Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝөр фикрини дәјишмәлисән?

Ҝөр фикрини дәјишмәлисән?

БИР груп ҝәнҹ мәсиһчи кинотеатра ҝетмәк гәрарына ҝәлир. Онлар ешидибләр ки, мәктәбдәки ушагларын бир филмдән јаман хошлары ҝәлир. Мәсиһчи ҝәнҹләр кинотеатра ҝәләндә орада силаһларын вә јарычылпаг гадынларын афишаларыны ҝөрүрләр. Инди онлар нә едәҹәкләр? Һеч нәјә мәһәл гојмајыб бу киноја бахаҹаглар?

Бу нүмунә ҝөстәрир ки, биз руһанилијимизә вә Јеһова илә мүнасибәтләримизә јахшы вә ја пис тәсир ҝөстәрәҹәк гәрарлар гаршысында галырыг. Һеч елә олубму ки, һәрдән нә исә етмәк гәрарына ҝәлмисән, лакин вәзијјәти јенидән нәзәрдән кечириб фикриндән дашынмысан? Сәнҹә бу, гәрарсызлығын әламәтидир, јохса белә лазым имиш?

ДҮЗҜҮН ОЛМАЈАНДА фикрини дәјишмәк

Биз Јеһоваја мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк өзүмүзү Она һәср едиб вәфтиз олунмушуг. Вә ән бөјүк арзумуз Она ахыра гәдәр садиг галмагдыр. Лакин дүшмәнимиз Шејтан Иблисин амалы нөгсансызлығымызы сындырмагдыр (Вәһј 12:17). Анҹаг биз гәти гәрара ҝәлмишик ки, Јеһоваја хидмәт едәк вә Онун әмрләриндән чыхмајаг. Јеһоваја һәср олунан инсанын фикриндән дөнмәси бөјүк сәһв, бәдәли исә һәјатыны итирмәк оларды!

Тәхминән 2600 ил бундан әввәл Бабил падшаһы Навуходоносор нәһәнҝ гызыл һејкәл дүзәлтдириб һамынын онун гаршысында әјилиб сәҹдә гылмасыны әмр етмишди. Вә бу әмрдән чыхан һәр кәс одла гызмыш собаја атылаҹагды. Јеһованын үч мөмин хидмәтчиси — Шадрак, Мешак, Авед-Него бу әмрә бојун әјмәди. Вә буна ҝөрә дә онлары одла гызмыш собаја атдылар. Онлар үчүн өлдү вар, Јеһоваја ибадәтдән дөндү јох иди. Буну ҝөрән Јеһова онлары мөҹүзәви шәкилдә горуду (Дан. 3:1—27).

 Сонралар Даниел пејғәмбәрин дә башына буна охшар бир иш ҝәлмишди. Ону ширләр олан гујуја атмагла һәдәләсәләр дә, о, дуа етмәкдән галмамышды. О, адәти үзрә Јеһоваја ҝүндә үч дәфә дуа едирди вә һәгиги Аллаһа ибадәт етмәјә гәти гәрарлы иди. Буна ҝөрә дә Аллаһ пејғәмбәрини «ширләрин пәнҹәсиндән» гуртарды (Дан. 6:1—27).

Бу ҝүн дә Аллаһын хидмәтчиләри Она сәдагәтли галырлар. Мәсәлән, Африкадакы мәктәбләрдән бириндә Јеһованын Шаһиди олан бир груп шаҝирд милли рәмзләрә ситајиш етмәк үчүн тәшкил олунан тәдбирләрдә иштирак етмәкдән имтина етмишди. Онлара билдирмишдиләр ки, диҝәр шаҝирдләр кими бу мәрасимдә иштирак етмәсәләр, мәктәбдән говулаҹаглар. Бунун үстүндән чох кечмәмиш тәһсил назири шәһәрә ҝәлди вә бу шаҝирдләрдән бәзиләри илә сөһбәт етди. Онлар нәзакәтлә, ејни заманда исә ҹәсарәтлә өз мөвгеләрини изаһ етдиләр. Бундан сонра бу мәсәлә бир дә галдырылмады. Инди ҝәнҹ баҹы-гардашларымыз һеч бир тәзјиглә үзләшмәдән тәһсилләрини давам етдирирләр.

