Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһоваја шүкүр един вә хејир-дуалы олун

Јеһоваја шүкүр един вә хејир-дуалы олун

«Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир» (МӘЗ. 106:1, ЈЕНИ ДҮНЈА ТӘРҸҮМӘСИ).

1. Јеһова нә үчүн шүкүрләрә лајиг Аллаһдыр?

ЈЕҺОВА «һәр бир ҝөзәл бәхшиш вә һәр бир камил һәдијјә» верән Аллаһ олдуғу үчүн һәр ҹүр шүкрана лајигдир (Јаг. 1:17). Мәһәббәтли Чобан кими О, бизим бүтүн физики вә руһани тәләбатларымызы өдәјир (Мәз. 23:1—3). Хүсусән дә дар ҝүнүмүздә О, бизә «сығынаҹагдыр, гүввәтдир»! (Мәз. 46:1). «Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир, мәһәббәти әбәдидир», — сөзләрини дејән мәзмурчунун сәсинә сәс вермәјә чохлу сәбәбләримиз вар (Мәз. 106:1, ЈД).

2015-ҹи илин ајәси: «Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир» (Мәзмур 106:1, ЈД).

2, 3. а) Малик олдуғумуз хејир-дуаларын гәдрини билмәмәјә нәләр сәбәб ола биләр? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

2 Бәс шүкүр етмәк барәдә данышмаг зәрурәти нәдән јараныб? Габагҹадан дејилдији кими, бу сон ҝүнләрдә инсанлар ҝет-ҝедә даһа чох нанкорлашырлар (2 Тим. 3:2). Чохлары алдыглары хејир-дуаларын гәдрини билмир. Коммерсија вә реклам милјонларла инсаны әлләриндә оланла кифајәтләнмәјиб даһа чохуну әлдә етмәјә тәһрик едир. Бу нашүкүрлүк хәстәлијинә биз дә јолуха биләрик. Гәдим исраиллиләр кими, биз дә Јеһова илә дәјәрли мүнасибәтләримизә вә Ондан ҝәлән хејир-дуалара гаршы нанкор ола биләрик (Мәз. 106:7, 11—13).

 3 Бундан әлавә, ҝәлин ҝөрәк чәтин вәзијјәтләрә дүшәндә нә баш верә биләр. Белә вәзијјәтләрдә биз асанлыгла руһдан дүшә вә алдығымыз хејир-дуалары нәзәрдән гачыра биләрик (Мәз. 116:3). Бәс биз неҹә едә биләрик ки, дахилимиздә миннәтдарлыг һиссини јетишдирәк вә горујаг? Һәмчинин шиддәтли сынаглара мәруз галанда мүсбәт әһвал-руһијјәни горумаға бизә нә көмәк едә биләр? Ҝәлин бу суаллары арашдыраг.

ЈЕҺОВАНЫН ҜӨРДҮЈҮ ИШЛӘРИН «САЈЫ-ҺЕСАБЫ ЈОХДУР»

4. Дахилимиздә миннәтдарлыг һиссини неҹә горуја биләрик?

4 Дахилимиздә миннәтдарлыг һиссини јетишдириб ону горумаг истәјириксә, Јеһованын бизә вердији хејир-дуалары вә гајғысыны ҝөрмәли, еләҹә дә онларын үзәриндә дәриндән дүшүнмәлијик. Мәзмурчу буну етдикдә Јеһованын сајы-һесабы олмајан харигәли ишләри ону һејрәтә ҝәтирмишди. (Мәзмур 40:5; 107:43 ајәләрини охујун.)

5. Миннәтдарлыг һиссини јетишдирмәкдә һәвари Павелдән нә өјрәнә биләрик?

