Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) феврал 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил апрелин 6-дан мајын 3-нә кими арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Јапон халгына ҝөзләнилмәз һәдијјә

Јапонијада «Мүгәддәс Китаб. Мәттанын мүждәси» адлы јени нәшр бурахылды. Бу китабын сәҹијјәви ҹәһәтләри нәдир? О, нә үчүн бурахылыб?

Иса Мәсиһ кими тәвазөкар вә шәфгәтли олун

1 Бутрус 2:21 ајәси бизи Исанын изләри илә ҝетмәјә тәшвиг едир. Гејри-камил инсан олан бизләр Иса Мәсиһ кими тәвазөкар вә шәфгәтли неҹә ола биләрик?

Иса Мәсиһ кими ҹәсарәтли вә бәсирәтли олун

Мүгәддәс Китабда јазыланлар бизә Иса Мәсиһи танымаға көмәк едир. Иса кими неҹә ҹәсарәтли вә бәсирәтли ола биләҹәјимизи нәзәрдән кечирин.

Хидмәтә шөвглү ол

Биз билирик ки, бу ҝүн мүждәнин тәблиғи дүнјада ән ваҹиб ишдир. Хидмәтә шөвгүмүзү артырмаға вә горујуб-сахламаға бизә нә көмәк едә биләр?

Халглар Јеһова һагда өјрәнир

Илк мәсиһиләр хош хәбәрин тәблиғиндә нә дәрәҹәдә мүвәффәгијјәтли идиләр? Нәјә ҝөрә тәблиғ иши үчүн биринҹи әср башга дөврләрдән әлверишли иди?

Јеһова Аллаһ мүждәчилик ишини аванд едир

Мүасир дөврдә Јеһованын хидмәтчиләринә мүждәни бүтүн дүнјада тәблиғ етмәјә нәләр көмәк едиб?

Охуҹуларын суаллары

Әтирә аллерҝијасы олан баҹы-гардашлара неҹә көмәк етмәк олар? Баҹы һансы вәзијјәтдә башыны өртмәлидир?

FROM OUR ARCHIVES

«Ән мүһүм вахт»

«Сион Ҝөзәтчи гүлләси» Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсини «ән мүһүм вахт» адландырыр вә охуҹуларыны ону гејд етмәјә тәшвиг едирди. Әввәлләр Хатирә ҝеҹәсини неҹә кечирирдиләр?