Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсини нәјә ҝөрә гејд едирик?

Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсини нәјә ҝөрә гејд едирик?

«Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един» (1 КОР. 11:24).

1, 2. Иса Мәсиһ ерамызын 33-ҹү илинин 14 нисаны нә етди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ЕРАМЫЗЫН 33-ҹү илинин 14 нисан ҝеҹәсидир. Бәдирләнмиш ај Јерусәлими ишыгландырыр. Бир аз әввәл Иса вә һәвариләри исраиллиләрин 15 әср өнҹә Мисир әсарәтиндән гуртулмалары мүнасибәти илә Пасха бајрамыны гејд етдиләр. Инди Иса Мәсиһ 11 һәвариси илә хүсуси шам јемәји тәсис едир. Һәмин ҝүнүн сонуна кими о өлдүрүләҹәкди вә бу мәрасим онун өлүмүнүн хатирәси үчүндүр * (Мат. 26:1, 2).

2 Иса шүкүр едиб мајасыз чөрәји шаҝирдләринә өтүрәрәк дејир: «Ҝөтүрүн, јејин». Сонра бир ҹам шәрабы ҝөтүрүб јенә шүкүр едиб дејир: «Бундан һамыныз ичин» (Мат. 26:26, 27). Иса шаҝирдләринә башга һеч нә өтүрмүр. Лакин бу әламәтдар ҝеҹәдә онун садиг давамчыларына дејәси чох сөзү вар.

3. Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

3 Беләликлә, Иса һәмин ҝеҹә һәмчинин «Ағамызын шам јемәји» адланан мәрасими, өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсини тәсис етди (1 Кор. 11:20). Бунунла әлагәдар бәзиләриндә суал јарана биләр:  «Иса Мәсиһин өлүмү нә үчүн гејд едилир? Чөрәк вә шәрабын мәнасы нәдир? Хатирә ҝеҹәсинә неҹә һазырлаша биләрик? Символлардан ким гәбул етмәлидир? Мәсиһчиләр Аллаһын онлара вердији үмидә неҹә јанашмалыдырлар?»

ИСА МӘСИҺИН ӨЛҮМҮНҮ НӘ ҮЧҮН ГЕЈД ЕДИРИК?

4. Исанын өлүмү нәјә јол ачды?

4 Адәмин нәсли олдуғумуз үчүн биз ҝүнаһ вә өлүмү мирас алмышыг (Ром. 5:12). Һеч бир гејри-камил инсан нә өзүнүн, нә дә башгасынын һәјаты үчүн Аллаһа фидјә верә билмәз (Мәз. 49:6—9). Лакин Иса өз камил бәдәнини гурбан вермәклә вә ганыны ахытмагла мүвафиг фидјәни өдәјә билди. Фидјәнин дәјәрини Аллаһа тәгдим етмәклә Иса бизим ҝүнаһ вә өлүмдән азад олмағымыза, һабелә әбәди һәјат әнамыны алмағымыза јол ачды (Ром. 6:23; 1 Кор. 15:21, 22).

5. а) Аллаһын вә Мәсиһин бәшәријјәти севдијини һарадан билирик? б) Исанын өлүмүнүн јад едилмәсиндә нә үчүн иштирак етмәлијик?

5 Фидјә тәдбири Аллаһын бәшәријјәти севдијини сүбут едир (Јәһ. 3:16). Исанын өзүнү гурбан вермәси онун да бизи севдијинә дәлаләт едир. О, һәлә Аллаһын мемары кими ҝөјдә јашајаркән «бәшәр өвладларына ҝөрә [фәрәһләнирди]» (Сүл. мәс. 8:30, 31). Аллаһа вә Иса Мәсиһә миннәтдарлыг бизи тәшвиг етмәлидир ки, Исанын өлүмүнүн јад едилмәсиндә иштирак едәк. Бунунла биз Исанын «хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един» әмринә табе олуруг (1 Кор. 11:23—25).

СИМВОЛЛАРЫН МӘНАСЫ

6. Хатирә ҝеҹәсиндә истифадә олунан чөрәјә вә шәраба неҹә бахмалыјыг?

