Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нә үчүн мүгәддәс олмалыјыг?

Нә үчүн мүгәддәс олмалыјыг?

«Мүгәддәс олун» (ЛЕВ. 11:45).

1. «Левилиләр» китабы бизә нәдә көмәк едә биләр?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА мүгәддәслик һагда ән чох «Левилиләр» китабында јазылыб. Мүгәддәслик Јеһованын бүтүн хидмәтчиләриндән тәләб олундуғу үчүн «Левилиләр» китабыны арашдырыб баша дүшмәк бизә мүгәддәс олмаға көмәк едәҹәк.

2. «Левилиләр» китабынын өзәллији нәдәдир?

2 Муса пејғәмбәр тәрәфиндән гәләмә алынан «Левилиләр» китабы тәлим үчүн фајдалы олан Мүгәддәс Јазыларын бир һиссәсидир (2 Тим. 3:16). Китабын һәр фәслиндә Јеһованын ады орта һесабла он дәфә чәкилир. «Левилиләр» китабынын мәғзини баша дүшмәјимиз бизи Аллаһын адыны ләкәләјәҹәк һәрәкәтдән чәкиндирәҹәк (Лев. 22:32). Китабда тез-тез чәкилән «Рәбб [Јеһова] Мәнәм» сөзләри бизә Аллаһа итаәт етмәјин ваҹиблијини хатырладыр. Бу вә нөвбәти мәгаләдә Аллаһын һәдијјәси олан «Левилиләр» китабындан хәзинәјә бәнзәр биликләр әлдә едәҹәјик вә онлар бизә мүгәддәс хидмәти иҹра етмәјә көмәк едәҹәк.

МҮГӘДДӘСЛИК ТӘЛӘБДИР

3, 4. Һарунун вә оғулларынын јујунмасы нәјә ишарә едир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

3 Левилиләр 8:5, 6 ајәләрини оху. Јеһова Һаруну Исраилин  баш каһини, оғулларыны исә халга хидмәт едән каһинләр гисминдә сечди. Һарун Исаны, оғуллары исә Исанын мәсһ олунмуш давамчыларыны тәмсил едир. Бу о демәкдирми ки, Һарунун јујунмасы Исанын тәмизләнмәсинә ишарә едир? Хејр, Иса ҝүнаһсыз вә «гүсурсуз» олдуғу үчүн онун тәмизләнмәсинә еһтијаҹ јох иди (Ибр. 7:26; 9:14). Анҹаг Һарунун јујундугдан сонракы вәзијјәти Исанын пак вә салеһ олдуғуна ишарә едир. Бәс онда Һарунун оғулларынын јујунмасы нәјә ишарә едир?

4 Һарунун оғулларынын јујунмасы ҝөјдә каһин олмаг үчүн сечиләнләрин тәмизләнмәсинә ишарә едир. Бәс мәсһ олунмушларын вәфтизи Һарунун оғулларынын тәмизләнмәси илә әлагәлидир? Хејр, вәфтиз ҝүнаһлары јумур, бу, инсанын гејри-шәртсиз Јеһова Аллаһа һәср олунмасыны символизә едир. Мәсһ олунмушларын јујунмасы «Аллаһын сөзү» васитәсилә һәјата кечирилир, јәни онлар сидги-үрәкдән Мәсиһин тәлимләри илә јашамалыдырлар (Ефес. 5:25—27). Бунунла онлар пакланыр вә тәмизләнирләр. Бәс «башга [гојунлар]», јәни диҝәр мәсиһчиләр һагда нә демәк олар? (Јәһ. 10:16).

5. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, диҝәр мәсиһчиләр дә Аллаһын Кәламы васитәсилә тәмизләнир?