Ҝәлин һәмчинин Ҹозеф гардашын башына ҝәләнләрә нәзәр салаг. Онун хәрчәнҝ хәстәлијиндән әзаб чәкән арвады гәфилдән өлдү. Ҹозефин гоһумлары она анлајышла јанашыр, дәфнлә бағлы мөвгејинә һөрмәт едирдиләр. Арвадынын гоһумлары исә, һәгигәтдә дејилдиләр вә онлар Аллаһы разы салмајан ајинләр дә дахил олмагла, мүәјјән дәфн ајинләрини иҹра етмәк истәјирдиләр. Ҹозеф дејир: «Фикримдә гәти олдуғуму ҝөрүб ушагларыма тәсир етмәјә чалышдылар. Лакин онлар да ҝүзәштә ҝетмәдиләр. Һәмчинин гоһумларым ҝеҹәдән сәһәрә кими өлүнүн јанында ојаг галмаг ајинини иҹра етмәк истәјирдиләр. Билдирдим ки, белә бир шејин евимдә баш вермәсинә иҹазә вермәрәм. Онлар билирдиләр ки, бу ајин арвадымла мәним инанҹыма ујғун дејил. Узун-узады мүзакирәдән сонра бу ајини иҹра етмәк үчүн башга јер тапдылар».

Гардаш сөзүнә давам едир: «Кәдәрли вахтымызда Јеһованын ганунларыны позмајаг дејә дуа едирдим. Аллаһ дуаларыма ҹаваб верди, тәзјигләрә бахмајараг, мөһкәм гала билдик». Ҹозеф вә ушаглары үчүн фикирләрини дәјишиб ибадәтләриндә ҝүзәштә ҝетмәк гәбуледилмәз иди.

ЛАЗЫМ ҜӘЛӘНДӘ фикрини дәјишмәк

Ерамызын 32-ҹи илинин Пасха бајрамындан бир аз сонра Сидон әразисиндә Сурија Финикијасындан олан бир гадын Иса Мәсиһин јанына ҝәлмишди. О, тәкидлә ондан хаһиш етди ки, ҹинә тутулмуш гызыны сағалтсын. Иса бу гадына бир кәлмә сөз демәдән шаҝирдләринә белә деди: «Мән јалныз вә јалныз Исраил евинин итмиш гојунларынын јанына ҝөндәрилмишәм». О, исрар едәндә Иса она деди: «Чөрәји ушагларын әлиндән алыб күчүкләрин габағына атмаг дүзҝүн дејил». Гадын исә нә гәдәр иманлы олдуғуну нөвбәти сөзләри илә ҝөстәрди: «Дүз дејирсән, Аға, амма күчүкләр дә ағаларынын сүфрәсиндән төкүлән гырынтылары јејирләр». Ахырда Иса онун хаһишини јерә салмајыб гызыны сағалтды (Мат. 15:21—28).

Иса белә давранмагла бу кими вәзијјәтләрдә фикрини дәјишмәјә һазыр олан Јеһоваја бәнзәдијини ҝөстәрди. Мәсәлән, Аллаһ исраиллиләри гызыл дана дүзәлтдикләринә ҝөрә мәһв етмәк истәјәндә Муса Она јалвар-јахар едәндән сонра О, гәрарындан дөндү (Чых. 32:7—14).

Һәвари Павел исә Јеһованы вә Исаны тәглид едирди. Бир вахтлар Павел дүшүнүрдү ки, Марк ләгәбли Јәһјаны өзләри илә хидмәт сәјаһәтинә ҝөтүрмәк дүзҝүн дејил, чүнки о, биринҹи хидмәт сәјаһәти заманы Павели вә Барнабаны јары јолда гојуб гајытмышды. Лакин вахт кечдикҹә Павел ҝөрдү ки, Марк дәјишиб вә дәјәрли әмәкдаш олуб. Буна ҝөрә дә Павел Тимотејә демишди: «Ҝәләндә Маркы да өзүнлә ҝөтүрәрсән, чүнки онун мәнә бөјүк көмәји дәјир» (2 Тим. 4:11).

Биз дә рәһмли, сәбирли вә мәһәббәтли Аллаһымызы тәглид едәрәк фикримизи дәјишмәк гәрарына ҝәлә биләрик. Мәсәлән, биз башгалары  һагда фикримизи дәјишә биләрик. Јаддан чыхармајаг ки, Јеһовадан вә Исадан фәргли олараг биз гејри-камилик. Буна ҝөрә дә ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Әҝәр онлар фикирләрини дәјишмәјә һазырдырларса, бәс биз башгаларынын шәраитини нәзәрә алыб онлар һагда фикримизи дәјишмәли дејилик?»

