Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сәнә вериләни гијмәтләндирирсән?

Сәнә вериләни гијмәтләндирирсән?

«Биз... Аллаһдан ҝәлән руһу алдыг ки, Аллаһын бизә бәхш етдији шејләри анлаја биләк» (1 КОР. 2:12).

1. Бир чохлары һансы фикирлә разыдыр?

«ИНСАН нәјисә итирәндән сонра онун гәдрини билир». Јәгин сән дә бир чохлары кими бу фикирлә разысан. Инсан, адәтән, ушаглыгдан малик олдуғу шејләрин гәдрини билмир. Мәсәлән, варлы аиләдә бөјүјән ҝәнҹ өзүндә олан чох шеји дәјәрләндирмәјә биләр. Ола билсин, тәҹрүбәсизликдән бу ҹүр ҝәнҹләр һәјатда нәјин даһа ваҹиб олдуғуну ајырд едә билмирләр.

2, 3. а) Мәсиһчи ҝәнҹләр өзләрини нәдән ҝөзләмәлидирләр? б) Малик олдуғумуз шејләри гијмәтләндирмәјә бизә нә көмәк едәҹәк?

2 Туталым, сән 20 јашларында олан бир ҝәнҹсән. Сәнин үчүн ән ваҹиби нәдир? Бу дүнјада чохларынын үрәји јахшы мааш, ҝөзәл ев вә ән сон технолоҝија үчүн дөјүнүр. Лакин бүтүн диггәтимизи јалныз бунлара ҹәмләсәк, онда ваҹиб оланы — руһани хәзинәни итирә биләрик. Тәәссүфләр олсун ки, бу ҝүн милјонларла инсан бу хәзинәни ахтармаг үчүн бармағыны белә тәрпәтмир. Мәсиһчи аиләсиндә бөјүјән бир ҝәнҹ кими сән еһтијатлы олмалысан ки, малик олдуғун руһани мирасы ҝөздән салмајасан (Мат. 5:3). Инсанын нашүкүр олмасы пис нәтиҹәләр верә, ҝәләҹәјинә көлҝә сала биләр.

 3 Амма бу сәнинлә баш вермәјә дә биләр. Бунун үчүн руһани мирасыны ҝөз бәбәјин кими горумалысан. Ҝәлин бу мәсәләдә бизә көмәк едәҹәк бир нечә нүмунәјә бахаг. Мүгәддәс Китабдан арашдыраҹағымыз нүмунәләр јалныз ҝәнҹләрә јох, бүтүн мәсиһчиләрә малик олдуғу руһани хәзинәни гијмәтләндирмәјә көмәк едәҹәк.

ОНЛАР ГИЈМӘТЛӘНДИРМӘДИЛӘР

4. 1 Шамуел 8:1—5 ајәләриндә Шамуелин оғуллары барәдә нә јазылыб?

4 Мүгәддәс Китабда руһани мирас алан, лакин бунун гәдрини билмәјән инсанлардан бәһс едилир. Ҝөтүрәк, Јеһоваја ушаглыгдан хидмәт етмиш вә Онун өнүндә јахшы да ад газанмыш Шамуел пејғәмбәрин аиләсиндәкиләри (1 Шам. 12:1—5). О, оғуллары Јоеллә Авија үчүн ҝөзәл нүмунә гојмушду. Амма онлар буну һеч гијмәтләндирмәдиләр, пис јолун јолчусу олмағы сечдиләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онлар аталарындан фәргли олараг «дүзҝүн олмајан һөкмләр верирдиләр». (1 Шамуел 8:1—5 ајәләрини оху.)

5, 6. Јошијанын оғуллары вә нәвәси һансы јолу тутдулар?

