БИР НЕЧӘ ил әввәл Сезарла һәјат јолдашы Росио Калифорнијада раһат һәјат сүрүрдүләр. Онларын өз ев-ешији вар иди. Сезар иситмә, вентилјасија вә һаванын тәнзимләнмәси саһәсиндә там иш ҝүнү чалышырды. Росио исә һәким кабинетиндә јарым ҝүн ишләјирди. Онларын ушағы јох иди. Анҹаг бир шеј онларын һәјатыны дәјишди. Ҝөрәк бу нә иди.

2009-ҹу илин октјабрында Бирләшмиш Штатлар филиалындан өлкәнин бүтүн јығынҹагларына мәктуб ҝөндәрилди. Мәктубда Уолкиллдә (Нју-Јорк) филиал биналарынын артырылмасы илә әлагәдар баҹарыглы баҹы-гардашлар Бет-Елдә мүвәггәти хидмәт етмәк үчүн анкет долдурмаға тәшвиг олунурдулар. Һәтта јашы Бет-Ел хидмәти үчүн гојулмуш јаш һәддиндән јухары оланлар да анкет долдурмаға дәвәт олунурду. Сезарла Росио дејир: «Јашымыза ҝөрә баша дүшүрдүк ки, бу, бизим Бет-Елдә хидмәт етмәјимиз үчүн јеҝанә шанс ола биләр. Вә биз бу фүрсәти һеч ҹүр әлдән вермәк истәмирдик». Онлар вахт итирмәдән анкетләрини долдуруб вердиләр.

Уорвикдә хидмәт едән көнүллүләр

Анкети долдурмаларынын үстүндән бир илдән чох кечсә дә, Сезарла Росио һәлә дә Бет-Елә дәвәт алмамышдылар. Анҹаг онлар мәгсәдләринә чатмаг үчүн һәјатларыны садәләшдирмәјә башладылар. Сезар бөлүшүр: «Биз гаражымызы отаг еләдик ки, еви кирајә верә биләк. Беләҹә, ҹәми бир нечә ил әввәл бөјүк һәвәслә тикдијимиз 200 квадратметрлик евдән 25 квадратметрлик отаға көчдүк. Ишдир әҝәр Бет-Елдән дәвәт ҝәләрдисә, етдијимиз дәјишикликләрин сајәсиндә бу дәвәти гәбул етмәк бизә асан олаҹагды». Бәс сонра нә олду? Росио дејир: «Балаҹа евимизә көчәндән бир ај сонра бизи Уолкиллдә мүвәггәти көнүллү кими хидмәт етмәјә дәвәт етдиләр. Бизә бир шеј ајдын олду, биз һәрәкәт етмәлијдик ки, Јеһова да бизә бәрәкәт версин».

Ҹејсон, Сезар вә Уилјам

АЛЛАҺ ФӘДАКАР ХИДМӘТЧИЛӘРИНИ МҮКАФАТСЫЗ ГОЈМУР

Сезарла Росио кими, јүзләрлә баҹы-гардаш Нју-Јорк штатындакы тикинтијә гошулмаг үчүн чохлу  гурбанлар вериб. Онларын бәзиләри Уолкиллдә апарылан ҝенишләндирмә ишиндә, диҝәрләри исә, Уорвикдәки мәркәзи идарәнин тикинтисиндә көмәк едирләр *. Бир чох әр-арвадлар раһат евләрини, ҝәлирли ишләрини вә ев һејванларыны гојуб Јеһоваја даһа чох хидмәт едирләр. Бәс Јеһова онларын фәдакарлығыны мүкафатландырырмы? Әлбәттә!

Веј

Мәсәлән, 60-а јахын јашларында олан електрик Вејлә арвады Дебра Канзасдакы евләрини вә әшјаларынын чохуну сатдылар вә штатданкәнар бет-елли кими хидмәт етмәк үчүн Уолкиллә көчдүләр *. Бунун үчүн һәјатларында дәјишикликләр етмәли олсалар да, онлар бу гурбанлары вермәјә пешман дејилләр. Дебра Бет-Ел тәјинаты илә бағлы бөлүшүр: «Һәрдән мәнә елә ҝәлир ки, мән нәшрләримиздә тәсвир олунан Ҹәннәтдәки тикинтидә иштирак едирәм».

Мелвин вә Шарон Ҹәнуби Каролинада евләрини вә әшјаларыны сатыб Уорвикдәки тикинтидә көмәк етмәјә ҝәлдиләр. Бу кими гурбанлар вермәк асан олмаса да, онлар белә тарихи тикинтидә иштирак етмәји өзләринә шәрәф санырлар. Онлар дејирләр: «Фикирләшәндә ки, ҝөрдүјүн иш үмумдүнја тәшкилатымыза фајда верир, бу, адамы вәҹдә ҝәтирир».

