Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2014

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Јығынҹагларда ағсаггаллар вә хидмәти көмәкчиләр неҹә тәјин олунур?

Ерамызын биринҹи әсриндә һәвари Павел Ефес јығынҹағынын ағсаггалларына демишди: «Өзүнүзә вә бүтүн сүрүјә фикир верин. Аллаһ сизи мүгәддәс руһ васитәсилә бу сүрүјә нәзарәт етмәк үчүн тәјин едиб ки, Аллаһын Өз Оғлунун ганы баһасына алдығы јығынҹағыны отарасыныз» (Һәв. иш. 20:28). Бәс бу ҝүн ағсаггалларын вә хидмәти көмәкчиләрин тәјин олунмасында мүгәддәс руһун ролу нәдән ибарәтдир?

Биринҹиси, Мүгәддәс Китабы јазанлар мүгәддәс руһ васитәсилә илһамланараг ағсаггалларын вә хидмәти көмәкчиләрин ҹаваб вермәли олдуглары тәләбләри јазмышлар. 1 Тимотејә 3:1—7 ајәләриндә ағсаггалларын мүвафиг ҝәлмәли олдуғу он алты тәләб садаланыр. Бундан әлавә, Титус 1:5—9 вә Јагуб 3:17, 18 ајәләриндә диҝәр тәләбләр садаланыр. Хидмәти көмәкчиләрин мүвафиг ҝәлмәли олдуғу тәләбләр исә 1 Тимотејә 3:8—10, 12, 13 ајәләриндә садаланыр. Икинҹиси, гардаш һәм төвсијә, һәм дә тәјин едилән заман онун Мүгәддәс Китаб тәләбләринә јетәринҹә мүвафиг ҝәлиб-ҝәлмәдији мүәјјән едиләркән дуада хүсуси олараг Јеһовадан мүгәддәс руһун рәһбәрлији истәнилир. Үчүнҹүсү, төвсијә едилән шәхс Аллаһын мүгәддәс руһунун бәһрәсини өз һәјатында әкс етдирмәлидир (Галат. 5:22, 23). Бунунла Аллаһын руһу тәјинат просесинин һәр мәрһәләсиндә иштирак едир.

Бәс фактики олараг бу гардашлары кимләр тәјин едир? Әввәлләр ағсаггалларын вә хидмәти көмәкчиләрин тәјин олунмасы илә бағлы төвсијәләр филиала ҝөндәрилирди. Орада Рәһбәрлик Шурасы тәрәфиндән тәјин олунмуш мүәјјән гардашлар бу төвсијәләрә бахыб мүвафиг тәјинатлар верирдиләр. Сонра филиал ағсаггаллар шурасыны мәлуматландырырды. Ағсаггаллар да тәјинаты ҝәлән гардашлара бу һагда мәлумат верир вә онлардан бу тәјинаты гәбул етмәјә һазыр олуб-олмадыгларыны вә мүвафиг ҝәлиб-ҝәлмәдикләрини сорушурдулар. Сонра исә јығынҹагда елан едилирди.

Бәс ҝөрәсән, биринҹи әсрдә тәјинатлар неҹә верилирди? Һәрдән мүәјјән тәјинатлары һәвариләрин өзләри верирдиләр. Мәсәлән, онлар дул гадынларын ҝүндәлик јемәк пајларынын верилмәсинин гајғысына галмаг үчүн једди нәфәр тәјин етмишдиләр (Һәв. иш. 6:1—6). Әлавә тәјинат алан бу гардашлар, чох еһтимал ки, артыг ағсаггал кими хидмәт едирдиләр.