5 Јошија падшаһын оғуллары һагда да ејни шеји демәк олар. Јошија Јеһоваја ибадәтдә парлаг нүмунә иди. Аллаһын Ганун китабы тапылыб она охунанда о, Јеһованын әмрләринин һәјата кечирилмәси үчүн ҹидди ислаһатлар ҝөрдү. Јошија өлкәни бүтпәрәстликдән вә спиритизмдән тәмизләјиб бүтүн халгы Јеһоваја ибадәтә сәсләди (2 Пад. 22:8; 23:2, 3, 12—15, 24, 25). Ҝөр белә атанын оғулларына вердији руһани мирас неҹә дә гијмәтли иди! Амма нә хејри, нә үч оғлу, нә дә нәвәси бу мирасы падшаһ оланда гијмәтләндирмәдиләр.

6 Јошијанын оғлу Јеһоахаз «Рәббин ҝөзүндә пис олан ишләр» ҝөрән падшаһ олду. О, ҹәми үч ај падшаһлыг етдикдән сонра Мисир фирону ону әсир ҝөтүрдү вә о, елә орада да өлдү (2 Пад. 23:31—34). Гардашы Јеһојагим исә 11 ил падшаһлыг етди. Атасындан алдығы руһани мирасы о да гијмәтләндирмәди. Јеһојагим јолуну аздығы үчүн Јеремја пејғәмбәр онун һаггында демишди: «Ешшәк басдырылан кими басдырылаҹаг» (Јер. 22:17—19). Јошијанын диҝәр варисләри, оғлу Сидгија вә нәвәси Јеһојакин онлардан һеч дә ҝери галмады. Һеч бири Јошијаја охшамады (2 Пад. 24:8, 9, 18, 19).

7, 8. а) Сүлејман руһани мирасыны неҹә бада верди? б) Руһани мирасыны бада верәнләрин нүмунәләриндән нә нәтиҹә чыхарырыг?

7 Сүлејман падшаһ атасы Давуддан чох шеј ҝөтүрмүшдү. О, руһани тәрбијә алмышды. Буна ҝөрә дә падшаһлығын әввәлиндә һәр шеј гајдасында иди, амма сонрадан дүз јолдан сапды. Арвадлары «Сүлејманын гоҹалыг чағында онун үрәјини башга аллаһлара тәрәф аздырдылар вә онун үрәји атасы Давуддан фәргли олараг Аллаһы Рәббә садиг» галмады (1 Пад. 11:4). Нәтиҹәдә, о, Јеһованын ҝөзүндән дүшдү.

8 Һејиф ки, ушаглыгдан Аллаһын ганунлары илә тәрбијә едилмиш вә буна ујғун јашамаг имканы олан бу кәсләр руһанилији бада вердиләр. Амма демәк олмаз ки, бүтүн ҝәнҹләр беләдир. Ҝәлин ҝәнҹ мәсиһчиләрин тәглид едә биләҹәји бәзи ҝөзәл нүмунәләрә диггәт јетирәк.

 ОНЛАР ГИЈМӘТЛӘНДИРДИЛӘР

9. Нуһун оғуллары һансы нүмунәни гојублар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

9 Нуһ пејғәмбәрин оғуллары бизим үчүн ҝөзәл нүмунәдир. Аталары Нуһ ҝәми тикмәк вә аиләси илә бирҝә бу ҝәмијә ҝирмәк тапшырығы алмышды. Оғуллары Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну дәрк едирдиләр. Буна ҝөрә дә аталары илә чијин-чијинә чалышыб иши баша вурдулар вә аиләликҹә ҝәмијә ҝирдиләр (Јар. 7:1, 7). Јарадылыш 7:2 ајәсиндә дејилир ки, онлар «бүтүн јер үзүндә нәсли кәсилмәсин дејә» һејванлары да ҝәмијә салдылар. Беләҹә, һәм инсанлар, һәм дә һејванлар хилас олду. Нуһун оғуллары аталары васитәсилә алдыглары руһани мирасы гијмәтләндирдикләри үчүн инсан нәслинин горунмасында вә тәмизләнмиш јер үзүндә һәгиги ибадәтин бәрпасында онларын да пајы олуб (Јар. 8:20; 9:18, 19).

10.Бабилә апарылан дөрд ибрани ҝәнҹ өјрәндикләри һәгигәтләри гијмәтләндирдикләрини неҹә ҝөстәрдиләр?

