Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2014

О, «јолу» билирди

О, «јолу» билирди

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИНИН Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Гај Һолис Пирс јерүзү хидмәтини 2014-ҹү ил мартын 18-и баша вурду. Онун Мәсиһин дирилдилмиш гардашларындан бири олмаг арзусу 79 јашында ҝерчәкләшди (Ибр. 2:10—12; 1 Пет. 3:18).

Гај Пирс 1934-ҹү ил нојабрын 6-сы Калифорнија штатынын Оберн шәһәриндә (АБШ) анадан олмуш вә 1955-ҹи илдә вәфтиз олунмушду. О, 1977-ҹи илдә севимли арвады Пени илә евләниб аилә саһиби олду. Аилә һәјаты она аталыг һиссинин нә олдуғуну өјрәтди. Гај гардаш 1982-ҹи илдә арвады Пени илә бирҝә пионер хидмәтинә башламыш, 1986-ҹы илдән исә 11 ил Бирләшмиш Штатларда рајон нәзарәтчиси кими хидмәт етмишди.

1997-ҹи илдә Гај вә Пени Пирс Бирләшмиш Штатлардакы Бет-Ел аиләсинин үзвү олдулар. Әввәл-әввәл Гај гардаш хидмәт шөбәсиндә чалышырды. 1998-ҹи илдә исә Рәһбәрлик Шурасынын Кадрлар комитәсиндә көмәкчи тәјин едилди. О, 1999-ҹу ил октјабрын 2-си Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) иллик ҝөрүшүндә Рәһбәрлик Шурасынын үзвү елан едилди. Сон бир нечә ил әрзиндә о, Кадрлар, Јазы, Нәшријјат вә Координаторлар комитәләри илә әмәкдашлыг етмишди.

Гај Пирс гардашын ҝүләрүзлү вә јумор һиссинин олмасы мүхтәлиф мәдәнијјәтдән олан инсанлары она ҹәлб едирди. Баҹы-гардашлар ону хүсусилә мәһәббәтли вә тәвазөкар олмасына, ганунлара вә принсипләрә һөрмәт етмәсинә, еләҹә дә Јеһоваја ҝүҹлү иманына ҝөрә чох истәјирдиләр. Гардаш ҝүнәшин јенидән доғмасындан даһа чох Јеһованын вәдләринин јеринә јетмәсинә әмин иди вә о, бу һәгигәти бүтүн дүнјаја ҹар чәкмәк истәјирди.

Гај Пирс Јеһоваја хидмәт етмәкдән усанмырды, о, алагаранлыгдан галхыб ҝеҹәјарысына кими ишләјирди. Онун сәјаһәтләри бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашлары руһландырырды. Һәмчинин о, Бет-Ел аиләсинин һәр бир үзвүнә, еләҹә дә онун дәстәјинә, мәсләһәтинә вә көмәјинә еһтијаҹ дујанлара вахт ајырырды. Илләр өтсә дә, онун гонагпәрвәрлији, достлуғу вә Аллаһын Кәламы илә руһландырмасы һәмиманлыларынын дилиндән дүшмүр.

Әзиз гардашымызын вә достумузун һәјат јолдашы, алты өвлады, о ҹүмләдән нәвәләри вә нәтиҹәләри вар. Онун һәмчинин сајсыз-һесабсыз руһани өвладлары да вар. Гај Пирс гардашын дәфн мәрасими илә бағлы мәрузә 2014-ҹү ил мартын 22-си сөјләнилмишди. Мәрузәни Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон гардаш сөјләмишди. О, Гај Пирс гардашын сәмави үмиди барәдә данышмыш вә Исанын сөзләрини охумушду: «Атамын евиндә галмаға јер чохдур... Әҝәр мән ҝедиб сизин үчүн јер һазырласам, гајыдыб сизи евә, өз јаныма апараҹағам вә сиз мәним јанымда олаҹагсыныз. Сиз ҝетдијим јерин јолуну билирсиниз» (Јәһ. 14:2—4).

Биз Гај Пирс гардаш үчүн чох дарыхаҹағыг. Бунунла белә, биз онун һәмишәлик галмаға јерин јолуну билдији үчүн чох севинирик.