Мүгәддәс Јазыларда һәр бир тәјинатын неҹә верилдији тәфсилаты илә дејилмәсә дә, мүәјјән амилләрин көмәји илә бунун неҹә едилдијини ҝөрә биләрик.  Јухарыда бәһс етмишдик ки, Павел вә Барнаба биринҹи хидмәт сәјаһәтләриндән гајыдаркән «һәр јығынҹагда ағсаггаллар тәјин етдиләр, оруҹ тутуб дуа етдикдән сонра шаҝирдләри иман ҝәтирдикләри Аллаһа, Јеһоваја әманәт етдиләр» (Һәв. иш. 14:23). Илләр сонра Павел өз сәјаһәт јолдашы Титуса демишди: «Мән сәни Критдә она ҝөрә гојдум ки, јарымчыг ишләри гајдаја саласан вә ҝөстәриш вердијим кими, шәһәрләрдә ағсаггаллар тәјин едәсән» (Тит. 1:5). Һәвари Павеллә тез-тез сәјаһәтләрдә олмуш Тимотејә дә белә сәлаһијјәт верилмишди (1 Тим. 5:22). Ҝөрдүјүмүз кими, тәјинатлар Јерусәлимдәки һәвариләр вә ағсаггаллар тәрәфиндән јох, сәјјар нәзарәтчиләр тәрәфиндән верилирди.

Мүгәддәс Китабдакы бу нүмунәни әлдә рәһбәр тутараг Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы ағсаггалларын вә хидмәти көмәкчиләрин тәјинаты просесинә дәјишиклик едиб. 2014-ҹү ил сентјабрын 1-дән етибарән, тәјинат просеси нөвбәти гајдада һәјата кечирилир: рајон нәзарәтчиси хидмәт етдији рајонда она тәгдим едилән төвсијәләри диггәтлә нәзәрдән кечирир. Јығынҹаглара баш чәкән заман о, төвсијә едилән гардашы танымаға чалышыр вә имкан дахилиндә онунла хидмәтдә әмәкдашлыг едир. Верилән төвсијә һагда јығынҹағын ағсаггаллар шурасы илә мүзакирә етдикдән сонра рајон нәзарәтчиси она верилән сәлаһијјәтә әсасән јени ағсаггаллар вә хидмәти көмәкчиләр тәјин едир. Беләҹә, тәјинат просеси биринҹи әсрдәки нүмунәјә әсасән һәјата кечирилир.

Ағсаггаллар рајон нәзарәтчиси илә гардашын Мүгәддәс Китаб тәләбләринә мүвафиг ҝәлмәси мәсәләсини мүзакирә едирләр (Малави)

Бу просесдә кимләрин һансы ролу вар? Һәмишә олдуғу кими, «садиг вә ағыллы нөкәр» евдәки гуллугчуларын гидаланмасында бирбаша мәсулијјәт дашыјыр (Мат. 24:45—47). Буна һәмчинин мүгәддәс руһун көмәји илә Аллаһын Кәламындан ахтарышлар апармаг да дахилдир. Бунун сајәсиндә Мүгәддәс Китаб принсипләринин бүтүн дүнјадакы јығынҹагларда ејни үсулла тәтбиг едилмәсинә даир рәһбәрлик верилир. Садиг нөкәр һәмчинин бүтүн рајон нәзарәтчиләрини вә филиалларын комитә үзвләрини тәјин едир. Филиаллар верилән рәһбәрлијин јеринә јетирилмәси үчүн лазыми көмәклији ҝөстәрир. Ағсаггаллар шурасы Аллаһын јығынҹағында тәјинатла бағлы төвсијә верәркән Мүгәддәс Јазыларын гардашлара даир тәләбләрини һәртәрәфли нәзәрдән кечирмәк мәсулијјәти дашыјыр. Рајон нәзарәтчиләри ағсаггалларын төвсијәсини дуа едиб һәртәрәфли арашдырмаг вә тәләбләрә мүвафиг ҝәлән гардашлара тәјинат вермәклә бағлы ҹидди мәсулијјәт дашыјыр.

Тәјинатларын неҹә верилдијини баша дүшдүкдән сонра бу просесдә мүгәддәс руһун нә гәдәр ваҹиб рол ојнадығыны даһа јахшы дәрк едирик. Буна ҝөрә дә мәсиһчи јығынҹағында тәјин едилмиш гардашлара етимадымыз вә һөрмәтимиз сонсуздур (Ибр. 13:7, 17).

 Вәһј китабынын 11-ҹи фәслиндәки ики шаһид кимдир?

Вәһј 11:3 ајәсиндә 1260 ҝүн пејғәмбәрлик едәҹәк ики шаһиддән данышылыр. Сонра дејилир ки, вәһши һејван «онлары мәғлуб едиб өлдүрәҹәк». Амма «үч ҝүн јарым»дан сонра бу ики шаһид јенидән һәјата гајтарылаҹаг вә буну ҝөрәнләри һејрәт бүрүјәҹәк (Вәһј 11:7, 11).