6 Иса Хатирә ҝеҹәсини тәсис едәркән чөрәји вә шәрабы мөҹүзәви шәкилдә өз бәдәнинә вә ганына чевирмәди. Әксинә, о, чөрәк барәдә демишди: «Бу, мәним бәдәними тәмсил едир». Шәраб һагда да белә демишди: «Бу, бир чохлары уғрунда ахыдылаҹаг ганымы, “әһд ганыны” тәмсил едир» (Марк 14:22—24). Ајдын мәсәләдир ки, һәмин вахт шаҝирдләри чөрәјә вә шәраба символ кими бахырдылар.

7. Хатирә ҝеҹәсиндә истифадә едилән чөрәк нәји тәмсил едир?

7 Ерамызын 33-ҹү илинин бу ваҹиб ахшамында Иса Пасха јемәјиндән галмыш мајасыз чөрәкдән истифадә етмишди (Чых. 12:8). Мүгәддәс Јазыларда маја бәзән гүсур вә ҝүнаһын символу кими хатырланыр (Мат. 16:6, 11, 12; Лука 12:1). Демәли, Исанын мајасыз чөрәкдән истифадә етмәси там мүнасиб иди. Мајасыз чөрәк Исанын ҝүнаһсыз бәдәнини тәмсил едирди (Ибр. 7:26). Хатирә ҝеҹәсиндә мәһз бу ҹүр чөрәкдән истифадә едилир.

8. Хатирә ҝеҹәсиндә истифадә олунан шәраб нәји тәмсил едир?

8 Һәм ерамызын 33-ҹү илинин 14 нисанында Исанын истифадә етдији шәраб, һәм дә бу ҝүн Хатирә ҝеҹәсиндә истифадә олунан шәраб Исанын ганыны тәмсил едир. Исанын ганы Јерусәлимдән кәнарда јерләшән Голгота адланан јердә бәшәријјәтин «ҝүнаһыны әфв етмәк» үчүн ахыдылмышды (Мат. 26:28; 27:33). Хатирә ҝеҹәсиндә истифадә едилән чөрәк вә шәраб Исанын итаәткар бәшәријјәт уғрунда вердији мисилсиз гурбаны тәмсил едир вә биз мәһәббәтин бу ҹүр тәҹәссүмүнү гијмәтләндиририк. Буна ҝөрә дә, јахшы оларды ки, һәр биримиз һәр ил кечирилән Хатирә ҝеҹәсинә һазырлашаг.

НЕҸӘ ҺАЗЫРЛАШЫРЫГ?

9. а) Хатирә ҝеҹәси илә бағлы ајәләри охумаг нәјә ҝөрә ваҹибдир? б) Фидјә сәнин үчүн нә демәкдир?

9 «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн арашдырын» брошүрасында ҝөстәрилән мүвафиг  ајәләри охујуб Исанын өлүмүндән әввәл етдикләри үзәриндә дүшүнә биләрик. Бу бизә үрәјимизи Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсинә һазырламаға көмәк едә биләр. Бир баҹы дејир: «Хатирә ҝеҹәсини сәбирсизликлә ҝөзләјирик. Илбәил бу мәрасим мәним үчүн даһа да хүсусиләшир. Јадымдадыр, әзиз атамын табутунун өнүндә дуруб она неҹә бахырдым... Мәһз һәмин ан мән фидјәнин нә гәдәр дәјәрли олдуғуну анладым... Мән фидјә илә бағлы бүтүн ајәләри, онларын изаһыны јахшы билирдим. Лакин өлүмүн аҹысыны дадандан сонра бу дәјәрли фидјәнин ҝәтирәҹәји хејир-дуалара ҝөрә үрәјим севинҹлә долуб дашды». Һәгигәтән дә, һәр биримиз Хатирә ҝеҹәсинә һазырлашаркән Исанын гурбанлығынын бизи ҝүнаһдан вә өлүмүн пәнҹәсиндән неҹә гуртардығы үзәриндә дәриндән дүшүнмәлијик.

10. Хатирә ҝеҹәсинә һазырлыг хидмәтимиздә неҹә әкс олуна биләр?