10 Әсрләр сонра дөрд ҝәнҹ ибрани һәрәкәтләри илә ҝөстәрдиләр ки, даһа ваҹиб оланы гијмәтләндирмәји ушаглыгдан өјрәнибләр. Ерамыздан әввәл 617-ҹи илдә һәмин ҝәнҹләр, Хананја, Мишаел, Азарја вә Даниел Бабилә әсир апарылмышды. Јарашыглы вә габилијјәтли олмалары онлара имкан верирди ки, бабиллиләрин һәјат тәрзинә ујғунлашсынлар. Лакин онлар белә етмәдиләр. Онлар давранышлары илә ҝөстәрдиләр ки, алдыглары руһани мирасы унутмајыблар. Бу дөрд ҝәнҹ руһаниликләрини горудуглары үчүн бол хејир-дуаландылар. (Даниел 1:8, 11—15, 20 ајәләрини оху.)

11. Инсанлар Исадакы руһани мирасдан неҹә фајдаланырды?

11 Бу ҝөзәл нүмунәләр арасында Иса Мәсиһин нүмунәсини чәкмәмәк һагсызлыг оларды. О, Атасындан өјрәндикләрини олдугҹа гијмәтләндирирди. Бу, онун сөзләриндән ајдын ҝөрүнүр: «Ата мәни неҹә өјрәдибсә, мән дә елә данышырам» (Јәһ. 8:28). Үстәлик, о истәјирди ки, алдығы руһани мирасдан башгаларына да пај дүшсүн. О, халга демишди: «Мән Аллаһын падшаһлығы һаггында хош хәбәри башга шәһәрләрә дә бәјан етмәлијәм, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб» (Лука 4:18, 43). О, инсанлара руһани шејләри гијмәтләндирмәјән «дүнјаја мәхсус» олмамағын ваҹиблијини дәрк етмәјә көмәк едирди (Јәһ. 15:19).

СӘН ДӘ ГИЈМӘТЛӘНДИР

12. а) 2 Тимотејә 3:14—17 ајәләрини бу ҝүн бир чох ҝәнҹләрә неҹә шамил етмәк олар? б) Мәсиһчи ҝәнҹләр һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәлидирләр?

12 Һаггында бәһс етдијимиз бәзи ҝәнҹләр кими, ола билсин, сән дә Јеһова Аллаһа бағлы валидејнләрдән тәрбијә алмысан. Онда Мүгәддәс Јазыларда Тимотеј һагда дејиләнләр сәнин вәзијјәтинә ујғун ҝәлә биләр. (2 Тимотејә 3:14—17 ајәләрини оху.) Чох еһтимал ки, һәгиги Аллаһ вә Ону неҹә разы салмагла бағлы биликләри сәнә валидејнләрин вериб. Бәлкә дә валидејнләрин сәни лап көрпәликдән өјрәтмәјә башлајыблар. Онлар чох чалышыблар ки, сән «Мәсиһ Исаја ҝәтирдијин иман васитәсилә хиласа јетишмәјин үчүн» һикмәтә говушасан. Һабелә, сәнин Аллаһа хидмәтә «тамамилә һазыр [олмағына]» көмәк едибләр. Бәс сән алдығын руһани мирасы гијмәтләндирдијини ҝөстәрирсән? Бунун үчүн вахташыры өзүндән соруша биләрсән: «Кечмишдән бу ҝүнә кими јашамыш садиг шаһидләрин сырасында олмаг мәндә һансы һиссләр јарадыр? Бу ҝүн Јеһованын разы галдығы азсајлы халгын арасында олмағым мәнә неҹә тәсир едир? Аллаһын мәнә ачдығы мөһтәшәм һәгигәти гијмәтләндирирәм?»

13, 14. Бәзи ҝәнҹ мәсиһчиләрдә һансы истәк вар вә бунун ҝүдазына ҝетмәк нә үчүн ағылсызлыгдыр? Нүмунә чәк.

