Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гулаг асын вә дәрк един

Гулаг асын вә дәрк един

«Һамыныз мәнә гулаг асын вә сөзләрими дәрк един» (МАРК 7:14).

1, 2. Нәјә ҝөрә чохлары Исанын сөзләрини дәрк етмирдиләр?

ГАРШЫМЫЗДАКЫ инсанын сәсини ешидә, һәтта онун сәс тонуну ајырд едә билир, амма онун нә дедијини баша дүшмүрүксә, нә хејри? (1 Кор. 14:9). Ејнилә, о вахтлар Исанын дедикләринә дә минләрлә адам гулаг асырды. Бунунла белә, һеч дә һамы онун сөзләрини дәрк етмирди. Һалбуки о, һамынын баша дүшдүјү дилдә данышырды. Буна ҝөрә дә Иса ону динләјәнләрә демишди: «Һамыныз мәнә гулаг асын вә сөзләрими дәрк един» (Марк 7:14).

2 Бәс нәјә ҝөрә чохлары Исанын сөзләрини дәрк етмирдиләр? Чүнки бәзиләри гәрәзли фикирли вә јанлыш нијјәтли идиләр. Иса онлара демишди: «Өз әнәнәләринизи горумаг үчүн Аллаһын әмрләрини рәдд етмәји јахшы баҹарырсыныз» (Марк 7:9). Әслиндә, онлар онун сөзләрини дәрк етмәјә һеч чалышмырдылар да. Онлар өз билдикләриндән әл чәкмәк истәмирдиләр. Гулаглары ешитсә дә, үрәкләри бағлы иди! (Матта 13:13—15 ајәләрини оху.) Бәс биз Исанын өјрәтдикләриндән фајдаланмаг үчүн үрәјимизин бағлы олмадығына неҹә әмин ола биләрик?

 ИСАНЫН ӨЈРӘТДИКЛӘРИНДӘН НЕҸӘ ФАЈДАЛАНА БИЛӘРИК?

3. Шаҝирдләри Исанын сөзләрини нәјин сајәсиндә дәрк едә билирдиләр?

3 Исанын тәвазөкар шаҝирдләри бизим үчүн ҝөзәл өрнәкдир. Белә ки, Иса онлара демишди: «Ҝөзләриниз хошбәхтдир, чүнки ҝөрүр, гулагларыныз бәхтәвәрдир, чүнки ешидир» (Мат. 13:16). Бәс диҝәрләри Исанын сөзләрини дәрк етмәдији бир һалда неҹә олурду ки, онлар дәрк едирдиләр? Биринҹиси, онлар һәмишә суаллар верир, Исанын сөзләринин мәғзини анламаг үчүн баш сындырырдылар (Мат. 13:36; Марк 7:17). Икинҹиси, онлар јени өјрәндикләрини әввәл өјрәндикләри илә әлагәләндириб гәбул едирдиләр. (Матта 13:11, 12 ајәләрини оху.) Үчүнҹүсү, онлар ешидиб дәрк етдикләрини јалныз өзләри үчүн јох, һәмчинин башгаларына көмәк етмәк үчүн истифадә едирдиләр (Мат. 13:51, 52).

4. Исанын мәсәлләрини дәрк етмәк үчүн һансы үч аддым ҝәрәкдир?

4 Әҝәр Исанын мәсәлләрини дәрк етмәк истәјириксә, ҝәрәк онун садиг шаҝирдләри кими давранаг. Бунун үчүн үч аддым атмалыјыг. Биринҹиси, арашдырмаға вахт ајырмалы, Исанын сөзләри үзәриндә дүшүнмәли, јахшыҹа ахтарышлар апармалы вә билмәдијимизи сорушмалыјыг. Бу, билик һасил едир (Сүл. мәс. 2:4, 5). Икинҹиси, тәзә өјрәндијимизи әввәл өјрәндикләримизлә әлагәләндирмәли вә фајдасыны ҝөрмәлијик. Бу да дәркетмә һасил едир (Сүл. мәс. 2:2, 3). Үчүнҹүсү исә өјрәндикләримизи тәтбиг етмәлијик. Бу исә һикмәтли олдуғумузу ҝөстәрир (Сүл. мәс. 2:6, 7).