Бәс бу ики шаһид кимдир? Һадисәнин тәфсилатлары бизә онлары мүәјјән етмәјә көмәк едир. Биринҹиси, дејилир ки, онлар «ики зејтун ағаҹы вә ики чырагла тәмсил олунур» (Вәһј 11:4). Бу, бизә Зәкәријјәнин пејғәмбәрлијиндә тәсвир олунан чырагданы вә ики зејтун ағаҹыны хатырладыр. Бу зејтун ағаҹлары «јер үзүнүн Саһибинин өнүндә дуран мәсһ олунмуш ики [нәфәри]», јәни вали Зеруббабили вә баш каһин Јешуаны тәмсил едирди (Зәк. 4:1—3, 14). Икинҹиси, дејилир ки, бу шаһидләрә Мусаја вә Илјаса верилән сәлаһијјәтләрә охшар сәлаһијјәтләр верилмишди. (Вәһј 11:5, 6 ајәләрини Сајлар 16:1—7, 28—35 вә 1 Падшаһлар 17:1; 18:41—45 ајәләри илә мүгајисә ет.)

Бу парчалар арасында һансы үмуми ҹәһәт вар? Һәр ики вәзијјәтдә чәтин сынаг дөврүндә рәһбәрлик едән Аллаһын мәсһ етдији хидмәтчиләриндән данышылыр. Вәһјин 11-ҹи фәслиндә дејиләнләр дә 1914-ҹү илдә Аллаһын Падшаһлығы ҝөјдә гурулан вахт Аллаһын халгына рәһбәрлик едән мәсһ олунмуш гардашларын чул ҝејиниб үч ил јарым тәблиғ етмәсилә јеринә јетди.

Бу мәсһ олунмушлар чул ҝејиб тәблиғ етдикдән сонра үч ҝүн јарымла символизә едилән нисбәтән гыса бир вахт әрзиндә һәбсдә оларкән мәҹази мәнада өлдүрүлдүләр. Аллаһын халгынын фәалијјәтинин битдијини дүшүнән дүшмәнләр чох севинмишдиләр (Вәһј 11:8—10).

Лакин пејғәмбәрлик олундуғу кими үч ҝүн јарым кечәндән сонра ики шаһид һәјата гајытды. Һәмин вахт бу мәсһ олунмушлар јалныз һәбсдән азад олмады, һабелә садиглијини горујанлар Ағалары Иса Мәсиһ васитәсилә Аллаһдан хүсуси тәјинат алдылар. Онлар ахыр ҝүнләрдә Аллаһын халгыны руһани тәләбатларыны гејдинә галмаг үчүн 1919-ҹу илдә «садиг вә ағыллы нөкәр» тәјин олунанларын сырасында олдулар (Мат. 24:45—47; Вәһј 11:11, 12).

Мараглыдыр ки, Вәһј 11:1, 2 ајәләри бу һадисәләри руһани мәбәдин өлчүлдүјү вахта аид едир. «Малаки» китабынын 3-ҹү фәслиндә руһани мәбәдин буна бәнзәр јохланыб тәмизләнмәси дөврүндән бәһс едилир (Мал. 3:1—4). Бәс бу јохлама вә тәмизләмә иши нә гәдәр давам етди? 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлләринә гәдәр. Бу вахт кәсији өзүнә Вәһјин 11-ҹи фәслиндә бәһс олунан 1260 ҝүнү (42 ај) вә үч ҝүн јарымла символизә олунан мүддәти дахил едир.

Неҹә дә хошбәхтик ки, Јеһова бу руһани тәмизлик ишини ҝөрмәклә «јахшы ишләрә ҹан јандыран бир халг тәшкил [етди]»! (Тит. 2:14). Бундан әлавә, биз бу чәтин дөврдә ики шаһид тимсалында хидмәт едән вә Аллаһын халгына рәһбәрлик едән садиг мәсһ олунмушларын гојдуғу нүмунәни олдугҹа гијмәтләндиририк *.

^ абз. 18 Әтрафлы мәлумат үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2013-ҹү ил 15 ијул сајынын 22-ҹи сәһифәсинин 12-ҹи абзасына бах.