Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәр ишимиздә мүгәддәс олаг

Һәр ишимиздә мүгәддәс олаг

«Һәр бир ишиниздә мүгәддәс олун» (1 ПЕТ. 1:15).

1, 2. а) Аллаһ Өз халгындан нә ҝөзләјир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

ҺӘР ишдә мүгәддәс олмаг мәсиһчиләр үчүн ваҹибдир. Буна ҝөрә дә Јеһова һәвари Петери «Левилиләр» китабында бәһс олунан мүгәддәслик мөвзусуна истинад етмәк үчүн илһамландырмышды. (1 Петер 1:14—16 ајәләрини оху.) «Мүгәддәс [Аллаһ]» Јеһова һәм мәсһ олунмушлардан, һәм дә диҝәр мәсиһчиләрдән бәзи ишләрдә јох, һәр бир ишдә мүгәддәс олмаг үчүн әлләриндән ҝәләни етмәләрини ҝөзләјир (Јәһ. 10:16).

2 «Левилиләр» китабындакы руһани хәзинәни арашдырмаға давам етмәклә биз чохлу фајда әлдә едәҹәк вә бу биликләри тәтбиг етмәк һәр ишимиздә мүгәддәс галмаға көмәк едәҹәк. Ҝәлин нөвбәти суаллары арашдыраг: Ҝүзәштә ҝетмәмәк мәсәләсинә неҹә јанашмалыјыг? Јеһованын али һакимијјәтини дәстәкләмәклә бағлы «Левилиләр» китабындан нә өјрәнә биләрик? Гәдимдә гурбанларын тәгдим едилмәси бизә нә өјрәдир?

ҺЕЧ ВАХТ ҜҮЗӘШТӘ ҜЕТМӘ

3, 4. а) Нә үчүн мәсиһчиләр Мүгәддәс Китабын ганун вә принсипләриндә ҝүзәштә ҝетмәмәлидирләр? б) Нәјә ҝөрә биз нә гисас алмалы, нә дә кин сахламалыјыг?

3 Әҝәр Јеһованы разы салмаг истәјириксә, биз Онун ганун вә принсипләриндән мөһкәм јапышмалы, онлара зидд олан  давраныша ҝүзәштә ҝедиб мүгәддәслијимизи итирмәмәлијик. Мусанын гануну алтында олмасаг да, орадакы тәләбләр бизә Аллаһын бәјәниб-бәјәнмәдији ишләри ајдын ҝөстәрир. Мисал үчүн, исраиллиләрә әмр едилмишди: «Өз халгындан һеч кәсдән гисас алма, һеч кимә гаршы кин сахлама. Анҹаг гоншуну өзүн кими сев. Рәбб Мәнәм» (Лев. 19:18).

4 Ҝөрдүјүмүз кими, Јеһова истәмир ки, биз нә гисас алаг, нә дә кин сахлајаг (Ром. 12:19). Әҝәр Аллаһын ганун вә принсипләрини рәдд етсәк, онда бу, Шејтанын үрәјинҹә олаҹаг, Јеһованы исә кәдәрләндирәҹәк. Һәтта кимсә бизә гәсдән пислик етсә дә, ҝәлин һеч вахт ичәриси гәзәблә долу габа дөнмәјәк. Чүнки Аллаһ бизи хәзинәјә бәнзәр хидмәтин сахланылдығы «сахсы [габлар]» олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүб (2 Кор. 4:1, 7). Белә габда гыҹгырмыш кинә јер јохдур!

5. Һарунун аиләсиндә баш верән фаҹиәдән нә өјрәнә биләрик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

5 Левилиләр 10:1—11 ајәләриндә Һарунун аиләсиндә баш вермиш фаҹиәдән бәһс едилир. Ҝөјдән дүшән од мүгәддәс мәскәндә Һарунун оғуллары Надав вә Авиһуну өлдүрәндә Һарун вә аиләси јаман сарсылмышды. Өлән гоһумлары үчүн јас тутмамаг онларын иманы үчүн әсил сынаг иди. Бәс сән јығынҹагдан кәнар едилмиш аилә үзвүнлә вә ја башгасы илә үнсијјәт сахламамаг мәсәләсиндә мүгәддәслијини горујурсан? (1 Коринфлиләрә 5:11 ајәсини оху.)

6, 7. а) Дини мәканда кечирилән тој мәрасиминә дәвәт олунаркән һансы мәгамлары өлчүб-бичмәлијик? (Һашијәјә бах.) б) Иманымыза шәрик олмајан гоһумумуза вәзијјәти неҹә изаһ едә биләрик?