 13 Мәсиһчи аиләсиндә бөјүјән бәзи ҝәнҹләр һазыркы руһани ҹәннәтлә Шејтанын гаранлыг дүнјасы арасындакы бөјүк фәрги сезмәјә биләрләр. Бәзиләри һәтта бу дүнјанын дадына бахмаг һәвәсинә дүшүбләр. Һеч ағрыны вә өлүмү дадмаг үчүн өзүнү машынын алтына атардын? Әлбәттә ки, јох. Ејнилә дә әзаб-әзијјәтин нә олдуғуну дадмаг үчүн өзүмүзү дүнјанын «позғунлуг ҝирдабына» атмаг лазым дејил (1 Пет. 4:4).

14 Ҝәлин Асијада мәсиһчи аиләсиндә бөјүјән Женер гардашын нүмунәсинә бахаг. О, 12 јашында вәфтиз олунмушду. Бунунла белә, јенијетмә олдуғу үчүн дүнја ону өзүнә ҹәлб едирди. О дејир: «Мән дүнјанын тәклиф етдији “азадлығы” дадмаг истәјирдим». Женер икили һәјат сүрмәјә башламышды. 15 јашында пис достлара гошулуб, онлар кими, ички ичир, сөјүш сөјүрдү. О, евә ҝеҹәнин бир јарысы, достлары илә билјард вә зоракы електрон ојунлар ојнадыгдан сонра гајыдырды. Лакин бир мүддәтдән сонра она чатды ки, дүнјанын ҹәлбедиҹи шејләри әслиндә пуч, тәклиф етдији һәјат исә мәнасыздыр. О, јығынҹаға неҹә гајытдығындан данышыр: «Һәлә дә чохлу чәтинликләрим олса да, Јеһованын вердији хејир-дуалар онлардан да чохдур».

15. Һәтта мәсиһчи аиләсиндә бөјүмәјән ҝәнҹләр белә нәјин үзәриндә дүшүнмәлидирләр?

15 Әлбәттә, јығынҹагда мәсиһчи аиләсиндә бөјүмәјән ҝәнҹләр дә вар. Сән дә онлардан бирисәнсә, онда Јараданы таныјыб Она хидмәт етмәјин ачдығы мөһтәшәм имканлар үзәриндә дүшүн. Дүнјада милјардларла инсан вар. Амма сәнин Јеһованын Өзүнә ҹәлб етдији вә Мүгәддәс Китаб һәгигәтинин ачылдығы инсанларын арасында олмағын әсил хејир-дуадыр (Јәһ. 6:44, 45). Бу ҝүн тәхминән 1000 нәфәрдән 1-и һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләниб, онлардан бири дә сәнсән. Мәҝәр бу, бизә һәгигәти неҹә өјрәнмәјимиздән асылы олмајараг, севинмәјә әсас вермир? (1 Коринфлиләрә 2:12 ајәсини оху.) Женер дејир: «Бу һагда дүшүнәндә түкләрим биз-биз дурур. Ахы мән кимәм ки, Каинатын Јараданы Јеһова мәни таныјыр?» (Мәз. 8:4). Ејни әразидә  јашајан бир баҹы бөлүшүр: «Мүәллимләри тәрәфиндән шәхсән танынан тәләбәләр гүрур дујурлар. Онда ҝөр Ән Бөјүк Мүәллим Јеһованын бизи танымасы неҹә дә бөјүк шәрәфдир!»

БӘС СӘН НӘ ЕДӘҸӘКСӘН?

16. Бу ҝүн мәсиһчи ҝәнҹләр һансы мүдрик сечими едә биләрләр?

16 Һансы мөһтәшәм шәрәфә лајиг ҝөрүлдүјүнү арашдырандан сонра нијә дә һәјатда дүзҝүн сечим етмиш азсајлы инсанларын арасында галмаға даһа да гәтијјәтли олмајасан? Белә етсән, онда Аллаһын кечмишдән бу ҝүнә кими мөвҹуд олан садиг хидмәтчиләринин арасында сәнин дә адын олаҹаг. Одур ки, мәһвә ҝедән бу дүнјаја ујан ҝәнҹләрин ардынҹа дүшмәк әвәзинә, Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмәјин даһа јахшыдыр (2 Кор. 4:3, 4).