Кенет

50-дән чох јашы олан вә тәгаүдә чыхмыш иншаатчы Кенетлә арвады Морин Уорвикдәки тикинтидә иштирак етмәк үчүн Калифорнијадан көчүб ҝәлибләр. Көчә билмәк үчүн онлар јығынҹагларындакы бир баҹыдан евләриндән ҝөз-гулаг олмағы, гоһумларындан исә Кенетин гоҹа атасына бахмағы хаһиш етмишдиләр. Бәс онлар Бет-Елдә хидмәт етмәк үчүн вердикләри гурбанлара ҝөрә пешмандырлар? Кенет дејир: «Бунун бизә о гәдәр фајдасы олду ки! Сөзсүз ки, чәтинликләр дә биздән јан кечмәди. Лакин бу ҹүр јашамағын мүкафаты болдур. Бу хидмәти дадмағы һамыја төвсијә едирик».

ЧӘТИНЛИКЛӘРИ АШЫРЛАР

Хидмәтә һазыр көнүллүләрин әксәријјәти мүәјјән чәтинликләри ашмалы олмушлар. Мәсәлән, 60 јашы һагламыш Уилјамла Сандра Пенсилванијада раһат һәјат сүрүрдүләр. Онларын еһтијат һиссәләри истеһсал едән мүәссисәләри вар иди. 17 ишчиси олан бу мүәссисәнин иши әла ҝедирди. Онлар һәлә ушаглыгдан бәри олдуглары јығынҹаға чох өјрәшмишдиләр, гоһумларынын да әксәријјәти о әразидә јашајырды. Буна ҝөрә дә Уолкиллдә штатданкәнар бет-елли кими хидмәт етмәјә дәвәт аланда онлар һәр кәслә вә һәр шејлә худаһафизләшмәли олаҹагларыны баша дүшүрдүләр. Уилјам дејир: «Сөзсүз ки, бизим үчүн ән бөјүк чәтинлик өјрәшдијимиз мүһити тәрк етмәк иди». Лакин ҝеҹә-ҝүндүз дуалар етдикдән сонра бу әр-арвад көчмәк гәрарына ҝәлди. Онлар  буна ҝөрә пешман олмадылар. Уилјам дејир: «Бет-Ел аиләсиндә олмағын вә бурадакыларла чијин-чијинә хидмәт етмәјин севинҹини һеч нә әвәз едә билмәз. Сандра вә мән һәлә һеч вахт бу гәдәр хошбәхт олмамышыг!»

Уолкиллдә хидмәт едән ҹүтлүкләр

Һавајда тикинти үзрә менеҹер олан Рики Уорвикдәки тикинтидә штатданкәнар бет-елли кими көмәк етмәк үчүн дәвәт алды. Һәјат јолдашы Кендра онун бу дәвәти гәбул етмәсини чох истәјирди. Анҹаг онлар 11 јашлы оғуллары Ҹејкоба ҝөрә нараһат олурдулар. Ҝөрәсән, оғуллары јени мүһитә алыша биләҹәк? Үмумијјәтлә, Нју-Јорк штатына көчмәк нә дәрәҹәдә дүзҝүн оларды?

Рики дејир: «Истәјирдик елә јығынҹаг тапаг ки, орада руһани ҹәһәтдән инкишаф едән ҝәнҹләр олсун вә оғлумуз Ҹејкоб онларла отуруб-дурсун». Лакин иш елә ҝәтирди ки, онларын тәјин олундуғу јығынҹагда ушаглар аз иди, амма орада бир нечә бет-елли вар иди. Рики дејир: «Јығынҹагдакы биринҹи ҝөрүшдән сонра оғлум Ҹејкобдан јығынҹагдан хошу ҝәлиб-ҝәлмәдијини сорушдум. Һәмјашыдларынын олмадығына ҝөрә нараһатчылыг кечирдијими ҝөрән Ҹејкоб деди: “Ата, нараһат олма. Мәним достларым ҝәнҹ бет-еллиләр олаҹаг”».

Ҹејкобла валидејнләри јығынҹагдакы бет-еллиләрлә достлашыблар

Доғрудан да, ҝәнҹ бет-еллиләр Ҹејкобла достлашдылар. Бунун бөјүк фајдасы олду. Рики бөлүшүр: «Бир дәфә ҝеҹә оғлумун отағынын јанындан кечәндә ҝөрдүм ки, отағын ишығы јаныр. Дедим, јәгин, електрон ојунлары ојнајыр. Амма нә ҝөрсәм јахшыдыр? Ҹејкоб Мүгәддәс Китаб охујурду. Сорушанда ки, “бала, нә едирсән?” Ҹејкоб деди: “Мән ҝәнҹ бет-еллијәм, ҝәрәк бир илә Мүгәддәс Китабы охујуб гуртарым”». Јәгин тәсәввүр едирсиниз, Рикијлә Кендра неҹә севинирдиләр. Бәли, онларын севинҹинә сәбәб тәкҹә Рикинин тикинтидә чалышмасы јох, һәмчинин көчмәләринин оғулларынын руһани инкишафына мүсбәт тәсир етмәсидир (Сүл. мәс. 22:6).