5 Һарунун оғуллары Исанын башга гојунларындан ибарәт бөјүк издиһамы тәмсил етмир (Вәһј 7:9). Бәс вәфтиз олунмуш бу шәхсләр дә мүгәддәс ола вә Аллаһын Кәламы васитәсилә тәмизләнә биләрләр? Бәли. Јер үзү үмидинә малик оланлар Исанын төкүлән ганынын дәјәри вә ҝүҹү һагда Мүгәддәс Китабдан охудугларына иман едиб «ҝеҹә-ҝүндүз... ибадәт едирләр» (Вәһј 7:13—15). Һәм мәсһ олунмушлар, һәм дә башга гојунлар даим тәмиз галмаг үчүн нүмунәви давранмалыдырлар (1 Пет. 2:12). Ҝөрүн Чобанлары Исаја гулаг асан вә сәдагәтлә онун изләри илә ҝедән мәсһ олунмушларла диҝәр мәсиһчиләр арасындакы паклығы вә бирлији мүшаһидә едән Јеһова неҹә дә севинир!

6. Нә үчүн вахташыры өзүмүзү јохламалыјыг?

6 Исраилли каһинләрә физики тәмизликлә бағлы верилән тәләб Јеһованын мүасир халгы үчүн дә әһәмијјәтлидир. Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлар да ибадәт јерләримизин вә әјин-башымызын тәмиз вә сәлигәли олдуғуну вурғулајырлар. Лакин каһинләрин тәмизлији ҝөстәрир ки, Јеһоваја ибадәтин уҹа дағына чыхан кәсин әсас гәлби тәмиз олмалыдыр. (Мәзмур 24:3, 4 ајәләрини оху; Јешаја 2:2, 3.) Биз мүгәддәс хидмәти тәмиз бәдәнлә јанашы, тәмиз әгл вә тәмиз үрәклә иҹра етмәлијик. Буна ҝөрә дә вахташыры өзүмүзү јохлајыб мүгәддәс галмаг үчүн лазыми дәјишикликләр етмәлијик (2 Кор. 13:5). Мисал үчүн, билә-билә порнографијаја бахан вәфтиз олунмуш мәсиһчи өзүндән сорушмалыдыр: «Өзүмү мүгәддәс һесаб едә биләрәм?» Сонра о, ијрәнҹ әмәлә сон гојмаг үчүн көмәк истәмәлидир (Јаг. 5:14).

МҮГӘДДӘСЛИЈИНИ ИТАӘТКАР ОЛМАГЛА ҜӨСТӘР

7. Иса Левилиләр 8:22—24 ајәләринә әсасән, бизә нәдә нүмунә гојуб?

7 Каһинлик тәсис олунанда гочун ганы баш каһин Һарунун вә оғулларынын сағ гулағына, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына чәкилмишди. (Левилиләр 8:22—24 ајәләрини оху.) Ганын бу ҹүр истифадәси ҝөстәрирди ки, каһинләр өз вәзифәләрини ән јахшы тәрздә һәјата кечирмәлидирләр. Баш каһин Иса да мәсһ олунмушлар вә диҝәр мәсиһчиләр үчүн  мүкәммәл нүмунә гојуб. Онун гулағы Аллаһын ҝөстәришләринә тәрәф чеврилиб. Әлләри Јеһованын ирадәсини јеринә јетириб, ајаглары исә һеч вахт мүгәддәс јолдан ајрылмајыб (Јәһ. 4:31—34).

8.Јеһованын хидмәтчиләри нә етмәлидирләр?

8 Һәм Мәсһ олунмуш мәсиһчиләр, һәм дә диҝәрләри нөгсансызлыг јолунда Баш каһинләринин изләри илә ҝетмәлидирләр. Јеһованын хидмәтчиләри Онун Кәламындакы бүтүн ҝөстәришләрә там риајәт етмәли вә Онун мүгәддәс руһуну кәдәрләндирмәмәлидирләр (Ефес. 4:30). Онлар «дүз јолдан» ајрылмамалыдырлар (Ибр. 12:13).

9. Рәһбәрлик Шурасы илә сых әмәкдашлыг етмәк үч гардаша неҹә тәсир етмишди вә онларын сөзләри сәнә мүгәддәс галмаға неҹә көмәк едә биләр?

