Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәнасыны анлајын

Мәнасыны анлајын

«Иса Мүгәддәс Јазыларын мәнасыны анламаг үчүн онларын зеһнини там ачды» (ЛУКА 24:45).

1, 2. Иса дирилдији ҝүн шаҝирдләринә неҹә үрәк-дирәк верди?

ИСА МӘСИҺИН дирилдији ҝүн иди. Шаҝирдләриндән икиси Јерусәлимдән тәхминән 11,2 километр аралыда олан бир кәндә ҝедирдиләр. Исанын дирилдијиндән бихәбәр олан бу шаҝирдләр олуб-кечәнләрә ҝөрә јаман бикеф идиләр. Иса бигафил онлара јахынлашыб онларла јанашы ҝетмәјә башлады. «Мусадан вә бүтүн Пејғәмбәрләрдән башлајыб Мүгәддәс Јазыларда өзүнә аид олан шејләри бир-бир онлара изаһ [етмәклә]» онлара хејли тәсәлли верди (Лука 24:13—15, 27). Иса бу шаҝирдләрә Мүгәддәс Јазылары јахшыҹа изаһ етдији үчүн онларын үрәкләри алышыб јанмаға башлады (Лука 24:32).

2 Елә һәмин ҝүнүн ахшамы бу ики шаҝирд Јерусәлимә гајыдыб баш верәнләри һәвариләрә данышдылар. Онлар сөзләрини битирмәмиш Иса орадакылара ҝөрүндү. Шаҝирдләри ваһимә бүрүмүшдү. Дахилләриндә шүбһәләр баш галдырмышды. Бәс белә һалда Иса онлара неҹә үрәк-дирәк верәҹәкди? Биз охујуруг: «Иса Мүгәддәс Јазыларын мәнасыны анламаг үчүн онларын зеһнини там ачды» (Лука 24:45).

3. Һансы чәтинликләрлә үзләшә биләрик вә хидмәтимизә дүзҝүн мүнасибәти горумаға бизә нә көмәк едә биләр?

3 Биз дә, бу шаҝирдләр кими, һәрдән нәјәсә ҝөрә кәдәрләнә биләрик. Ола билсин, Аллаһын ишинә ҹан гојуруг,  амма ортада үрәкачан бир шеј јохдур (1 Кор. 15:58). Јахуд Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз адамлардан бәзиләри ја һеј јерләриндә аддымлајырлар, ја да ки, Јеһовадан үмумијјәтлә үз дөндәрирләр. Бәс хидмәтимизә дүзҝүн мүнасибәти горумаға бизә нә көмәк едә биләр? Иса Мәсиһин Мүгәддәс Јазыларда чәкдији мәсәлләрин мәнасыны анламаг. Инди исә ҝәлин нөвбәти үч мәсәлә нәзәр салаг вә ҝөрәк бунлардан нә өјрәнирик.

ЈАТАН ӘКИНЧИ

4. Исанын јатан әкинчи мәсәлинин мәнасы нәдир?

4 Марк 4:26—29 ајәләрини оху. Исанын јатан әкинчи мәсәлинин мәнасы нәдир? Мәсәлдәки адам Падшаһлығын мүждәчисини тәмсил едир. Тохум исә сәмими инсанлара тәблиғ едилән Падшаһлыг хәбәрини. Һамы кими, әкинчи дә «ҝеҹә јатыр, сәһәр дурур». Тохум әкилдији ҝүндән бичиләнә кими инкишафда олур. Бу мүддәт әрзиндә тохум ҹүҹәрир вә бөјүјүр. Бу бөјүмә «өз-өзүнә», јәни јаваш-јаваш вә мәрһәләли шәкилдә баш верир. Ејнилә, руһани бөјүмә дә јаваш-јаваш вә мәрһәләли шәкилдә баш верир. Өјрәнән адам инкишаф едиб Аллаһа хидмәт етмәк гәрарына ҝәләндә бар верир, јәни һәјатыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунур.

5. Иса јатан әкинчи мәсәлини нәјә ҝөрә чәкиб?

