Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2014

Сону бирҝә гаршылајаг

Сону бирҝә гаршылајаг

«Биз һамымыз бир бәдәнин үзвләријик» (ЕФЕС. 4:25).

1, 2. Аллаһ һәм ҝәнҹ, һәм дә јашлы хидмәтчисиндән нә истәјир?

ЈЕҺОВАЈА хидмәт едән бир ҝәнҹ кими әмин ола биләрсән ки, Онун ҝөзүндә сәнин өз јерин вар. Бир чох өлкәләрдә вәфтиз олунанларын чоху елә ҝәнҹләрдир. Бу гәдәр ҝәнҹин Јеһованын һәср олунмуш хидмәтчиләринә гошулдуғуну ҝөрмәк неҹә дә руһландырыҹыдыр!

2 Ҝәнҹ олдуғун үчүн, јәгин, ҝәнҹләрлә отуруб-дурмаг хошуна ҝәлир. Бу нормалдыр, чүнки һәр биримиз һәмјашыдларымызла вахт кечирмәкдән зөвг алырыг. Анҹаг Аллаһ истәјир ки, ҝәнҹ вә ја јашлы олмағымыздан, еләҹә дә миллијјәтимиздән асылы олмајараг, Она ибадәтдә бир олаг. Һәвари Павел дә демишди ки, Аллаһын ирадәси «һәр ҹүр [инсанын] хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә» јијәләнмәсидир (1 Тим. 2:3, 4). Вәһј 7:9 ајәсиндә Аллаһын «һәр милләтдән, һәр гәбиләдән, һәр халгдан вә һәр дилдән» хидмәтчиләри олдуғу тәсвир олунур.

3, 4. а) Зәманәмизин ҝәнҹләри өзләрини неҹә апарыр? б) Ефеслиләрә 4:25 ајәси бизи нәјә сәсләјир?

3 Јеһоваја хидмәт едән ҝәнҹләрлә бу дүнјадакы ҝәнҹләр арасында јерлә ҝөј гәдәр фәрг вар. Јеһоваја хидмәт етмәјән бир чохлары өз кефләри илә јашајыр, истәдикләрини едирләр. Бәзи тәдгигатчыларын  тәбири илә десәк, онларын ҝөзләри јалныз өзләрини ҝөрүр. Ҝејим тәрзләри вә һәрәкәтләри илә ҝөстәрирләр ки, онлар јашлылара хор бахыр, онлары ҝеридә галмыш сајырлар.

4 Бәли, бүтүн дүнјада вәзијјәт беләдир. Буна ҝөрә дә Јеһованын ҝәнҹ хидмәтчиләри бу әһвал-руһијјәјә гапылмамаг вә Аллаһа мәгбул олмаг үчүн чох чарпышырлар. Һәлә биринҹи әсрдә һәвари Павел дәрк едирди ки, бир вахтлар «бу дөврә [ујғунлашмыш]» һәмиманлыларыны «итаәтсиз адамларда фәалијјәт ҝөстәрән руһа» гаршы дурмаға тәшвиг етмәк нә гәдәр ваҹибдир. (Ефеслиләрә 2:1—3 ајәләрини оху.) Дүнјадакы бу руһдан узаг дурмаға чалышан вә һәмиманлылары илә вәһдәтдә олан ҝәнҹләрә һалал олсун! Бу ҹүр ҝәнҹләрдә олан әһвал-руһијјә Павелин «биз һамымыз бир бәдәнин үзвләријик» сөзләринә ујғун ҝәлир (Ефес. 4:25). Бу дүнјанын сонунун јахынлашдығы бир вахтда бир олмаг һәмишәкиндән даһа ваҹибдир. Инди исә ҝәлин бизә јумруг кими бир олмагда көмәк едәҹәк Мүгәддәс Китаб нүмунәләрини нәзәрдән кечирәк.

ОНЛАР БИР ИДИЛӘР

5, 6. Лут вә гызларынын әһвалатындан бир олмағын ваҹиблији неҹә ҝөрүнүр?

5 Гәдимдә Јеһова чәтин анларда бир-биринә дајаг олуб бирлик ичиндә олан халгыны бөјүк мәмнунијјәтлә һифз едирди. Мүасир дөврдә дә Аллаһын хидмәтчиләри, истәр гоҹа олсун, истәрсә дә ҹаван, Мүгәддәс Китабдакы нүмунәләрдән чох шеј өјрәнә биләрләр. Ҝөтүрәк Лутун нүмунәсини.