10 Хатирә ҝеҹәсинә хидмәтимизи мүхтәлиф үсулларла ҝенишләндирмәклә, мәсәлән, һәмин вахт көмәкчи пионер кими хидмәт етмәклә дә һазырлаша биләрик. Биз өјрәтдијимиз инсанлары вә башгаларыны Хатирә ҝеҹәсинә дәвәт едә биләрик. Онлара Аллаһ вә Мәсиһ барәдә, һәмчинин мөмин инсанлары ҝөзләјән хејир-дуалар һагда һәвәслә даныша биләрик (Мәз. 148:12, 13).

11. Бәзи коринфлиләр Хатирә ҝеҹәсиндә символлардан неҹә гәбул едирдиләр?

11 Хатирә ҝеҹәсинә һазырлашаркән һәвари Павелин Коринфдәки мәсиһчиләрә јаздығы сөзләрин үзәриндә дүшүнүн. (1 Коринфлиләрә 11:27—34 ајәләрини охујун.) Павел гејд етмишди ки, әҝәр кимсә чөрәк вә шәраб символларындан налајиг тәрздә гәбул едирсә, «Ағамызын [Иса Мәсиһин] бәдәнинә вә ганына ҝөрә ҝүнаһ һәмин адамын бојнуна дүшүр». Демәли, мәсһ олунмуш адам «өзүнү тәдгиг [етмәли] вә лајиг олуб-олмадығына әмин [олмалы]» вә јалныз бундан сонра символлардан гәбул етмәлидир. Әкс һалда, о, «јејиб-ичдији [шејләрә]» ҝөрә «өзүнү мәһкум едир». Налајиг даврандыгларына ҝөрә коринфлиләрин чоху «зәиф вә хәстә [олмуш], хејлиси дә [руһани] өлүм јухусуна [ҝетмишди]». Ола билсин, бәзиләри Хатирә ҝеҹәсиндән әввәл вә ја һәмин вахт о гәдәр јејиб-ичирди ки, онларда нә әгли, нә дә руһани сајыглыг галырды. Онлар бу ҹүр налајиг шәкилдә символлардан гәбул етдикләри үчүн Аллаһын рәғбәтини итирмишдиләр.

12. а) Хатирә ҝеҹәсини Павел нә илә мүгајисә етмишди вә символлардан гәбул едәнләрә һансы хәбәрдарлығы вермишди? б) Символлардан гәбул едән шәхс ҹидди ҝүнаһ ишләдибсә, нә етмәлидир?

 12 Павел Хатирә ҝеҹәсини башгалары илә бөлүшүлән јемәклә мүгајисә едиб символлардан гәбул едәнләрә белә хәбәрдарлыг етмишди: «Сиз һәм Јеһованын ҹамындан, һәм дә ҹинләрин ҹамындан ичә билмәзсиниз. Сиз һәм “Јеһованын сүфрәсиндән”, һәм дә ҹинләрин сүфрәсиндән јејә билмәзсиниз» (1 Кор. 10:16—21). Символлардан гәбул едән шәхс ҹидди ҝүнаһ ишләдибсә, о, руһани көмәк истәмәлидир. (Јагуб 5:14—16 ајәләрини охујун.) Бу мәсһ олунмуш шәхс «төвбәјә јарашан иш [ҝөрәрсә]», Хатирә ҝеҹәсиндәки символлардан гәбул едә биләр. Бунунла о, Мәсиһин гурбанлығына һөрмәтсизлик ҝөстәрмәз (Лука 3:8).

13. Аллаһын бизә вердији үмидин үзәриндә дуа едиб дүшүнмәк нәјә ҝөрә фајдалы оларды?

13 Һәр биримиз үчүн Хатирә ҝеҹәсинә һазырлашаркән Аллаһын бизә вердији үмидин үзәриндә дуа едиб дүшүнмәк фајдалы оларды. Јеһованын һеч бир һәср олунмуш хидмәтчиси вә Оғлунун садиг давамчысы истәмәз ки, мәсһ олунмуш мәсиһчи олдуғуна ајдын дәлил олмадан символлардан гәбул едиб Исанын гурбанлығына һөрмәтсизлик ҝөстәрсин. Бәс онда мәсиһчи неҹә әмин ола биләр ки, символлардан гәбул етсин, ја јох?

СИМВОЛЛАРДАН КИМЛӘР ГӘБУЛ ЕТМӘЛИДИР?