5 Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? Бу мәсәллә о, бизә баша салыр ки, «дүзҝүн [мејилли]» оланларын үрәјиндә һәгигәти јалныз Јеһова бөјүдә биләр (Һәв. иш. 13:48; 1 Кор. 3:7). Биз әкир вә сулајырыг, бөјүмә просеси исә бизим әлимиздә дејил. Биз онун бөјүмәсинә нә мүдахилә едә биләрик, нә дә ки, сүрәтләндирә. Мәсәлдәки әкинчи кими, биз дә бөјүмәнин неҹә баш вердијини ҝөрмүрүк. Чүнки биз бүтүн ҝүнү онун јанында олмуруг. Амма бу вахт әрзиндә Падшаһлыг тохуму бар ҝәтирир. Вә һәмин адам сыраларымыза гошулур вә бичин ишиндә бизимлә чијин-чијинә хидмәт етмәјә башлајыр (Јәһ. 4:36—38).

6. Инсанларын руһани ҹәһәтдән бөјүмәләри илә бағлы нәји гәбул етмәлијик?

6 Бу мәсәлдән нә өјрәнирик? Һәр шејдән әлавә баша дүшмәлијик ки, Мүгәддәс Китабы арашдыранларын руһани ҹәһәтдән бөјүмәси бизим әлимиздә дејил. Буна ҝөрә дә өјрәнән инсаны вәфтиз олунмаға мәҹбур етмәмәлијик. Дүздүр, онлара әлимиздән ҝәлән көмәклији етмәлијик. Вәфтиз олунмаға ҝәлдикдә исә, буну онларын өз ихтијарларына бурахмалыјыг. Инсанда Аллаһа һәср олунмаг истәји үрәкдән ҝәлмәлидир, о, буну Аллаһы севдији үчүн етмәлидир. Јеһова јалныз бу ҹүр һәсролунманы гәбул едир (Мәз. 51:12; 54:6; 110:3).

7, 8. а) Исанын јатан әкинчи мәсәлиндән даһа нә өјрәнирик? Нүмунә чәк. б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

7 Икинҹиси, бу мәсәл бизә баша салыр ки, әҝәр ҝөрдүјүмүз ишин бәһрәсини тәзә-тәзә ҝөрмүрүксә, үзүлмәмәлијик. Әксинә, сәбирли олмалыјыг (Јаг. 5:7, 8). Өјрәтдијимиз инсан үчүн әлимиздән ҝәләни едир, амма јенә дә әкдијимиз тохумун бәһрәсини ҝөрмүрүксә, бу о демәк дејил ки, биз пис өјрәдирик. Чүнки Јеһова һәгигәт тохумунун јалныз дәјишмәјә һазыр олан тәвазөкар инсанларда бар ҝәтирмәсинә јол ачыр (Мат. 13:23). Буна ҝөрә дә биз хидмәтимизин еффектив олуб-олмадығына нәтиҹәјә әсасән гәрар чыхармамалыјыг.  Јеһова да хидмәтимизин мүвәффәгијјәтли олмасыны өјрәтдијимиз инсанын инкишафы илә өлчмүр. Әксинә, О, нәтиҹәсиндән асылы олмајараг, сәдагәтли хидмәтимизи гијмәтләндирир. (Лука 10:17—20; 1 Коринфлиләрә 3:8 ајәләрини оху.)

8 Үчүнҹүсү, биз инсанда баш верән дәјишиклији һәр ан сезмәјә биләрик. Мәсәлән, хүсуси тәјинатлы мүждәчинин өјрәтдији бир әр-арвад тәблиғчи олмаг истәдикләрини демишди. Гардаш бу ҹүтлүјүн нәзәринә чатдырмышды ки, бунун үчүн онлар сигарети атмалыдырлар. Онлар дејәндә ки, артыг бир нечә ајдыр сигарет чәкмирләр, гардаш чох тәәҹҹүбләнмишди. Ҝөрәсән, онлары буна нә тәшвиг етмишди? Онлар анламышдылар ки, хәлвәти сигарет чәксәләр дә, Јеһова буну ҝөрүр вә икиүзлүлүјә нифрәт едир. Буна ҝөрә дә онлар гәрар вермәли идиләр: ја сигарети ачыг-ашкар чәкмәли, ја да бирдәфәлик тәрҝитмәлидирләр. Хүсуси тәјинатлы мүждәчи онларын бу гәдәр дәјишә биләҹәјини ағлына белә ҝәтирмәсә дә, Јеһоваја мәһәббәтләри онлара дүзҝүн гәрар вермәјә вә руһани ҹәһәтдән бөјүмәјә көмәк етди.

ТОР

9. Тор мәсәлинин мәнасы нәдир?