9 Ҝәлин јер үзү үмидинә малик олан вә узун илләр Рәһбәрлик Шурасы илә сых әмәкдашлыг едән үч гардашын сәмими сөзләринә нәзәр салаг. Онлардан бири дејир: «Мәсһ олунмушларла сых әмәкдашлыг етмәк кими шәрәфли хидмәти иҹра едәркән ҝөрдүм ки, онлар да, бизим кими, гејри-камилдир. Бунунла белә, һәмишә бу гардашлара итаәт етмәјә чалышмышам». Диҝәр гардаш дејир: «Мәсиһә табе олмагла бағлы олан 2 Коринфлиләрә 10:5 ајәси вә бу кими ајәләр мәнә мәсул гардашлара табе олмаға вә онларла әмәкдашлыг етмәјә көмәк едир. Вә мән буну үрәкдән едирәм». Үчүнҹү гардаш исә белә дејир: «Јеһованын севдији шејләри севиб, нифрәт етдији шејләрә нифрәт етмәк, үстәлик, даим Онун рәһбәрлијини ахтармаг вә Ону разы салан ишләр ҝөрмәк Онун тәшкилатына вә јер үзү илә бағлы нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн истифадә етдији кәсләрә табе олмаг демәкдир». Бу гардаш Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Нејтан Норр гардашын 1925-ҹи илдә дәрҹ олунан «Ҝөзәтчи гүлләси» журналындакы «Халгын доғулмасы» мәгаләсиндә чохларынын тәрәддүд етдији мәгамлары итаәткарлыгла гәбул етдијини биләндә буна һејран галмышды. Бу үч гардашын сөзләри үзәриндә дүшүнмәк сәнә мүгәддәслијини итаәткар олмагла ҝөстәрмәјә көмәк едәҹәк.

МҮГӘДДӘСЛИЈИНИ АЛЛАҺЫН ГАНЛА БАҒЛЫ ӘМРИНӘ ИТАӘТ ЕТМӘКЛӘ ҜӨСТӘР

10. Аллаһын ганла бағлы әмринә табе олмаг нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

10 Левилиләр 17:10 ајәсини оху. Јеһова исраиллиләрә ган јемәмәји әмр етмишди. Үмумијјәтлә бүтүн ҹанлыларын ганындан чәкинмәк әмри мәсиһчиләрә дә аиддир (Һәв. иш. 15:28, 29). Биз һеч вахт истәмәрик ки, Аллаһ биздән «үз дөндәриб» бизи Өз јығынҹағындан атсын. Чүнки биз Ону севирик вә Она итаәт етмәк истәјирик. Һәјатымыз тәһлүкә алтында олса да, биз Јеһованы танымајан вә Она итаәткарлыг ҝөстәрмәјә бош шеј кими бахан кәсләрин иддиа вә тәләбләрини гәбул етмәјәҹәјик. Дүздүр, гандан имтина етдијимизә ҝөрә тәнгид атәшинә тутулуруг, лакин бизим үчүн Аллаһа итаәткарлыг даһа өнәмлидир (Јәһуда 17, 18). Бәс ган јемәмәкдә вә көчүрмәмәкдә гәтијјәтли олмаға бизә нә көмәк едәр? (Ганун. т. 12:23).

11. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, һәр ил кечирилән Кәффарә ҝүнү садәҹә ајин дејилди?