17-19. Дүнјадан фәргләнмәјә сәнә нә көмәк едәҹәк?

17 Сөзсүз, бу дүнјадан фәргләнмәк һәмишә асан олмајаҹаг. Лакин ағлынын сәсинә гулаг ассан, фәргләнмәли олдуғуну һеч вахт унутмајаҹагсан. Олимпија јарышчысыны тәсәввүр ет. Шүбһәсиз, галиб ҝәлмәк үчүн о, башгаларындан фәгләнмәлидир. Мисал үчүн, о, вахтыны алаҹаг, диггәтини јајындыраҹаг шејләрә «јох» демәли, фикрини-зикрини мәшгләрә ҹәмләмәлидир. Үстәлик, һәмјашыдларындан фәргләнмәјә һазыр олмасы она чалышыб-вурушуб мәгсәдинә чатмаға көмәк едәҹәк.

18 Дүнја инсаны бу ҝүнү үчүн јашамаға сәсләјир. Амма узагҝөрән олуб дүнјадан фәргләнсән, руһанилијини вә әхлагыны позан шејләрдән гачсан, онда «әсил һәјатдан бәрк-бәрк [јапышаҹагсан]» (1 Тим. 6:19). Јухарыда һаггында бәһс етдијимиз баҹы дејир: «Ҝүн әрзиндә иманыны горусан, ҝүнүн ахырында мәмнунлуг дујаҹагсан. Беләҹә, Шејтан дүнјасынын һәмләләринә гаршы дурдуғуну ҝөстәрәҹәксән. Ән әсасы, һисс едәҹәксән ки, Јеһова сәнинлә фәхр едир вә сәндән разыдыр! Онда башгаларындан фәргләнмәјин хејрини ҝөрәҹәксән!»

19 Әҝәр инсан диггәтини тәкҹә индики зәманәдә әлдә едәҹәји шејләрә ҹәмләјирсә, демәли, һәјатыны боша верир (Ваиз 9:2, 10). Бир ҝәнҹ кими сән мәгсәдин вә ҝәләҹәјин барәдә јахшыҹа дүшүнмәлисән. Бу сәнә дүзҝүн гәрарлар вермәјә вә «башга милләтләр кими» јашамагдан гачмаға көмәк едәҹәк. Беләҹә, һәјатына әсил мәна гатылаҹаг (Ефес. 4:17; Мал. 3:18).

20, 21. Дүзҝүн гәрарлар версәк нә газанаҹағыг вә бунун үчүн биздән нә ҝөзләнилир?

20 Әҝәр дүзҝүн гәрарлар версәк, индидән мәналы һәјат сүрәҹәк вә ҝәләҹәкдә јер үзүндә әбәди һәјата говушаҹағыг. Ағлымыза ҝәлмәјән бол-бол хејир-дуалар дадаҹағыг (Мат. 5:5; 19:29; 25:34). Амма бунлары алмаг асан дејил, ҝәрәк Аллаһын сөзү илә отуруб-дураг. (1 Јәһја 5:3, 4 ајәләрини оху.) Ҝөрдүјүмүз кими, Аллаһа сәдагәтлә хидмәт етмәјә дәјәр!

21 Аллаһын бизә вердији руһани мираса ҝөрә неҹә дә хошбәхтик! Биз Онун Кәламы сајәсиндә дәгиг билијә јијәләнмишик, һәгигәти вә вәдләрини дәрк етмишик. Аллаһын адыны дашымаға вә Шаһиди олмаға лајиг ҝөрүлмүшүк. Һәлә үстәлик, һәмишә бизимлә олаҹағына даир Аллаһдан вәд алмышыг (Мәз. 118:7). Ҝәнҹ вә ја јашлы олмағымыза бахмајараг, ҝәлин даим ҝөстәрәк ки, биз Јеһоваја әбәди иззәт ҝәтирмәк истәји илә јашајырыг (Ром. 11:33—36; Мәз. 33:12).