5 Миннәтдарлыг һиссини јетишдирмәкдә һәвари Павелдән чох шеј өјрәнә биләрик. О, Аллаһа ҝеҹә-ҝүндүз шүкүр едирди. Бу исә ҝөстәрир ки, о алдығы хејир-дуаларын үзәриндә дәриндән дүшүнүрдү. Павел өзү јахшы билирди ки, бир вахтлар о, күфр данышан, Аллаһын халгыны тәгиб едән вә чох һәјасыз адам олуб. О, шүкүр едирди ки, Аллаһ вә Мәсиһ онун ҝүнаһлы кечмишинә бахмајараг, она мәрһәмәт ҝөстәрмиш вә шәрәфли хидмәти она етибар етмишдир. (1 Тимотејә 1:12—14 ајәләрини охујун.) Павел һәмиманлыларына ҝөрә дә үрәкдән миннәтдар иди вә онларын ҝөзәл кејфијјәтләринә вә сәдагәтли хидмәтләринә ҝөрә Јеһоваја һәмишә шүкүр едирди (Филип. 1:3—5, 7; 1 Салон. 1:2, 3). О, чәтин вәзијјәтләрлә үзләшәндә руһани гардашларындан вахтында алдығы дәстәјә ҝөрә дәрһал Јеһоваја тәшәккүрүнү билдирирди (Һәв. иш. 28:15; 2 Кор. 7:5—7). Буна ҝөрә дә Павелин нөвбәти сөзләри демәси тәәҹҹүблү дејил. О јазмышды: «Миннәтдар олдуғунузу ҝөстәрин... Бир-биринизә мәзмурлар, мәдһијјәләр вә ҝөзәл руһани маһныларла өјүд-нәсиһәт верин, Јеһованы үрәјиниздә тәрәннүм един» (Колос. 3:15—17).

ДӘРИНДӘН ДҮШҮНМӘК ВӘ ДУА МИННӘТДАРЛЫГ ҺИССИНИ ГОРУМАҒА КӨМӘК ЕДИР

6. Хүсусилә нәјә ҝөрә Јеһоваја миннәтдарсыныз?

6 Бәс биз Павел кими миннәтдарлыг һиссини неҹә јетишдирә вә ифадә едә биләрик? Павел кими, биз дә Јеһованын бизим үчүн нәләр етдији барәдә дүшүнмәлијик (Мәз. 116:12). Сиздән сорушсалар ки, «алдығыныз һансы хејир-дуалара ҝөрә Јеһоваја миннәтдарсыныз?» ҹавабыныз нә оларды? Јеһова илә дәјәрли мүнасибәтләринизи, јахуд Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман етмәјинизин сајәсиндә бағышландығынызы гејд едәрдиниз? Вә ја дар ҝүндә сизә дајаг олан баҹы-гардашларын адыны чәкәрдиниз? Сөзсүз ки, севимли һәјат јолдашыныза вә әзиз балаларыныза ҝөрә дә миннәтдар олдуғунузу дејәрдиниз. Севән Атамыз Јеһованын вердији бу ҝөзәл әнамлар үзәриндә дүшүнмәјә вахт ајырсаныз, үрәјиниз миннәтдарлыгла долуб-дашаҹаг вә һәр ҝүн Она шүкүрләр сөјләјәҹәксиниз. (Мәзмур 92:1, 2 ајәләрини охујун.)

7. а) Нә үчүн биз шүкран дуалары етмәлијик? б) Дуада Јеһоваја шүкүр етмәјин хејри нә олаҹаг?

7 Алдығымыз хејир-дуалары ағлымызда вә үрәјимиздә бәрк-бәрк сахласаг, бу, бизи дуа едиб Јеһоваја шүкүрләр сөјләмәјә  тәшвиг едәҹәк (Мәз. 95:2; 100:4, 5). Чохлары дуаја Аллаһдан нә исә истәмәк үчүн бир васитә кими бахыр. Лакин биз билирик ки, малик олдуғумуз шејләрә ҝөрә Јеһоваја шүкр едәндә Она хош ҝедир. Мүгәддәс Китабда үрәкдән сөјләнән чохлу шүкран дуалары гәләмә алыныб. Ханна вә Хизгијанын дуасы буна бир нүмунәдир (1 Шам. 2:1—10; Јешаја 38:9—20). Буна ҝөрә дә ҝәлин үрәји миннәтдарлыгла дөјүнән бу садиг бәндәләрә охшајаг, вердији хејир-дуалара ҝөрә дуаларымызда Јеһоваја шүкүр едәк (1 Салон. 5:17, 18). Бунун хејрини артыгламасы илә ҝөрәҹәксиниз. Руһунуз дирчәләҹәк, Јеһоваја мәһәббәтиниз артаҹаг вә Она даһа да јахын олаҹагсыныз (Јаг. 4:8).