6 Ола билсин, биз Һарунла аиләсинин үзләшдији шиддәтли сынагла һеч вахт үзләшмәмишик. Бәс әҝәр Јеһованын Шаһиди олмајан гоһумумуз бизи дини мәканда кечирдији тој мәрасиминә дәвәт едибсә, онда неҹә? Дүздүр, Мүгәддәс Јазыларда бизим ора ҝетмәјимизи гадаған едән конкрет ганунлар јохдур, амма дүзҝүн гәрар вермәк үчүн мүәјјән принсипләр вар *.

7 Ола билсин, белә вәзијјәтдә Аллаһ гаршысында мүгәддәс галмаг гәтијјәтимизи ҝөрән иманымыза шәрик олмајан гоһумларымыз буна мәәттәл галыр (1 Пет. 4:3, 4). Онларын хәтринә дәјмәмәк үчүн кәскин данышмамалы, вәзијјәти мүлајимликлә баша салмалыјыг. Вә буну габагҹадан етсәк, даһа јахшы олар. Бизи сајыб тоја дәвәт етдикләринә ҝөрә тәшәккүрүмүзү билдириб изаһ едә биләрик ки, бу етигадымызла бағлы мәсәләдир вә бизим орада олмағымыз онларын хошбәхт ҝүнүнә көлҝә сала, һабелә хошаҝәлмәз вәзијјәт јарада биләр. Бу, иман вә етигадымызда ҝүзәштә ҝетмәмәјин үсулларындан биридир.

ЈЕҺОВАНЫН АЛИ ҺАКИМИЈЈӘТИНИ ДӘСТӘКЛӘ

8. «Левилиләр» китабы диггәти Јеһованын али һакимијјәтинә неҹә ҹәмләјир?

8 «Левилиләр» китабы диггәти Јеһованын али һакимијјәтинә ҹәмләјир. Бу китабда 30 дәфәдән чох бурадакы ганунларын Јеһовадан олдуғу вурғуланыр. Бу һәгигәти дәрк едән Муса пејғәмбәр бу әмрләрә там садиг иди (Лев. 8:4, 5). Биз дә Али Һөкмдарымыз Јеһованын биздән тәләб етдикләринә һәр заман табе олмалыјыг. Бунун үчүн ҝәрәк Аллаһын тәшкилатыны дәстәкләјәк. Лакин Иса чөллүкдә сынаға чәкилдији кими, биз дә тәк оланда сынана биләрик (Лука 4:1—13). Бүтүн нәзәримизи Аллаһын һакимијјәтинә ҹәмләсәк вә Она етибар етсәк, һеч ким бизи нә ҝүзәштә ҝетмәјә мәҹбур едә биләр, нә дә һәдәләри  илә ҝөзүмүзү горхуда биләр (Сүл. мәс. 29:25).

9. Нә үчүн бүтүн дүнја Аллаһын халгына нифрәт едир?

9 Мәсиһин давамчысы вә Јеһованын Шаһиди олдуғумуз үчүн биз бүтүн дүнјада тәгиб олунуруг. Бу белә дә олмалыдыр, чүнки Иса шаҝирдләринә демишди: «Инсанлар сизә әзијјәт верәҹәк вә өлдүрәҹәкләр. Мәним адыма ҝөрә бүтүн халглар сизә нифрәт едәҹәкләр» (Мат. 24:9). Дүнја бизә нифрәт етсә дә, биз Падшаһлыг һагда хош хәбәри бәјан етмәјә вә Јеһованын өнүндә мүгәддәслијимизи горумаға давам едирик. Дүрүст, тәмиз вә гануна бағлы вәтәндашлар олмағымыза бахмајараг, бизә јенә дә нифрәт едирләр (Ром. 13:1—7). Чүнки бизим үчүн Али Һөкмдар Јеһовадыр! Биз «јалныз Она» хидмәт едир вә һеч вахт Онун әдаләтли ганун вә принсипләриндә ҝүзәштә ҝетмирик (Мат. 4:10).

10. Бир гардаш битәрәфлик мәсәләсиндә ҝүзәштә ҝетдији үчүн һансы вәзијјәтлә үзләшди?