9 Матта 13:47—50 ајәләрини оху. Исанын тор мәсәлинин мәнасы нәдир? Иса Падшаһлыг хәбәринин бүтүн бәшәријјәтә тәблиғини бөјүк тору дәнизә атмагла мүгајисә етмишди. Тора чохлу сајда «ҹүрбәҹүр балыг» дүшдүјү кими, тәблиғ ишимиз дә милјонларла мүхтәлиф инсаны ҹәлб едир (Јешаја 60:5). Һәр ил конгресләрдә вә Хатирә ҝеҹәсиндә чохлу сајда инсанын иштирак етмәси бунун бариз сүбутудур. Бу инсанлардан бәзиләри «јахшы» балығы тәмсил едир, чүнки онлар мәсиһчи јығынҹағына топлашырлар. Лакин диҝәрләри исә «јарарсыз» балығы тәмсил едирләр. Ҝәләнләрин һеч дә һамысы Јеһоваја мәгбул дејил.

10. Иса тор мәсәлини нәјә ҝөрә чәкиб?

10 Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? Мәҹази мәнада балыгларын бир-бириндән ајрылмасы бөјүк мүсибәт заманы олаҹаг сонунҹу һөкмә ишарә етмир. Әксинә, бу системин сон ҝүнләриндә баш верәҹәк һадисәләри тәсвир едир. Иса демишди ки, һәгигәт јолуна чағырылан һәр кәс Јеһованын тәрәфини тутмајаҹаг. Бир чохлары бизимлә бирҝә јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак едирләр. Бәзиләри Мүгәддәс Китабы арашдырмаға разы олурлар, амма һеч бир аддым атмаг истәмирләр (1 Пад. 18:21). Диҝәрләри исә, бир мүддәт јығынҹаға ҝәлир сонра узаглашырлар. Елә ҝәнҹләр дә вар ки, ушаглыгдан һәгигәтдә бөјүјүбләр, амма Јеһованы севмәји өјрәнмәјибләр. Истәнилән һалда, Иса демишкән, һәр кәс өзү гәрар вермәлидир. Дүзҝүн гәрар верәнләрә исә Јеһова «бүтүн милләтләрин вар-дөвләти» кими бахыр (Һаг. 2:7).

11, 12. а) Исанын тор мәсәлиндән нә өјрәнирик? б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

11 Тор мәсәлиндән нә өјрәнирик? Бу мәсәли баша дүшмәк бизә көмәк едәҹәк ки, Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз адам вә ја өвладларымыздан бири һәгигәти гәбул етмәјәндә һәддән артыг нараһат вә ја мәјус олмајаг. Әлимиздән ҝәләни етсәк дә, бу, баш верә биләр. Инсанын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә разылашмасы вә ја һәгигәт дә бөјүмәси о демәк дејил ки, онун Јеһова илә сых  мүнасибәти олаҹаг. Јеһованын рәһбәрлијини гәбул етмәјәнләр әввәл-ахыр Аллаһын халгындан чыхарылаҹаглар.

12 Бәс бу о демәкдирми ки, һәгигәти тәрк едәнләр бир даһа јығынҹаға гајыда билмәјәҹәкләр? Вә ја өзүнү Јеһоваја һәср етмәјә тәрәддүд едән кәс һәмишәлик «јарарсыз» һесаб едиләҹәк? Хејр, бу белә дејил. Бу ҹүр инсанлар үчүн бөјүк мүсибәт башлајана гәдәр гапылар ачыгдыр. Јеһова, санки, онлары чағырыр: «Мәнә тәрәф дөнүн, Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм» (Мал. 3:7). Бунун һәгигилији Исанын чәкдији авара оғул мәсәлиндән ајдын ҝөрүнүр. (Лука 15:11—32 ајәләрини оху.)

АВАРА ОҒУЛ

13. Авара оғул мәсәлинин мәнасы нәдир?

13 Исанын авара оғул мәсәлинин мәнасы нәдир? Бу мәсәлдәки рәһмли ата Јеһова Аллаһымызы тәмсил едир. Атасынын әмлакындан өз пајыны истәјиб сонра ону пуч едән оғул исә јығынҹагдан узаглашанлары тәмсил едир. Оғулун ҝетдији «узаг [өлкә]» Јеһовадан узаглашмыш Шејтан дүнјасыны билдирир (Ефес. 4:18; Колос. 1:21). Бу инсанлар бир гәдәр сонра ајылыб Јеһованын тәшкилатына ҝери гајыдырлар. Рәһмли Аллаһымыз төвбә етмиш бу тәвазөкар инсанлары јенидән бағрына басыр (Јешаја 44:22; 1 Пет. 2:25).

