Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Јеремја пејғәмбәр Рәһиләнин ушаглары үчүн ағладығыны дејәркән нәји нәзәрдә тутурду?

Јеремја 31:15 ајәсиндә дејилир: «Рәбб белә дејир: “Рамада бир сәс ешидилди, јас вә аҹы фәрјад сәсләри! Рәһилә ушаглары үчүн ағлајыр, тәсәлли истәмир. Чүнки онлар даһа јохдур”».

Әслиндә, Рәһилә һәр ики оғлундан әввәл өлмүшдү. Амма Рәһиләнин өлүмүндән 1000 ил сонра Јеремјанын бу сөзләри демәси бизә гәрибә ҝәлә биләр.

Рәһиләнин илк оғлу Јусиф иди (Јар. 30:22—24). Даһа сонра онун Бинјамин адлы бир оғлу да олду. Лакин Рәһилә ону дүнјаја ҝәтирәркән өлдү. Буна ҝөрә дә суал јараныр: Нәјә ҝөрә Јеремја 31:15 ајәсиндә дејилир ки, Рәһилә оғуллары «даһа јохдур» дејә ағлајырды?

Онун илк оғлу Јусифдән Менашше вә Ефрајим төрәди (Јар. 41:50—52; 48:13—20). Сонрадан Ефрајим Исраилин онгәбиләли шимал падшаһлығынын ән нүфузлу вә гүдрәтли гәбиләси олду вә бүтүн он гәбилә онун ады илә тәмсил олунурду. Рәһиләнин икинҹи оғлу Бинјаминдән төрәјән гәбилә исә Јәһуда илә бирҝә ҹәнуб падшаһлығына дахил иди. Демәли, Рәһилә һагда дејә биләрик ки, о, шимал вә ҹәнуб падшаһлығынын, јәни Исраилин бүтүн аналарыны тәмсил едир.

«Јеремја» китабы јазылан вахт Исраилин онгәбиләли шимал падшаһлығы ашшурлулар тәрәфиндән артыг ишғал едилмиш вә халгын чох һиссәси әсир апарылмышды. Лакин һәмин вахт Ефрајим гәбиләсиндән бәзиләри, ола билсин ки, Јәһуда әразисинә гачмышды. Ерамыздан әввәл 607-ҹи илдә бабиллиләр Јәһуданын икигәбиләли ҹәнуб падшаһлығыны әлә кечирдиләр. Ҝөрүнүр, бу ишғал заманы әсирләрин чохуну Јерусәлимдән 8 километр шималда јерләшән Рама шәһәринә топламышдылар (Јер. 40:1). Еһтимал ки, онлардан бәзиләри Рәһиләнин Бинјамини дүнјаја ҝәтирдији әразидә гәтлә јетирилмишди (1 Шам. 10:2). Беләликлә, Рәһиләнин оғуллары үчүн ағламасыны онун ја үмумиликдә Бинјамин нәсли үчүн, ја да хүсуси олараг Рамадакылар үчүн мәҹази мәнада фәрјад етмәсинә аид етмәк олар. Башга бир еһтимал да одур ки, бу, Аллаһын халгындан олан бүтүн аналарын өлдүрүлмүш вә дидәрҝин дүшмүш исраиллиләр үчүн ағламасыны ҝөстәрир.

Һәр бир һалда, Јеремјанын Рәһиләнин ушаглары үчүн ағламасы һагда дедикләри әсрләр сонра көрпә Исанын һәјаты тәһлүкә алтында оларкән баш верәнләрлә бағлы пејғәмбәрликдир. Һирод падшаһ әмр вермишди ки, Јерусәлимин ҹәнубунда јерләшән Бетлеһемдә ики јаша гәдәр бүтүн оғлан ушаглары өлдүрүлсүн. Вә бу белә дә олду, јәни онлар даһа јох иди. Һәмин вахт оғулларыны итирән аналарын гопардығы фәрјады тәсәввүр един! Мәҹази диллә десәк, онларын ағлашмасыны Јерусәлимин шималында јерләшән Рамадан белә ешитмәк оларды (Мат. 2:16—18).

Беләликлә, Рәһиләнин ушаглары үчүн ағламасыны һәм Јеремјанын вахтында, һәм дә Исанын вахтында өвладларыны итирән јәһуди аналарын фәрјадына шамил етмәк олар. Сөзсүз ки, «дүшмән [өлкәсинә]» ҝедәнләр, јәни өләнләр дирилмә заманы бу дүшмәнин әсарәтиндән гуртулаҹаглар (Јер. 31:16; 1 Кор. 15:26).