10 Бу «дүнјаја мәхсус» олмадығымыз үчүн мүһарибәләрдә вә сијаси мәсәләләрдә битәрәф мөвге тутуруг. (Јәһја 15:18—21; Јешаја 2:4 ајәләрини оху.) Лакин Аллаһын бәзи хидмәтчиләри битәрәфлик мәсәләсиндә ҝүзәштә ҝетмишләр. Анҹаг онларын әксәријјәти төвбә етмиш вә мәрһәмәтли сәмави Аталары илә мүнасибәтләрини бәрпа етмишләр (Мәз. 51:17). Бәзиләри исә төвбә етмәмишләр. Мәсәлән, Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы забитләр Маҹарыстанда ганунсуз олараг һәбс олунан 45 јаша гәдәр олан 160 гардашы бүтүн һәбсханалардан јығыб бир шәһәрә топламышдылар. Онлардан тәләб олунурду ки, һәрби хидмәтә башласынлар. Садиг гардашлар өз битәрәф мөвгеләрини гәти шәкилдә горудулар, лакин онлардан доггузу һәрби анд ичиб форма ҝејинди. Ики илдән сонра ҝүзәштә ҝедәнләрдән биринин аид олдуғу силаһлы дәстәјә садиг Шаһидләри гырмаг әмри верилди. Вә бу Шаһидләрин арасында һәмин адамын доғма гардашы да вар иди. Лакин вәзијјәт елә ҝәтирди ки, бу гәтли-ам баш тутмады.

ЈЕҺОВАЈА ӘН ЈАХШЫСЫНЫ ТӘГДИМ ЕТ

11, 12. Гәдим исраиллиләрин гурбанлар тәгдим етмәси илә бағлы Јеһованын гојдуғу шәртләр буҝүнкү мәсиһчиләрә неҹә аиддир?

11 Мусанын ганунуна әсасән, исраиллиләр гурбанлар тәгдим етмәли идиләр (Лев. 9:1—4, 15—21). Бу гурбанлар Иса Мәсиһин ганыны тәмсил етдији үчүн гүсурсуз олмалы иди. Бундан әлавә, һәр бир тәгдимә вә ја гурбан ҝәтирилән заман хүсуси ајинләр һәјата кечирилмәли иди. Мисал үчүн, Левилиләр 12:6 ајәсиндә дүнјаја ушаг ҝәтирән анадан нә тәләб олундуғу белә изаһ олунур: «Оғлан јахуд гыз ушағы доғуб пакланма мүддәти битәндә гадын Һүзур чадырынын ҝиришинә бириллик тоғлуну јандырма гурбаны кими вә ҝөјәрчин јахуд гумру гушуну каһинин јанына ҝүнаһ гурбаны кими ҝәтирсин». Аллаһын тәләбләри конкрет олса да, Онун мәһәббәти вә мәрһәмәти Ганунда өз әксини тапырды. Әҝәр ананын тоғлу ҝәтирмәјә ҝүҹү чатмырдыса, онда о, ики гумру гушу, јахуд ики ҝөјәрчин ҝәтирә биләрди (Лев. 12:8). Касыб олмасына бахмајараг, Аллаһ бу бәндәсини баһалы тәгдимә ҝәтирән бәндәси гәдәр севир вә гијмәтләндирирди. Биз бундан нә өјрәнирик?

12 Һәвари Павел һәмиманлыларыны Аллаһа «мәдһ гурбаны» тәгдим етмәјә сәсләјирди (Ибр. 13:15). Бизим додагларымыз Јеһованын мүгәддәс адыны һәр јердә бәјан етмәлидир. Лал-кар баҹы-гардашларымыз исә Аллаһы жест дилиндә мәдһ едирләр. Мүәјјән сәбәбләрә ҝөрә евдән чыха билмәјән мәсиһчиләр мәктуб јазмагла, телефон тәблиғи илә вә јанына  ҝәлиб-ҝедәнләрә тәблиғ етмәклә Јеһованы мәдһ едирләр. Јеһованын адыны вә хош хәбәри бәјан етмәклә тәгдим етдијимиз мәдһ гурбаны сағламлығымыза вә габилијјәтимизә мүвафиг ҝәлмәлидир. Әсас одур ки, ән јахшысыны верәк (Ром. 12:1; 2 Тим. 2:15).

13. Биз нәјә ҝөрә тәблиғ хидмәти һагда һесабат вермәлијик?