Алдығыныз һансы хејир-дуалара ҝөрә Јеһоваја миннәтдарсыныз? (6, 7-ҹи абзаслара бахын)

8. Јеһованын бизим үчүн етдикләринин ҝөзүмүздә адиләшмәсинә нә сәбәб ола биләр?

8 Биз еһтијатлы олмалыјыг ки, Јеһованын хејирхаһлығына гаршы нашүкүр олмајаг. Чүнки нашүкүрлүк ганымыздадыр. Улу валидејнләримиз Адәмлә Һәвва ҹәннәт бағында јашајырдылар, һеч нәдән корлуг чәкмирдиләр. Онлар әбәди олараг шад-хүррәм јашајаҹагдылар (Јар. 1:28). Амма онлар бу хејир-дуалары гијмәтләндирмәдиләр. Аҹҝөзлүк едәрәк даһа чох шеј истәдиләр. Нәтиҹәдә исә һәр шејдән олдулар (Јар. 3:6, 7, 17—19). Нанкорлугла долу дүнјада јашадығымыз үчүн Јеһованын бизә етдији јахшылыглар ҝөзүмүздә адиләшә биләр. Јеһова илә мүнасибәтләримиз бизим үчүн уҹузлашар, үмумдүнја гардашлығынын үзвү олмаг шәрәфи бизим үчүн артыг шәрәф олмаја биләр. Фикримиз-зикримиз тезликлә кечиб ҝедәҹәк дүнјадакы шејләрдә ола биләр (1 Јәһ. 2:15—17). Нанкорлуг ҝирдабына батмамаг үчүн алдығымыз хејир-дуаларын үзәриндә дәриндән дүшүнмәли вә Јеһованын халгына мәнсуб олдуғумуз үчүн Она даима шүкүр етмәлијик. (Мәзмур 27:4 ајәсини охујун.)

ЧӘТИНЛИКЛӘРЛӘ ҮЗЛӘШӘНДӘ

9. Шиддәтли чәтинликләрлә үзләшәндә нә үчүн алдығымыз хејир-дуалар үзәриндә дүшүнмәлијик?

9 Миннәтдарлыгла долу үрәјә саһиб олмаг шиддәтли чәтинликләрә таб ҝәтирмәјә бизә көмәк едә биләр. Һәјатда гәфил зәрбә аланда, мәсәлән, һәјат јолдашынын хәјанәти илә гаршылашанда, өлүмҹүл хәстәлијә тутуланда, әзизимизи итирәндә вә ја дәһшәтли тәбии фәлакәтин гурбаны оланда сарсынты кечирә биләрик. Мәһз белә вахтларда хејир-дуаларымызын үзәриндә дүшүнмәклә тохтаглыг тапыб ҝүҹ  әлдә едә биләрик. Ҝәлин бу кими вәзијјәтләрлә үзләшәнләрин нүмунәсини нәзәрдән кечирәк.

10. Хејир-дуалары үзәриндә дүшүнмәси Иринаја неҹә көмәк едир?

10 АБШ-да јашајыб даими пионер кими хидмәт едән Иринанын * ағсаггал олан әри она хәјанәт етмиш, ону да, ушагларыны да атыб ҝетмишди. Бәс Јеһоваја хидмәтини сәдагәтлә давам етмәјә Иринаја нә көмәк едир? О дејир: «Мәнә шәхсән гајғы ҝөстәрдијинә ҝөрә Јеһоваја о гәдәр миннәтдарам ки! Һәр ҝүн алдығым хејир-дуалар үзәриндә дүшүнәндә баша дүшүрәм ки, Сәмави Атам тәрәфиндән һифз едилиб, севилмәк нә гәдәр бөјүк шәрәфдир. Архајынам, О, мәни һеч вахт тәрк етмәз». Һәјатда башы чох бәлалар чәксә дә, дахилиндәки севинҹ Иринаја мөһкәм галмаға вә башгаларыны руһландырмаға көмәк едир.