6 Содом шәһәринин үзәринә ҝәләҹәк бәла Лут вә аиләсини тәһлүкә гаршысында гојмушду. Аллаһын мәләји: «Өз ҹаныны гуртар», — дејәрәк Луту сағ галмасы үчүн дағлара гачмаға тәләсдирди (Јар. 19:12—22). Лут итаәткарлыг ҝөстәрди вә гызларынын икиси дә онунла бирҝә шәһәри тәрк етди. Тәәссүфләр олсун ки, нә Лутун ҝәләҹәк күрәкәнләри, нә дә шәһәрин ағсаггаллары онлара гошулду. Онлара елә ҝәлирди ки, Лут «зарафат едир». Бу, онлара һәјатлары баһасына баша ҝәлди (Јар. 19:14). Тәкҹә араларында бирлик олан Лут вә гызлары хилас олду.

7. Мисири бирлик ичиндә тәрк едән исраиллиләрә Јеһова неҹә көмәк етди?

7 Инди дә ҝәлин исраиллиләрин нүмунәсинә бахаг. Онлар Мисири һәрәси бир јана сәпәләнмиш груплар шәклиндә тәрк етмәдиләр. «Муса әлини дәниз үзәринә [узаданда]» вә Јеһова дәнизи ајыранда о, гуруну тәк вә ја бир нечә исраилли илә кечмәди. Әксинә, Јеһованын көмәји илә бүтүн издиһам дәнизи кечди (Чых. 14:21, 22, 29, 30). Онларын арасында бирлик вар иди. Гејри-исраиллиләрдән ибарәт олан «гарышыг бир издиһам» да онларла бирҝә иди (Чых. 12:38). Белә вәзијјәтдә чәтин ки, бир нечә нәфәр, мәсәлән, бир груп ҝәнҹ һамыдан ајрылыб өз билдикләри сәмтә ҝетсин. Мәҝәр белә давраныб Јеһованын мүдафиәсиндән узаг дүшмәк ағылсызлыг олмазды? (1 Кор. 10:1).

8. Јеһошафатын ҝүнләриндә Аллаһын халгы бирлик ичиндә олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

8 Јеһошафат падшаһын ҝүнләриндә Аллаһын халгы сајы хејли олан јағы дүшмәнләр тәрәфиндән мүһасирәјә алынмышды (2 Салн. 20:1, 2). Аллаһын халгы бу дүшмәнләрлә өз ҝүҹүнә мүбаризә апармаға чалышмајыб Јеһовадан көмәк истәди. (2 Салнамәләр 20:3, 4 ајәләрини оху.) Анҹаг буну тәкликдә һәрә өз билдији кими етмәди. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бүтүн Јәһудалылар ушаглары, гадынлары вә оғуллары илә бирҝә Рәббин өнүндә дурмушду» (2 Салн. 20:13). Ушаглы-бөјүклү һәр кәс иманда бир олуб Јеһованын рәһбәрлијинә бағлы галды.  Јеһова да онлары дүшмәнләрин әлиндән гуртарды (2 Салн. 20:20—27). Чәтинликләрә бир халг кими синә ҝәрмәјә даир бундан ҝөзәл нүмунә?!

9. Еркән мәсиһчиләрин арасындакы бирликдән нә өјрәнирик?

9 Еркән мәсиһчиләр арасында да бирлик вар иди. Мәсәлән, бир чох јәһудиләр вә прозелитләр мәсиһчилији гәбул етдикдән сонра «һәвариләрдән һәвәслә тәлим алыр, һәр шеји бир-бири илә бөлүшүр, бирликдә јемәк јејир вә дуа едирдиләр» (Һәв. иш. 2:42). Араларындакы бу бирлик, әләлхүсус да тәгибләр заманы, бир-биринә даһа чох еһтијаҹ дујдуглары вахт ајдын ҝөрүнүрдү (Һәв. иш. 4:23, 24). Јәгин, сән дә разылашаҹагсан ки, бирлик ән чох да чәтин вахтларда лазымдыр.