5. Билик, дәркетмә вә һикмәт арасындакы фәрги нүмунә әсасында изаһ ет.

5 Билик, дәркетмә вә һикмәт арасында һансы фәрг вар? Буну бир нүмунә әсасында изаһ етмәк олар. Тәсәввүр ет ки, јолун ортасында дурмусан вә автобус үстүнә ҝәлир. Биринҹиси, ҝөрүрсән ки, үстүнә ҝәлән автобусдур — бу биликдир. Сонра баша дүшүрсән ки, јолдан чәкилмәсән автобусун алтында галаҹагсан — бу дәркетмәдир! Вә ҹәлд јолдан гачырсан — бу һикмәтдир! Елә буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб бизи «сағлам шүура» вә ја һикмәтә бағланмаға тәшвиг едир. Чүнки һәјатымыз бундан асылыдыр! (Сүл. мәс. 3:21, 22; 1 Тим. 4:16).

6. Исанын једди мәсәлини арашдыраркән һансы дөрд суалы нәзәрдән кечирәҹәјик? (Чәрчивәјә бах.)

6 Бу вә нөвбәти мәгаләдә Исанын једди мәсәлини арашдыраҹағыг. Ејни заманда нөвбәти суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик: Мәсәлин мәнасы нәдир? (Бу, бизә билик әлдә етмәјә көмәк едир.) Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? (Бу, дәркетмә һасил едир.) Бу мәлуматы һәм өзүмүзүн, һәм дә башгаларынын фајда әлдә етмәси үчүн неҹә тәтбиг едә биләрик? (Бу һикмәтдир.) Вә биз бундан Јеһова вә Иса һагда нә өјрәнирик?

ХАРДАЛ ТОХУМУ

7. Хардал тохуму мәсәлинин мәнасы нәдир?

7 Матта 13:31, 32 ајәләрини оху. Исанын хардал тохуму мәсәлинин мәнасы нәдир? Тохум Падшаһлыг хәбәрини тәмсил едир вә бу хәбәрин тәблиғи сајәсиндә мәсиһчи јығынҹағы јараныб. «Бүтүн тохумларын ән хырдасы» олан хардал тохуму кими, мәсиһчи јығынҹағы да ерамызын 33-ҹү илиндә јаранаркән чох балаҹа иди. Лакин бир нечә онилликләр әрзиндә јығынҹаг сүрәтлә бөјүдү. Нәтиҹә ҝөзләниләндән дә артыг олду (Колос. 1:23). Бу инкишаф бөјүк фајда верди, чүнки Иса өзү демишди: «Ҝөј гушлары ҝәлиб  онун будагларында јува [салаҹаг]». Бу мәҹази гушлар руһани гиданы, көлҝә вә сығынаҹағы мәсиһчи јығынҹағында тапан сәмими инсанлары тәмсил едир. (Језекел 17:23 ајәси илә мүгајисә ет.)

8. Иса хардал тохуму мәсәлини нәјә ҝөрә чәкиб?

8 Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? Мәсәлдәки хардал тохумунун һејрәтамиз тәрздә бөјүмәси Аллаһын Падшаһлығынын вүсәт алмаға, мүдафиә етмәјә вә бүтүн манеәләри ашмаға гадир олдуғуну ҝөстәрир. 1914-ҹү илдән бәри Аллаһын тәшкилатынын јердәки һиссәси мисли ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә инкишаф едир (Јешаја 60:22). Бу тәшкилата аид оланлар һәртәрәфли руһани мүдафиәјә маликдирләр (Сүл. мәс. 2:7; Јешаја 32:1, 2). Үстәлик, даим инкишафда олан Падшаһлыг ишини һеч нә дајандыра билмир (Јешаја 54:17).