ҜӘЛӘҸӘЈИН ДӘРДИНИ ЧӘКМИРЛӘР

Луис вә Дејл

Уолкилл вә Уорвикдәки тикинти ишләри әввәл-ахыр сона чатаҹаг. Бу тикинтијә дәвәт олунанлар билирләр ки, онларын Бет-Елдәки хидмәти мүвәггәтидир. Бу баҹы-гардашлар сонра һара ҝедәҹәкләри, нә ишлә мәшғул олаҹаглары барәдә һәддән артыг нараһат олмурлар. Онларын чоху Флоридадан олан ортајашлы әр-арвадын кечирдији һиссләри кечирир. Тикинти менеҹери Ҹон вә арвады Кармен инди Уорвикдәки тикинтидә мүвәггәти көнүллү кими хидмәт едирләр.  Онлар дејирләр: «Јеһова бу ҝүнә кими һәр еһтијаҹымызы өдәјиб. Буна ҝөрә дә әминик ки, бу вахта кими гејдимизә галан Јеһова бизи јары јолда гојмаз» (Мәз. 119:116). Јанғынсөндүрмә системи гурашдыран Луис вә арвады Кенја һал-һазырда Уолкиллдә хидмәт едирләр. Онлар дејирләр: «Јеһованын сәхавәтли әли бизи һеч нәдән корлуг чәкмәјә гојмајыб. Билмирик бундан сонра нә олаҹаг, неҹә олаҹаг, амма архајыныг ки, Јеһова һәмишә бизим гајғымыза галаҹаг» (Мәз. 34:10; 37:25).

 «ЕҺТИЈАҸЛАРЫНЫЗДАН ДА ЧОХ БӘРӘКӘТ ЈАҒДЫРАҸАҒАМ»

Ҹон вә Мелвин

Нју-Јоркдакы тикинтидә көмәк едәнләрин әксәријјәти бура ҝәлмәмәк үчүн чох бәһанә тапа биләрдиләр. Анҹаг онлар Јеһованын Өзүнүн истәдији кими, Ону сынадылар. Јеһова дејир: «Мәни сынајын. Ҝөрәҹәксиниз ки, ҝөјләрин пәнҹәрәләрини сизә ачаҹағам, үзәринизә еһтијаҹларыныздан да чох бәрәкәт јағдыраҹағам» (Мал. 3:10).

Сиз дә Јеһованы сынајын вә ҝөрүн Онун мүкафаты нә гәдәр бол олаҹаг! Дуа едиб дүшүнүн: Нју-Јоркда вә ја диҝәр тикинти лајиһәләриндә иштирак етмәк үчүн нә едә биләрсиниз? Бу ишә гошулсаныз, Јеһовадан бол мүкафат алаҹагсыныз (Марк 10:29, 30).

Гари

Алабамадан олан тикинти мүһәндиси Дејл вә һәјат јолдашы Кати бу хидмәт нөвүнү һамыја мәсләһәт ҝөрүр. Уолкиллдә хидмәт едән бу көнүллүләр бөлүшүрләр: «Әҝәр өз раһат шәраитинизи тәрк етмәјә ҹәсарәтиниз чатса, Јеһованын руһунун неҹә фәалијјәт ҝөстәрдијини ҝөрәҹәксиниз». Бу ишдә иштирак етмәк үчүн нә етмәк олар? Дејл дејир: «Нә гәдәр баҹарырсыныз, һәјатынызы садәләшдирин. Һеч вахт пешман олмазсыныз». Шимали Каролинадан олан Гари 30 ил тикинти саһәсиндә мәсул вәзифәдә чалышыб. О вә һәјат јолдашы Морин дејир ки, Уорвикдә онларын ән чох хошуна ҝәлән шеј һәјатыны Бет-Ел хидмәтинә һәср едән чохлу ҝөзәл баҹы-гардашларла бир јердә олмаг, онларла чијин-чијинә ишләмәкдир. Гари дејир: «Бет-Елдә хидмәт етмәк үчүн садә һәјат јашамаг лазымдыр. Белә һәјат бу дүнјанын сонунда ән јахшы һәјатдыр». Иллинојсдан олан пешәкар електрик Ҹејсон вә һәјат јолдашы Ҹенифер дејир ки, Уолкиллдәки тикинтидә ишләмәклә «инсан, санки јени дүнјадакы һәјатын дадына бахыр». Ҹенифер әлавә едир: «Ҝөрдүјү һәр бир ишин Јеһова үчүн дәјәрли олдуғуну вә бу ишлә ҝәләҹәјә, санки, сәрмајә гојдуғуну билмәк инсаны хошбәхт едир. Јеһова инсанын үзәринә артыгламасы илә бәрәкәт јағдырыр».

^ абз. 6 Јеһованын Шаһидләринин 2014-ҹү ил үчүн олан «Иллик мәҹмуә»синин 12, 13-ҹү сәһифәләринә (рус./түрк.) бахын.

^ абз. 7 Һәфтәнин бир вә ја бир нечә ҝүнүнү Бет-Елдә хидмәт едән штатданкәнар бет-елли галмаг јерини вә доланышығыны өзү тәмин едир.