ЈЕҺОВАНЫН ҜҮНҮ ҜӘЛМӘЗДӘН ӨНҸӘ БИР ОЛУН

10. Бирлик, хүсусилә нә вахт лазым олаҹаг?

10 Бәшәр тарихинин ән гаранлыг дөврүнә гәдәм гојмаг үзрәјик. Јоел пејғәмбәр бу дөврү «гаранлыг зүлмәтли бир ҝүн» кими тәсвир едир (Јоел 2:1, 2; Сеф. 1:14). Бу вахт Аллаһын халгынын бир олмаг вахтыдыр. Исанын нөвбәти сөзләрини һеч вахт јаддан чыхарма: «Дахилдән парчаланмыш һәр бир падшаһлыг бәрбад олаҹаг» (Мат. 12:25).

11. Бу ҝүн Аллаһын халгы Мәзмур 122:3, 4 ајәләриндәки һансы бәнзәтмәни тәтбиг етмәлидир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

11 Бу системин сонунун ҝәлдији бир вахтда биздән әсил бирлик ҝөзләнилир. Бизә лазым олаҹаг руһани бирлији гәдим Јерусәлимдәки евләрин бир-биринә сых тикилмәси илә мүгајисә етмәк олар. Һәмин евләр бир-биринә о гәдәр јахын тикилмишди ки, мәзмурчу Јерусәлими «чох сых» тикилмиш шәһәр кими тәсвир етмишди. Бунун сајәсиндә шәһәр сакинләри бир-биринин дадына чата биләрдиләр. Үстәлик, онларын бир-биринә јахын јашамалары бүтүн халгын арасында олан руһани бирликдән, «Рәббин гәбиләләри» арасындакы бирҝә ибадәтдән хәбәр верирди. (Мәзмур 122:3, 4 ајәләрини оху.) Һәм инди, һәм дә јахынлашмагда олан олдугҹа чәтин вахтларда биздән дә һәр саһәдә «чох сых» олмаг тәләб олунур.

12. Аллаһын халгына гаршы едиләҹәк һүҹум заманы хилас олмаға бизә нә көмәк едәҹәк?

12 Бәс һәмин вахт әлагәләримизин сых олмасы нә үчүн олдугҹа ваҹибдир? «Језекел» китабынын 38-ҹи фәслиндә «Магог өлкәсиндән олан Гог»ун Аллаһын халгына һүҹуму һагда пејғәмбәрлик едилир. Бу вахт нәјинсә бизи бир-биримиздән гопармасына гәтијјән јол вермәјәҹәјик. Сөзсүз ки, Шејтан дүнјасындан көмәк ахтармајаҹағыг. Әксинә, һәмиманлыларымыздан бәрк-бәрк јапышаҹағыг. Амма унутмамалыјыг ки, садәҹә Аллаһын халгынын арасында олмағымыз хилас олаҹағымыза зәманәт вермир. Биз Јеһованын адына бел бағламалыјыг. Онда Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһ бу фәлакәтли вахтда бизи хилас едәҹәк (Јоел 2:32; Мат. 28:20). Лакин Аллаһын халгы илә бирлик ичиндә олмајыб өзләрини бу халгдан тәҹрид едәнләр чәтин ки, хилас олсунлар (Мик. 2:12).

13. Аллаһдан горхан ҝәнҹләр арашдырдығымыз нүмунәләрдән нә өјрәнә биләрләр?

13 Сәнҹә, өз билдикләри кими јашајан ҝәнҹләрин јолу илә ҝетмәк нә дәрәҹәдә ағыллы һәрәкәт оларды? Вахт ҝәләҹәк ҝәнҹләр јашлыларын, јашлылар да ҝәнҹләрин көмәјинә чох еһтијаҹ дујаҹаг. Буна ҝөрә дә бирлик ичиндә олмағы индидән өјрәнмәлијик. Бу бирлик ҝәләҹәјимизин рәһнидир!

 «БИР-БИРИМИЗӘ БАҒЛЫ ҮЗВЛӘРИК»

14, 15. а) Јеһова гоҹалы-ҹаванлы һамымызы һансы ҝәләҹәјә һазырлајыр? б) Бирлик ичиндә олмағымыз үчүн Јеһова бизә нә мәсләһәт ҝөрүр?