14. Јени әһдлә символлардан гәбул етмәјин һансы әлагәси вар?

14 Символлардан гәбул етмәјә һаггы оланлар јүз фаиз әминдирләр ки, онлар јени әһдә дахилдирләр. Иса шәрабла бағлы демишди: «Бу ҹам ганым әсасында бағланан јени әһди тәмсил едир» (1 Кор. 11:25). Аллаһ Јеремја пејғәмбәр васитәсилә габагҹадан демишди ки, исраиллиләрлә бағланмыш Ганун әһдиндән фәргләнән јени әһд тәсис едәҹәк. (Јеремја 31:31—34 ајәләрини охујун.) Аллаһ јени әһди руһани исраиллиләрлә бағлајыб (Галат. 6:15, 16). Бу әһд Мәсиһин гурбанлығы илә тәсдиг олунуб вә төкүлән ганы илә гүввәјә миниб (Лука 22:20). Иса јени әһдин Васитәчисидир вә садиг мәсһ олунмушлар ҝөјдәки мирасы алмаг үчүн бу әһдә дахил едилибләр (Ибр. 8:6; 9:15).

15. Падшаһлыг әһдинә кимләр дахилдир вә садиг галанлар һансы шәрәфә лајиг ҝөрүләҹәкләр?

15 Хатирә ҝеҹәсиндә символлардан гәбул етмәјә һаггы чатан шәхсләр билирләр ки, онлар Падшаһлыг әһдинә дахил едилибләр. (Лука 12:32 ајәсини охујун.) Исанын мәсһ олунмуш давамчысы олан вә онун чәкдији изтираблара шәрик олараг она садиг галанлар сәмави падшаһлыға да шәрикдирләр (Филип. 3:10). Падшаһлыг әһдинә дахил олдуглары үчүн садиг мәсһ олунмушлар ҝөјдә Мәсиһлә бирҝә әбәдијјәт боју һакимијјәт сүрәҹәкләр (Вәһј 22:5). Хатирә ҝеҹәсиндә символлардан гәбул етмәјә мәһз онларын ихтијары чатыр.

16. Ромалылара 8:15—17 ајәләринин мәнасыны гысаҹа изаһ един.

16 Хатирә ҝеҹәсиндә символлардан јалныз о шәхсләр гәбул етмәлидир ки, руһ онларын Аллаһын өвладлары олдугларына шаһидлик едир. (Ромалылара 8:15—17 ајәләрини охујун.) Диггәт јетирин ки, Павел бурада «атаҹан» мәнасыны дашыјан арами дилиндә «абба» сөзүндән истифадә етмишди. «Атаҹан» сөзү атаја нәвазишли, ејни заманда һөрмәтҹил мүраҹиәти билдирир. «Оғуллуға ҝөтүрән руһ»у аланлар Аллаһын руһдан доғулмуш өвладларыдыр. Аллаһын руһу онларын руһу илә бирликдә шаһидлик едәрәк онлара әминлик верир ки, онлар Јеһованын мәсһ олунмуш оғулларыдыр. Бу садәҹә онларда јер үзүндә јашамаг истәјинин итмәси  демәк дејил. Онлар әминдирләр ки, өләнә кими садиг галсалар, сәмави Падшаһлыгда Исанын һәмварисләри олаҹаглар. Бу ҝүн Мәсиһин «мүгәддәс Аллаһ тәрәфиндән мәсһ [олунмуш]» 144 000 давамчысынын јер үзүндә чох аз гисми галыб (1 Јәһ. 2:20; Вәһј 14:1). Аллаһын руһу илә онлар: «Атаҹан, Ата!» — дејә чағырырлар. Онларын Аллаһла неҹә дә мүбарәк мүнасибәтләри вар!

АЛЛАҺЫН СӘНӘ ВЕРДИЈИ ҮМИД

17. Мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һансы үмидә маликдирләр вә буна неҹә јанашырлар?