11. Күнг-сүк баҹыја өлүмҹүл хәстәликлә чарпышмаға нә көмәк едир?

11 Асијада јашајан Күнг-сүк әри илә бирҝә 20 илдән чох пионер кими хидмәт едиб. Ҝөзләмәдији бир вахтда она бәдхассәли ҹијәр хәрчәнҝи диагнозуну гојуб дедиләр ки, бундан сонра үч-алты ај јашаја, ја јох. Әри илә башларына чох шеј ҝәлсә дә, онларын сағламлыгла бағлы һеч вахт шикајәтләри олмамышды. О дејир: «Бу хәстәлик мәнә ҝүҹлү зәрбә иди, мәнә елә ҝәлирди ки, һәр шеји итирмишәм, чох горхурдум». Күнг-сүк баҹыја мәтин галмаға нә көмәк едир? О бөлүшүр: «Һәр ҝеҹә јатмаздан габаг евин дамына чыхыб һәмин ҝүн алдығым беш хејир-дуаја ҝөрә уҹадан дуа едирәм. Бундан сонра ҹаныма раһатлыг чөкүр вә мәндә Јеһоваја мәһәббәтими изһар етмәк һәвәси јараныр». Һәр ҝеҹә етдији бу дуаларын Күнг-сүк баҹыја һансы фајдасы олур? О дејир: «Јеһованын ән ағыр вәзијјәтләрдә бизә дајаг олдуғуна вә алдығымыз хејир-дуаларын үзләшдијимиз чәтинликләрдән гат-гат чох олдуғуна әмин олурам».

Шерил сағ галан гардашы Ҹонла (13-ҹү абзаса бахын)

12. Һәјат јолдашыны итирән Ҹејсона тохдаглыг тапмаға нә көмәк едир?

12 30 илдән чохдур ки, таммүддәтли хидмәтдә олан вә һал-һазырда Африкадакы филиаллардан бириндә чалышан Ҹејсон бөлүшүр: «Једди ил бундан габаг һәјат јолдашымы итирдим. Онун өлүмү мәнә һәлә дә ағыр ҝәлир. Хәрчәнҝин пәнҹәсиндә чырпынаркән онун нәләр чәкдијини јадыма саланда дири-дири өлүрәм». Бәс Ҹејсона бу дәрдә дөзмәјә нә көмәк едир? О дејир: «Бир дәфә отуруб арвадымла јашадығым хош анлары ҝөзүмүн өнүндә ҹанландырдым. Бу анлара ҝөрә Јеһоваја дуа едиб миннәтдарлығымы билдирдим. Хејли раһатлашдым вә ондан сонра һәр ҝүн Јеһоваја о хош хатирәләримә ҝөрә шүкүр етмәјә башладым. Миннәтдарлыг һисси бахышларымы дәјишди. Дүздүр, итки һәлә дә мәнә ағры верир, амма мәнә иманлы, ҝөзәл һәјат јолдашы нәсиб етдијинә вә онунла узун илләр чијин-чијинә хидмәт етдијимә ҝөрә Аллаһа дөнә-дөнә шүкүрләр едирәм».

«Шүкүрләр олсун ки, Јеһова кими Аллаһым вар» (Шерил).

13. Демәк олар ки, бүтүн аиләсини итирән Шерилә дөзмәјә нә көмәк етди?