14 Јеһова Она «чијин-чијинә хидмәт [етмәјимиз]» үчүн бизә көмәк едир (Сеф. 3:8, 9). Чүнки Јеһова һәр шеји «Мәсиһдә бирләшдирмәји» нијјәт едиб вә бизи бу әзәли нијјәтә говушмаға һазырлајыр. (Ефеслиләрә 1:9, 10 ајәләрини оху.) Бәли, Аллаһымыз истәјир ки, каинатда олан бүтүн итаәткар варлыглар вәһдәтдә олсун. Вә О, буна мүтләг наил олаҹаг. Бәс бу, сәнә бир ҝәнҹ кими Јеһованын тәшкилаты илә бирлик ичиндә олмағын ваҹиблијини ҝөрмәјә көмәк едир?

15 Ҝәләҹәкдә әбәди бирлијә говушмағымыз үчүн Јеһова бизә индидән бирлик ичиндә јашамағы өјрәдир. Мүгәддәс Јазыларда дөнә-дөнә дејилир ки, бир-биримизин гејдинә галмалы, бир-биримизә нәвазишлә гардашлыг мәһәббәти бәсләмәли, бир-биримизә тәсәлли вермәли вә бир-биримизи мөһкәмләндирмәлијик (1 Кор. 12:25; Ром. 12:10; 1 Салон. 4:18; 5:11). Јеһова билир ки, биз мәсиһчиләр гејри-камил олдуғумуз үчүн бирлик ичиндә јашамаг елә дә асан дејил. Буна ҝөрә дә ҝәрәк бир-биримизи үрәкдән бағышлајаг (Ефес. 4:32).

16, 17. а) Јығынҹаг ҝөрүшләримизин мәгсәдләриндән бири һансыдыр? б) Иса ҝәнҹләрә неҹә нүмунә гојуб?

16 Јеһова јығынҹаг ҝөрүшләри васитәсилә дә бизә бирлик ичиндә олмағы өјрәдир. Биз Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләриндәки тәшвигедиҹи сөзләри тез-тез охујуруг. Бу ҝөрүшләрдә мәгсәдләримиздән бири дә «бир-биримизи мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә тәшвиг» етмәкдир. Гејд едәк ки, јығынҹагларымыз «о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бир-биримизи даһа чох руһландыраг» дејә тәшкил олунуб.

17 Иса һәлә ушаг икән бу ҹүр ҝөрүшләри олдугҹа гијмәтләндирдијини ҝөстәрирди. 12 јашы оланда о, валидејнләри илә бөјүк руһани мәрасимдә иштирак етмишди. Һәмин вахт валидејнләри ону итирмишди. Анҹаг она ҝөрә јох ки, о, өз јашыдларына гошулуб һараса ҝетмишди. Әксинә, Јусифлә Мәрјәм ҝәлиб ону мәбәддәки мүәллимләрлә руһани сөһбәт едәркән тапмышды (Лука 2:45—47).

18. Дуаларымыз бир олмағымыза неҹә көмәк едә биләр?

18 Үрәјимиздә башгаларына мәһәббәт јетишдирмәкдән вә јығынҹаг ҝөрүшләри васитәсилә бирлији мөһкәмләндирмәкдән савајы, бир-биримиз үчүн дуа да едә биләрик. Баҹы-гардашларымыз үчүн Јеһоваја конкрет мөвзуларда дуа едә биләк дејә онлара гаршы ҹаныјанан олмалыјыг. Лакин  буну тәкҹә јеткин јашда олан мәсиһчиләр етмәмәлидир. Бәс сән бир ҝәнҹ кими буна өз руһани аиләнлә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәк фүрсәти кими бахырсан? Бу ҹүр даврансан, мәһвә ҝедән бу дүнјадан ајры олдуғуна әминлијин артаҹаг.

«БИР-БИРИМИЗӘ БАҒЛЫ» ҮЗВЛӘР ОЛДУҒУМУЗУ ҜӨСТӘРӘК

19-21. а) «Бир-биримизә бағлы» үзвләр олдуғумузу ҝөстәрмәјин ән ҝөзәл үсулларындан бири һансыдыр? Нүмунәләр чәк. б) Фәлакәтләрлә үзләшәнләрә көмәк едәнләрдән биз нә өјрәнирик?