9. а) Хардал тохуму мәсәлиндән нә өјрәнирик? б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

9 Хардал тохуму мәсәлиндән нә өјрәнирик? Ола билсин, биз Шаһидләрин аз олдуғу вә ја тәблиғ ишинин јахшы сәмәрә вермәдији бир әразидә јашајырыг. Бунунла белә, Падшаһлығын бүтүн манеәләри ашмаға гадир олдуғуну јадда сахламаг тәслим олмамаға бизә ҝүҹ верәҹәк. Мисал үчүн, Едвин Скиннер гардаш 1926-ҹы илдә Һиндистана ҝәләндә орада тәк-түк Шаһид вар иди. Тәзә-тәзә орада инкишаф зәиф ҝедирди, санки, иш даша дирәнмишди. Лакин о, тәблиғиндән галмыр вә Падшаһлыг хәбәринин бөјүк әнҝәлләри ашдығыны өз ҝөзләри илә ҝөрүрдү. Инди исә Һиндистанда 37 000-дән чох фәал Шаһид вар вә өтән ил Хатирә ҝеҹәсинә 108 000-дән чох адам ҝәлмишди. Ҝәлин Падшаһлыг ишинин неҹә вүсәт алдығыны ҝөстәрән диҝәр нүмунәјә бахаг. Едвин гардашын Һиндистана ҝәлдији ил Замбијада тәблиғ иши тәзәҹә башламышды. Һал-һазырда орада 170 000-дән чох тәблиғчи вар вә 2013-ҹү илдә кечирилән Хатирә ҝеҹәсиндә 763 915 нәфәр иштирак етмишди. Бу да о демәкдир ки, Замбијада һәр 18 нәфәрдән бири бу мәрасимдә иштирак етмишди. Бах буна дејәрик әсил инкишаф!

МАЈА МӘСӘЛИ

10. Маја мәсәлинин мәнасы нәдир?

10 Матта 13:33 ајәсини оху. Маја мәсәлинин мәнасы нәдир? Бу мәсәл дә Падшаһлыг хәбәрини вә онун бәһрәсини тәмсил едир. «Бүтүн хәмир» бүтүн милләтләри, аҹыма просеси исә Падшаһлыг хәбәринин вүсәт алмасыны тәсвир едир. Хардал тохумунун инкишафы ајдын ҝөрүнсә дә, мајанын јајылмасы әввәл-әввәл һисс олунмур. Онун тәсири мүәјјән вахт кечдикдән сонра ҝөрүнмәјә башлајыр.

11. Иса маја мәсәлини нәјә ҝөрә чәкиб?

11 Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? О, бунунла Падшаһлыг хәбәринин ҝениш јајылмаға вә дәјишдирмәјә гадир олдуғуну ҝөстәрмәк истәјирди. Һәгигәтән дә, Падшаһлыг хәбәри «јерин уҹгарларынадәк» јајылыб (Һәв. иш. 1:8). Лакин хош хәбәрин тәсири илә баш верән бәзи дәјишикликләр һәмишә илк бахышдан нәзәрә чарпмыр. Бу дәјишиклик јалныз рәгәмләрдә дејил, хош хәбәрә һај верән инсанларын һәјат тәрзиндә дә өзүнү ҝөстәрир (Ром. 12:2; Ефес. 4:22, 23).

12, 13. Падшаһлығын тәблиғ ишинин маја мәсәлиндә тәсвир олунан шәкилдә јајылдығыны ҝөстәрән нүмунәләр чәк.