14. Иса авара оғул мәсәлини нәјә ҝөрә чәкиб?

14 Иса бу мәсәли нәјә ҝөрә чәкиб? О, бу мәсәллә Јеһованын Ондан узаглашанларын јолуну ҝөзләдијини чох ҝөзәл шәкилдә тәсвир едир. Мәсәлдәки ата оғлунун нә вахтса гајыдаҹағына үмидлә ҝөзләјир. Белә ки, оғлунун «һәлә узагда икән» гајытдығыны ҝөрәндә габағына гачыб ону гаршылајыр. Бу мәсәл бир вахтлар һәгигәт јолундан узаглашанларын вахт итирмәдән Јеһоваја јенидән гајытмалары үчүн неҹә дә ҝүҹлү стимулдур! Онлар руһани ҹәһәтдән зәифләдији үчүн бу гајыдыш онлара чәтин вә хәҹаләтли ҝәлә биләр. Лакин һамы буну һәсрәтлә ҝөзләјир, һәтта ҝөјләрдә дә онларын гајыдышына чох севинирләр (Лука 15:7).

15, 16. а) Авара оғул мәсәлиндән нә өјрәнирик? Нүмунәләр чәк. б) Бу, бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир?

15 Авара оғул мәсәлиндән нә өјрәнирик?  Биз Јеһованы тәглид етмәлијик. Јәни төвбә едәнләри гәбул едә биләк дејә «һәддән артыг салеһ» олмамалыјыг. Әкс тәгдирдә, өз ахырымыза чыха биләрик (Ваиз 7:16). Бундан даһа бир нәтиҹә чыхарырыг. Јығынҹагдан узаглашанлара бирдәфәлик итки кими јох, «итән гузу» кими бахмалыјыг (Мәз. 119:176). Бәс биз белә инсанла растлашсаг, онун гајытмасы үчүн әлимиздән ҝәләни едәҹәјик? Лазыми көмәк ҝөстәрилсин дејә вахт итирмәдән онлар һагда ағсаггаллара мәлумат верәҹәјик? Исанын авара оғул мәсәлини там гаврасаг, биз мәһз белә дә давранаҹағыг.

16 Јеһованын мәрһәмәтини вә мәһәббәтини, еләҹә дә һәмиманлыларынын дәстәјини ҝөрән бәзиләринин кечирдији һиссләрә нәзәр салаг. 25 илдир ки, јығынҹагдан кәнар едилмиш бир гардаш белә дејир: «Бәрпа олунан ҝүндән севинҹим дурмадан артыр, елә бил, үзәримә Јеһовадан “тәравәт мөвсүмү” ҝәлир (Һәв. иш. 3:19). Һамыдан мәһәббәт вә гајғы ҝөрүрәм. Мәним ҝөзәл руһани аиләм вар». Јеһовадан узаглашан вә беш илдән сонра гајыдан ҝәнҹ баҹы бөлүшүр: «Исанын мәсәлиндәки мәһәббәти өзүмә гаршы неҹә һисс етдијими сөзлә ифадә едә билмәрәм. Јеһованын тәшкилатына аид олмагдан бөјүк шәрәф јохдур!»

17, 18. а) Арашдырдығымыз үч мәсәлдән нә өјрәндик? б) Мәгсәдимиз нә олмалыдыр?

17 Бу үч мәсәлдән нә өјрәндик? Биринҹиси, анладыг ки, баш верән руһани бөјүмә бизим әлимиздә дејил. Бу, Јеһовадан асылыдыр. Икинҹиси, биз ҝөзләмирик ки, јығынҹаглара ҝәлән вә Мүгәддәс Китабы арашдыран һәр кәс һәгигәтдә галаҹаг. Вә нәһајәт, кимсә һәгигәти тәрк едиб Јеһовадан үз дөндәрсә белә, биз јенә дә она итки кими бахмамалыјыг. Ҝәлин ҝери гајыданлары Јеһова кими гаршылајаг.

18 Ҝәлин һәр биримиз билији, һикмәти вә мүдриклији ахтармаға давам едәк. Һәр дәфә Исанын мәсәлләрини охујанда дүшүнүн: онларын мәнасы нәдир? Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныблар? Онлардан нә өјрәнирик? Онлар бизә Јеһова вә Иса һагда нә өјрәдир? Белә етсәк, Исанын сөзләрини мәнасыны анладығымызы ҝөстәрмиш оларыг.