Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһова сәхавәтли бәндәсини бол-бол хејир-дуаландырыр

Јеһова сәхавәтли бәндәсини бол-бол хејир-дуаландырыр

ЈАРАДАНЫМЫЗ инсанлары дәјәрли әнам олан ирадә азадлығы илә хәлг едиб. Вә О, өз азадлығындан һәгиги ибадәт, Онун мүгәддәс адыны уҹалтмаг вә әзәли нијјәтини дәстәкләмәк наминә истифадә едән бәндәләрини бол-бол хејир-дуаландырыр. Јеһова истәмир ки, биз Она горху вә мәҹбуријјәтдән ирәли ҝәләрәк ибадәт едәк. Әксинә, О, саф мәһәббәт вә дәрин миннәтдарлыг һиссиндән ирәли ҝәләрәк едилән ибадәтдән разы галыр.

Мәсәлән, исраиллиләр Сина сәһрасында оланда Јеһова онлара ибадәт јери тикмәји тапшырыб демишди: «Өз араныздан Рәббә бир ианә топлајын. Гој көнлү истәјән һәр кәс Рәббә белә ианә ҝәтирсин» (Чых. 35:5). Һәр бир исраилли ҝүҹү чатан гәдәр көнүллү ианә едә биләрди. Нә вә нә гәдәр ианә етмәләриндән асылы олмајараг, бу ианәләр Аллаһын бујурдуғу ишдә лајигли шәкилдә истифадә едиләҹәкди. Бәс халг бу чағырыша неҹә јанашды?

«Үрәјинә тохунан вә көнлү истәјән һәр адам» истәдији гәдәр ианә етди. Кишиләр вә гадынлар Јеһованын бујурдуғу иш үчүн көнүллү олараг санҹаглар, сырғалар, үзүкләр, гызыл, ҝүмүш, тунҹ, бәнөвшәји, түнд гырмызы вә ал рәнҝли иплик, инҹә кәтан, кечи јуну, гырмызы бојанмыш гоч дәриләри, суити дәриләри, әбришим ағаҹы, даш-гаш, балзам вә зејтун јағы ҝәтирдиләр. Нәтиҹәдә, «бүтүн иши ҝөрмәк үчүн хаммал лазыми мигдардан артыг иди» (Чых. 35:21—24, 27—29; 36:7).

Јеһованы даһа чох мәмнун едән ҝәтирилән ианәләр јох, тәмиз ибадәти дәстәкләјәнләрдә ҝөрдүјү әһвал-руһијјәдир. Бу инсанлар өз вахтларыны вә гүввәләрини дә әсирҝәмирдиләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «үрәји һикмәтлә долу бүтүн гадынлар өз әлләри илә [әјирирди]». Бәли, «бу иши үрәкдән ҝөрмәк истәјән баҹарыглы гадынлар кечи јуну [әјирирдиләр]». Үстәлик, Јеһова Бесалелә «һикмәт, дәрракә, билик вә һәр ҹүр [мәһарәт]» вермишди. Доғрудан да, Аллаһ Бесалеллә Оһолиава тапшырылмыш бүтүн ишләри ҝөрмәләри үчүн лазыми габилијјәт вермишди (Чых. 35:25, 26, 30—35).

Јеһова исраиллиләри ианә вермәјә тәшвиг едәндә там әмин иди ки, «көнлү истәјән һәр кәс» һәгиги ибадәти дәстәкләјәҹәк. О да онлары Өз һимајәси алтында шад-хүррәм јашадаҹаг. Бунунла Јеһова ҝөстәрир ки, О, хидмәтчиләринин әлиачыглығыны гијмәтләндирир вә онлар Онун ирадәсини јеринә јетирәркән һеч нәјә мөһтаҹ галмајаҹаглар (Мәз. 34:9). Јеһова сәнин дә Она хидмәтдә ҝөстәрдијин сәхавәтлилији мүтләг хејир-дуаландыраҹаг.