13 Јеһованы севдијимиз үчүн биз мәдһ гурбанларымызы ҹани-көнүлдән тәгдим едирик (Мат. 22:37, 38). Лакин биздән тәблиғ хидмәти илә бағлы һесабат вермәк тәләб олунур. Бәс биз бу тәләбә неҹә јанашмалыјыг? Һәр ај вердијимиз тәблиғ һесабаты Аллаһа сәдагәтимизи ҝөстәрир (2 Пет. 1:7). Сөзсүз, һеч ким өзүнү һесабатына чох саат јазмаг наминә даһа чох тәблиғ етмәјә мәҹбур һисс етмәмәлидир. Хәстәлик вә ја гоҹалыгдан әзијјәт чәкән тәблиғчиләр ај әрзиндә там саат хидмәт етмәк әвәзинә, 15 дәгигә вә ја 15 дәгигәлик артырмаларла тәблиғ едиб һесабат верә биләр. Јеһова һәмин дәгигәләри бу тәблиғчинин верә биләҹәјинин ән јахшысы вә мәһәббәтинин тәзаһүрү кими гәбул едир. Бу да һәмин тәблиғчинин Јеһованын Шаһиди олмаг шәрәфини гијмәтләндирдијини ҝөстәрир. Баһалы гурбанлар тәгдим етмәјә ҝүҹү чатмајан исраиллиләрә јанашдығы кими, Јеһова мүәјјән мәһдудијјәтләринә бахмајараг, һесабат верән хидмәтчиләрини дә дәјәрләндирир. Һәр биримизин вердији һесабат үмумдүнја һесабатында топланараг тәшкилатымыза Падшаһлығын тәблиғ иши илә бағлы ҝәләҹәк планлар гурмаға көмәк едир. Буна ҝөрә дә биз тәблиғлә бағлы һесабатлар вермәјә даһа мәсулијјәтлә јанашмалыјыг.

МҮТАЛИӘ ЕТМӘК ВӘРДИШИМИЗ ВӘ МӘДҺ ГУРБАНЛАРЫМЫЗ

14. Мүталиә етмәк вәрдишимизи нә үчүн јохламалыјыг?

14 «Левилиләр» китабындан бәзи руһани хәзинәләри арашдырдыгдан сонра, јәгин, инди даһа јахшы баша дүшдүн ки, нәјә ҝөрә бу китаб Аллаһдан илһам алмыш Кәлама дахилдир (2 Тим. 3:16). Ола билсин, индән белә мүгәддәслијини горумаға даһа гәтијјәтли олаҹагсан вә буну тәкҹә Аллаһ тәләб етдији үчүн јох, Она сәдагәтлә ибадәт етмәјинә лајиг олдуғу үчүн едәҹәксән. Әминик ки, бу ики мәгаләдән «Левилиләр» китабы һагда өјрәндикләрин сәндә бүтүн Мүгәддәс Јазылары дәриндән арашдырмаг һәвәси ојатды. (Сүлејманын мәсәлләри 2:1—5 ајәләрини оху.) Дуа едиб шәхси мүталиә етмәк вәрдишинин нә јердә олдуғуну мүәјјән ет. Сөзсүз, истәјәрсән ки, Јеһова тәгдим етдијин мәдһ гурбаныны гәбул етсин. Бәс һансыса верилишләр, видеоојунлар, идман вә ја диҝәр мараглы мәшғулијјәтләр сәни руһани ишләрдән ҝери салмыр ки? Ишдир салырса, онда һәвари Павелин «Ибраниләрә мәктуб»унда дедикләри сәнин хејринә олаҹаг.

Аиләви ибадәт вә шәхси мүталиә һәјатында әсас јердә дурурму? (14-ҹү абзаса бах)

15, 16. Нә үчүн Павел ибрани мәсиһчиләрлә ачыг данышырды?

15 Һәвари Павел ибраниләрә јаздығы мәктубда фикирләрини ачыг вә кәсә демишди. (Ибраниләрә 5:7, 11—14 ајәләрини оху.) Онлара билдирмишди ки, зеһинләри күтләшиб.  Бәс о нә үчүн белә сәрт данышмышды? О, руһани сүдлә хилас олаҹагларына ҝүман едән мәсиһчиләрә Јеһованын ҝөзү илә бахыб һалларына аҹыјырды. Дүздүр, мәсиһчилијин әсас тәлимләрини билмәк ваҹибдир, амма руһани ҹәһәтдән инкишаф едиб мәсиһчи јеткинлијинә чатмаг үчүн «бәрк гида» лазымдыр.

16 Башгаларына тәлим вермәк әвәзинә, ибраниләрин өзләринә тәлим верән лазым иди. Чүнки онлар «бәрк гида»ја јахын дурмурдулар. Өзүндән соруш: «Бәрк руһани гидаја неҹә јанашырам? Ону гәбул едирәм? Јохса дуа етмәкдән вә Мүгәддәс Китабы арашдырмагдан сојумушам? Бәлкә проблемләримин сәбәби мүталиә етмәк вәрдишимин олмамасыдыр?» Унутма ки, биз садәҹә тәблиғ етмир, һәмчинин тәлим вериб шаҝирд һазырлајырыг (Мат. 28:19, 20).