19 Јеһованын халгы артыг индидән Ромалылара 12:5 ајәсиндәки «бир-биримизә бағлы үзвләрик» принсипинә ујғун јашајыр. Бунун һәгигилији тәбии фәлакәтләр заманы өзүнү ҝөстәрир. 2011-ҹи илин декабрында Филиппин адасынын Минданао бөлҝәсиндә баш верән тропик гасырға ҝүҹлү дашгына сәбәб олмушду. Бир ҝеҹәдә 40 000-дән чох ев, о ҹүмләдән чохлу баҹы-гардашларымызын евләри сујун алтында галмышды. Лакин филиал хәбәр верир ки, «һәтта јардым комитәләри ишә кечмәздән әввәл мүхтәлиф реҝионлардан баҹы-гардашлар онларын көмәјинә чатмышды».

20 Һәмчинин Јапонијанын шәргиндә баш вермиш дәһшәтли зәлзәлә вә бунун нәтиҹәсиндә јаранан сунами уҹбатындан әксәр баҹы-гардашлар чох шејләрини итирмишдиләр. Бәзиләри тамамилә һеч нәсиз галмышды. Евсиз галмыш Јошико баҹы Падшаһлыг залындан тәхминән 40 километр аралыда јашајырды. О дејир: «Зәлзәләнин сәһәри ҝүнү рајон нәзарәтчисинин вә диҝәр гардашларын биздән һалы олмаг үчүн ҝәлдикләрини ҝөрәндә ҝөзүмүзә инанмадыг». О ҝүлүмсәјәрәк әлавә едир: «Јығынҹаг васитәсилә бизә бол-бол руһани гида чатдырылдығына ҝөрә чох миннәтдарыг. Бундан әлавә, бизә костјум, ајаггабы, чанта вә палтар ҝәтирдиләр». Јардым комитәсинин үзвү дејир: «Јапонијанын һәр јериндән һәмиманлыларымыз бир-биринә көмәк едирди. Һәтта Бирләшмиш Штатлардан баҹы-гардашлар көмәк етмәјә ҝәлмишди. Биз онлардан сорушанда ки, нијә зәһмәт чәкиб бу гәдәр јол ҝәлибләр, онлар дедиләр: “Биз Јапонијадакы һәмиманлыларымызла бир бәдәнин үзвләријик, онларын көмәјимизә еһтијаҹлары вар”». Бәс сән өз үзвләринин бу гәдәр гајғысына галан бир тәшкилата аид олдуғун үчүн гүрур дујурсан? Әмин ол ки, арамызда һөкм сүрән бу бирлик Јеһованын үрәјини шад едир.

21 Әҝәр инди биздә дә белә әһвал-руһијјә олса, ҝәләҹәкдә үзләшәҹәјимиз һәр ҹүр сынаглар заманы, һәтта дүнјанын бәзи өлкәләриндәки баҹы-гардашларла әлагәмиз кәсилсә белә бирлији горуја биләҹәјик. Һәгигәтән дә, белә әһвал-руһијјә бу системин сонунда үзләшә биләҹәјимиз чәтинликләрә һазыр олмаға көмәк едир. Јапонијада тајфундан зәрәр чәкмиш Фумико баҹы бөлүшүр: «Сона һеч нә галмајыб. Биз ҝәрәк фәлакәтләрин олмајаҹағы ҝәләҹәји ҝөзләдијимиз бир вахтда һәмиманлыларымыздан көмәјимизи әсирҝәмәјәк».

22. Мәсиһчи бирлији ҝәләҹәјимизә неҹә тәсир едә биләр?

22 Истәр ҝәнҹ ол, истәсә дә јашлы бирлијин олмадығы бу пис дүнјанын сонунда сағ галмаг истәјирсәнсә, ҝәрәк индидән бирлик ичиндә олмағы өјрәнәсән. Гәдимдә олдуғу кими, Аллаһымыз Өз халгыны хилас едәҹәк (Јешаја 52:9, 10). Унутма ки, Аллаһын бирлик ичиндә олан халгы арасында галсан, хилас оланлардан бири дә сән олаҹагсан. Малик олдуғумуз шејләри гијмәтләндирмәјә көмәк едәҹәк диҝәр амилләри нөвбәти мәгаләдә арашдыраҹағыг.