11 Гәдим Исраилдә һәр ил кечирилән Кәффарә ҝүнү баш каһинин һејван ганындан неҹә истифадә етмәси бизә Аллаһын ганла бағлы нөгтеји-нәзәрини анламаға көмәк едир. Ган хүсуси мәгсәд үчүн истифадә едилирди. Бу, Јеһовадан бағышланма диләјән кәсләрин ҝүнаһларынын кәффарәси үчүн иди. Буға вә тәкә  ганы әһд сандығынын гапағынын гаршысына чиләнмәли иди (Лев. 16:14, 15, 19). Бу, исраиллиләрин ҝүнаһларынын бағышланмасына имкан верирди. Һәмчинин Јеһова әмр етмишди ки, әҝәр кимсә һејваны гида мәгсәди илә өлдүрүрсә, «һәр мәхлуга һәјат верән онун [ганы]» олдуғу үчүн ону јерә ахыдыб торпагла өртсүн (Лев. 17:11—14). Бүтүн бунлар садәҹә ајин дејилди. Ганын Кәффарә ҝүнү истифадә олунмасы, о ҹүмләдән онун торпагла өртүлмәси әмри Јеһованын әввәлләр Нуһа вә онун нәслинә ганла бағлы вердији әмрлә ејни иди (Јар. 9:3—6). Јеһова Аллаһ һәјаты горумаг үчүн ганын истифадәсини гадаған етмишди. Бәс бу, мәсиһчиләр үчүн һансы мәнаны кәсб едир?

12. Павел ибраниләрә мәктубунда бағышланма илә ганын әлагәсини неҹә изаһ етди?

12 Һәвари Павел ибраниләрә ганын тәмизләјиҹи гүввәси һагда белә демишди: «Гануна ҝөрә, демәк олар ки, һәр шеј ганла тәмизләнир; ган төкүлмәсә, әфв мүмкүн дејил» (Ибр. 9:22). Павел һәмчинин вурғуламышды ки, һејван гурбанлары мүәјјән мәнада әһәмијјәт дашыса да, садәҹә олараг исраиллиләрә ҝүнаһлы олдугларыны вә ҝүнаһларын тамамилә силинмәси үчүн даһа артығына еһтијаҹ дујдугларыны хатырладырды. Бәли, Ганун «ҝәләҹәк хејир-дуаларын әсли јох, көлҝәси» иди (Ибр. 10:1—4). Бәс ҝүнаһларын бағышланмасы неҹә мүмкүндүр?

13. Исанын өз ганын дәјәрини Јеһоваја тәгдим етмәси сәнә неҹә тәсир едир?

13 Ефеслиләрә 1:7 ајәсини оху. Ҹаныны уғрумузда көнүллү фәда едән Иса Мәсиһин өлүмү ону вә Атасыны севән һәр кәс үчүн бөјүк мәна дашыјыр (Галат. 2:20). Амма Исанын дирилдикдән сонра етдикләри сајәсиндә биз, сөзүн әсил мәнасында, азад олдуг, јәни ҝүнаһларымызын бағышланмасы мүмкүн олду. Иса Ганундакы Кәффарә ҝүнүнүн тәмсил етдији иши һәјата кечирди. Кәффарә ҝүнү баш каһин гурбан ҝәтирилмиш һејванларын ганындан бир аз ҝөтүрүб мүгәддәс мәскәнин, сонралар исә Сүлејманын мәбәдинин Ән Мүгәддәс јеринә дахил  олуб ону Аллаһын һүзурунда имиш кими Она тәгдим едирди (Лев. 16:11—15). Ејнилә, Иса да өз ганынын дәјәри илә ҝөјә дахил олуб ону Јеһова тәгдим етди (Ибр. 9:6, 7, 11—14, 24—28). Биз неҹә дә миннәтдарыг ки, Исанын төкүлән ганына иман ҝәтирмәјин сајәсиндә ҝүнаһларымыз бағышланыр вә виҹданымыз тәмизләнир!

14, 15. Нәјә ҝөрә Јеһованын ганла бағлы әмрини баша дүшмәли вә табе олмалыјыг?

14 Инди сән Јеһованын нәјә ҝөрә ганы гәбул етмәмәји әмр етдијини ајдын баша дүшүрсән? (Лев. 17:10). Бәс ганын Аллаһын ҝөзүндә нәјә ҝөрә мүгәддәс олдуғуну дәрк етдин? Бәли, Онун ҝөзүндә ган ҹанла ејнидир (Јар. 9:4). Бәс сән Аллаһын гана даир нөгтеји-нәзәрини гәбул етмәли вә Онун гандан чәкинмәк әмринә табе олмалы олдуғумузла разысан? Биз јалныз Исанын фидјә гурбанлығына иман ҝәтирдијимиз вә ганын Јараданымыз үчүн хүсуси өнәм дашыдығыны дәрк етдијимиз тәгдирдә Аллаһла барыша биләрик (Колос. 1:19, 20).