13 2013-ҹү илин сонунда Филиппиндә баш верән «Һајјан» гасырғасы 13 јашлы Шерилин һәр шејини әлиндән алды. О дејир: «Мән евими, демәк олар ки, бүтүн аиләми итирдим». Бәли, онун валидејнләри, гардашы вә ики баҹысы нәһәнҝ далғанын гурбаны олдулар. Бәс о бојда фаҹиә илә үзләшән бу балаҹа гызҹығаза һәјатдан күсмәмәјә нә көмәк етди? Онун балаҹа үрәји миннәтдарлыгла дөјүнүр вә о, фикрини алдығы хејир-дуалара ҹәмләјир. Шерил бөлүшүр: «Мән баҹы-гардашларын көмәјә  еһтијаҹ оланлара неҹә јардым етдикләрини ҝөрдүм. Билирдим ки, бүтүн дүнјадакы һәмиманлыларым мәнә ҝөрә дуа едирләр. Шүкүрләр олсун ки, Јеһова кими Аллаһым вар. О, һәмишә бизә еһтијаҹ дујдуғумуз шејләри верир». Ҝөрдүјүмүз кими, диггәтимизи алдығымыз хејир-дуалара ҹәмләмәк чәтинликләрә таб ҝәтирмәк үчүн бизә ҝүҹ верән һәбдир. Миннәтдарлыгла долу үрәк чәтинликләрә бахмајараг, ирәли ҝетмәјә бизә ҝүҹ верир. (Ефес. 5:20; Филипилиләрә 4:6, 7 ајәләрини охујун.)

«МӘН ЈЕНӘ РӘБДӘ СЕВИНҸ ТАПАҸАҒАМ»

14. Бизи неҹә ҝәләҹәк ҝөзләјир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

14 Тарих боју, Јеһова халгына хејир-дуа вериб онлары севиндирмишдир. Мисал үчүн, фирондан вә әсҝәрләриндән ҹанларыны гуртаран исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечәндән сонра севинҹдән шүкран вә һәмд нәғмәләри охумушдулар (Чых. 15:1—21). Бизим дә ән ҝөзәл хејир-дуаларымызындан бири ағры-аҹы ҝәтирән шејләрдән гуртулаҹағымыза даир Аллаһын бизә бәхш етдији үмиддир (Мәз. 37:9—11; Јешаја 25:8; 33:24). Бир тәсәввүр един, Јеһова бүтүн дүшмәнләрини гырыб бизи сүлһүн вә салеһлијин һөкм сүрәҹәји јени дүнјаја гәбул едәндә һансы һиссләри кечирәҹәјик. Бәли, һәмин ҝүн нә гәдәр шүкүр етсәк, аз олаҹаг! (Вәһј 20:1—3; 21:3, 4).

15. 2015-ҹи ил әрзиндә нә етмәјә гәтијјәтлисиниз?

15 2015-ҹи ил әрзиндә Јеһовадан сајсыз-һесабсыз руһани хејир-дуалар ҝөзләјирик. Дүздүр, проблемләримиз дә олаҹаг, амма јенә дә әминик ки, нә олурса олсун, Јеһова бизи һеч вахт тәрк етмәјәҹәк (Ганун. т. 31:8; Мәз. 9:9, 10). Садигликлә хидмәт етмәјимиз үчүн бизә лазым ҝәлән шејләри верәҹәк. Буна ҝөрә дә ҝәлин биз дә Һабаггуг пејғәмбәрин әһвал-руһијјәсиндә олаг. О демишди: «Әнҹир ағаҹы тумурҹугланмаса да, мејнәләр бар ҝәтирмәсә дә, зејтун ағаҹларына чәкдијим зәһмәт боша чыхса да, тарлалар мәһсул јетишдирмәсә дә, гојун-кечи ағылларда, мал-гара төвләләрдә јох олса да, мән јенә Рәбдә севинҹ тапаҹағам. хиласымын Аллаһы илә шадлыгдан ҹошаҹағам» (Һаб. 3:17, 18). Ҝәлин ил әрзиндә хејир-дуаларымыз үзәриндә дүшүнәк вә 2015-ҹи илин ајәсиндәки чағырыша һај верәк: «Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир» (Мәз. 106:1, ЈД).

^ абз. 10 Бу мәгаләдә бәзи адлар дәјишдирилиб.