12 Тәблиғ ишинин тәсири чох вахт өзүнү илләр сонра бүрузә верир. Мәсәлән, һал-һазырда башга филиалда хидмәт едән Франс вә Маргит ҹүтлүјү 1982-ҹи илдә Бразилија филиалында хидмәт едирдиләр. Онлар бир дәфә балаҹа гәсәбәдә тәблиғ едирдиләр. Онларын өјрәтдији инсанлар арасында дөрд ушаглы бир ана да вар иди. Онун бөјүк оғлунун о вахт һәлә 12 јашы варды, о, чох утанҹаг иди. Өјрәнмәјә башламаздан габаг чох вахт гачыб ҝизләнәрди. Тәјинатлары дәјишдији үчүн бу ҹүтлүк артыг бу аилә илә өјрәнмәни давам етдирә билмәди. Амма 25 илдән сонра онлар һәмин кәндә ҝәләндә ҝөрдүләр ки, орада 13-ү даими пионер олмагла 69 тәблиғчидән ибарәт бир јығынҹаг вар вә бүтүн ҝөрүшләр јени Падшаһлыг залында кечирилир. Бәс о утанҹаг оғлан нә олду? Инди о, ағсаггаллар шурасынын координаторудур! Исанын маја һагда мәсәлиндәки кими, Падшаһлыг хәбәри јајылмыш вә чохларынын һәјатыны дәјишмишди. Буну ҝөрән һәмин ҹүтлүк јәгин чох севинмишди!

13 Хош хәбәрин ҝөзәҝөрүнмәз гүввәсинин Падшаһлыг ишинә мәһдудијјәтләр гојулан әразиләрдә дә инсанлары дәјишдији ајдын ҝөрүнүр. Белә әразиләрдә бу хәбәрин неҹә јајылдығыны ағлымыза ҝәтирмәк чәтиндир, лакин нәтиҹәләр бизи һејран едир. Ҝөтүрәк Кубаны. Падшаһлыг хәбәри ораја 1910-ҹу илдә чатмышды. 1913-ҹү илдә исә ораја Рассел гардаш баш чәкмишди. Кубада инкишаф әввәл-әввәл зәиф ҝедирди. Инди исә орада хош хәбәрин 96 000-дән чох тәблиғчиси вар вә 2013-ҹү илдә кечирилән Хатирә ҝеҹәсиндә 229 726 нәфәр иштирак етмишди. Бу да о демәкдир ки, һәмин адада бу мәрасимә 48 нәфәрдән бири ҝәлмишди. Һәтта тәблиғ иши гадаға олмајан өлкәләрин сәмәрәсиз һесаб едилән әразиләриндә белә хош хәбәр јајыла биләр * (Ваиз 8:7; 11:5).

14, 15. а) Маја илә бағлы мәсәлдән нә өјрәнирик? б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

14 Исанын маја мәсәлиндән нә өјрәнирик? Бу мәсәл үзәриндә дүшүнәндә ҝөрүрүк ки, Падшаһлыг мүждәсиндән  бихәбәр олан милјонларла инсана бу хәбәрин неҹә чатаҹағы һагда һәддән артыг нараһат олмаға дәјмәз. Һәр шеј Јеһованын нәзарәти алтындадыр. Бизә ҝәлинҹә, өһдәмизә дүшәни Аллаһын Кәламы белә изаһ едир: «Тохумуну сәһәр вахты сәп, ахшама гәдәр дә әлин бош дурмасын. Чүнки билмирсән ки, әввәлки мәһсулдар олаҹаг, јохса сонракы, јахуд һәр икиси бирликдә» (Ваиз 11:6). Сөзсүз, биз тәблиғ ишинин, әләлхүсус да гадаға алтында олан өлкәләрдә сәмәрәли олмасы үчүн дуа етмәји дә јаддан чыхармамалыјыг (Ефес. 6:18—20).

15 Анҹаг хидмәтимизин бәһрәсини тез бир заманда ҝөрмәјәндә пис олмамалыјыг. Неҹә дејәрләр, дама-дама ҝөл олар (Зәк. 4:10). Јәни ҝөрдүјүмүз ишин нәтиҹәси мүәјјән вахтдан сонра һеч вахт ағлымыза ҝәлмәјәҹәк дәрәҹәдә бөјүк вә мөһтәшәм ола биләр! (Мәз. 40:5; Зәк. 4:7).

ТАҸИР ВӘ ҜИЗЛӘДИЛМИШ ХӘЗИНӘ

16. Таҹир вә ҝизләдилмиш хәзинә мәсәлинин мәнасы нәдир?