15 Өзүмүз, јахуд аиләмиздән вә ја достларымыздан кимсә ганкөчүрмәни гәбул едиб-етмәмәклә бағлы проблемлә үзләшә биләр. Белә ҝәрҝин вәзијјәтләрдә ганын фраксијалары вә тибби проседурларла бағлы гәрар вермәк лазым ҝәлир. Буна ҝөрә дә әввәлҹәдән арашдырма апармалы вә һәр бир вәзијјәтә өзүмүзү һазырламалыјыг. Дуа едәрәк ҝөрүлән бу тәдбирләр бизә мөһкәм олуб бу мәсәләдә ҝүзәштә ҝетмәмәјә көмәк едәҹәк. Әлбәттә, һеч биримиз истәмәрик ки, Јеһованын Кәламында мүһакимә олунан һәр һансы бир иши ҝөрүб Онун үрәјини кәдәрләндирәк. Ганкөчүрмәни дәстәкләјән бир чох һәкимләр вә башгалары һәјат наминә инсанлары ган вермәјә сәсләјирләр. Лакин Јеһованын мүгәддәс халгы гәбул едир ки, ганын дүзҝүн истифадәсини јалныз Јарадан мүәјјәнләшдирә биләр. Онун исә ҝөзүндә ган мүгәддәсдир. Биз Онун ганла бағлы вердији әмрә табе олмаға гәти гәрарлы олмалыјыг. Бундан әлавә, мүгәддәс давранышымызла Аллаһ гаршысында ҝөстәрмәлијик ки, биз Исанын хилас едән ганыны, јәни ҝүнаһы јујуб әбәди һәјата јол ачан јеҝанә ганы гијмәтләндиририк (Јәһ. 3:16).

Јеһованын ганла бағлы вердији әмрә табе олмаға гәтијјәтлисән? (14, 15-ҹи абзаслара бах)

ЈЕҺОВА БИЗДӘН МҮГӘДДӘСЛИК ҜӨЗЛӘЈИР

16. Јеһованын халгы нә үчүн мүгәддәс олмалыдыр?

16 Аллаһ исраиллиләри Мисир әсарәтиндән гуртаранда онлара демишди: «Аллаһыныз олмаг үчүн сизи Мисир торпағындан чыхаран Рәбб Мәнәм. Мүгәддәс олун, чүнки Мән мүгәддәсәм» (Лев. 11:45). Јеһова Өзү мүгәддәс олдуғу үчүн Исраил халгындан да мүгәддәс олмағы ҝөзләјирди. Јеһованын Шаһидләри олан бизләр дә мүгәддәс олмалыјыг. «Левилиләр» китабы буну ајдын шәкилдә әкс етдирир.

17. «Левилиләр» китабы һагда инди нә дүшүнүрсән?

17 «Левилиләр» китабынын бәзи һиссәләрини арашдырмағын бизә бөјүк фајдасы олду. Чох еһтимал ки, бу мүзакирә «Левилиләр» китабынын дәјәрини сәнин ҝөзүндә даһа да артырды. Сөзсүз, бу китабдан арашдырдығымыз бәзи ваҹиб мәлуматлар нә үчүн мүгәддәс олмалы олдуғумузу даһа дәриндән анламаға көмәк етди. Бәс бу илһамланмыш китабда бизә ачылаҹаг даһа һансы дәјәрли биликләр вар? Орадан Јеһоваја мүгәддәс хидмәти иҹра етмәклә бағлы даһа нәләр өјрәнә биләрик? Бунларын һамысыны нөвбәти мәгаләдә арашдыраҹағыг.