17 Әҝәр сән мәсһ олунмуш мәсиһчисәнсә, онда сәнин шәхси дуанын әсас мөвзусу ҝөјләр үмидидир. Мүгәддәс Китабда сәмави бәј Иса Мәсиһә «нишанлы» олмаг һагда бәһс едиләндә сән буну өзүнә аид едир вә Мәсиһин «ҝәлининин» бир һиссәси олаҹағыны ҝөзләјирсән (2 Кор. 11:2; Јәһ. 3:27—29; Вәһј 21:2, 9—14). Аллаһ Өз Кәламында руһани өвладларына мәһәббәтини ифадә едәндә сән дејирсән: «Бу, мәнә дејилир». Јеһова Кәламында мәсһ олунмуш оғулларына ҝөстәриш верәндә мүгәддәс руһ сәни буна итаәт етмәјә вә үрәјиндә: «Бу мәнә аиддир», — демәјә тәшвиг едир. Беләликлә, Аллаһын руһу вә сәнин руһун бирликдә шаһидлик едир ки, сән ҝөјләр үмидинә маликсән.

18. «Башга гојунлар» һансы үмидә маликдир вә сән буна неҹә јанашырсан?

18 Јох әҝәр сән «башга гојунлар»дан ибарәт олан «бөјүк бир издиһам»а дахилсәнсә, онда Аллаһ сәнә јер үзүндә јашамаг үмиди вериб (Вәһј 7:9; Јәһ. 10:16). Сән Ҹәннәтдә әбәди јашамаг истәјир вә Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәкдә јер үзүндә олаҹаг һәјат һагда дејиләнләр үзәриндә дүшүнәндә шадланырсан. Сән аиләнлә вә диҝәр салеһ инсанларла бирҝә сүлһ ичиндә јашамағын интизарындасан. Сән гытлығын, касыбчылығын, изтирабын, хәстәлијин вә өлүмүн көкүнүн кәсиләҹәји вахты сәбирсизликлә ҝөзләјирсән (Мәз. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Јешаја 33:24). Јер үзүндә әбәди јашамаг үмиди илә дирилдилән адамлары гаршыламағын һәсрәтиндәсән (Јәһ. 5:28, 29). Јеһованын сәнә јер үзүндә јашамаг үмиди вердијинә ҝөрә Она сонсуз миннәтдарсан! Дүздүр, сән Хатирә ҝеҹәсиндә символлардан гәбул етмирсән, амма Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығына ҝөрә миннәтдарлығыны тәзаһүр етдирмәк үчүн орада иштирак едирсән.

СӘН ДӘ МИННӘТДАРЛЫҒЫНЫ БИЛДИР!

19, 20. а) Аллаһын сәнә вердији үмид һансы һалда ҝерчәкләшәҹәк? б) Иса Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсиндә нә үчүн иштирак едәҹәксән?

19 Јер үзүндә јашамаг үмидинә вә ја ҝөјләр үмидинә малик олмағындан асылы олмајараг, үмидин јалныз вә јалныз Јеһова Аллаһа, Иса Мәсиһә вә онун фидјә гурбанлығына иман ҝәтирдијин тәгдирдә ҝерчәкләшәҹәк. Хатирә ҝеҹәсиндә оларкән малик олдуғун үмидин вә Исанын өлүмүнүн маһијјәти үзәриндә дүшүнмәк имканын олаҹаг. Буна ҝөрә дә мәгсәд гој ки, бүтүн дүнјада 2015-ҹи илин апрелин 3-ү, ҹүмә ҝүнү ҝүн батандан сонра Падшаһлыг залларында вә диҝәр јерләрдә кечириләҹәк Хатирә ҝеҹәсиндә иштирак едәҹәк милјонларла инсандан бири дә сән оласан.

20 Бу мәрасимдә иштирак етмәк сәнин Исанын фидјә гурбанлығына олан миннәтдарлығыны даһа да артыраҹаг. Натиги диггәтлә динләмәк сәни башгаларына мәһәббәт ҝөстәрмәјә, јәни Јеһованын мәһәббәти вә Онун бәшәријјәтә даир нијјәти барәдә өјрәндикләрини онларла бөлүшмәјә тәшвиг едәҹәк (Мат. 22:34—40). Буна ҝөрә дә әлиндән ҝәләни ет ки, Иса Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсиндә иштирак едәсән.

^ абз. 1 Ибрани тәгвиминә әсасән ҝүн ҝүн батандан ҝүн батана һесабланырды.