16 Матта 13:44—46 ајәләрини оху. Таҹир вә ҝизләдилмиш хәзинә мәсәлинин мәнасы нәдир? Исанын ҝүнләриндә бәзи таҹирләр әла нөв мирвариләр әлдә етмәк үчүн һәтта Һинд океанына гәдәр ҝедиб чыхырдылар. Бу мәсәлдәки таҹир руһани тәләбатларыны тәмин етмәк үчүн бөјүк ҝүҹ сәрф едән сәмими инсанлары тәмсил едир. «Чох гијмәтли бир мирвари» исә Падшаһлыг һагда дәјәрли һәгигәти тәсвир едир. Таҹир бу гијмәтли мирварини әлдә етмәк үчүн һәр шејини дәрһал сатмаға һазыр иди. Иса һәмчинин чөлдә ишләјәркән «ҝизләдилмиш» хәзинә тапан бир адамдан да сөз ачмышды. Таҹирдән фәргли олараг, бу адам хәзинә ахтармырды. Лакин таҹир кими, о да хәзинәни әлдә етмәк үчүн «һәр шејини» сатмаға һазыр иди.

17. Иса нәјә ҝөрә таҹир вә ҝизләдилмиш хәзинә илә бағлы мәсәл чәкди?

17 Иса бу ики мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? О, бунунла ҝөстәрди ки, һәгигәти мүхтәлиф үсулларла тапмаг мүмкүндүр. Бәзиләри ону ахтарыб тапмаг үчүн чох шејдән кечир. Диҝәрләри исә ахтармасалар да, ону тапыр, јәни бу хәзинәни кимсә онлара ҝәтирир. Истәнилән һалда онларын һәр бири тапдыглары шејин гијмәтли олдуғуну анлајыр вә ону әлдә етмәк үчүн бөјүк гурбанлар верир.

18. а) Бу ики мәсәлдән нә өјрәнирик? б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

18 Бу ики мәсәлдән нә өјрәнирик? (Мат. 6:19—21). Өзүндән соруш: «Мән дә, бу инсанлар кимијәм? Һәгигәти бу ҹүр гијмәтләндирирәм? Ону әлдә етмәк үчүн гурбанлар вермәјә һазырам, јохса диҝәр шејләрин, мәсәлән, ҝүндәлик гајғыларын мәни ондан узаглашдырмасына јол верирәм?» (Мат. 6:22—24, 33; Лука 5:27, 28; Филип. 3:8). Һәгигәти тапдығымыза нә гәдәр чох севинәриксә, ону һәјатымызда биринҹи јерә гојмаға бир о гәдәр дә гәтијјәтли оларыг.

19. Ҝәлән мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

19 Биз бу мәсәлләрин мәнасыны билмәклә кифајәтләнмәмәли, һәмчинин өјрәндикләримизи тәтбиг етмәлијик. Буна ҝөрә дә ҝәлин әмәлләримизлә ҝөстәрәк ки, Падшаһлыг һагда бу мәсәлләрин мәнасыны јахшы дәрк едирик. Ҝәлән мәгаләдә исә даһа үч мәсәли арашдыраҹаг вә онлардан өзүмүзә һансы дәрси ҝөтүрә биләҹәјимизи ҝөрәҹәјик

^ абз. 13 Охшар нәтиҹәләр ашағыдакы өлкәләрдә дә мүшаһидә едилмишди: Арҝентина (2001-ҹи илин «Иллик мәҹмуә»си, сәһифә 186, рус.), Шәрги Алманија (1999-ҹи илин «Иллик мәҹмуә»си, сәһифә 83, рус.), Папуа-Јени Гвинеја (2005-ҹи илин «Иллик мәҹмуә»си, сәһифә 63, рус.) вә Робинзон-Крузо адасы («Ҝөзәтчи гүлләси» 2000–ҹи ил 15 ијун, сәһифә 9, рус.).