндә тәмир иши ҝөрмәк лазымдыр. Һансыса јашлы мәсиһини јығынҹаға, хидмәтә, јахуд һәкимә апармаг лазымдыр. Һәтта етдијимиз ән кичик јахшылығын белә дарда олан һәмиманлымыза бөјүк көмәји дәјә биләр (1 Јәһ. 3:17, 18). Ән әсасы, биз инсанлара шәфгәти ҹанла-башла тәблиғ етмәклә ҝөстәририк. Аллаһы ахтаран инсанлара бундан бөјүк јахшылыг едә билмәрик!

16. Сөзләримизлә гәмҝинләри неҹә руһландыра биләрик?

16 Сөзләримизлә. Шәфгәт бизи гәмҝинләрә тәскинлик вермәјә тәшвиг едир (1 Салон. 5:14). Биз сөзләримизлә бу ҹүр инсанлары неҹә руһландыра биләрик? Онларын гејдинә галдығымызы, онлара ҝөрә нараһат олдуғумузу әкс етдирән сөзләр дејиб овгатларыны галдыра биләрик. Сәмими тәриф сөзләримизлә онлара өз јахшы ҹәһәтләрини вә баҹарыгларыны ҝөрмәјә көмәк едә биләрик. Дејә биләрик ки, әҝәр Јеһова онлары Иса Мәсиһин давамчысы олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүбсә, демәли онлар Јеһованын ҝөзүндә чох дәјәрлидирләр (Јәһ. 6:44). Биз онлары әмин едә биләрик ки, Јеһова гәлбисыныг, пәришан хидмәтчиләрини бир ан белә унутмур (Зәб. 34:18). Хош сөзләр тәсәллијә еһтијаҹы олан кәсләр үчүн әсил мәлһәмдир (Мәс. 16:24).

17, 18. а) Ағсаггаллар јығынҹаг үзвләри илә неҹә рәфтар етмәлидир? б) Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

17 Ағсаггаллар, Јеһова Аллаһ истәјир ки, сиз јығынҹағын үзвләринә шәфгәтлә јанашасыныз (Һәв. 20:28, 29). Унутмајын, сизин үзәринизә баҹы-гардашлары руһән бәсләмәк, руһландырмаг вә тәравәтләндирмәк мәсулијјәти дүшүр (Әшј. 32:1, 2; 1 Бут. 5:2—4). Буна ҝөрә дә шәфгәтли ағсаггал јығынҹағын үзвләринә ағалыг етмәјәҹәк, өзүндән гајда-ганун чыхартмајаҹаг, хидмәтини ҝенишләндирмәјә шәраити јол вермәјән һәмиманлыларынын виҹданына тәсир едиб онлара тәзјиг ҝөстәрмәјәҹәк. Әксинә, онлара гол-ганад верәҹәк вә онларын Јеһоваја мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк әлләриндән ҝәлән гәдәр хидмәт едәҹәкләринә шүбһә етмәјәҹәк (Мәт. 22:37).

18 Исанын тәвазөкарлығы вә шәфгәти барәдә дүшүндүкҹә биз дә онун кими олмаг истәјирик. Нөвбәти мәгаләдә биз Исанын даһа ики ҝөзәл хүсусијјәти — ҹәсарәти вә бәсирәти барәдә данышаҹағыг.