Руһани мәгсәдләрә ҝәлдикдә дә фикримизи дәјишә биләрик. Мүгәддәс Китабы арашдыран вә јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак едән шәхс вәфтиз олунмағы узада биләр. Јахуд бәзи тәблиғчиләр шәраитләри јол версә дә, пионер хидмәтинә башламаға тәрәддүд едә биләр. Ја да бизә елә ҝәлә биләр ки, бәзи гардашлар јығынҹагда мәсулијјәтләрә ҹан атмырлар (1 Тим. 3:1). Садаланан бу вәзијјәтләрдән һансыса сәнә аиддир? Јадда сахла ки, Јеһова сәни шәрәфли хидмәти дадмаға дәвәт едир. Бәс онда Аллаһа вә инсанлара хидмәт етмәјин севинҹини дадмаг үчүн нијә дә фикрини дәјишмәјәсән?

Јеһованын Шаһидләринин Африкадакы филиалларындан бириндә хидмәт едән Елла баҹы өз хидмәти һагда дејир: «Бет-Елә гәдәм гојанда билмирдим бурада нә гәдәр гала биләрәм. Дүздүр, Јеһоваја бүтүн гәлбимлә хидмәт етмәк истәјирдим, амма аиләм үчүн бурнумун уҹу ҝөјнәјирди. Лакин отаг јолдашым мәни бу хидмәтдә галмаға тәшвиг едирди. Бет-Елдә он ил хидмәт едәндән сонра бу хидмәтә бағландым вә гәрара ҝәлдим ки, ҝүҹүм чатан гәдәр бу хидмәтдә галыб баҹы-гардашларыма хидмәт едим».

МҮТЛӘГ ОЛАНДА фикрини дәјишмәк

Јадындадыр, Габил гардашына пахыллыг едиб гәзәбләнәндә нә баш вермишди? Аллаһ бу кинли адама деди ки, әҝәр Онун лүтфүнү газанмаг истәјирсә, садәҹә олараг јахшы иш ҝөрсүн. Аллаһ Габилә «гапынын ағзында» дуран ҝүнаһа галиб ҝәлмәји мәсләһәт  ҝөрдү. Габил Аллаһын мәсләһәтинә мәһәл гојмајыб өз фикриндә галды. Чох һејиф ки, доғма гардашыны өлдүрүб илк инсан гатили олду (Јар. 4:2—8).

Инди дә Уззија падшаһын нүмунәсинә нәзәр салаг. Әввәлләр о, Јеһованын ҝөзүндә доғру олан ишләри ҝөрүб Онун јолундан ајрылмырды. Лакин Уззијанын гүруру дахилиндәки јахшы инсаны јејиб-битирди. О, каһин олмадығы һалда мәбәдә дахил олуб бухур тәгдими ҝәтирмәк истәди. Каһинләр ону бу тәкәббүрлү һәрәкәтдән дашындырмаға чалышанда о фикрини дәјишмәк әвәзинә, гәзәбләниб өз билдијини етди. Буна ҝөрә дә Јеһова онун ҹанына ҹүзам хәстәлији салды (2 Салн. 26:3—5, 16—20).

Бәли, бәзи һалларда биз дүшүнҹәмизи тамамилә дәјишмәлијик. Мүасир бир нүмунәјә бахаг. Јоаким 1955-ҹи илдә вәфтиз олунмушду, лакин 1978-ҹи илдә јығынҹагдан кәнар едилмишди. 20 илдән сонра о төвбә едиб јенидән Јеһованын Шаһиди олду. Бу јахынларда бир ағсаггал ондан һәгигәтә гајытмаг үчүн нәјә ҝөрә бу гәдәр ҝөзләдијини сорушмушду. Јоаким демишди: «Ичимдә гәзәб вә гүрур вар иди. Амма бу гәдәр вахт итирдијим үчүн чох пешманам. Јығынҹагдан кәнар едилсәм дә, данмырдым ки, Јеһованын Шаһидләри һәгигәт јолундадырлар». Бирҹә галырды ки, фикрини дәјишиб төвбә етсин.

Биз дә фикримизи дәјишмәји тәләб едән вәзијјәтлә үзләшә биләрик. Она ҝөрә дә ҝәлин Јеһованы разы салмаг үчүн буна һәмишә һазыр олаг (Мәз. 34:8).