17, 18. а) Нә үчүн мүнтәзәм бәрк руһани гида гәбул етмәлијик? б) Мәсиһчи ҝөрүшләриндән әввәл спиртли ички ичмәк мәсәләсинә неҹә јанашмалыјыг?

17 Ола билсин, чохларымыза Мүгәддәс Китабы арашдырмаг чәтин ҝәлир. Дүздүр, Јеһова хидмәтчиләриндә ҝүнаһлы олдуглары һиссини јаратмагла онлары Өз Кәламыны арашдырмаға вадар етмир. Бунунла белә, бәрк руһани гиданы Аллаһа нечә ил һәср олмағымыздан асылы олмајараг, һәмишә гәбул етмәлијик. Бунсуз биз һеч вахт мүгәддәслик јолунда гала билмәрик!

18 Мүгәддәс олмаг үчүн ҝәрәк Мүгәддәс Јазылары дәриндән арашдырыб Аллаһын тәләбләринә ујғун јашајаг. Чох еһтимал ки, ичкили вәзијјәтдә ола-ола «һарам од» тәгдим етдикләринә ҝөрә өлдүрүлән Надавла Авиһу һагда дүшүн (Лев. 10:1, 2). Аллаһын Һаруна дедији сөзләрә фикир вер. (Левилиләр 10:8—11 ајәләрини оху.) Бу сөзләр о демәкдирми ки, биз мәсиһчи ҝөрүшләринә ҝетмәздән өнҹә һеч бир спиртли ички гәбул етмәмәлијик? Нәзәрә ал ки, биз Мусанын гануну алтында дејилик (Ром. 10:4). Бәзи өлкәләрдә һәмиманлыларымыз јығынҹаға ҝетмәздән габаг јемәк јејәркән гәдәриндә спиртли ички гәбул едирләр. Мәсәлән, гәдимдә адәтә ҝөрә Пасхада дөрд ҹам шәраб ичилирди. Иса Хатирә ҝеҹәсини тәсис едәркән һәвариләринә ичмәләри үчүн онун ганыны тәмсил едән шәраб вермишди (Мат. 26:27). Үмумијјәтлә, Мүгәддәс Китабда ички дүшкүнлүјү вә сәрхошлуг мүһакимә олунур (1 Кор. 6:10; 1 Тим. 3:8). Әксәр мәсиһчиләр исә виҹданлары наминә мүгәддәс хидмәтин һәр һансы нөвүнү иҹра етмәздән әввәл һеч бир спиртли ички гәбул етмирләр. Анҹаг өлкәдән-өлкәјә вәзијјәт дәјишир вә әсас одур ки, мәсиһчиләр «мүгәддәслә ади шејләри ајырд [едиб]» Аллаһы разы салмаг үчүн һәр бир ишләриндә мүгәддәс олсунлар.

19. а) Аиләви ибадәт вә шәхси мүталиә илә бағлы нәји јадда сахламалыјыг? б) Мүгәддәс галмаг үчүн нәјә гәти гәрарлысан?

19 Аллаһын Кәламыны дәриндән арашдырмагла сәнә чохлу руһани хәзинәләр ачылаҹаг. Аиләви ибадәтини вә шәхси мүталиәни зәнҝинләшдирмәк үчүн ахтарыш вәсаитләриндән истифадә ет. Јеһова вә нијјәтләри һагда даһа дәрин биликләрә јијәлән. Она даһа да јахынлашмаға чалыш (Јаг. 4:8). «Ҝөзләрими ач ки, Ганунунун харигәләрини ҝөрүм», — сөзләрини дејән мәзмурчу кими Аллаһа дуа ет (Мәз. 119:18). Мүгәддәс Китабын ганун вә принсипләриндә һеч вахт ҝүзәштә ҝетмә. «Мүгәддәс [Аллаһымыз]» Јеһованын али ганунуна севә-севә табе ол вә «Аллаһын хош хәбәри илә бағлы мүгәддәс иши» ҹанла-башла јеринә јетир (1 Пет. 1:15; Ром. 15:16). Бу чәтин ҝүнләрдә һәмишә мүгәддәслијини гору. Беләликлә, ҝәлин һәр ишимиздә мүгәддәс олаг вә мүгәддәс Аллаһымыз Јеһованын али һакимијјәтинин тәрәфини тутаг.

^ абз. 6 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2002-ҹи ил 15 мај сајындакы «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына (рус.) бах.